12.07.2015 Views

Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads - FOA

Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads - FOA

Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

uddannelse2001Uddannelsesveje - FIU 2001Tillidsrepræsentantenpå denstore arbejdsplads


UddannelsesvejeForbundet af Offentligt Ansatte:◆ Grunduddannelse (G1 og G3/vekseluddannelse◆ Grundkursus 4◆ Relevante kursusaktiviteter arrangeret aflokalafdelingen◆ TR-topmøde 2001◆ Kurser for tillidsvalgte med særlige hverv◆ Kurser for valgte i FOAs afdelinger◆ Overbygningskurser◆ PC-kørekortFIU:◆ Organisationens slagkraft. Gren 3◆ Visioner på arbejdspladsen. Gren 1.◆ Uddannelsesplanlægning på offentligearbejdspladser. Gren 1.◆ Medbestemmelse og medindflydelse i amtog kommuner 1. og 2 .del. Gren 2.◆ Budgetforståelse og indflydelse i amtog kommuner 1.- 2 del. Gren 2.◆ Den offentlige sektor og pengepolitikken.Gren 4.◆ Psykisk arbejdsmiljø. Gren 1.◆ Et godt arbejdsmiljø. Gren 1.◆ Privatisering og udlicitering. Gren 2.◆ Personalepolitik på offentlige arbejdspladser.Gren 1Andre kurser:◆ Personlig udvikling◆ Forhandling/forhandlingsteknik medudgangspunkt i nye lønformer◆ Netværkssamarbejde - hvordan arbejderman med og i netværk◆ Personalepolitik3


Tillidsrepræsentanten på denstore arbejdspladsI denne folder, vil vi gennemgå deuddannelsesmuligheder tillidsrepræsentantenpå den store arbejdspladshar i FOA og i FIU.Folderen er nr. 3 i en serie på fire,hvor vi fokuserer på henholdsvis:◆ Fællestillidsrepræsentanter◆ Tillidsrepræsentanter på den lillearbejdsplads◆ Tillidsrepræsentanter på den storearbejdsplads◆ SikkerhedsrepræsentanterFolderne udgives som et yderligeresupplement til guide over kurserne iFIU år 2001 som er sendt ud i afdelingerne.Endvidere kan guiden ogfolderne rekvireres ved henvendelsetil TR- afdelingen i forbundet.FOAs grunduddannelse ogandre kurserHele FOA`s grunduddannelse er nudecentraliseret, og vil i højere gradvære målrettet de lokale forhold.Grunduddannelsen sætter fokus påtillidsrepræsentantens nye rolle i forholdtil arbejdets organisering, organisationsudviklingog den enkeltespersonlige udvikling i arbejdet.Derudover bliver der udbudt kursertilrettelagt for særlige målgrupperog G4 kurser i forbundsregi,samt kurser som lokalafdelingernekan udbyde, og som relaterer sig tilaktuelle fagpolitiske emner.I 2001 kan der også afvikles overbygningskurseri:◆ Ny løn◆ Psykisk arbejdsmiljø◆ Det rummelige arbejdsmarked◆ Overenskomst og overenskomstforståelse(er under udarbejdelse)◆ Medlemshvervning◆ Udlicitering◆ Den svære samtale◆ PC-kørekortDu kan få mere at vide om FOAsgrundkurser og andre kursustilbud idin lokale afdeling.4


FIUI FIU kan man vælge mellem tværfagligekurser og supplerende kurser.Du kan læse mere om indholdetaf de tværfaglige – og de supplerendekurser i Guide til kurser i FIU2001. Kurserne er opdelt i forskelligekategorier, alt efter hvem kursernehenvender sig til.I FIU har man struktureret grenkursernei 4 temaer:◆ Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen, Gren 1.Grenen handler om tillidsrepræsentantenog sikkerhedsrepræsentanten,kollegaer og demokrati.◆ Tillidsrepræsentanten og virksomheden,Gren 2.Grenen handler om de forandringerder sker i virksomhedenog den tillidsvalgtes indflydelse pådisse forandringer.◆ Tillidsrepræsentanten og organisationen,Gren 3.Grenen handler om den tillidsvalgtesindflydelse på at forme ogforny sin fagforening, at blivebedre til det organisatoriske arbejde.◆ Tillidsrepræsentanten og detomgivende samfund. Gren 4.Grenen handler om de økonomiske,erhvervsmæssige og socialesammenhænge i Danmark. Dergives en bred viden om samfundet,der trænes i den nyeste informationsteknologived indsamlingaf data samt den tillidsvalgtesmulighed for at præge og formefremtiden.Profil for tillidsrepræsentanterpå den store arbejdspladsFremtidens tillidsrepræsentanter påden store arbejdsplads bør som konsekvensaf tillidsrepræsentanternesnye rolle have følgende kvalifikationer:5


