45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Planlægningen af erklæringsopgaver er mangelfuld, og det udførte arbejde og omfanget heraf erutilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret.Afgivne erklæringer på erklæringsopgaver opfylder ikke erklæringsbekendtgørelsen.Revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisor, CVR-nr. ...Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligtkvalitetsstyringssystem.Manglerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har medført, at revisor ikke harkunnet anvende dette i forbindelse med planlægningen og udførelsen af sineerklæringsopgaver.Revisortilsynet har indstillet, at statsautoriseret revisor Regnar Staugaard idømmesrettighedsfrakendelse.MødeDen 20. november 2009 mødte indklagede, en repræsentant for Revisortilsynet og den revisor, derhavde været kontrollant i 64-2008-S.Regnar Staugaard forklarede blandt andet, at revisionsvirksomhedens navn efter hans opfattelseikke skal nævnes særskilt i påtegningerne på regnskaberne. Hans virksomhed er personligt ejet, ogbærer det samme navn som han selv. Konsekvensen af at nævne navnet vil blot være, at hans navnstår der to gange i revisionspåtegningen.Det fremgår af Revisortilsynets klage over ham, at han er tiltalt efter § 19 i lov nr. 302 af 30. april2003. Denne lov er imidlertid ophævet. Ifølge revisorlovens § 57, stk. 3 i lov nr.468 af 17. juni2008, skal sager indbragt før 1. juli 2008 behandles efter 2003-revisorloven. Sagen mod ham erindbragt efter denne dato.Ifølge § 1, stk. 2 i lov nr. 302 af 30. april 2003 mener han, at der er tvivl om, hvorvidt dennebestemmelse omfatter assistancesager. Assistancesager er omfattet af revisorloven, men ikke af desamme strenge krav, som der stilles til revisionsopgaver.I bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004 blev der indført krav om kvalitetskontrol. § 8, stk. 1 nr. 6 isidstnævnte lov henviser til § 1, stk. 2, men der kan stilles spørgsmål ved om § 1, stk. 2 vedrørendeassistanceopgaver overhovedet er omfattet af kvalitetskontrollen, da der er tale om arbejde ”kun tileget brug”.Ordet ”gennemgang” kan ikke automatisk ligestilles med et review. Derimod er ordet”gennemgang” udtryk for revision.Indklagede fremlagde brev af 18. februar 2008 fra Folketingets Ombudsmand til Regnar Staugaard,hvoraf fremgår blandt andet, at Ombudsmanden afstår fra at beskæftige sig med sagen iRevisortilsynet.Efterkontrol af indklagedes revisionssager foretages af hans kusine, som ligeledes er statsautoriseretrevisor. De har siden 1996 udvekslet dokumenter med hinanden.18

More magazines by this user
Similar magazines