45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

samt regler for styring og uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomhedenskal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herundergældende revisionsstandarder. Det er derfor nødvendigt, at revisionsvirksomheden har opstillet defornødne generelle procedurer, ligesom revisionsvirksomheden skal kunne dokumentere, at disseprocedurer konkret er blevet fulgt for hver enkelt sags vedkommende, jf. § 8, stk. 2. Heller ikke denomstændighed, at en virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed er en tilstrækkelig begrundelse til atfravige disse meget fundamentale regler og normer for enhver form for revisionsarbejde.Revisornævnet finder det godtgjort, at det i virksomheden foreliggende materiale, herunder de afindklagede fremsendte almindelige bestemmelser med dertil hørende redegørelser for indklagedespraktiske arbejdsmetoder, er tilstrækkeligt til at opfylde lovgivningens bestemmelser om etableringog implementering af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem.Revisornævnet finder ikke på denne baggrund og efter omstændighederne, at indklagedesrevisionsvirksomhed har tilsidesat § 2, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.Ad statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen StaugaardSåledes som sagen er forelagt for Revisornævnet, finder nævnet ikke, at det vedrørende de konkretesager er godtgjort, at indklagede personligt konkret har afgivet erklæringer i strid mederklæringsbekendtgørelsen vedrørende manglende dokumentation for overholdelse afuafhængighedsreglerne, planlægningsnotater, delkonklusioner, afsluttende notat eller indhentetregnskabserklæring fra ledelsen, og idet bemærkes at indklagede bestrider, at erklæringerne ikke iøvrigt er korrekte. Det findes heller ikke godtgjort, at indklagede ikke har fulgt reglerne vedrørendeforbehold og supplerende oplysninger, ligesom det foreliggende materiale ikke godtgør, atindklagede ikke i enkelt sag ikke har overholdt årsregnskabslovens regler.Det bemærkes vedrørende C ApS, at nævnet efter det af indklagede anførte finder dateringenkorrekt. Regnskabspraksis er nævnt i ledelsespåtegningen, og henset hertil og til klagensformulering finder nævnet ikke grundlag for at kritisere dette forhold.Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere indklagedes påtegning af 28. september 2007vedrørende D A/S.Revisionsvirksomhedens navn burde være nævnt i erklæringerne vedrørende E og F. Indklagede harherved personligt ikke overholdt bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-3,og stk. 2.24-2010RevisortilsynetmodRevisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisor, CVR-nr. ...,samtstatsautoriseret revisor Regnar Jørgensen Staugaard- o -Ved skrivelse af 4. maj 2010 har Revisortilsynet i medfør af dagældende (2003-loven) revisorlovs §19, stk. 3, og 4, samt i medfør af den nugældende revisorlovs § 43, stk. 3, og 5, indbragt såvel24

More magazines by this user
Similar magazines