45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Revifora/Thomson 2008. Jeg benytter lejligheden til at henvise til den i bogensomslag af vejlederen tilføjelse om pålidelige finansielle informationer somgenstandsfelt.Revisionsstrategi er ligeledes gennemgående alene i det ordvalg, der bringes ianvendelse på de enkelte delområder, det anføres yderligere herom, at jeg somenkeltpraktiserende formener det tilstrækkeligt at anvende stikord (se RS 1 p 95)Revisionsplanen indeholder en række delområder, der post for post fører til etkorrekt regnskab i det pågældende tilfælde, hvor selskabet selv har enregnskabsafdeling, med personale med tilstrækkelig erfaring og uddannelse tilselv at udarbejde et årsregnskab efter de herom gældende regler. De enkeltepunkter i revisionsplanen vil også af denne grund i gennemførelsesfacen antageen mere kontrollerende karakter, den regnskabsmæssige assistance er mereorienteret hen til en dialog med regnskabsafdelingen om overvejelser omkringindhold og tekstning af enkelte poster.Varelageret således som omtalt… i Tilsynets skrivelse har gennem de senere årantaget en stabil og aftalt indsats fra min side. Umiddelbart omkringstatustidspunktet har foreligget besøg til kontrol af tilstedeværelsen. Vedkvalitetskontrollantens besøg foreviste jeg kalendernotat til dokumentation heraf.Selskabet og dets søsterselskaber har i en årrække drevet virksomhed i flereomkringliggende bysamfund, og der har i dialog med ledelsen foreligget enbesøgsfrekvens for lagerkontrol, hvor hovedvirksomheden i Kolding hvert år harværet besøgt, og en af de omkringliggende efter mit valg (senere) samme dag harværet besøgt.Efterfølgende har jeg fundet støtte i denne planlægning i punkt 912 på side 169 iStudents Manual of Auditing by V.R.V.Coopex London 1971.I den pågældende sag foreligger 2 typer varelagre:1. Vognlager bestående af hele lastbiler, anhængere og lignende med en betydeligenhedspris, antalsmæssigt med få enheder.2. Reservedelslager, antalsmæssigt meget omfattende, men typisk med en lavenhedspris.For reservedelslageret foreligger i udskrift i virksomheden adskillige helt fyldteringbind med den årlige lagerudskrift. Omfangsmæssigt uden relevans, at revisorskulle ligge inde med kopi heraf. Fremgangsmåden ved oprettelse af nyevarenumre er som et resultat af dialog i forbindelse med lagerkontrol opstrammetinternt i virksomheden, så den af ledelsen valgte fremgangsmåde forværdiansættelse i højere grad bliver overholdt.For vognlageret foreligger en udskrift, der fylder 1 eller 2 sider, og hvor jeg harkopi heraf, forsynet med notat om forevisning. Listen er sammenholdt medvognkort (skærmopslag) for værdiansættelse (og kontinuitet heri)Der er således tilstrækkeligt grundlag for at medregne varelager som sket.15

More magazines by this user
Similar magazines