Hent BAR U&F's oplæg (pdf, 1,4 MB) - Handelsskolernes ...

hl.dk
  • No tags were found...

Hent BAR U&F's oplæg (pdf, 1,4 MB) - Handelsskolernes ...

Værktøjer til forebygge stressog skabe mere trivselUddannelsesforbundet &Handelsskolernes LærerforeningSeptember 2012Maj 2012


Dagens programkl. 13.30-17.00• 13:30: Åbning af workshop• Introduktion til BAR U&F samt dagens tema• Flip-flap om forebyggelse af stress• Værktøjernes platform• 14.00: Visionsværktøj• 15.00: Eftermiddagskaffe• 15.30: Prioriteringsværktøj• 16.15: Alternativt prioriteringsværktøj• 16.30: Afrunding og evaluering• 17.00: Tak for i dag!2


Hvem er vi?• Udviklingskonsulenter fra 3BAR:• Mads Kristoffer Lund• Katrine Snowman• Uddannet på RUC i Kommunikation, Pædagogik ogEngelsk3


Hvem er BAR’ene?• Tre ud af 11 BrancheArbejdsmiljøRåd• Opgave:• At støtte virksomhedernes indsats for et bedrearbejdsmiljø• Primært ved at udarbejde information,temamøder og uddannelse til arbejdspladserne6


Hvem er I?September 2012Maj 2012


Tag fat på dialogen!• Saml flip-flappen• Find sammen to og to• Svar på tre spørgsmål hver10


Flip-flap regler1. En vælger farve• Flip-flap antallet af bogstaver i farven2. Den anden vælger et af de synlige ord• Flip-flap antallet af bogstaver i ordet3. Den første vælger et af de synlige ord4. Løft flappen – og stil det spørgsmål, der står bagdet valgte ord11


Værktøj:Flip flap• Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog igang om nogle af de centrale elementer iforebyggelsen af stress• Den indeholder en lang række begreber, som harbetydning for trivslen på jeres arbejdsplads –samt otte spørgsmål.12


Stressfrihverdag.dkVærktøjer til at skabe mere trivselog forebygge stressSeptember 2012Maj 2012


Stressfrihverdag.dk• Inden I går i gang• Om stress• Forebyg stress• Værktøjerne14


Om stressKrav >< resurser15


Om stressKrav >< resurserProblemhåndteringFølelseshåndtering16


De tre principperi forebyggelsen• Vision• Kerneopgave, mening i og udvikling af arbejdet• Tydelighed• De fælles rammer, krav og ressourcer• Samarbejde• Dialog og relationer17


Den enkelte ogarbejdsmiljøet• Indflydelse• På eget arbejde og betingelser:Tilrettelæggelse, placering af tid,samarbejder og arbejdsstedetsindretning• Mening i arbejdet• Sammenhæng mellem egen opgaveog arbejdspladsens samlede produktsamt egne værdier• Forudsigelighed• Adgang til relevante informationer pådet rigtige tidspunkt om forandringeraf produktion, personale, ITDe seks guldkorn• Social støtte• Både praktisk og psykologisk – ogbåde fra kolleger og ledere• Belønning /anerkendelse• Løn, anseelse, påskønnelse• Muligheder for udvikling og karriere• Skal stå mål med indsatsen• Krav• Til opgavemængde og kvalitet• Kravene skal være passene• Kravene skal være klare18


Det fællessamarbejdeDe tre diamanterSamarbejdsevneDe socialerelationerRetfærdighedKerneopgaveTillidUdviklet af Eva Thoft19


Principper ogerfaringer - 1• Er handlingsanvisende• Kan indgå som en del af hverdagen• Er enkle• Kobles til kerneopgaven20


Principper ogerfaringer - 2• Stiller spørgsmål i stedet for at give svar• Tænker lederen med• Kobles til APV• Stor mangfoldighed: ingen færdigkogte retter21


Inden I går i gang• Skab en afklarende dialog• Hvem er I arbejdsgruppen?• Læs om forandringsprocesser ogforandringsagenter• Hent inspiration til dialogmetoder22


Værktøjernewww.stressfrihverdag.dk/vaerktoejerne23


Hjælpeværktøjerwww.stressfrihverdag.dk/vaerktoejerne• Domæneteori• Rundt om kaninen• Rød-gul-grøn øvelse24


Første smagsprøve:Det vi gør godt oggerne vil kendes påSeptember 2012Maj 2012


Formåletmed værktøjet• At I sammen får drøftet, hvad I finder vigtigt,meningsfuldt og godt i jeres arbejde• Værktøjet tager udgangspunkt i det, I alleredegør godt og gerne vil blive ved med26


Øvelse:Mening i arbejdet (1)Interview hinanden 2 og 2• Hvornår oplever du/I, at arbejdet er (særlig)meningsfuldt?• Hvad er det, du/I er stolte af på jeres arbejdsplads?• Hvordan og hvornår minder I hinanden om dette?27


Øvelse:Mening i arbejdet (2)• Find minimum to fælles punkter ved bordet:• Hvornår er arbejdet meningsfuldt?• Hvad er vi stolte af?• Skriv det ned28


