Energimærke beboelse

3b.dk
  • No tags were found...

Energimærke beboelse

SPAR PÅ ENERGIENI DIN BYGNING- status og forbedringerEnergimærkningsrapport12005/3040Nålemagerstien 12300 København SBygningens energimærke:Gyldig fra 11. juli 2012Til den 11. juli 2022.Energimærkningsnummer 310001119


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenJacob WibroeDanakon a/sTaastrup Hovedgade 22, 2630 Taastruppost@danakon.dktlf. 43992277Mulighederne for Nålemagerstien 1, 2300 København SVarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseAUTOMATIKDer er monteret termostatiske reguleringsventiler på ca.50% radiatorer tilregulering af korrekt rumtemperatur.FORBEDRINGPå radiatorer uden termostatiske reguleringsventiler monteres termostatiskefremløbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur.Gælder alle blokke528.000 kr. 57.900 kr.12,88 ton CO₂ElInvesteringÅrligbesparelseSOLCELLERDer er ikke monteret solceller.FORBEDRINGMontering af solceller på østlige tagflader på de blokke som har tagflader der vendermod syd placeres solceller der. Det anbefales at der monteres solceller af typenMonokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 60 kvm,indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales.6.240.000kr.529.200 kr.171,98 tonCO₂Energimærkningsnummer 310001119 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTGulveInvesteringÅrligbesparelseETAGEADSKILLELSEEtageadskillelse mod krybekælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer erisoleret med 50 mm mineraluld.Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af tungt dæk med slidlagsgulve.Etageadskillelsen er efterisoleret i kælder med 50 mm mineraluld afsluttet ved loft.Blokkene er bygget med Ca.halvdelen af gulvarealet er der krybekælder under og denanden del er der kælder under.Gælder alle blokke.FORBEDRINGEfterisolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 200 mm opklæbetmineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøresmekanisk med specialplug. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet,men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko forskimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmereundersøges om der er nærliggende risiko for skader.Demontering af eksisterende loft og isolering, samt montering af nyt nedhængt loft ikælder på underside af etageadskillelse med 200 mm mineraluld mellem nyebjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vilnødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installationuden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet iinvesteringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfældeopstå fugtproblemer.6.145.700kr.195.400 kr.43,36 ton CO₂Energimærkningsnummer 310001119 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:92,92 MWh fjernvarme2.357,41 MWh fjernvarme2.056.073 kr.345,50 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310001119 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTLoft er isoleret med 125 mm mineraluld.FORBEDRING VED RENOVERINGEfterisolering af hanebåndsloft med 250 mm. Inden efterisolering af loft/tagetageigangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner ertilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utæthederskal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning afeksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillæggesoverslagsprisen.188.700 kr.41,86 ton CO₂YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseMASSIVE YDERVÆGGEYdervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstensteglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.Gælder alle blokke.FORBEDRING VED RENOVERINGMontering af 100 mm isolering,udvendig isolering, som afsluttes med enfacadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud ifacaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Facadernes udseendeændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges,om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.52.500 kr.11,63 ton CO₂Energimærkningsnummer 310001119 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTMASSIVE YDERVÆGGEGavl ydervægge er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigtaf en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld.Gælder alle blokke.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERVinduer og døre er monteret med 2 lags energirude.OVENLYSOvenlys er monteret med 2 lags energirude/acryl.Gælder alle blokke.YDERDØREDøre er enten monteret med 2 lags energirude eller er massive med isolering.GulveInvesteringÅrligbesparelseETAGEADSKILLELSEEtageadskillelse mod krybekælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer erisoleret med 50 mm mineraluld.Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af tungt dæk med slidlagsgulve.Etageadskillelsen er efterisoleret i kælder med 50 mm mineraluld afsluttet ved loft.Blokkene er bygget med Ca.halvdelen af gulvarealet er der krybekælder under og denanden del er der kælder under.Gælder alle blokke.FORBEDRINGEfterisolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 200 mm opklæbetmineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøresmekanisk med specialplug. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet,men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko forskimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmereundersøges om der er nærliggende risiko for skader.Demontering af eksisterende loft og isolering, samt montering af nyt nedhængt loft ikælder på underside af etageadskillelse med 200 mm mineraluld mellem nyebjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vilnødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installationuden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet iinvesteringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfældeopstå fugtproblemer.6.145.700kr.195.400 kr.43,36 ton CO₂Energimærkningsnummer 310001119 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTLINJETABEtageadskillelse mod krybekælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer erisoleret med 50 mm mineraluld.Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af tungt dæk med slidlagsgulve.Etageadskillelsen er efterisoleret i kælder med 50 mm mineraluld afsluttet ved loft.Gælder alle blokke.