Executive sparring og outplacement - BTB

btb.is
  • No tags were found...

Executive sparring og outplacement - BTB

2 Børsen EXEcutivEFredag den 9. september 2011BjörgólfurThor Björgólfsson1986Thor Bjørgolfsson tager til USA, i stedet forat gå ind i faderens Bjørgolfur Gudmundssonshippingvirksomhed Hafskip. Faderen er i enpolitisk klemme og modtager fængselsdompå grund af mindre bogføringsulovligheder.Hafskip går konkurs.1991Færdiggør sin bacheloruddannelsevedNew Yorks UniversitetLeonard N. Stern Schoolof Business.1992Tager med faderenog dennes venMagnus Thorsteinssontil Skt. Petersborgog grundlæggerbryggeriet Bravo.1999Overtager genneminvesteringsfondenAmber International,den bulgarskemedicinalvirksomhedBalkanpharma.2002Sammen medfaderen og MagnusThorsteinsson sælgerBravo til Heinekenfor 350 mio. dollar,ca. 3 mia. danske kr.Finansmogul indrømmer langthor Bjørgolfsson, – islands førstedollarmilliardær – fortæller at bådecentralbanken og staten begik striberaf fejltagelser i det, som i 2008 endtei en islandsk finanstragedie■ islands kriseAF tHOMAS ZiGLEREn af hovedaktørerne bagdet altødelæggende finansiellekrak i Island, 54-årigeThor Bjørgolfsson, indrømmeradskillige eklatante fejltagelserop til krakket i efteråret2008. Han skyderdog samtidig skylden på deislandske politikere og centralbanken,der slet ikke varderes opgave voksen i forbindelsemed privatiseringen afde islandske banker i 2002og styringen af den finansiellesektor frem til 2008.»Alle var med i den finansiellekarrusel. Jeg kan garanteredig for, at der ikke ernogen der er så sur på ThorBjørgolfsson som mig selv.Jeg er finansielt uddannet,jeg var med i det – og så ikkehvad der skete. Jeg fejlede,«siger Thor Bjørgolfsson i sitførste interview siden foråret2010.Han købte sammen med farenBjørgolfur Gudmundssonog vennen Magnus Torsteinsson45,8 pct. af den islandskestatsejede storbank Landsbankii slutningen af 2002.Det blev en handel, der traksmertefulde spor efter sig.Den islandske stats salg afmajoritetsandel i de tre storbankerGlitnir, Kaupthingog Landsbanki skulle i defølgende seks år føre en pengekarruselmed sig, der iforhold til landets størrelsealdrig er set magen i verdenshistorien.De nye bankejeresadgang til kapital varnem og billig, da islandskebanker på daværende tidspunkthavde en god kreditvurdering.Det betød defacto, at den islandske stathavde solgt tre seddelpressemaskiner,som blev modtagetmed kyshånd af de entreprenanteinvestorer. Dem– og deres forretningspartnere– filtrede i de seks år derestitusindvis af aftaler indi hinanden, så det til sidststod klart, at der kun skullemeget lidt til før tuen væltede.»Privatiseringen af de islandskebanker var basalt setet »fuck up«,« fortæller ThorBjørgolfsson, som forledenvar hovedgæsten i BørsensExecutive Club.Han siger, at den daværendeislandske regering begiken kæmpe fejltagelse ved atprivatisere alle bankerne påsamme tid og ikke løbende.For Thor Bjørgolfssonmedførte krakket i oktober»Et romersk ordsprog siger, at historien skrives af vinderne. Derbliver ikke lyttet til de folk der ejede bankerne, mens politikernemener de er heltene,« konstaterer Thor Bjørgolfsson. Det var bl.a.hans fi nansielle spekulationer, der var med til at lægge detislandske samfund ned i 2008. Foto: Jonas Pryner AndersenBørsen FaktaThor Bjørgolfsson■ Født 19. marts 1967 iReykjavik, island (44år).■ Bachelor i fi nans fraNew York university(1991).■ Blev i 2007 kåret afForbes Magazinetil den 249 rigesteperson i verden meden formue på 18 mia.kr. (3,5 mia. dollar)og var islands førstedollarmilliardær.■ Grundlagde sin formueved at sælge detrussiske Bravo Breweryi 2002 til Heineken for350 mio. dollar sammenmed sin far BjørgolfurGudmondsson ogvennen Magnustorsteinsson.investerede seneresamme år en stor delaf pengene i købet af45,8 pct. af islandsnæststørste bankLandsbanki. Denkrakkede i efteråret2008 sammen medde to andre islandskestorbanker Kaupthingog Glitnir.■ thor Bjørgolfssonhar boet i Londonover ti år og har haftdet samme kontor ialle årene i London.Hans vigtigsteforretningsområder ermedicinalinvesteringerog teleinvesteringer.Han har fortsatinvesteringer i island,som ejer af et af de tretele selskaber på øenog et datacenter.■ Han har ikke boet iisland de seneste 25 år.ziglerForandring på bundlinien?ProjektporteføljeoverblikFå overblik nuPrioriter bedreBedre ressourceallokeringEffektiv strategi eksekveringVi kan understøtte kritisk ressourceprioritering i morgenProjektrådgivereJohn Calberg tlf. 2722 7575Thomas Hvidt tlf. 2868 3259CALBERG+HVIDTExecutive sparringog outplacementVi bringer ledere videre i karrierenRing 40521030Jan T. RasmussenPartnerwww.capacentpeople.dk 4130 8888Vi udbyder anerkendte eksklusive businessuddannelser, der sikrer,at du fra dag ét kan bruge det, du lærer.Top Governance-I bestyrelse og direktionMBA-In Strategic Managementpre MBA-1-årig akademisk lederuddannelseVerdensnyhed!MBPMaster of BusinessPsychologyLæs mere om alle uddannelsernepå www.business-institute.dk


