45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Han har foretaget mangelfuld planlægning af de enkelte erklæringsopgaver, og det udførtearbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og ikke fuldt ud dokumenteret.Han har underskrevet en revisionspåtegning, hvori der ikke er afgivet en supplerende oplysningom, at der i et anpartsselskab er udbetalt løn til anpartshaveren i strid med lovgivningen.Revisor har ikke identificeret de ulovlige lønudbetalinger ved revisionen af selskabetsårsrapport, og det var ikke muligt at fastslå, hvorvidt der enten forelå et ulovligt anpartshaverlåneller der er tale om lønudbetalinger, som selskabet ikke havde indeholdt kildeskat af.Han har afgivet reviewerklæringer, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsen. Således har revisor afgivet en bekræftende konklusion på enreviewopgave, hvilket ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2.Revisionsvirksomheden v/Regnar StaugaardDer er ikke implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Systemet indeholderikke tilstrækkelige procedurer for accept og fortsættelse af klientforhold og fordokumentation af planlægning og udførelse af erklæringsopgaver i revisionsvirksomheden.Der er eksempelvis ikke beskrevet procedurer omkring forståelse af revisionsvirksomhedenskunder og deres omgivelser, herunder vurdering af risiko i sit kvalitetsstyringssystemKvalitetsstyringssystemet er ikke anvendt på assistanceopgaver.Parternes bemærkninger:Indklagede har overordnet gjort gældende, at der ikke for hans vedkommende foreligger envirksomhed med ham selv som den ansatte. Der er tale om en enkeltmandsvirksomhed og dermedén enhed. Formuleringer mv. i revisionsstandarder i udpræget grad peger på ledelses- ogstyringsanvisninger i revisionsvirksomheder med flere ansatte revisorer. Denne problemstillingforeligger ikke for enkeltpraktiserende.Ad Revisionsvirksomheden v/Regnar StaugaardRevisortilsynet har anført, at revisionsvirksomheden ikke har implementeret et hensigtsmæssigtkvalitetsstyringssystem. Det foreliggende kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkeligeprocedurer for accept og fortsættelse af klientforhold og for dokumentation af planlægning ogudførelse af erklæringsopgaver i revisionsvirksomheden. Der er eksempelvis ikke beskrevetprocedurer omkring forståelse af revisionsvirksomhedens kunder og deres omgivelser, herundervurdering af risiko. Hertil kommer, at kvalitetsstyringssystemets standardrevisionsplan næsten ikkeindeholder nogen revisionshandlinger. Standardrevisionsplanen har snarere en karakter af at væreen regnskabscheckliste. Endelig er anført, at kvalitetsstyringssystemet ikke er anvendt påassistanceopgaver. Revisionsvirksomheden har derved tilsidesat de pligter, som følger af godrevisorskik, jf. revisorlovens § 1, stk. 2, jf. § 2, stk. 2, jf. RS 1, afsnit 46 – 50, og RS 220, afsnit 2.Indklagede har overordnet gjort gældende, at der ikke er belæg for den antagelse, at indklagedemangler planlægning og dokumentation. Såvel kvalitetsstyringssystemet som den praktiskearbejdsmetode overholder lovgivningens krav på disse områder, og dette gælder for alle trekategorier af sager, som indklagede behandler, nemlig sager med klientbogføring på indklagedeskontor, sager med forelagt bogføring, hvor indklagede udarbejder regnskabet, og sager med forelagtendeligt regnskab. Det anvendte og etablerede system kan blandt andet udledes af ”Almindeligebestemmelser” version april 2006. Materialet er tilskåret, så det er egnet til fremsendelse til nyeklienter med behov for bekræftende revisionserklæringer, og er blevet anvendt på denne måde fra5

More magazines by this user
Similar magazines