45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Revisionspåtegning er sket på foden af regnskabet, og med anvendelse af ordetforanstående. Der formenes således på tilstrækkelig måde at være sket identifikation afdet reviderede regnskab.Det er anført, at der er tale om revision af det af ledelsen udarbejdede regnskab (seTilsynets skrivelse ca. midten af side 12)I revisionspåtegningen er anført at regnskabet er baseret på årsregnskabsloven, og derformenes således på tilstrækkelig måde at være angivet den anvendte begrebsramme.Under henvisning til Tilsynets skrivelse (nederst side 11) er anførsel af begrebsrammegentaget under anvendt regnskabspraksis til brug for kommende års regnskaber.I revisionspåtegningen er anført at revisionen har omfattet en gennemgang af de enkelteposter i det udarbejdede årsregnskab efter den for tiden herfor sædvanligefremgangsmåde.Jeg formener mig berettiget til i brug af det danske sprog at anvende ordet gennemgangsom delbeskrivelse af den af mig foretagne revision. I omtalen … i Tilsynets skrivelsesynes dette ord begrænset til reviewopgaver.Gennemgang af et regnskab er blevet en dansk oversættelse af det på Engelsk oprindeliganvendte udtryk Review. Dette giver det danske udtryk "gennemgang" en dobbeltbetydning, enten den meget begrænsede betydning som beskrivelse af den dengennemgang, der er omtalt i §§ 9 til 13 i erklæringsbekendtgørelsen, eller en merealmindelig og gennem generationer anvendt beskrivelse at et forelagt materiale blivergennemgået.Jeg kan tilføje, at det fremover naturligvis vil være nødvendigt som revisor at . væremeget opmærksom, på denne dobbelte betydning, som formentlig vil være uforståelig forrevisors omgivelser, og som resulterer i, at jeg må finde en anden beskrivelsesmåde, nårjeg har gennemgået et forelagt materiale med sigte på erklæring med høj grad afsikkerhed. Afgivelse af en erklæring om revision er netop et resultat af en gennemgangaf et forelagt materiale, men uden den begrænsning i. ordet gennemgang, der eraflejret i anvendelse heraf som samlebegreb for den situation, hvor revisor afgivererklæring med moderat grad af sikkerhed.Denne valgte indskrænkning i betydningen af ordet gennemgang ses ikke at havestøtte i revisionsfaglig litteratur. Til eksempel henvises til følgende:Niels Petersen, Revisionslæren i grundrids, 1952,Skinner & Anderson, Systemanalytisk Revision, 1966 (oversættelse ved Robert SlothPedersen),Festskrift for Robert Sloth Pedersen, 1994I alle 3 bogværker er ordet gennemgang hyppigt anvendt i omtale af delområder underudførelsen af revision med høj grad af sikkerhed.Det må også findes usædvanligt, såfremt en enkelt branche skulle have held til at give etalmindeligt anvendt udtryk en snæver og afgrænset betydning. Se f. eks RS 1 p 50, hvor13

More magazines by this user
Similar magazines