HjælP På nEttEt Dit AFFAlD blivEr brugt igEn så rEnt skAl ... - Itera

itera.dk

HjælP På nEttEt Dit AFFAlD blivEr brugt igEn så rEnt skAl ... - Itera

nyhedsbrev fra københavns kommune | juni 2013AFFALDKBHmetalså rent skalaffaldet værekampagne formere sorteringLÆS MERE PÅ SIDE 2-3hjælp pånettether finder du infoom dit affaldLÆS MERE PÅ SIDE 4-5dit affaldbliver brugt igense her hvordanriv ud og gem


02 sorteringglaselektronikmetalpapirhårdplastdagrenovationfarligtaffaldKøbenhavnernesorterer mere og mereSiden Københavns Kommune i efteråret 2012 begyndte atrulle nye affaldsbeholdere til metal, hård plast og elektronikud i byens gårde, er det gået støt fremad med indsamlingsmængderne.Skraldemændene, der tømmer beholderne,melder om fyldte beholderemange steder, og de forsigtige prognoser,der forudsagde hvor meget affaldder ville blive afleveret i de nye beholdere,er for længst blevet indfriet.Selv om der foreløbig kun er indsamlingstalfra Amager, Nørrebro og Østerbro,så har skraldemændene alleredekørt 57,6 ton hård plast, 71,5 ton metalog 55,9 ton elektronik til genanvendelse.papHuskat du også kan gøre dit til, at endnumere affald bliver genanvendt til glædefor miljøet. Hvis ikke du allerede har denye beholdere i din gård, er det kun etspørgsmål om tid, før de kommer. I deallerfleste gårde kan man nu afleverebåde papir, pap, batterier, glas, storskrald,farligt affald, metal, hård plastog elektronik tæt på boligen. Så bliveraffaldet genanvendt i stedet for atryge på forbrændingen.Så meget er derallerede samletind på Amager,nørrebroog østerbro57,6ton hård plast71,5ton metal55,9ton elektronikHvornår kommer de nye beholderetil din bydel?Amager, Nørrebro, Østerbro og Valby har allerede fået de nye beholdere,mens resten af byen stadig mangler at få deres del af de i alt 23.500 beholderetil hård plast, metal og elektronik, der skal rulles ud frem til foråret2014. Herunder kan du se, hvornår beholderne kommer til din bydel. Holdogså øje med annoncer i din lokalavis om Genbrug er guld-events, hvor dukan kigge forbi og blive klædt på til at sortere dit affald rigtigt.BydelForventet startdatoAmager Vest / afsluttet 1. september 2012Amager Øst / afsluttet 15. oktober 2012Nørrebro / afsluttet 1. december 2012Østerbro / afsluttet 15. februar 2013Valby / afsluttet 1. maj 2013Vanløse / i gang 15. juni 2013Brønshøj-Husum 1. august 2013Bispebjerg 15. september 2013Vesterbro/Kgs. Enghave 1. november 2013Indre By/Christianshavn 1. januar 2014


sortering03Så rent skalaffaldet væreMå man aflevere en hård plastbakke medrester af mad i, eller skal det have en turi opvasken, inden det ryger i beholderen?Affald, der afleveres til genanvendelse, skal som udgangspunktvære så rent som muligt. Madrester udvikler hurtigtbakterier og uhygiejniske forhold, og så kan affaldet ikkegenanvendes, men må sendes til forbrænding.Drypfri og skrabet rentDerfor gælder det om at få tømt så meget som muligt udaf emballagen. Emballager, der har indeholdt mad, skalvære drypfri for diverse lage og olie eller skrabet rene.Ellers kan en let skylning i koldt vand gøre arbejdet. Mankan evt. bruge sidste hold opvaskevand, hvis man vaskerop i hånden. Hvis der bruges varmt vand og sæbe, gårmiljøgevinsten ved at genbruge det tabt.Hvis det drejer sig om emballage fra fx småkager og flødebollermed diverse krummer, vil det være nok bare at rysteemballagen tom for krummer.Når det gælder fx rengøringsmidler og shampoo, er detnok at skylle beholderen en enkelt gang, da indholdeti disse ikke udgør et hygiejneproblem.Huskat bare en enkelt fejlsortering kan ødelægge al indholdet i enbeholder. Vær derfor omhyggelig med, hvordan du sortererog afleverer dit affald. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, erder hjælp at hente på kk.dk/genbrugerguld. Her finder du ensorteringsguide, som du også kan printe ud og hænge op påkøleskabet, så du altid har den lige ved hånden.Spil og vindEr neglelak farligt affald? Hvor skal du aflevere dingamle gryde? Skal pizzabakken i beholderen til pap?Det er nogle af de udfordringer, du møder, hvis du går ind påkk.dk/genbrugerguldog spiller sorteringsspillet Skraldebingo, somogså kan downloades som app til mobilen. Der er fem ladcykler påhøjkant, og der udtrækkes vindere løbende i kampagneperioden. Dukan scanne QR koden og læse mere på kk.dk/genbrugerguld.dk ogblive bedre til at sortere dit affald!skraldebingoskraldebingofarligtaffaldhårdVed du, hvorskraldet skal hen?Tryk på den rigtigebeholder, og vind enNihola ladcykel!elektronikdagreno-Vationpappapirscore 000000:00:00metalplastglasvind enladcykel!deltag og Vindkk.dk/genbrugerguld


