45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

evisionsvirksomheden Regnar Staugaard som den statsautoriserede revisorer Regnar Staugaardpersonligt for Revisornævnet.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Regnar Staugaard har været beskikket somstatsautoriseret revisor fra den 29. marts 1976. Beskikkelsen har været bortfaldet fra den 18. april1997 til den 3. november 1997. Regnar Staugaard har siden den 19. april 2004 ifølge ReviReg værettilknyttet revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, CVR-nr. ....Indklagede, statsautoriseret revisor Regnar Staugaard, er personligt ved Disciplinærnævnetskendelse af 19. december 2002 idømt en bøde på 150.000 kr. for særdeles grov tilsidesættelse afpligten til at udføre revisorhvervet med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med godrevisorskik.Denne sag drejer sig om, hvorvidt revisionsvirksomheden har etableret og implementeret ethensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt hvorvidt indklagede personligt har handlet i stridmed god revisorskik ved afgivelse af revisorerklæringer.Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt indklagede som påstået af Revisortilsynet skal frakendessin beskikkelse som statsautoriseret revisor.Sagens omstændigheder er følgende:Revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisor, blev af Revisortilsynet udtagettil fornyet kvalitetskontrol i året 2009.Det fremgår af kontrollantens indberetning af 4. juni 2009, at der til revisionsvirksomheden erknyttet en statsautoriseret revisor, og at revisionsvirksomheden ikke reviderer virksomheder somomhandlet i revisorlovens § 10, stk. 2, 3-5. pkt. Indberetningen indeholder endvidere følgendeforbehold og konklusion:”…ForbeholdVirksomhedens navn indeholder ikke "statsautoriseret revisor som foreskrevet i virksomhedsbekendtgørelsens§ 2. Betegnelsen fremgår endvidere ikke af ReviReg.Der er i maj 2009 foretaget en efterfølgende kvalitetskontrol i virksomheden. Der forelåved mit besøg dog ingen konklusion på kontrollen. Jeg kan derfor ikke udtale mig om,hvorvidt der udføres efterfølgende kontrol i overensstemmelse med reglerne, såledessom dette er foreskrevet i RS 1 og i virksomhedens egen kvalitetsstyringsbeskrivelse ellerom udfaldet af denne kontrol.En gennemgang af konkrete erklæringsopgaver viste, at planlægningen pårevisionsopgaver sker på et overordnet plan. Konklusionsnotatet dokumenterer irevisionstilfælde konklusionen summarisk. Der dokumenteres ikke stillingtagen til, omhvidvaskloven er overholdt. Konklusionsnotatet er ikke i alle tilfælde dateret, hvorfor detikke altid kan konstateres, om der er sammenhæng mellem det udførte arbejde og denafgivne erklæring på erklæringstidspunktet.Arbejdspapirer konkluderer ikke og foreligger kun i begrænset omfang, oftest i form afbemærkninger på balancer eller tidlige udkast til regnskab og opfylder dermed ikke itilstrækkelig grad kravene i RS 230. Jeg har henstillet, at opgavens løsning25

More magazines by this user
Similar magazines