◆ kunne indgå i ligeværdig dialogmed ledelsen◆ kunne varetage ledelsesopgaven iforhold til hvervet i samspil medkollegaerne◆ kunne forhandle og være ansvarligfor beslutninger der træffes◆ kunne forhandle lønudvikling ogkurser / uddannelse for kollegaerne◆ kunne anvende arbejdsmarkedetslove, regler og aftaler i det dagligearbejde herunder overenskomsten,økonomi og regnskab, samt defagretlige spilleregler◆ kunne markere en stærk fagligprofil◆ kunne skabe overblik◆ kunne udvise gennemslagskraft◆ have god skriftlig og mundtligformuleringsevne◆ være god til at lytte◆ udvise samarbejdsevne◆ være god til at give og modtagefeedback◆ have et godt samspil med fællestillidsrepræsentanten,de andre tillidsrepræsentanter,kollegaerne oglokalafdelingen◆ kunne informere lokalafdelingenog kollegaerne◆ kunne vejlede og rådgive kollegaernei det daglige◆ kunne arbejde for udvikling afpersonalepolitikken◆ kunne indgå i omstilling ogudvikling på arbejdspladsen◆ kunne anvende informationsteknologien◆ kunne søge viden / oplysningerog kommunikere via elektroniskemedier6


UddannelsesplanNedenfor følger en liste over de kurseri FOA og i FIU som er relevantefor dig. Endvidere er der forslag tilandre kurser f.eks. i AOF.Kurser i FOA-regi◆ Grunduddannelse (G1 og G3 /veksleuddannelsen)◆ G4◆ Relevante kursusaktiviteterudbudt af lokalafdelingen◆ Faglige tema-kurser i lokalafdelingen◆ Kursusaktiviteter arrangeret afforbundet, f.eks. TR-topmøde2001 for alle tillidsvalgte◆ Overbygningskurser◆ Kurser for tillidsvalgte med særligehverv – tillidsrepræsentanterder sidder i uddannelsesråd, fællesbestyrelser,praktikvejledere påarbejdspladserne, og tillidsvalgteder arbejder med regional arbejdsmarkedspolitikKurser i FIU-regi◆ Organisationens slagkraft – ditansvar. Gren 3,Tillidsrepræsentanten og organisationen.På kurset arbejdes der med ledelsesrollerog lederstil, personligfremtræden, styrker og svagheder,problemer og konflikter.(Ugekursus)◆ Visioner på arbejdspladsen.Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.På kurset arbejdes der med atpræcisere dine visioner og tankerom den gode arbejdsplads. Dulærer at opstille mål og visionerher og nu og på lang sigt, oghvordan du i samarbejde medkollegaerne får indfriet målene.Derfor opnås størst udbytte hvistillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentantdeltager sammen –7


men det er ingen betingelse. (3dages kursus)◆ Uddannelsesplanlægning påoffentlige arbejdspladser. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.På kurset arbejdes der med systematisktilgang til uddannelsesplanlægningud fra kendte koncepter.Du vil få indsigt i, hvordandu analyserer arbejdspladsensbehov for kompetence, og hvordanuddannelsesplanlægning børvære en åben proces med inddragelseaf alle kollegaerne.Uddannelsesplanlægning er encentral opgave for alle tillidsvalgte.(3 dages kursus)◆ Medbestemmelse og medindflydelsei amt og kommuner 1. og2. del. Gren 2,Tillidsrepræsentanten og virksomheden.Der arbejdes med aftalens intentionerog hvordan du bruger aftaleni det faglige arbejde.Udgangspunktet er den aftale, dergælder netop for din kommune /amt, og hvordan du omsætteraftalen til øget medbestemmelseog medindflydelse for dig og dinekollegaer. (2x3 dage)◆ Budgetforståelse og – indflydelsei amt og kommune 1. og 2. del.Gren 2,Tillidsrepræsentanten på virksomheden.Du lærer at læse og forstå et regnskabog et budget, du får indblik ibudget og regnskabsmetoder, procedurerog regler som gør detmuligt for dig at øve indflydelsepå budgetterne. På kurset anvendesEDB til tekstbehandling oginformationssøgning.Forhåndskendskab er ikke en forudsætning.Du lærer at bruge detundervejs. (2x3 dage)8


