30. august 2011 - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

30. august 2011 - Revisornævnet

Den 30. august 2011 blev der isag nr. 87/2010Revisortilsynetmodregistreret revisor Kim Thraneafsagt sålydendeK e n d e l s e:Ved skrivelse af 10. december 2010 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovs § 19,stk. 3, indbragt registreret revisor Kim Thrane for Revisornævnet.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Kim Thrane har været godkendt som registreretrevisor fra den 10. april 1980. Revisortilsynet har i forbindelse med indbringelse af klagen forRevisornævnet oplyst, at revisionsvirksomheden på tidspunktet for Revisortilsynets afgørelse ikkelængere var registreret i Revireg, og at tilsynet derfor alene har truffet afgørelse, herunderindbringelse for nævnet, for så vidt angår indklagede personligt.Klagen drejer sig om overholdelse af god revisorskik i forbindelse med den tekstmæssigeudfærdigelse af revisorerklæringer.Sagsfremstilling:Revisionsvirksomheden A Revision, CVR-nr. ... blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol iåret 2008. Kontrollen blev foretaget den 15. december 2008. Det fremgår af kontrollantensindberetning af 30. december 2008 vedrørende kontrollen, at der til revisionsvirksomheden erknyttet 1 kontorsteder og 1 registreret revisorer samt, at revisionsvirksomheden ikke reviderervirksomheder som omhandlet i revisorlovens § 10, stk. 2, 3-5. pkt. Indberetningen indeholderendvidere følgende forbehold, konklusion og supplerende oplysninger:”…ForbeholdVed gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, omrevisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer ogerklæringsbekendtgørelsen er det konstateret, at opdatering ikke er gennemført.KonklusionMed undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgangblevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret ethensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaverer i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og med lovgivningens krav.Supplerende oplysningerForuden forbeholdet har vi påpeget forbedringer af enkelte arbejdsprocesser.…”Kvalitetskontrollanten har til brug for kontrollen udtaget 3 konkrete erklæringsopgaver tilgennemgang.1


Vedrørende andelsboligforeningen D:Indklagede har den 19. februar 2008 afgivet følgende revisionspåtegning:”…Jeg har revideret den aflagte årsrapport for 2007 for andelsboligforeningen D.Den udførte revisionJeg har i tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med danskerevisionsbestemmelser med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, atårsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler.Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvetgrundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrigeoplysninger.Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvederegnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens informationer som helhed erfyldestgørende.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med danskregnskabslovgivning og foreningens vedtægter samt at den giver et retvisende billede afforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets resultat.…”Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til bilag 5a, checkliste 4a, fremgår, atkvalitetskontrollanten har kommentarer til påtegningen.I forbindelse med sagsbehandlingen i Revisortilsynet har indklagede sammen med sin skrivelse af6. juli 2007 fremsendt følgende revisorerklæring, der er dateret den 19. februar 2008:”…Den uafhængige revisors påtegningTil andelshaverne i Andelsboligforeningen DPåtegning på årsrapportVi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen D for regnskabsåret 1. januar– 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven, men er dog tilpasset foreningens behov.Ledelsens ansvar for årsrapportenLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisendebillede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejdeog aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af enhensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som errimelige efter omstændighederne.Revisors ansvar og den udførte revisionVort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision.Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Dissestandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revision medhenblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentligfejlinformation.2


