45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Indklagede har den 2. juni 2008 vedrørende selskabet afgivet følgende revisorerklæring:”…Uafhængig revisionspåtegningTil anpartshaverEfter anmodning har jeg revideret foranstående årsregnskab (årsrapprt) Regnskabetaflægges efter årsregnskabsloven.Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag at minassistance at udtrykke en konklusion om årsrapporten.Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagtog udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, atårsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Ved risikovurdering er overvejetden interne kontrol uden at udtrykke en konklusion herpå.Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvetgrundlag og dokumentation for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger,og har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvederegnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed erfyldestgørende.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabetsindtjening, status og økonomiske stilling.…”Ad G ApS: Vedrørende accept af opgaven er anført, at ”Alm. bestemmelser som er sendt til klienten.Er ikke bestemt tiltrædelsesprotokollat men alm. bestemmelser.” Til spørgsmålet omrevisionsprotokollat er i overensstemmelse med konklusionerne på den udførte revision er svaret Nej.Til spørgsmålet, om gennemgang af arbejdspapirer giver dokumentation for, at de planlagtehandlinger er udført med tilstrækkelig grundighed og kan danne baggrund for konklusioner omkringafdækning af de identificerede risici, er anført ”Tyndt.” Endvidere mangler der vurdering af risiko forbesvigelser og begrundet valg af revisionsstrategi. På spørgsmålet om produktet lever op tilformkrav mv. er svaret Nej. Kontrollantens kommentarer og forslag er, at ”Påtegning overholderikke RS 700 og erklæringsbekendtgørelsen.” Kontrollantens konklusion er:” Stort set ok”Indklagede har vedlagt kopi af brev af 5. november 2007 til sin kollega Q vedrørende efterfølgendekontrol. Brevet har følgende indhold:”…Efter aftale skal hermed kort redegøres for de ved møde på dit kontor den 30. oktober2007 drøftede forhold.Når henses til udviklingen i de senere år omkring kvalitetsstyring i branchen har væretaftalt, at der på mere formaliseret basis sker årlige besøg til opfyldelse af kravet omefterkontrol, når henses at både vi begge er enkeltpraktiserende revisorer. ( Se RS i p 80,hvor der skelnes mellem firmaer og enkeltpraktiserende revisorer )Der henvises til min skrivelse af 13. oktober 2006 om formalisering af efterkontrol.Lejligheden benyttes til at tilføje, at den nu etablerede tilstand til opfyldelse afformaliseret efterkontrol har rod i et mangeårigt samvirke, hvor faglige forhold på etikke formaliseret grundlag har været gjort til genstand for drøftelser bl.a. med baggrund27

More magazines by this user
Similar magazines