04 kk.dk/affaldhjælp PÅ NETTETHvornår bliver der hentet elektronik? Kan vi få en affaldsguide på engelsk? Og kan jeghente en kalender, der viser, hvornår jeg skal stille haveaffaldet ud til skraldebilen?Der er masser af hjælp at hente på nettet, og på NemAffaldsservice kan du få overblik over samtlige affaldsordningerfor lige præcis den ejendom, som du bor i. På dissesider får du overblik over, hvad du kan finde og bestille påkk.dk/affald, og hvor du fx finder Nem Affaldsservice.hele taget se alt, hvad der har med affaldet i ejendommen atgøre. Bestillinger og henvendelser sendes direkte videre tilrenovatøren eller kommunens affaldskonsulenter, og der kanbestilles døgnet rundt, så det passer ind i en travl hverdag.På Nem Affaldsservice kan affaldsansvarlige bestille fxtømning af glasbeholderen i gården og se, hvilke beholdereder findes i ejendommen, hvornår de bliver tømt og i detpå kk.dk/affaldhvornår kommerskraldemandenBeholderen til hård plast tømmes hver fjerde uge, menhvilken dag? Fra årsskiftet har alle kunnet hente en kalenderpå Nem Affaldsservice, som viser, hvornår der bliverhentet hvilket affald et halvt år frem.Affaldskalenderen kan både bruges af viceværter, affaldsansvarligeog beboere i hus såvel som lejlighed og kanbåde printes eller hentes ind i kalendersystemet på din pceller smartphone.123Sådan gør duTast dit gade-/vejnavn og husnummer ind øversti Nem Affaldsservice, og tryk SØG (bemærk, at duskal vælge det rigtige navn på rullelisten).Når din adresse kommer frem i bjælken øverst påsiden, så klikker du på kalenderikonet til højre i selvebjælken (blåt kalenderblad med tallet 17).Når boksen kommer op på skærmen, kan du vælge,hvilken måde du helst vil hente din afhentningskalenderpå – print eller elektronisk.


kk.dk/affald05buLKY wAsTEAffaldsguider•påFLEA MARKET FOR FREEdansk og engelskMost items are incinerated and from ’do-it-yourself’ work.*turned into electricity and heat.Bulky waste is eg furniture, mattresses,carpets, boards without ment and roofing are not accepted – to* Bricks, tiles, concrete, sanitary equip-impregnation and building waste be taken to recycling centre instead.Things, which others can use.You can swap items eg books,kitchen tolls, toys, electronicdevices (which is working) cd’sand dvd’s free of charge.storskrald•Der findes lige så mange indretninger af ejendomme•og gårde, som der findes boligkarreer. Et sted skalstorskraldet stilles i det forreste pulterrum i kælderentil nummer 19, og andre steder bestiller viceværtenafhentning af storskraldet cENTERefter en veloverståetNEAREsT REcYcLiNg cONTAcTNem affaldsservice 24 hoursa day kk.dk/affaldarbejdsweekend for beboerne.det meste bliver til elektricitetog varme. Storskrald er fxmøbler, madrasser, gulv tæpper,brædder uden imprægnering,cykler mærket ’Fjernes af•byttehjørnetting, som andre kan haveglæde af. Byttehjørnet er fxbøger, køkkengrej, legetøj,••elektriske apparater (der virker),cd’er og dvd’er.På nettet kan affaldsansvarlige eller andre interesserede udfylde ensorteringsguide, der er tilpasset den enkelte gårds indretning og heltspecifikke affaldsløsninger, fx i forhold til placering af miljøskab ellertræffetider for viceværten. Når guiden er udfyldt elektronisk på nettet,bliver den trykt i det ønskede antal eksemplarer og sendt til jer, så I kanomdele den til beboerne.nærmestegenbrugsstationkontaktrenovatør’, bygge affald fra‘gør-det-selv-arbejde’*.*Jord, sten og grus samt sanitetsudstyr,tagplader, mursten, tagsten, beton etc.skal på genbrugsstationen.nem affaldsservice døgnetrundt på kk.dk/affaldFOR ThE REsidENTsSort your wasteaccording to thisguidEWastematerials can be recycledif you sort your waste correctly.Waste is value.guidetil beboerentil affaldssorteringMeget af det affald, vi smiderud, kan bruges igen. Sortér ditskrald, det er guld værd.EjendommensadresseBemærk, at affaldsguiden både findes i en dansk og i en engelsk udgave.DKUKSkilte tilskralderumog skureELEKTRONIKDet meste genanvendes – resten specialbehandles• Mobiltelefoner og opladere• Eltandbørster• Elektronisk legetøj• Strygejern• Mindre køkkenmaskiner somhåndmixere, blendere etc.• Postkort, sko og slips med lyseller musik iHar I brug for hjælp til at huske, hvadder skal i dagrenovationen, og hvad derskal afleveres i de forskellige beholderetil genanvendelige affaldstyper, så kannogle skilte måske hjælpe jer på vej.På kk.dk/affald kan der bestilles skilte i liggende A4-størrelse som i farver, ord og billeder viser, hvad der fxskal smides ud som pap, metal, storskrald eller hård plast.Skiltene har klister på bagsiden og kan fx sættes oppå en træplade eller i en ramme på væggen i affaldsskuret.Selv om klistermærkerne er trykt til at kunnetåle lidt af hvert, vælger mange affaldsansvarlige atlaminere dem og dermed forlænge levetiden, hvis dehænger udendørs eller i et gitterskur.