Fredag den 9. september 2011 EXecutiveBørsen 32002Pengene fra bryggerisalgetfinansierer at trioen, genneminvesteringsgruppen SamsonHolding, overtager 45,8 pct.af aktierne i den islandske bankLandsbanki for 1,2 mia. danske kr.2004Med opkøb af flere medicinalvirksomheder,blandt andet Pharmaco og Delta skaberforretningspartnerne gennem Samson Holdingmedicinalkoncernen Actavis.2005Bliver som 38-årig Islandsførste dollar-milliardær ognår op på en formue på8,8 mia. kr.. Han er dermednr. 18 på Forbes liste overunge milliardærer.2006Siden overtagelsenaf Landsbanki eraktiekursen stegetmed over 600 pct.2008Finanskrisen rammer Islandog bankerne Glitnir, Kaupthingog Landsbanki krakker ogen stor del af hansformue forsvinder.Research: Jesper Nygaard Rasmussenrække af fejltagelserSkyder med skarpt eftertidligere milliardærvennerAF THOMAS ZIGLERFinansmanden Thor Bjørgolfssoner ude med riven efter de andreislandske storinvestorer, derblev milliardærer i løbet af de fåår det islandske finansbonanzaeksisterede. Han mener, at hantrods alt selv kom med kapitalfra salget af et russisk bryggeri tilHeineken, mens de andre investorerbare snyltede på de gyldnemuligheder for låntagning.»De folk der startede fra Islandog blev store på ryggen afdet islandske banksystem og blevmeget rige, har ikke betalt deresgæld, men derimod efterladtden. Det slår mig hvor lidt sikkerhedder skulle til for at få lov til atoptage de lån,« siger Thor Bjørgolfsson,der sammen med sinfar og kammerat trods alt havde350 mio. dollar med til købetaf Landsbanki fra et 2002-salgaf det russiske bryggeri Bravo tilHeineken.FinansfyrsterThor Bjørgolfsson blev sammenmed omkring 30 andre investorerkaldt de islandske finans fyrsteri årene fra privatiseringen afbankerne i 2002 og frem tildet islandske kollaps i efteråret2008.Blandt de mest prominenteer Jon Asgeir Johanneson og JohannesJonsson, der via BaugurGroup blandt andet købte Magasin.Desuden drejer det sig om LyourGudmundsson og Agust Gudmundsson,der ejede storbankenKaupthing, samt ham selv og farenBjørgolfur Gudmundsson,der stod bag den anden af de trestorbanker, Landsbanki.En af de mere kendte figureri det spil i Danmark var PalmiHaraldsson, der købte det senerehedengangne luftfartsselskabSterling og i en karrusel af transaktionerfik selskabets værdi tilat stige uden der nogensinde varpenge involveret.Den officielle forklaring afSterlings krak fra Palmi Haraldssonvar, at han ikke kunne overførepenge fra Island til det nødlidendeselskab, da de islandskebanker var lukket ned.»Sterling var en møgforretninglige fra starten,« siger Thor Bjøgolfsson,og fortsætter:»Sterling var en special sag,men der var flere virtuelle sagersom den.«Global festChefstrategen i PFA Pension,Henrik Henriksen, har tidligerekarakteriseret de seneste tre-fireår op til 2008-krakket i LehmanBrothers som en stor global festmed høj musik og gratis bar. Hanpointerede, at ingen i den globalefinansielle verden havde karaktertil at lukke festen inden det varfor sent.»I den terminologi bestilte jegtaxaerne og sagde, at folk skullegå hjem. Jeg burde måske havetændt lysene, hevet stikket ud afmusikanlægget, sparket alle gæsterneind i en taxa og sagt til, atde skulle tage hjem og at I kommertil at takke mig for dette imorgen. Men når festen kører, erder gæster der slår en, hvis manprøver at lukke den ned,« forklarerThor Bjørgulfsson.Han understreger, at den underliggendeårsag til de islandskebanker kollaps var de tæt sammenfiltredeforretninger, hvorder skulle meget lidt til at få dethele til at skride.»Alle drengene i karrusellenvar med,« understreger ThorBjørgulfsson.thomas.zigler@borsen.dk2008 i Landsbanki og investeringsselskabetStraumurBurdaras, at han, faren ogvennen sendte en regningvidere til 320.000 islandskeskatteborgere på flere mia.dollar. Det samme var tilfældetfor ejerne bag Kaupthingog Glitnir.»Vi så alle sammen risikoen,men overvurderede voresstyrke,« siger Thor Bjørgolfsson.Omfattende rapportDet islandske parlament