Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

FRA REDAKTIONENÅrets første nummer af KRATTEN afspejler nogle sider af vinterlivet i LKB Gistrup. Det fremgår, at vores indendørsgrene har høstet fine resultater og anerkendelse udefra, og det fremgår også, at vores udendørs grene ikke bareventer på forår men planlægger og forbereder sæsonen. Klubben som helhed står over for store opgaver i 2005:halbyggeriet, som nu bliver alvor, og som hovedformand Mølbæk skriver om, og LKB Cup'ens 25. udgave, som manvil kunne læse udførligt om i KRATTENs nr. 2, der snart udkommer i april som et særligt cup-jubilæumsnummer.Vi har fra og med dette nummer givet layouten en diskret opbørstning, og måske vil flere forandringer følge. Internti klubben debatteres det, om KRATTEN er for tynd, for tyk, eller på anden måde forkert. Redaktionen synes, at detafgørende er, at bladet er for læsere, og der tænker vi både på læsere i klubben og i byen omkring os. Så kærelæser i eller uden for LKBs rækker, hvis du er der: hvad synes du om KRATTEN, læser du den, hvad ville du gernelæse om, og hvad springer du over? Vi hører gerne om det både i redaktionen og i bladets spalter.Peder Kaj PedersenRedaktør af KRATTENFORMANDEN SKRIVERLKB Gistrup går ind i et spændende årAalborg kommune har definitivt godkendt halbyggerietDer har været skrevet og talt meget om den kommendehal i Gistrup, men det er ikke længere nødvendigt,for på Skole- og kulturudvalgsmødet tirsdag den1. februar blev byggeriet definitivt godkendt og pengenefrigivet. Siden pengene kom på budgettet i det seneefterår 2004, er der gået uventet lang tid, men her harvi selv en meget væsentlig del af skylden, da vi brugteomkring ni måneder i forsøget på at få de penge fraLokale- og Anlægsfonden, som var meget tæt på atblive vores sidst vi søgte. Det kom der desværre intetud af - udover forsinkelsen - og da sagen derefter varklar til godkendelse i det sene efterår, skulle Nøvling IFtænke sig om et par ekstra gange, og de måtte holdetre ekstraordinære generalforsamlinger på et parmåneder før der var tilsagn om penge. Desværre erdet kun den sidste forsinkelse, der huskes, og det erlidt uretfærdigt, da vi selv som sagt har trukket sagenendnu længere.I de kommende måneder skal projektet gøres færdigt,og derfor skal vi snarest have byggeudvalget indkaldt,for at vi kan få de nye lokaler til at fungere så godt somoverhovedet muligt. Udover et ekstra halgulv får vi enunderetage, der helt og holdent er LKB's ejendom.Her skal der udover en række hårdt tiltrængteomklædnings- og depotrum også være mødelokalersamt et motionsrum. Set i relation til gymnastikafdelingensstore trængsler med den nuværende succeskunne det også være en god ide at indrette en aktivitetssali den nye underetage, så vi skal nok få brug forde mange kvadratmeter. Tanken er at holde licitationinden sommerferien og så starte op så hurtigt sommuligt, for kommunen, der står som bygherre, har etstort ønske om at den nye hal står færdig senest tiljule- og nytårsferien 2005/2006, således at den omfattenderokade for de berørte klubber og haller i heleAalborg-området kan ske inden starten på sidste halvdelaf indendørsturneringen.At det overhovedet er kommet så vidt, at vi nu skal tilat bygge, skyldes i høj grad støtteforeningen SUG, derførst gav et meget vigtigt bidrag til ekstra-udgifterne tilunderetagen og siden gav et bidrag til sammenbygningenmellem den gamle og den nye hal, således at ingenbehøver at komme ud i det fri for at komme fra denene hal til den anden. Derfor skal der lyde en megetstor tak til Jens Mogens Martinsen fra SUG, der vartovholder i forhandlingerne og manden bag en hurtigog meget vigtig beslutning. Med alle formaliteter iorden er det nu op til os selv at få det bedst mulige udaf de nye lokaler og jeg håber, at vi kan få hjælp af frivilligetil at få indrettet kælderen så hurtigt som muligt.forsætter...3