06 nyt fra affald kbhGO'SOMMER2013Grillaffald skal pakkes indUanset om du griller på stranden, i en af byens mange grønneåndehuller eller smider pølser på weber- eller engangsgrillenhjemme på terrassen eller i gården, så skal kulrester, askeeller selve engangsgrillen være helt kold og pakkes forsvarligtind, inden det afleveres som dagrenovation.Også andet støvende affald som fx dyrestrøelse, aske fra brændeovn og spåner fragulvafhøvling skal pakkes ind og smides ud i beholderen til dagrenovation. Støvendeaffald er til stor gene og sundhedsskadeligt for de skraldemænd, der hver dag indsamleraffald, så det er vigtigt at undgå.Haveaffald i papirsækeller beholderNår haven er gjort sommerklar og du får hentet dit haveaffald, bliver det ikke sorteretyderligere. Derfor må du kun sætte haveaffald ud foran huset i have affaldsbeholder,bundtet eller i papirsække. Grene fra buske og træer mv. må højest være 120 cmi længden og skal bundtes.Der må ikke bruges plastsække til haveaffaldet, og heller ikke bruges plast- ogmetalsnor til bundter, da plast og metal ødelægger komposteringen.NB Jord er ikke haveaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen.glasKun glasi boblerneGlascontainerei både gårde og pågader og stræder erkun til glas.Tidligere måtte der også afleveresdrikkevareemballage afplast og metal, men de skal nuafleveres i specielle beholderei gårdene eller på en byens 11genbrugsstationer. Glas er alletyper tomme glas og flaskeruden pant, fx vin- og spiritusflasker,tømte glas fra fødevarer,drikkeglas og glasvasersamt skår herfra.Layout TMF GRAFISK DESIGN. foto Ursula Bach, Colourbox redaktion Mette Ebdrup og Susan Vera Mortensen.Ansv. redaktør Områdechef Jens Purup, Københavns Kommune.papir bli’r til papirNORDISK MILJØMÆRKNING541 006TryksagCenter for MiljøNjalsgade 13-15Postboks 2591502 København Vaffald@tmf.kk.dkkk.dk/affaldMail til redaktionenaffaldsnyt@tmf.kk.dkFå nem Affaldsservicedøgnet rundtpå kk.dk/affald