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer ogmekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningener normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger,samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.Energimærkningsnummer 310001119 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningerne opvarmes med fjernvarme.VARMEPUMPERDer er ingen varmepumperSOLVARMEIngen solvarmeVarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGDen primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg.VARMERØRVarmefordelingsrør i jord er udført som 40 mm præisolerede stålrør.VARMEFORDELINGSPUMPERPå varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med eneffekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 80-120FEffekten er delt mellem blokkene.På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpemed en effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100 F til posefilter i varme central denne pumpe bruges til at filtre skridt fra i væsken tilvarmefordelings anlægget.AUTOMATIKDer er monteret termostatiske reguleringsventiler på ca.50% radiatorer tilregulering af korrekt rumtemperatur.FORBEDRINGPå radiatorer uden termostatiske reguleringsventiler monteres termostatiskefremløbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur.Gælder alle blokke528.000 kr. 57.900 kr.12,88 ton CO₂Energimærkningsnummer 310001119 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAUTOMATIKUd over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efterudetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.Energimærkningsnummer 310001119 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDVarmtvandforbrug skønnes til 250 L pr. m²/år.VARMTVANDSRØRTilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleretmed 30 mm isolering.Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 42 mm rustfri stålrør. Rørene erisoleret med 40 mm isolering.FORBEDRING VED RENOVERINGEfterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtteafsluttet med pap og lærred.34.900 kr.7,63 ton CO₂VARMTVANDSRØRBrugsvandsrør og cirkulationsledning i jord er udført som 40 mm præisoleredestålrør.VARMTVANDSPUMPERPå varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en Smedegård Omega 25-42pumpe uden trinregulering med en effekt på 120 W.Effekten er delt ud blokkene.Gælder alle blokke.VARMTVANDSBEHOLDERVarmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat ElgeBS/RF- 52 samt en BS/RF62Energimærkningsnummer 310001119 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGUdebelysningAPPARATEREltacing af varmtbrugsvandSOLCELLERDer er ikke monteret solceller.FORBEDRINGMontering af solceller på østlige tagflader på de blokke som har tagflader der vendermod syd placeres solceller der. Det anbefales at der monteres solceller af typenMonokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 60 kvm,indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales.6.240.000kr.529.200 kr.171,98 tonCO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARERBoligerne er opført i 1967 og er i god isoleringsmæssig stand.De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen.Der var ved bygnings gennemgang ikke tilgængelige driftsjournaler, det er lovpligtigt.Disse driftsjournaler bør indføres hurtigst muligt.Bebyggelses vaskerier mangler,men da der mangler BBR-oplysninger, er de ikke indeholdt ienergimærket.Energimærkningsnummer 310001119 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringBygningÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseEtageadskillelse Isolering af loft i kælder 6.145.700 kr. 298,50 MWhfjernvarme195.400 kr.1.912 kWh elAutomatik Montering af termostatventiler 528.000 kr. 87,76 MWhfjernvarme57.900 kr.769 kWh elElSolcellerMontering af 60 kvm solceller itaget pr. Blok6.240.000 kr. 259.400 kWh el 529.200 kr.Energimærkningsnummer 310001119 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseTag og loftLoft Efterisolering af loft med 250 mm. 288,31 MWh fjernvarme188.700 kr.1.827 kWh elMassiveydervæggeUdvendig efterisolering afydervægge80,55 MWh fjernvarme411 kWh el52.500 kr.Varmt vandVarmtvandsrør Efterisolering af fordelingsrør 54,82 MWh fjernvarme34.900 kr.-146 kWh elEnergimærkningsnummer 310001119 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 1Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 1BBR nr............................................................................. 101-211908-1Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 21Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 21BBR nr............................................................................. 101-211908-2Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 41Energimærkningsnummer 310001119 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAdresse ........................................................................... Nålemagerstien 41BBR nr............................................................................. 101-211908-3Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 61Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 61BBR nr............................................................................. 101-211908-4Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 81Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 81BBR nr............................................................................. 101-211908-5Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Energimærkningsnummer 310001119 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTTagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 2Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 2BBR nr............................................................................. 101-211908-6Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSENålemagerstien 24Adresse ........................................................................... Nålemagerstien 24BBR nr............................................................................. 101-211908-7Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CEnergimærkningsnummer 310001119 17