Gistrup Autolakering& Karosseri-VærkstedAlt i autolakeringog autoreparationTlf./Fax 98 31 41 71Hadsundvej 3239260 GistrupØsterbro 37b · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00Pokaler - Indgravering - MedaljerEgon Kjeldsentagdækning a/sSagavej 5 · 9260 GistrupTelefon 98 31 44 22Digevangen 18. 9260 GistrupRing for uforpligtende tilbud22164044/ 96364934allansvinduespolering@post.opasia.dk


Nye folk i LKB's bestyrelseI forbindelse med generalforsamlingen mandag den 28.februar valgte kasserer Carsten Sørensen og sekretærHardy Pedersen at trække sig ud af hovedbestyrelsen.Det samme gjorde næstformanden i badminton MaxNørgaard, og til alle tre skal lyde en stor tak for denindsats, de har gjort for LKB-Gistrup. De senestemange gange har det været et stort problem at findeen ny kasserer, men denne gang trådte AndersJørgensen heldigvis til, mens Jan Pedersbæk, der ermanden bag klubbens nyeste afdeling, petanque, blevnyvalgt til den ledige post efter Hardy Pedersen. Detlykkedes også at finde en ny revisor til erstatning forAnders Jørgensen, idet den tidligere kasserer ErikØstertoft trådte hjælpende til efter i flere år at haveværet revisorsuppleant. Denne sidste post i kædenovertog Carsten Sørensen, så trods de mange vigtigevalg lykkedes det at få samtlige poster besat i førsteforsøg. Med til historien hører også, at undertegnedeblev genvalgt som hovedformand for de næste to år, ogderfor får jeg heldigvis mulighed for at gøre arbejdetmed den nye hal helt færdigt og dermed sikre, at alleindgåede aftaler og løfter undervejs i forhandlingernebliver holdt til gavn for klubben. Set i relation til detmeget aktive år, der venter meget tæt på i horisonten,var det naturligvis belejligt, at der ikke skal brugeskræfter på at finde nye emner og afholde ekstraordinærgeneralforsamling.siden starten har vist, at beslutningen om at fortsættesom turneringsarrangør i dagene omkring Kr.Himmelfartsdag var helt rigtig, og LKB kan på ingenmåde undvære det overskud, som den populære turneringgiver. Jubilæet markeres naturligvis på forskelligvis, og det er lykkedes at få en kontrakt med DBU's oldboys-landshold, der spiller opvisningskamp på Gistrupstadion fredag den 6. maj kl. 18.30, med en bruttotrup,der ser ganske lovende ud. Der skulle således blivemulighed for at se en del af heltene fra EM i 1992 iGöteborg, og brødrene Laudrup stod heldigvis også pålisten.Efter sommerferien venter så afviklingen af endnu enregionsfinale under JBU af den landsdækkendeMcDonald Cup for drenge og piger. Sidst men ikkemindst venter for alvor byggeriet af den nye hal så nårvi kommer til juleferien sidst på året, ser vore omgivelsergivetvis helt anderledes ud.Alt i alt er der såledeslagt op til et meget travlt år for hovedparten af demange ledere og trænere i klubben så afslutningsvis viljeg sige rigtig god arbejdslyst og tak for hjælpen.Kjeld MølbækHovedformand for LKB Gistrup2005 bliver et travlt årSom nævnt bliver 2005 på mange måder et markant årfor LKB. Således er klubben allerede sidst i marts ogførst i april vært for årets Aalborgmesterskaber i badminton,mens der allerede først i maj skal holdes 25års jubilæum for den store internationale ungdomsturnering"LKB CUP". Det er imponerende, at den i førsteomgang beskedne turnering for venskabsklubbernei anledning af LKB's 40 års jubilæum i 1981 har voksetsig så stor og stærk, som tilfældet er. De mange årKOMMER SNARTKRATTEN nr. 2 er snart på gaden med udførlig omtale af LKB-cup'enog alle de tilbud, som denne den 25. cup i rækken rummer både for deltagerneog for Gistrup-borgerne.Læs alt om jubilæumscup'en, bl.a. omOldboyslandsholdets besøg i Gistrup fredag d. 6. maj.Bruttotruppen omfatter bl.a. en række spillere fra EM-holdet 1992, og oldboyslandsholdetmøder et hold af LKB-profiler med markante nordjyske forstærkninger.5


Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 36 66Åben konsultation mandag-fredag kl. 8-9 samt 15-17.Mandag tillige kl. 17-19.Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17Lørdag fodersalg kl. 8-11.Hårde hvidevareog el-artiklerRing til os og aftal tid for:operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v.på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr.Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat.GISTRUP SUPERMARKEDTelefon 98 31 40 33Skipperen’sHundesalonJa,ja vovse jeg skal nok huskevores tid på Skipperen Hundesalonv/Anette HansenHadsundvej 376 - 9260 GistrupTelefon: 9832 2022STØT VOREANNONCØRER– DESTØTTER OS


BADMINTONÅrets UngdomsklubPrisen "Årets Ungdomsklub" gives i år til en klub der igennemsnart mange år har været med til at præge badmintonsporteni DBF - Nordjylland. Klubben har gennem de sidste5 - 6 år haft mange hold med i holdturneringen og har i højgrad været med til at præge denne, idet klubben har haftadskillige puljevindere gennem årene. I år var der tilmeldt 16hold, men det har desværre været nødvendigt at afmelde 3hold, og der er således 13 ungdomshold, der spiller turneringenfærdig. Ikke mindst i U 15 årgangen er klubben megetsynlig, både fordi den er den største i hele Nordjylland ogsamtidig kvalitativt er på et meget højt niveau. Klubben erogså kendt som en flittig arrangør af åbne stævner. Specieltbreddestævnerne i C & D rækkerne har haft en stor pladshos klubben.Det sociale aspekt i sporten har også slået igennem påmange andre områder. Klubben har gennem de sidste 15 århaft et fast arrangement på aktivitetskalenderen, der heddersommerlejr. Denne lejr er så velbesøgt, at klubben er nødttil at indføre venteliste for dem der ønsker at deltage, da derer et maximum på 60 ungdomsspillere, der kan deltage i lejren.Klubbens motto er at gøre medlemmerne ansvarsbevidsteud fra temaet " Fra omsorgsklub til ansvarsklub", ogdet har klubben bevidst gjort ved at søge at fremme kammeratskabog sammenhold. Spillernes sportslige udvikling erogså søgt fremmet gennem massiv deltagelse i andre klubbersåbne stævner, deltagelse i DBF - Nordjyllands talenttræningssamlingersamt ved at medvirke aktivt i forhold tilde interesseorganisationer, som klubben er medlem af.For at fremme nogle af disse målsætninger har klubben altidsøgt at skabe samarbejde med spillernes forældre ved atlave fællesarrangementer, der netop inddrager forældrene.For at fremme international forståelse blandt unge, har klubbenhaft venskabsklubber i både Norge og ikke mindstEngland, som gennem årene har været flittigt besøgt, ligesomklubben har haft genvisitter af disse venskabsklubber.Årets ungdomsklub er således en klub der har forstået atspille på flere strenge, og det er lykkes dem at skabe en klub,som er præget af stor aktivitet og sammenhold blandt ungdomspillerne,ikke mindst på tværs af de forskellige årgange.Hvem kan det dog være, der sammen med disse pæneord modtog pokalen som den bedste ungdomsbadmintonklubi Nordjylland. Gæt selv og se billedet !!!Gruppebillede med pokal: Årets ungdomsklub i NBD Nordjylland7


