45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav tilregnskabsaflæggelsen.Indklagede har således handlet i strid med erklæringsbekendtgørelsens §§ 5, stk. 1, stk. 2,og stk. 4, tidligere bekendtgørelses § 5, stk. 1, nr. 1, stk. 2, og stk. 4.Revisortilsynet har vedrørende påstanden om rettighedsfrakendelse over for indklagede personligtgjort gældende, at det nu er 5. gang, revisionsvirksomheden er kontrolleret uden at selv mindreformelle fejl er bragt i orden.Indklagede har overordnet anført, at han har virket i branchen siden 1962, og siden 1983 somselvstændig. Indklagede har altid planlagt sine arbejdsopgaver, og i lyset af udviklingen erplanlægning gradvist blevet formaliseret, hvilket i særlig grad har gjort sig gældende fra 1996.Der var tilsyn i marts måned 2009, men dette tilsyn blev aldrig indberettet til Revisortilsynet.Derfor blev der foretaget et fornyet tilsyn den 26. maj 2009, hvorefter dette blev indberettet den 2.juni 2009. Henset til det korte tidsrum mellem de to tilsyn kan man ikke forvente større forskel påfremgangsmåder på sager. Hertil kommer, at det af nogle af checklisterne ser ud, som om tilsynet ersket i marts måned 2009.Indklagede har vedrørende revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem (klagepunkterne a og d)gjort gældende, at anvendte revisionsplaner er en integreret del af det samlede generellekvalitetsstyringssystem. Der foreligger således en kontinuerlig anvendelse af det samlede system.Revisionsplaner kopieres ikke blot fra sag til sag. Men ved oprettelse af en ny sag tager indklagedeudgangspunkt i en tilsvarende sag eller en sag fra året forud. Med basis i den konkrete sag sker entilpasning samt en yderligere tilpasning dikteret af den almindelige udvikling på området. Det errent praktisk, når der benyttes en kopi fra en tilsvarende sag eller fra året før, idet teksterne liggersom tekstdokumenter på anlæg. Det er derfor ikke korrekt som anført af kontrollanten, at der blotsker en kopiering.Indklagede har vedrørende revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem (klagepunktb) gjort gældende, at der efter kontrolbesøget er indsat et særligt afsnit i det generellekvalitetsstyringssystem og i de enkelte revisionsplaner for temaet hvidvaskning. Forholdet hartidligere indgået i mere generelle beskrivelser.Indklagede har videre anført, at hvidvaskningsloven ikke har været noget problem i årene forud.Indklagede har imidlertid nu indsat en separat linje herfor i revisionsplanerne, blandt andet som etresultat af drøftelserne herom.Indklagede har vedrørende revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem (klagepunktc) anført, at der har været foretaget efterfølgende intern kontrol 3 gange i 2009 og 1 gang i 2010. Pådisse besøg er der sket gennemgang af det generelle system og derpå gennemgang af enkeltsager.Der er aftalt gensidige besøg med en kollega, og dette samarbejde har foreligget i mere end 20 år. Ilyset af udviklingen på området har samarbejdet i de seneste år antaget en mere formaliseret form.Som dokumentation for aftalerne har indklagede henvist til sit brev af 5. november 2007 til enkollega.Indklagede har vedrørende de i revisionsvirksomheden udtagne konkrete sager (klagepunkt e)nærmere gjort gældende, at vedrørende revisionspåtegningen for KPV ApS, er kontrollen foretaget imarts 2009, hvorfor den sag ikke er en del af den sag, der foreligger til afgørelse, idet dette tilsyn erforetaget i maj måned 2009. Datering har indklagede ikke opfattet som værende et problem, idet34

More magazines by this user
Similar magazines