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 1Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 1BBR nr............................................................................. 101-211908-8Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 21Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 21BBR nr............................................................................. 101-211908-9Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 41Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 41BBR nr............................................................................. 101-211908-10Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantEnergimærkningsnummer 310001119 18


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 61Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 61BBR nr............................................................................. 101-211908-11Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 81Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 81BBR nr............................................................................. 101-211908-12Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Energimærkningsnummer 310001119 19


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTOpvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 2Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 2BBR nr............................................................................. 101-211908-13Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKnapmagerstien 24Adresse ........................................................................... Knapmagerstien 24BBR nr............................................................................. 101-211908-14Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEHattemagerstien 1Energimærkningsnummer 310001119 20


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAdresse ........................................................................... Hattemagerstien 1BBR nr............................................................................. 101-211908-15Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEHattemagerstien 21Adresse ........................................................................... Hattemagerstien 21BBR nr............................................................................. 101-211908-16Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEHattemagerstien 2Adresse ........................................................................... Hattemagerstien 2BBR nr............................................................................. 101-211908-17Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Energimærkningsnummer 310001119 21


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTTagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEHattemagerstien 24Adresse ........................................................................... Hattemagerstien 24BBR nr............................................................................. 101-211908-18Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1210 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1210 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 1210 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 1Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 1BBR nr............................................................................. 101-211908-19Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CEnergimærkningsnummer 310001119 22


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 21Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 21BBR nr............................................................................. 101-211908-20Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 41Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 41BBR nr............................................................................. 101-211908-21Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 61Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 61BBR nr............................................................................. 101-211908-22Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantEnergimærkningsnummer 310001119 23


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 22Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 22BBR nr............................................................................. 101-211908-23Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 44Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 44BBR nr............................................................................. 101-211908-24Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1210 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Energimærkningsnummer 310001119 24


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTOpvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 605 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 62Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 62BBR nr............................................................................. 101-211908-25Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CBYGNINGSBESKRIVELSEKurvemagerstien 2Adresse ........................................................................... Kurvemagerstien 2BBR nr............................................................................. 101-211908-26Bygningens anvendelse .................................................. 130Opførelses år................................................................... 1967År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 1100 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1100 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1100 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 550 m²Energimærke .................................................................. CEnergimærkningsnummer 310001119 25


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENDer er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:Energimærkningsnummer 310001119 26


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Energimærkningsnummer 310001119 27


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTDer er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Energimærkningsnummer 310001119 28


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Der er en mindre afvigelse i BBR-meddellesen angående Kurvemagerstien nr.22 og 44 disse blokke erbegge på 1100 m² og indeholder 10 lejligheder.Kurvemagerstien 22:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Kurvemagerstien 44:BBR oplysninger stemmer ikke overens med de faktiske forhold da denne blok er på 1100m² og 10lejligheder.Energimærkningsnummer 310001119 29


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTHJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:Danakon a/sTaastrup Hovedgade 22, 2630 Taastruppost@danakon.dktlf. 43992277Ved energikonsulentJacob WibroeKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310001119 30


Energimærkefor Nålemagerstien 12300 København SEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 11. juli 2012 til den 11. juli 2022Energimærkningsnummer 310001119

More magazines by this user
Similar magazines