En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse ogaflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udformerevisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formålat udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revisionomfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis erpassende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt envurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet somgrundlag for vor konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningensaktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse medårsregnskabsloven.…”Vedrørende Vognmand B:Indklagede har den 18. maj 2008 afgivet følgende revisionspåtegning:”…Efterstående årsrapport er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 forVognmand B.Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten, som vi har opstillet.Vi har ikke foretaget revision eller review af årsrapporten, og kan derfor ikke udtrykkenogen grad af sikkerhed om årsrapporten eller de regnskabsmæssige oplysninger.Min regnskabsmæssige assistance har omfattet kontering af kassekladder og bogføringaf disse.Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af bogføringen og i henhold til godregnskabsskik.Årsrapporten omfatter ikke privatøkonomiske poster.Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningenskrav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver ogpassiver, den økonomiske stilling på statusdagen samt regnskabsårets resultat.…”Vedrørende Salon C:Indklagede har den 20. juni 2008 afgivet følgende revisionspåtegning:”…Efterstående årsrapport er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 for SalonC.Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten, som vi har opstillet.Vi har ikke foretaget revision eller review af årsrapporten, og kan derfor ikke udtrykkenogen grad af sikkerhed om årsrapporten eller de regnskabsmæssige oplysninger.3


Min regnskabsmæssige assistance har omfattet import af bogføringen.Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af bogføringen og i henhold til godregnskabsskik.Årsrapporten omfatter ikke privatøkonomiske poster.Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningenskrav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver ogpassiver, den økonomiske stilling på statusdagen samt regnskabsårets resultat.…”Vedrørende D Auto:Indklagede har den 3. maj 2008 afgivet følgende revisors påtegning:”…Foranstående opgørelse af den skattepligtige indkomst for D Auto ApS for året 2007 erudarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport for 2007, som jeg har revideret.Revisionen er primært tilrettelagt med det formål at efterprøve regnskabets rigtighed ihenhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven, anpartsselskabsloven ogbogføringsloven samt selskabets vedtægter.Den revisionsmæssige gennemgang kan derfor ikke sikre, at alle nødvendigereguleringer er foretaget i selvangivelsen ligesom det ikke er muligt at afgøre, omeventuelle skøn kan accepteres af skattemyndighederne.Jeg kan dog oplyse, at jeg ikke er blevet bekendt med forhold, som efter min opfattelse eraf væsentlig betydning for opgørelsen af selskabets skattemæssige indkomst for året2007 udover de i opgørelsen anførte.…”Ved skrivelse af 6. juli 2009 foretog tilsynet høring af indklagede i anledning afkvalitetskontrollantens erklæring.I en skrivelse af 6. juli 2009 har indklagede anført følgende til Revisortilsynet:”…Til indledende orientering kan oplyses, at min private virksomhed er lukket pr. 31/12 -2008. Der er stiftet et anpartsselskab pr. l/1-2009 med cvr.nr. 3194 36 55 som harovertaget opgaverne fra min private virksomhed.Det nye anpartsselskab er blevet udtaget til kvalitetskontrol i 2009 og vil derfor blivekontrolleret i 2009.Vil den fornyede kvalitetskontrol, som anføres i jeres brev i så fald blive foretagetsideløbende med den anden kontrol eller vil der kun blive foretaget en kontrol i 2009?Bemærkninger til skrivelse af 6/7-09 fra Revisortilsynet til reg, revisor Kim Thrane,CVR.nr. 90 56 60 59:Afgiven revisionspåtegning på årsrapporten for 2007 for AndelsboligforeningenDDen afgivne erklæring er ikke den rigtige, idet der er udarbejdet regnskab og protokolmed en anden erklæring. Der er simpelthen sket en fejl, idet det forkerte regnskab ogprotokol er fremsendt ti! Andelsboligforeningen. Det rigtige og endelige regnskab medanden påtegning ligger i selskabets edb-mappe i biblioteket Regnskaber medbetegnelsen 2027DRegn07ny. Der er sket den fejl, at det første regnskab2027DuehofmRegn07 er fremsendt til kunden.4


Vi vil fremover forebygge dette ved, at eventuelle udkast eller førstegangudgaver afregnskaber benævnes Gammel eller Udkast så det endelige regnskab ikke har etefterfølgende navn. Det bliver herved fremover entydigt, hvilket dokument der er detendelige. .Jeg kan selvfølgelig kun beklage fejlen.Afgivne assistanceerklæringer ',Jeg kan vedrørende assistanceerklæringer oplyse, at disse var udarbejdet somassistanceerklæringer, men med en angivelse af hvad hvilket arbejde, der var udført.Overskriften "Revisionspåtegning" i assistanceerklæringen til Salon C er en beklageligfejl.Der anføres i 3 afsnit:”Vi har ikke foretaget revision eller review af årsrapporten og kan derfor ikke udtrykkenogen grad af sikkerhed om årsrapporten eller de regnskabsmæssige oplysninger”Erklæringen er efterfølgende blevet ændret i november 2008.Afgivet erklæring i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst forselskaberDenne erklæring er udformet som en gennemgang med review.2 og tredje afsnit omhandler henvisning til den Uafhængige revisors erklæring påårsrapporten.Erklæringen er efterfølgende blevet ændret i november 2008.….”I en skrivelse af 6. maj 2010 har Revisortilsynet herefter truffet afgørelse i sagen.Klagen:Revisortilsynet har formuleret klagen således:Afgivne erklæringer på kontrolsagerne er ikke i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsen, idet bl.a. følgende forhold er konstateret:Den afgivne revisionspåtegning på årsrapporten for 2007 forandelsboligforeningen D er ikke udformet i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsen.Afgivne assistanceerklæringer til årsrapporter er ikke udformet ioverensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen.Den afgivne erklæring i forbindelse med opgørelse af den skattepligtigeindkomst for D Auto ApS for 2007 er ikke udformet i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsen.Parternes bemærkninger:Klager har overordnet anført, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik, ideterklæringerne ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen samt revisionsstandarder.Ad revisionspåtegning for årsrapporten for 2007 for andelsboligforeningen DRevisortilsynet har anført, at indklagede har erkendt at have påtegnet årsrapporten og fremsendtdenne til kunden. Den afgivne revisionspåtegning for årsrapporten for 2007 forAndelsboligforeningen D, der således i første omgang blev fremsendt, er ikke i overensstemmelse5