LKB Gistrup fik 2 Jyske mestre i badmintonI weekenden d. 12. - 13. februar blev der afholdt JyskeMesterskaber for ungdom flere steder i landet. LKB Gistruphavde i alt 11 ungdomsspillere med til de JyskeMesterskaber. De 11 spillere lå i aldersgruppen af U13, U15og U17 alle i A og M rækkerne.Det blev en lang weekend for de mange spillere, snestormenrasede og nogle måtte overnatte. Det blev en særlig godweekend for vores to U15A spillere Thomas Tranberg ogJesper Nørgaard, der blev Jyske Mestre i Herredouble i konkurrencemed 15 andre dygtige jyske par.Af andre gode resultater skal nævnes Mia StrandChristensen, U17A spiller, som blev nr. 3 i Damesingle og nr.2 i Mixdouble - flot.LKB havde også ungdomsspillere med til DGILandsmesterskaber for U11 og U13 i henholdsvis Vejen ogFredericia i weekenden d. 26.-27. februar.LKB var talrigt repræsenteret, med 9 spillere i U11 og 3 spillerei U13, og det lykkedes også i år at opnå meget flotteresultater.Bedst gik det for Anna Nørgaard og hendes doublemakkerCatrine D. Larsen fra Gug. De stillede op i U13Mesterrække og vandt sølvmedalje. I finalen spillede pigerneen meget tæt 3-sæts kamp, som de tabte i ombolde i 3. sæt,cifrene var 12-15, 15-13 og 16-17. En meget flot præstation,da Anna oven i købet kun er 1. års U13 spiller, og vi ser derforfrem til en meget flot 2. års sæson.LKB fik også to bronzemedaljer med hjem. De blev vundetaf Martin K.Andersen i single i U11 B rækken, Martin vandtogså med sin doublemakker Marc Lund Nielsen i herredouble,begge er fra Gistrup.Vi er meget glade for de flotte resultater og ønsker vindernemange gange tillykke.Thomas Tranberg og Jesper Nørgaaard, jyske mestre i herredoubleU 15 A.Strik en god boligøkonomisammen medJyske PrioritetJyske Prioritet er en ny, fleksibel finansieringsform, somi mange tilfælde er et godt alternativ til traditionelle realkreditlån.Jyske Prioritet er med lav, variabel rente og med indbyggetafdragsfrihed efter ønske. Du får frihed til selv at bestemme,hvornår og hvor meget, du vil afdrage.Faktisk kan du få afdragsfrihed i 10 år, men du kan fritnedbringe gælden på de tidspunkter og med de beløb, derpasser dig og din økonomi.Ligeledes kan du samle opsparing og lån og kun betalerenter af differencen.Kom ind i Jyske Bank og hør, om Jyske Prioritet er reteller vrang for dig.Hadsundvej • Aalborg • Tlf. 9631 0940www.jyskebank.dk/aalborgvejgaard