offentliggjordesidste år i aprilen omfattende rapport, der iskarpe vendinger kritisererThor og hans far Bjørgolfurfor skyhøj overbelåning i bådeLandsbanki og Straumur,som til sidste kostede skatteborgernei Islands dyrt.»Jeg er enig i noget af kritikkenog uenig i andet. Ingenså, hvor koncentreretrisikoen var. Hverken de finansiellemyndigheder, bankerne,aktionærerne ellercentralbanken. Systemetsvigtede,« siger Thor Bjørgolfsson.Alle de internationale forretninger– som han og deandre islandske storinvestorerlavede – gav en forestillingom en stor risikospredning,men investeringernevar i virkeligheden megetkoncentrerede.»Jeg vidste, at der var envis koncentrering af investeringerne,men ikke det fuldeomfang,« siger Thor Bjørgolfsson.En anden islandsk forretningsmand,Hannes Smarason,har tidligere fortalt, atman netop investerede i forskelligebrancher og forskelligelande for at sprede risikoen.Det ansete tidsskrift Euromoneybragte i efteråret2002 en stor historie omThor Bjørgolfsson og co.skøb af aktieposten på 45,8pct. i Landsbanki.Han blev citeret i Euromoneyfor, at Landsbanki ikkeskulle have en eksplosivvækst. Det blev alligevel udfaldeti de efterfølgende seksårs udlånsbonanza og er hovedårsagentil at banken, ligesomkonkurrenterne Glitnirog Kaupthing, faldt medet brag i efteråret 2008 ogtrak hele det islandske samfundmed sig i faldet.Blev upopulærThor Bjørgolfsson blivermed egne ord ikke modtagetmed åbne arme mere påIsland, som det ellers var tilfældetop til 2008, hvor hanog de andre storinvestorerikke kunne sætte en fod forkert.Hans »bad standing«skyldes udelukkende investeringeni Landsbanki ogde efterfølgende transaktioner.»Vi burde have forladt investeringeni Landsbanki pådet tidspunkt, men jeg varen stædig ung mand og varnået langt. Jeg havde fortaltEuromoney, at jeg kunneklare opgaven med Landsbanki,hvilket var årsagernetil, at vi fortsatte,« siger han.Havde du en chance for atforlade investeringen?»Selvfølgelig.«Den stolte Thor Bjørgolfssonhar med egne ord opgivetat vende stemningenomkring ham til noget positivt.Han kommer ellersfra en familie med stolte erhvervstraditioner,idet hansoldefar, danskeren ThorJensen, er en af de største erhvervsmændi islandsk historie.»Et romersk ordsprog siger,at historien skrives afvinderne. Der bliver ikke lyttettil de folk, der ejede bankerne,mens politikerne mener,de er heltene,« fortællerThor Bjørgolfsson.thomas.zigler@borsen.dkSkylder 50 milliarder kroner vækDet finansielle mareridt på Islandsendte med et fingerknips Islandsførste dollarmilliardær lukt ned i etvulkankrater af gæld.Thor Bjørgolfssons talskvinde,Ragnhildur Sverrisdottir, nikkergenkendende til en gæld omkring50 mia. kr. inklusive den gæld, derligger i hans medicinalgigant Actavis.Det er et solidt dump fra atvære kåret som verdens 249 rigesteperson af Forbes Magazine for blotfire år siden med en nettoformue på18 mia. kr.»Jeg er absolut ikke oppe i den ligamere. Jeg har ikke styr på hvor megetjeg er god for. Dels er det sværtat opgøre – og dels vil det være megetdeprimerende at gøre op,« sigerThor Bjørgolfsson og fortsætter:»Men jeg har penge nok til at betalemin gæld og er derfor ikke fallit.«Han siger, at der er lavet aftalermed alle kreditorerne, som han nuser som forretningspartnere.»Jeg klarede at komme på Forbesliste, hvilket var en stor præstationfor mig på det tidspunkt. Hvis manen gang har vundet en Oscar-statuette,vil man gå efter den igen ellervil man gøre noget andet,« spørgerThor Bjørgolfsson retorisk.På trods af kraftig kritik af hamkører der, så vidt vides, ingen sagermod ham, og han er indtil videre ikkedømt for overtrædelser af lovgivningen.Han har desuden undskyldtsin hovedrolle over for islændingenei forbindelse med den islandskefinanskrise. ziglerRekruttering afledere og specialister tilHealthcare virksomhederi ind – og udlandKontakt Senior PartnerJens Christian MathiesenTelefon: 30 92 71 22l i s b e r g.c o m - 70 15 0 16 0

More magazines by this user
Similar magazines