45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Det tilføjes, at efter enkelte tilløb hertil, har jeg i det hele fravalgt denne mulighed.6. AssistanceopgaverDet anføres … at der ikke skulle foreligge procedurer for assistanceopgaver.Der henvises til min brug af "Almindelige betingelser" ved påtagelse af revisionsopgaver.Dette dokument er nok tiltænkt en påtagelse af en revivisionsopgave, men i sinformulering samtidig en beskrivelse omkring assistance, især med regnskabsudarbejdelser.Der foreligger således hos mig selv en beskrivelse herom, altså en del afkvalitetssikringssystemet.7. Sagen C ApSOmkring revisionsplanlægning tilføjes, at der er tale om et mere end 20-årigtbekendtskab, og hvor - virksomheden gennem de senere år har haft en vigende omsætning,der i det berørte år er helt fraværende. Selskabets hovedfunktion eropretholdelse til en køber overtager den selskabet i en længere periode ejede ejendom.Omkostninger er således helt overvejende stilstandsomkostninger. Regnskabsgrundlagethar ligeledes gennem en årrække været ført af mig selv, med den nærkontakt dette givertil selskabets økonomiske forhold. Risikovurdering, revisionsstrategi og planlægning afrevisionshandlinger må således efter selskabets forhold, det mangeårige kendskab, ogdet forhold at jeg som enkeltpraktiserende ikke har andres deltagelse irevisionsprocessen, medføre, at stikordsmæssig anførsel heraf i den foreliggenderevisionsplan i situationen bør anses for tilstrækkeligt, understøttet af det forhold, at jegunder regnskabsassistancen har set hver eneste post i den tilgrundliggende bogføringsamt i det endelige regnskab.( RS 1 p 95 )Ledelsens regnskabserklæring foreligger underskrevet, hvilket er sket senest samtidigmed regnskabets underskrift. Det tilføjes, at på tidspunktet for besøg afkvalitetskontrollanten var sagen nok færdiggjort fra min side, men uden underskrifttilsendt klienten. Materialet er modtaget retur, behørig underskrevet den 5.november2007, hvorefter det er ekspederet, dels til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( offentliggjort13/11 2007 ) dels til Skat i form af en selvangivelse.Omkring delkonklusioner henvises bl.a. til det forhold, at bogføringen i sin helhed erforetaget af mig selv, hvor jeg ved indtastningen af den enkelte postering, har tagetstilling til dens tilhørsforhold til selskabet, og til dens kvalificering efter den for dennebogføring gældende kontoplan. Bogføringen kan forevises, og der foreligger således påpostniveau en delkonklusion . for den foretagne revision.Det er et faktum, at selskabet gennem en årrække har haft en svag egenkapital, samt atden er mindre end forskriften i § 52 i anpartsselskabsloven. Det findes derfor korrekt atangive dette i revisionspåtegningen i lighed med det tilsvarende forhold for detforegående år. Det bør erindres, at regnskab for et foregående år uden nærmerebegrundelse bør anses som en del af revisionsplanen.12

More magazines by this user
Similar magazines