DIT AFFALD BLIVER BRUGT ...Affaldet fra din husholdning er ikke bare skrald, men er fyldt med fibre, metaller, kemikalierog sjældne jordarter, der kan bruges igen og igen. Derfor skal du sortere affaldet i de forskelligetyper, så ressourcerne kan genopstå som dele af nye produkter, eller så affaldet kan blivespecialbehandlet, hvis det er miljøskadeligt. Det er kun de dele af dit affald, som absolut ikkekan bruges igen, som du skal smide i dagrenovationen, så det bliver brændt af. Se her, hvordandit affald bliver brugt igen og igen og igen.dagrenovationDet affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affaldfra, fx madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snasketpap/papir og støvende affald som dyrestrøelse, aske og spåner fra afhøvling.Hvor? Alle boliger i København skal have adgang til en beholder til dagrenovation.Hvad sker der med det? Affald, der er afleveret som dagrenovation, bliver kørt til forbrændingpå Amager Ressourcecenter eller Vestforbrænding, hvor det bliver til strøm og varme.NB Dagrenovation skal afleveres indpakket i fx en lukket affaldspose, og støvende affaldskal være ekstra forsvarligt emballeret.elektronikAlt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, fx computere,stavblendere, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, opladere eller batteridrevet legetøj.Også køleskabe, komfurer og vaskemaskiner er elektronik.Hvor skal du aflevere det?Stort elektronikaffald skal afleveres sammen med storskrald, men i en bunke for sig, elleri beholderen til elektronik for etageboliger. Elektronik kan også afleveres på genbrugsstationen.Villaer kan aflevere småt elektronik i den røde boks.Hvad sker der med det?Det indsamlede elektronikaffald sendes til et demonteringsanlæg, hvor det bliver skiltad. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes, især metaller som guld,kobber, jern og aluminium, men også sjældne jordarter bliver brugt igen. De dele af affaldet,der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling.farligtaffaldFx terpentin, maling og kemikalier, sparepærer, neglelak, spraydåser og batterier.Farligt affald må ikke afleveres i skraldespanden, da det er skadeligt for miljøet. Nogletyper farligt affald er så skadeligt for miljø og mennesker, at selv beholderen skalafleveres som farligt affald.Hvor skal du aflevere det? Mange etageboliger har et miljøskab til farligt affald og enbatteribeholder til brugte batterier. Villaer har en rød boks til farligt affald. Genbrugsstationenog miljøbilen modtager også farligt affald.Hvad sker der med det? Farligt affald sendes til specialbehandling og genbruges så vidt muligt.NB Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler kan du aflevere på apoteket.Glas er alle typer tomme glas og flasker uden pant, emballageglas fra fx vin- og spiritusflasker,glas fra fødevarer, drikkeglas og glasvaser samt skår herfra.glasHvor skal du aflevere det? I de glasbeholdere, der står opstillet ude i gaderne, i gårdene,ved rækkehuse og haveforeninger eller på genbrugsstationen.Hvad sker der med det? Hele vinflasker gøres rene og bruges igen og igen af vinhuse over heleEuropa. Emballageglas, skår og ikke-genbrugelige vinflasker bliver smeltet og brugt til nyt glas.NB Låget må gerne blive siddende på, da det også genanvendes.


... igen og igen og igen!hårdplastFx flasker, beholdere og dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, ren plastemballageog bakker fra fx frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer og plastbeholderetil opbevaring af mad, legetøj etc.Hvor skal du aflevere det? I en af kommunens beholdere til hård plast, der står opstillet vedde fleste etageejendomme, eller på genbrugsstationen.Hvad sker der med det? Den hårde plast sorteres efter type og i visse tilfælde farve, indendet laves til granulat (små kugler), som bruges, når man støber nye produkter af plasten.NB Hård plast kan kun genbruges, hvis det er fri for madrester.Fx gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning,cykler, radiatorer og arkivskabe.metalHvor skal du aflevere det? Småt metal skal afleveres i en af kommunens beholdere til småtmetal, der står opstillet ved de fleste etageejendomme. Beboere i etageboliger og villaerkan aflevere stort metal som storskrald. Metal kan også afleveres på genbrugsstationen.Hvad sker der med det? Metallet bliver sorteret, fordi rene metaller er nemmest at genanvende.Derpå smeltes det om og genanvendes som nye råvarer.NB Metal kan kun genbruges, hvis det er fri for madrester.papEmballage fra fx legetøj eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap kan kungenbruges, hvis det er rent. Derfor skal pizzabakker ikke i papbeholderen, men i beholderentil dagrenovation. Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser skal også ibeholderen til dagrenovationen.Hvor skal du aflevere det? I en af kommunens beholdere til pap, der står opstillet ved defleste etageejendomme. Villabeboere afleverer pap for sig samtidig med storskrald. Pap kanogså afleveres på genbrugsstationen.Hvad sker der med det? Pappet indsamles og sendes til fabrikker, hvor det bliver brugttil nye papprodukter. Det er fibrene i pappet, der opløses i en væske, og papfibre kan genanvendesigen og igen.NB Pap og papir har forskellige egenskaber og sælges adskilt. Derfor må du ikke blande det sammen,når du afleverer det. Husk, at pap kun kan genanvendes, hvis det er fri for madrester.Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger,tryksager og skrivepapir.papirHvor skal du aflevere det? I en af kommunens papirbeholdere, der står opstillet ved de flesteejendomme, eller på genbrugsstationen.Hvad sker der med det? Papiret indsamles og sendes til papirfabrikker, hvor det bliver brugttil nye papirprodukter. Papir kan bruges igen og igen, også genbrugspapir.NB Papir og pap har forskellige egenskaber og sælges adskilt. Derfor må du ikke blande detsammen, når du afleverer det.

More magazines by this user