Hvor finderjeg værktøjet?• Gå ind på• Tryk på fanebladet ”Værktøjerne”• Værktøj 5:29


Anden smagsprøve:Det vi skal gøre, og det vi kan gøreSeptember 2012Maj 2012


Formåletmed værktøjet• At blive enige om hvad kerneydelsen er i voresarbejde.• At prioritere kerneydelsen og have fokus på det, vinår og ikke på det, vi ikke når.Metoden skal sikre, at vi diskuterer og afklarer:• Er vi enige om, hvad vi skal prioritere højest?• Bruger vi tiden på det, vi prioriterer højest?• Er vores mål realistiske?31


Filosofien i værktøjetDer er to former for ydelser i vores arbejde:• Der er noget, vi skal gøre.• Der er noget, vi kan gøre, hvis vi har tid.• Skal-krav = kerneydelsen, det vi fagligt ogprofessionelt skal nå.• Kan-krav = det ekstra, det vi kan gøre, hvis der ertid.32


Uklarhed om’skal-krav’ kan give stress• Når mange ”kan-krav” opleves som ”skal-krav”stiger arbejdspresset, og vi oplever ikke at slå til iarbejdet.• Hvis vi forholder os til ”skal-kravene”, kan vi efterendt arbejdsdag sige: ”Ja, jeg levede op til kravene -og lidt til.”• Hvis der er klarhed over, hvilke opgaver vi SKALudføre, kan man efter endt arbejdsdag sige: ”Nokhar vi haft travlt, men vi valgte at gøre det vigtigste”.33


På forhånd defineredeskal-krav• I jeres branche, er der en del skal-krav, der er lagt fastpå forhånd. Der skal undervises x antal timer, rettesopgaver og gives karakterer osv.• Men der er også opgaver, som kan gøres, og som ihøjere grad er et spørgsmål om ”serviceniveau”. Fx:• Omfanget af kontakt til forældrene• Pensumoversigt på intranettet• Fester• Studieture osv.34


Bruges tiden rigtigt?KapacitetHvad vælger vi fra?100%Hvad udvikler vi?Tid35Udviklet af Søren Brandi


Øvelse:Prioritering1. Brainstorm: Skriv på post-its de typiske opgaver, Ihar i løbet af en uge – bare skriv løs!2. Opdeling: Diskuter hvilke af opgaverne, der er SKALopgaver,og hvilke der er KAN-opgaver3. Fordel post-its på karton således:1. Rød (skal-opgaver)2. Gul (dem, I er uenige om)3. Grøn (kan-opgaver)36


Dialog i fire trin:Rundt om kaninen37


Dialog i fire trin:Rundt om kaninen1. Fremlæg på skift en kan og en skal-opgave2. Lyt til hinandens tanker. Tal en ad gangen, lyt, og stil kunopklarende spørgsmål. Undgå at kommentere ogdiskutere.3. Når I har hørt hinandens tanker om kan og skal-opgaver,hvad tænker I så? Hvor er I enige, og hvor har I mereforskellige opfattelser? Hvordan kunne I komme videremed at skabe overblik?4. Skriv hovedoverskrifterne ned.38


Hvor finderjeg værktøjet?• Gå ind på• Tryk på fanebladet ”Værktøjerne”• Værktøj 2:39


Tredje smagsprøve:Det, der giver os energiog det, der dræner os for energiSeptember 2012Maj 2012


Formåletmed værktøjet• At afklare, hvad der på jeres arbejdspladser mest behov for at arbejde med for at forebyggeog håndtere stress• At blive klogere på, hvad I skal gøre mere eller mindreaf (prioritering), for at forebygge stress og øgetrivslen på jeres arbejdsplads41


Øvelse: Energi• Individuelt:1. Udfyld det uddelte skema; 3 forhold der giverenergi og 3, der dræner for energi i arbejdet• Fælles:2. Vælg ét forhold, som du mener giver mening ogenergi, at arbejde videre med lige nu3. Del det med sidemanden42


Perspektivering• Gå ind på• Tryk på fanebladet ”Værktøjerne”• Værktøj 1:43


Afrunding:Hvad tager I med jer?September 2012Maj 2012


Processen herfra• Interview hinanden to og to om, hvad derskal til for at komme videre med at skabetrivsel og forebygge stress• Hvilke værktøjer finder du brugbare idette arbejde?• Hvad kan du selv gøre nu?• Hvad kan andre på din skole gøre?• Hvilke barrierer ser du?45


Afrunding: Find vej til værktøjertil et bedre arbejdsmiljøSeptember 2012Maj 2012


Værktøjerne• Vision• Værktøjet ’Det, vi gør godt og gerne vil kendes på’• Prioritering• Værktøjet ’Det vi skal gøre, og det vi kan gøre’• Prioritering 2• Værktøjet ’Det der giver os energi, og det der dræneros for energi’47


Hvor finder jeg degratis værktøjer?• To centrale hjemmesider:• Tag vores materialer med, når I går48


Evaluering49


Tak for i dag!September 2012Maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines