45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

standardrevisionsplan. Det fremgår ikke, at der skal udarbejdes planlægningsnotat, at udførelsen aferklæringsopgaven skal tage udgangspunkt i et forud fastlagt væsentlighedsniveau og revisorsrisikovurdering, der foreligger ingen procedurer for dokumentation af revisors kendskab til kundensforhold, ingen procedurer for efterfølgende kvalitetskontrol, og ingen procedurer for ajourføring afsystemet. Der er næsten ingen konkrete revisionshandlinger beskrevet, og der er ingen procedurerfor afgivelse af delkonklusioner. Der er endvidere ingen beskrivelse vedrørende dokumentation aferklæringsopgaver, opbevaring og arkivering af arbejdspapirer. Det foreliggende system indeholderikke klare og præcise procedurer for assistanceopgaver, og man kan ikke henvise til de forrevisionsopgaver foreliggende procedurer, idet de to opgaver er forskellige i omfang og karakter.Det foreliggende system bør også indeholde procedurer for udførelse af review-opgaver, idetkontrollanten har konstateret ved kontrolbesøget, at indklagede faktisk afgiver reviewerklæring.Revisortilsynet har vedrørende de i revisionsvirksomheden udtagne konkrete sager nærmere gjortgældende, at manglerne i kvalitetsstyringssystemet har medført, at indklagede ikke har kunnetanvende dette i forbindelse med planlægningen, hvorfor udførelsen af erklæringsopgaverne harværet mangelfuldt, og det udførte arbejde og omfanget heraf har været utilstrækkeligt og kun delvistdokumenteret. Revisortilsynet har henvist til kvalitetskonsulentens beskrivelse af manglerne, ogherunder, at kontrollanten i kontrolsagerne har konstateret, at udførelsen af erklæringsopgavernetager udgangspunkt i indklagedes standardrevisionsplan med enkelte tilpasninger til den konkreteopgave. For så vidt angår C ApS var årsrapporten godkendt på selskabets generalforsamling den 4.oktober 2007, dvs. forud for kontrolbesøget. Det er også den dag, såvel revisionspåtegning somledelsespåtegning er dateret. Selv om årsrapporten først blev modtaget hos Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen langt senere, kan denne derfor indgå i Revisortilsynets behandling.På denne baggrund finder Revisortilsynet, at det er godtgjort, at revisorvirksomheden ikke haretableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Etablering ogimplementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning forenhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler om revisorshabilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglendekvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen.Ad statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen StaugaardRevisortilsynet har gjort gældende, at uanset om det er revisionsvirksomhedens ansvar at fåetableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal revisor, som udfører opgaver omhandleti revisorlovens § 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens § 2, stk. 2,udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, herunder gældenderevisionsstandarder. På baggrund af de af kvalitetskonsulentens gennemgåede enkeltsager er detRevisortilsynets vurdering, at indklagede ikke har overholdt revisorlovens bestemmelse om godrevisorskik ved udførelsen af de konkrete sager, idet planlægningen var mangelfuld. Irevisionssagerne var der ikke fastlagt et væsentlighedsniveau eller foretaget en risikovurdering – ogvæsentlighedsniveauet skal fastlægges og risici vurderes ved revisionen før dennes udførelse ogkunne dokumenteres i revisors arbejdspapirer. Herved har indklagede personligt handlet i strid medgod revisorskik.For så vidt angår D A/S finder Revisortilsynet, at der ikke forelå den fornødne dokumentation forden udførte revision af årsrapporten. Indklagedes beskrivelse af den udførte revision vedrørenderegnskabsposter varelager og debitor var ikke uarbejdet ved kontrolbesøget, men er fremkommet iforbindelse med høringssvaret. Der forelå ej heller delkonklusion eller revisionsprotokollat på21

More magazines by this user
Similar magazines