◆ Den offentlige sektor og pengepolitikken- rust dig til debat omsamfundets opgaver. Gren 4,Tillidsrepræsentanten og detomgivende samfund.Kurset giver dig indsigt i denoffentlige sektors opgaver, styring,økonomi og finansiering. Der vilblive arbejdet med begrebet inflationog dens konsekvenser for forbrugog samfundsøkonomien.Emnet privatisering / og ellerudlicitering vil blive berørt ogbearbejdet på kurset. (Ugekursus)◆ Psykisk arbejdsmiljø. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.Kurset er et grundlæggende kursusi psykisk arbejdsmiljø – hvorder arbejdes med hvordan menneskerreagerer såvel psykisk somfysisk på arbejdsmæssige belastninger.Du lærer hvordan mananalyserer og kortlægger problemerpå arbejdspladsen, og hvordansikkerhedsorganisationen ogBST kan hjælpe til forbedring afarbejdsmiljøet. (Ugekursus)◆ Et godt arbejdsmiljø. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.Kurset giver dig introduktion tildet brede arbejdsmiljøbegreb, tillidsrepræsentantensrolle i processen,og hvornår du skal bruge loveog regler. Der arbejdes med handlemulighederfor et godt arbejdsmiljø,og hvordan du inddragerkollegaerne og andre tillidsvalgte.(Ugekursus)◆ Privatisering og udlicitering.Gren 2,Tillidsrepræsentanten og virksomheden.Du får viden og indblik i regler,fordele og ulemper ved udlicitering.Der arbejdes med hvilkenbetydning udlicitering har for løn– og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøet9


og hvor grænsen går i udliciteringsreglerne.(Ugekursus)◆ Personalepolitik på offentligearbejdspladser. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsenPersonalepolitik skal ikke kunvære smukke ord - den skal medvirketil at skabe gode forhold påarbejdspladsen. På kurset vil dukomme til at arbejde med, hvordanman opbygger – og hvordanman løbende opdaterer personalepolitikken.Der bliver arbejdetmed strategisk ledelse, og hvordanvi kan sikre den rigtige arbejdskraft,tillidsrepræsentantens centralerolle i udformningen af personalepolitikog meget mere. (3dages kursus)Andre kurser◆ Personlig udvikling.Kurser inden for personlig udviklingkan blandt andet findes iAOF og i FIUsystemet, men ogsåflere arbejdspladser er begyndt atudbyde kurser i personlig udvikling.◆ Forhandlingsteknik / forhandlingmed udgangspunkt i nye lønformer.AOF udbyder kurser i forhandlingsteknikmålrettet denoffentlige sektors personale.Kurserne udbydes regionalt i LOamterne, vær også opmærksom påat disse kurser kan tilrettelæggesmålrettet i kommunen eller sammenmed andre afdelinger iamtet.◆ Netværkssamarbejde – hvordanarbejder man med og i et netværk.Lokalafdelingen kan evt.selv udbyde kurser i netværksdannelseog netværkssamarbejde.10


◆ Personalepolitik.Udbyderne på dette område kanvære AOF eller din lokale FOAafdelingder i samarbejde medden regionale konsulent planlæggerog udvikler kurset målrettetde tillidsvalgte i det regionaleområde.11


uddannelse2001Denne pjece introducerer de uddannelsesmuligheder,som er relevante for tillidsrepræsentanten påden store arbejdsplads. Pjecen er nr. 3 i en rækkepå 4, hvor vi behandler uddannelsesvejene forhenholdsvis:◆ Fællestillidsrepræsentanten◆ Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads◆ Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads◆ SikkerhedsrepræsentantenPjecen sætter fokus dels på FOAs egne uddannelsesmuligheder,dels på mulighederne i FIU-systemet.Endvidere anbefaler pjecen en række uddannelsestilbud,som kan supplere tilbuddene i FOAog FIU.Pjecen udkommer sammen med publikationenGuide til kurser i FIU 2001, som er en oplistningaf de kurser i FIU, som vi mener er relevante fortillidsvalgte i FOA.Pjecerne og guiden er ment som et værktøj tiluddannelsesplanlægning for den enkelte tillidsvalgteog den uddannelsesansvarlige i afdelingerne.Forbundet af Offentligt Ansatte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!