FODBOLDFodboldtrænerkursus over to vinter-weekendsEn af deltagerne skriver om den første af to kursusweekendsi februarFredag den 4. februar var vi 25 forventningsfulde kursister,der tog hul på første halvdel af DBU's B1 træneruddannelse.Kursisterne kommer fortrinsvis fra Aalborgområdet, mender er også deltagere fra bl.a. Farsø og Jerslev. LKB errepræsenteret ved hele 7 deltagere og står desuden somvært for kurset.Kurset er første niveau af DBU´s træneruddannelse. Derundervises i emner som:klubber, at de er meget imponerede over den service og denildhu der bliver lagt for dagen af LKB som vært for kurset.Et godt eksempel på den høje service, var de hjemmebagteboller som Kurt og Bent i fællesskab havde fremtryllet - kunfå var brændt på. Bent og Kurt har lagt et stort stykke arbejdei arrangementet - tak for det.Peter PedersenTræner i miniputafdelingen· Opbygning af træningsmoduler· Kendskab til børn og unges udvikling· Udøvelse af tekniske detaljer· Fodboldspillets fysiske krav· Kendskab til egen og andres trænerprofil· Rollen som kampleder og DBU´s værdigrundlag.Undervisningen består af korte oplæg, hvor instruktørernebl.a. med video gennemgår kursets forskellige elementer.Herefter sendes alle kursisterne ned på træningsbanerne,hvor teorien omsættes til praksis.Det med det praktiske skal tages helt bogstaveligt.Størstedelen af kurset foregår således på banerne, hvor deltagernesendes igennem en masse øvelser for at få prøvetøvelserne og de mange detaljer på egen krop.Samtidigt lægges der stor vægt på instruktionsmomentet,hvor "vis-forklar-vis" er en vigtig del af budskabet.Kurset ledes af nogle meget kompetente og engageredeinstruktører fra DBU. Instruktørerne er gode både til formidlingog den praktiske udførelse. Samtidig har de væretgode til at gøre deltagerne bevidste om forskellige holdningerog syn på fodboldspillet og træningen af først ogfremmes børn og unge.Nu hvor vi er gennem første halvdel går jeg og glæder migtil anden halvdel og til at få omsat det hele til, for mit vedkommende,træningen i miniputafdelingen. Der er tale om etvirkeligt godt kursus, der klart kan anbefales for alle bådenye som mere erfarne trænere.At kurset foregår i Gistrup - i LKB's klubhus - gør jo baredet hele meget bedre. Jeg ved fra deltagerne fra de andreInstruktion på banen. Peter Pedersen, Per Christensen og JonasEllgaard lytter.9


Nordjysk Blæser - ServiceAnpartsselskabSagavej 58C · 9260 GistrupTelefon 98 31 46 55Vores klub harlige fået støttefra SIFA’s”BINGO-KASSE”!Støt jer selv -Spil med søndageftermiddag påTVDanmark AalborgHADSUNDVEJ 20 · 9000 AALBORG · TLF. 9812 2357 · TELEFAX 9812 4518v/JØRGEN RØRBÆKHadsundvej 327 · 9260 GistrupTlf. 98 31 43 90 · Privat 98 31 44 40Værkstedet klareralle opgaver indenfor:· AUTOREPARATION· AUTOOPRETNING· AUTOSERVICEOG MEGET MEREKontakt os uforbindende!Nøvlingvej 23 - 9260 GistrupTlf. 98 31 40 43


