45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

der lader sig undergive reglerne om kvalitetskontrol, og som opfylder de krav, der er anført i § 12,stk. 2-4. Sådanne virksomheder betegnes som statsautoriserede henholdsvis registrerederevisionsvirksomheder. Efter § 1, i bekendtgørelsen om et register over statsautoriserede ogregistrerede revisionsvirksomheder (Revireg) føres der et offentligt register over virksomhederne.En revisor, der ikke er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i Revireg, kan ikkeudføre revisions- og erklæringsarbejder efter lovens § 1, stk. 2. Der er ikke anført nogen undtagelsefor disse principper for enkeltmandsvirksomheder, som indklagedes virksomhed henhører under.Efter indholdet af kontrollantens erklæring, hvorefter kvalitetsstyringssystemet opfyldte kravene,finder nævnet, uanset Revisortilsynets afgivne erklæring har et andet indhold, det ikke tilstrækkeligtgodtgjort, at indklagede og dermed revisionsvirksomheden ikke ved kontrolbesøget havde etableretog implementeret et hensigtsmæssigt skriftligt beskrevet kvalitetsstyringssystem som påbudt vedrevisorlovens § 14, og § 15, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004 om kvalitetskontrol ogRevisortilsynets virksomhed. Nævnet finder derfor ikke den indklagede revisionsvirksomhed harovertrådt god revisorskik, jf. revisorlovens § 1, stk. 2, jf. § 2, stk. 2.Vedrørende de konkrete sager finder Revisornævnet efter indholdet af Revisortilsynets erklæringsammenholdt med indklagedes indlæg og de under sagen afgivne forklaringer det alene godtgjort, atindklagede vedrørende A ApS har afgivet en bekræftende konklusion i erklæringen, selvom deralene er foretaget review, hvorved der skulle være afgivet en afkræftende konklusion i revisorserklæring. Indklagede har herved handlet i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens § 1, stk. 2, jf.§ 2, stk. 2, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2.64-2008-SRevisortilsynetmodRevisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisor, CVR-nr. ...,samtstatsautoriseret revisor Regnar Jørgensen StaugaardVed skrivelse af 2. september 2008 har Revisortilsynet i medfør af dagældende (2003-loven)revisorlovs § 19, stk. 3, og 4, indbragt såvel revisionsvirksomheden Regnar Staugaard som denstatsautoriserede revisorer Regnar Staugaard personligt for Revisornævnet.- o -Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Regnar Staugaard har været beskikket somstatsautoriseret revisor fra den 29. marts 1976, og har siden den 19. april 2004 ifølge ReviReg værettilknyttet revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, CVR-nr. ....Indklagede, statsautoriseret revisor Regnar Staugaard, er ved Disciplinærnævnets kendelse af 19.december 2003 idømt en bøde på 150.000 kr. for særdeles grov tilsidesættelse af pligten til at udførerevisorhvervet med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med god revisorskik.7

More magazines by this user
Similar magazines