45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Der har således foreligget en tilstrækkelig gensidig besøgshyppighed.På de enkelte besøg har foreligget gennemgang af det generelle system og derpågennemgang af enkeltsager.4.Dokumentation på enkeltsagerDer er herom omtalt 2 sagerKPV ApS ogCPå begge sager har foreligget den tilstand, at jeg efter aftale har besøgt virksomhedensregnskabsfører.Her er på stedet systematisk gennemgået samtlige konti i bogholderiet i den rækkefølge,hvori de optræder i den bogholderibalance, der foreligger umiddelbart forindenbesøget. Herpå konto for konto foretaget de med virksomheden aftalte (efter) posteringer,hvorefter en ny balance er udskrevet.Denne balance er identisk med det for selskabet renskrevne regnskab.Dokumentationen foreligger således dels i form af mine notater på af mig opbevaredeudskrifter, men også i form af de som almindelige bogholderibilag i selskabernesbilagsmapper indsatte bilag, (samt den for omposteringerne udskrevne journal )Det kan tilbydes i begge sager at fremskaffe det i virksomheden herom foreliggendemateriale til forlæggelse for Tilsynet.5.ErklæringsbekendtgørelsenDette forhold tillader jeg at underdele:5 a IdentifikationDet anføres, at der ikke på tilstrækkelig måde skulle foreligge identifikation af deregnskaber, der revideres.For dette forhold anføres, at der i gennem en længere årrække netop til opfyldelse herafi indledningsafsnittet i revisionspåtegninger anvendes ordet " foranstående "De af mig underskrevne regnskaber (hvor denne fremgangsmåde anvendes) er alleskrevet på mit kontor som et samlet dokument.Der er således ingen tvivl om identifikation af det reviderede regnskab, og der foreliggersåledes tilstrækkelig identifikation af det pågældende regnskab.Det tilføjes dog, efter fremkomsten af denne indsigelse, er de reviderede selskabs navnblevet indsat i indledningsafsnittet.5 b RevisionsprincipperEfter det anførte skulle ikke foreligge tilstrækkelig anførsel af formål for den foretagnerevision og karakter og herunder hvilke revisionsstandarder, der er anvendt.Det anføres i de af sagen omfattede påtegninger, at der henvises til almindeligtanerkendte revisionsprincipper, hvilket må forstås som de til enhver tid herom gældenderegler.Der er herudover konkrete anførsler af:Sigtet med revisionen (at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler)Omtale af vigtigheden af intern kontrolAfgrænsning af hensyn til væsentlighed og risikoDokumentation omkring de enkelte poster i årsregnskabetAnførsel af betydning af øvrige oplysninger30

More magazines by this user
Similar magazines