Foråret 2005Fodboldafdelingen har med standerhejsningen den sidstelørdag i januar skudt sæsonen 2005 i gang. Den første standerhejsninger seniorernes, derefter følger de andre afdelingerslag i slag, og når disse linier skrives, resterer der kunenkelte afdelinger, som nok skal nå det inden turneringernestarter.Jeg tror vi kan se frem til en spændende sæson i år. For 1.holdets vedkommende ser vi gerne frem til en oprykning tilserie 1, hvilket er det niveau vi gerne ser holdet på.Vi har iår fået en lille tilgang af spillere udefra, nogle af dem vil udentvivl kunne gøre sig på 1. holdet, og det skulle også gernegive den spillemæssige fremgang, der kan gøre, at holdet kanholde formen hele sæsonen igennem.Vi har to oprykninger fra sidste år, som skal forsvares, nemligi serie 3 og i serie 4. Målet for de to hold er i det mindsteat blive i rækkerne, men skulle det flaske sig til mere vildet være glædeligt. I hvert fald var optimismen stor for 2.holdets vedkommende lige efter oprykningen , det er etungt hold, så det kan da godt være. Vi har tilmeldt et hold iserie 6 i forventningen om, at den tilgang vi har i seniorafdelingengør, at der er spillere nok til et 4. hold.Vi har stadig forhåbninger om, at vi i LKB kan stille med etdameseniorhold, og som situationen er i 2005, kan vi kunhåbe på, at det kan blive et 7 mands hold. Endelig stiller vimed et ynglingehold i A rækken, til dem er forventningenogså, at de kommer til at prøve kræfterne i mesterrækken.På trænersiden har vi skiftet trænerteam for 1. holdet, såJesper Hjorth og Flemming Vognsen erstattes af HenrikFischer og Jesper Hjorth. Også det skifte gør, at vi har højereforventninger til indsatsen fra vore 1. holdspillere. JohnBengtson fortsætter som træner for 2. holdet, Jan Jensenfortsætter som træner for 3. holdet, mens der er ikke ansatnogen træner til 4. holdet (endnu). Da vi ikke rigtig ved, hvadvi har til rådighed af dameseniorspillere, afventer vi, hvad viskal gøre med træner situationen. For ynglingene fortsætterClaus Kristensen som træner.Fodboldafdelingen har i 2005 sin største fremgang i medlemstalleti ungdomsrækkerne, hvor vi nu har 290 spillerefra 0 - 17 år. Det bliver til mange hold, og det gør også, at vii år kan stille med A hold i alle JBU rækkerne, altså juniorer,drenge, lilleputter og miniputter.På drengesiden ser trænersituationen i ungdomsafdelingenfornuftig ud på nuværende tidspunkt, hvorimod det er lidtmere problematisk hos pigerne. De mangler, der er i rækkerne,prøver vi at finde en løsning på inden turneringsstarten.Som det måske kan læses mellem linierne, mangler vi i fodboldudvalgeten talentformand og en dame/pigeformand.Disse mangler gør, at vi har henført ynglingeafdelingen tilseniorafdelingen og juniorafdelingen til ungdomsafdelingen.Carsten Jensen er stoppet som talentformand, Lars Nørbyer stoppet som ungdomsformand og Helle Søgaard somdame/pigeformand. Til at afløse dem er Bent Niss indtrådtsom ungdomsformand, og han er indstillet på hjælpe idame/pigeafdelingen. Det er en stor mundfuld for én mand,men vi håber det kun bliver af kort varighed.Ungdomsafdelingen håber også på at vi igen kan få tilknytteten ungdomskonsulent.Hermed vil jeg gerne ønske alle i fodboldafdelingen en godsæson 2005.J. BroeFodboldformandDen nye trænertandem for førsteholdet, Jesper Hjort (t.v.) og Henrik Fischer.11


VOLLEYBALLSØGES:Ungdomsafdelingen i volleyball søger interesserede iKIDSVOLLEYVed du ikke hvad kidsvolley er?Vil du gerne vide det?Ved du hvad kidsvolley er?Har du lyst til at vide mere?Er du mellem 6 og 12 år?Er du forældre til en barn mellem 6 og 12 år?Har du læst artiklen fra Nordjyske her i Kratten?Er du interesseret i bevægelse, bold, ballade og blærerøvs-tricks?Vil du hjælpe med at få vores kidvolleyafdelingen i LKB Gistrup til at eksplodere?Ungdomsafdelingen er i en rivende udviklingen og kan ikke stoppe!Vi vil ha mer'!!!!Der har været afholdt et første møde om kidsvolley d. 5. april,men har du lyst til at hjælpe nogle unge ildsjæle med at gøre Gistrup synligi kidsvolley-danmark så kan du holde øje med flere informationerpå www.lkb.dk/volley under holdinformationer og kidsvolley.Hilsen Louise Kjærsgaard, ungdomsformand LKB Gistrup volleyball12