med erklæringsbekendtgørelsen, idet indklagede ikke har oplyst om den regnskabsmæssigebegrebsramme i revisionspåtegningen og ikke har omtalt, hvilke revisionsstandarder, der er anvendtved revisionen. Hertil kommer, at revisorpåtegningen ikke indeholder en overskrift, hvoraf det klartfremgår, at der er tale om en uafhængig revisor, ligesom påtegningen ikke er adresseret. Endeligidentificerer indledningsafsnittet ikke overskrifter for hver af de opgørelser, som udgør det fuldstændigeregnskab, identificerer ikke den regnskabsmæssige begrebsramme, specificerer ikkebalancedatoen og den periode, som regnskabet omfatter. Videre indeholder påtegningen ikke enomtale af ledelsens ansvar for udarbejdelsen af regnskabet og for, at det giver et retvisende billede,ligesom påtegningen ikke indeholder en omtale af revisors ansvar og den udførte revision. Hervedhar indklagede ikke overholdt erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1, stk. 2, og RS 700 ogderfor handlet i strid med god revisorskik.Ad erklæringer om assistance med regnskabsopstilling i forbindelse med årsrapporterne forVognmand B og Salon CRevisortilsynet har anført, at assistanceerklæringerne ikke er i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsens §§ 14 og 15, idet de ikke angiver, at de er baseret på oplysningerafgivet af ledelsen, idet indklagede har brugt overskriften "Revisionspåtegning," der ikke måforekomme på andre erklæringer end revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, og idet der isidste afsnit i begge erklæringer udtrykkes en høj grad af sikkerhed, ligesom afsnittet i øvrigt har enordlyd, der kan minde om og skabe tvivl om, hvorvidt der er tale om en egentlig konklusion.Revisortilsynet har endvidere i tilknytning til det af indklagede over for tilsynet anførte, gjortgældende, at afsnittene i erklæringerne om, at der ikke er foretaget revision eller review, ikkeændrer på, at andre dele af erklæringerne samtidig udtrykker høj grad af sikkerhed.Ad erklæring i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst for D Auto ApS for 2007Revisortilsynet har indledningsvist bemærket, at der er tvivl om, hvilken type erklæring, der reelt erafgivet, idet erklæringen har elementer fra flere typer erklæringer. Erklæringen består af enoverskrift samt fire separat anførte sætninger, der gør det ud for fire afsnit. I overskriften anvendesordet "påtegning", hvilket alene må anvendes i forbindelse med revisionspåtegninger. Ierklæringens første sætning refereres til den egentlige revisionspåtegning, der ligeledes erudarbejdet af revisor på grundlag af samme årsrapport. Imidlertid beskrives formålet medrevisionen i erklæringens anden sætning, hvilket gør det svært at sondre, hvorvidt denne beskrivelsevedrører erklæringen eller vedrører den omtalte, separate revisionspåtegning, der er brugt somgrundlag til udarbejdelsen af erklæringen. Desuden indledes erklæringens tredje sætning med "Denrevisionsmæssige gennemgang ...", hvilket umiddelbart kan henlede til en gennemgangserklæring(reviewerklæring). Endeligt anvendes vendingen "....ikke blevet bekendt med forhold..." ierklæringens fjerde og afsluttende sætning, hvilket er en formulering, der normalt anvendes ierklæringer med begrænset sikkerhed (review/gennemgang). Det overordnede formål mederklæringen synes dog at sigte mod at erklære sig om den, af revisor udarbejdede, forudgåendeopgørelse af den skattepligtige indkomst. Sådanne typer af regnskabsopstillinger udarbejdet afrevisor ledsages normalt af en erklæring om assistance med regnskabsopstilling, hvilket da villevære en erklæring uden sikkerhed. Omvendt er der adskillige tegn på, at nærværende erklæringsigter mod at udtrykke en begrænset sikkerhed om opgørelsen og dermed en gennemgangserklæring/reviewerklæring. Til orientering kan det oplyses, at kontrollanten har bekræftet, at det ikke fremgåraf aftalegrundlag eller andet, hvilken type erklæring, der er tale om, og at virksomheden tilkontrollanten har oplyst, at erklæringen nu fremadrettet udarbejdes som en reviewerklæring.Revisortilsynet har på den baggrund vurderet erklæringen i forhold til kravene tilreviewerklæringer. Revisortilsynet har i den forbindelse samtidig anført, at erklæringen ej heller6


lever op til kravene til andre typer af erklæringer, som en revisor lovligt kan afgive ioverensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen og gældende standarder.Revisortilsynet har på denne baggrund gjort gældende, at den afgivne erklæring ikke er ioverensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, idet den ikke indeholderen beskrivelse af virksomhedsledelsens og revisors ansvar, og idet den ikke indeholder enomtale af, at revision ikke er foretaget.Indklagede har ikke svaret Revisornævnet i sagen.Revisornævnets begrundelse og afgørelse:I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse,efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede ogregistrerede revisorer.Da indklagede ikke har svaret i sagen lægger nævnet Revisortilsynets fremstilling til grund.Revisornævnet finder efter Revisortilsynets fremstilling, og af de grunde, som er anført heri, atindklagede ikke har overholdt erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende udformningenaf erklæringer og påtegninger, og derved at have handlet i strid med god revisorskik, jf. dagældenderevisorlovs § 2, stk. 2, nugældende revisorloves § 16.For overtrædelse af nugældende revisorlovens § 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør afrevisorlovens § 44, stk. 1, og § 57, stk. 3, jf. § 20, stk. 1, i revisorlovens af 2003, en bøde, derpassende kan fastsættes til 20.000 kr.Thi bestemmes:Indklagede, registreret revisor Kim Thrane, pålægges en bøde på 20.000 kr.7

More magazines by this user
Similar magazines