LKB volley's pigehold vinder pokalen!Maibritt T. Jensen fra LKB GistrupsPigevolleyballhold skriver om pokalfinale i Odense:Den 15/1 til den 16/1 var der pokalfinale for ungdomsspillerei volleyball i Odense. LKB Gistrup stillede op med etdrengehold og et pigehold. LKB´s drenge var oppe imod 3-4 års ældre spillere, og kom på en sidsteplads, mens pigeholdetfik en førsteplads og dermed fik pokal med hjem.Fredag eftermiddag gik turen af sted mod Odense fraAalborg banegård. Der ventede os en tre timer lang togtur,for at komme til Odense.Vi skulle ikke spille før lørdag, menså var der tid til en masse hygge fredag aften. Togturen gikfint. Alle hyggede sig, og der var en god volleystemning. Davi ankom til Odense, tog vi en bus ud til den skole, hvor viskulle overnatte. Hallen og skolen vi skulle sove på, var byggetsammen.Vi fandt vores sovepladser, og så pakkede vi udog hyggede indtil vi skulle sove.vores træner havde spillet var der præmieoverrækkelseforan 1200 mennesker.Vi fik en flot pokal, fordi vi jo havdevundet. Da vores træner så var klar tog vi bussen ind tilbanegården. Der fik vi noget at spise, imens vi ventede pådet tog vi skulle med. Togturen hjemad var ikke specieltrolig, selvom vi var trætte.Vi var ca. i Aalborg søndag kl. 23,så der var vi også godt trætte.Vi sagde farvel og tog hverisær hjem. Klar til at se en mandag i øjnene med en pokal ibagagen.Lørdag gik det så for alvor løs. Efter morgenmaden skulledrengene spille først, vi dømte først. Vi spillede først efterfrokost.Vi vandt alle kampene, mens det ikke gik så godt fordrengene. Da alle kampene var spillet, var der aftensmad.Efter aftensmaden var der en fest for alle spillerne, hvor vispiste. Der var et kareoke-anlæg, og vi sang skam også enlille sang. Alle hyggede sig og havde det sjovt. Da festen såvar slut gik vi i seng, for vi skulle jo op og spille flere kampeom søndagen.Søndag var den dag hvor vi skulle hjem, men vi skulle ogsålige spille en enkelt kamp.Vi fik morgenmad og begyndte atvarme op.Vi vandt igen. Og dermed havde vi vundet turneringen.Da vi var færdige med at spille, gik vi i bad og begyndteat pakke sammen.Vi skulle over i Odense stadionhal, forat se vores træner (Louise Kjærsgaard, red) spille pokalfinale,efter vi havde pakket færdigt.Vi havde bagagen med, fordivi skulle køre direkte fra hallen og ind til banegården. DaPokalvinderpigerne fra LKB13


Service taler vi ikke om,den yder vi!GISTRUP 98 31 40 66SKALBORG 98 18 00 44DØGNVAGT 40 86 39 44Verner Kragh aselektriske anlægFax 98 18 13 53 · e-mail: vkragh@ddn.dkHÅRFIXFOR HENDEOG HAMSUSANNE NIELSENNYGÅRDSVEJ 19260 GISTRUP98 31 52 15Hadsundvej 349Åben alle dagekl. 16.00 - 21.30UD AF HUSET: Gratislevering inden for 7 km.ved min. 3 bestillinger.tlf 98 32 37 01BESTIL OGUNDGÅ VENTETID


GYMNASTIKSommergymnastik og Power WalkingBliv forårsfrisk med masser af motion i LKB GymnastikTraditionen tro dyrkes gymnastik mest om vinteren, men de senere år har vi i LKB indført en fast og hyggelig træningsform:Sommergymnastik. Igen i år har vi udvidet vores sommerprogram, nu er både boldtræning, bodytoning og step på niveau I medi vores mange tilbud, hvis du vil holde kroppen i form. Desuden er der for børnenes vedkommende også mulighed for at prøvekræfter med rope-skipping!Aktiviteterne er gået i gang i marts måned, men der er stadig mulighed for at hoppe på, der hvor holdene er kommet til.Hvis du er interesseret kan du kontakte Ulla Kjærgaard pr. mail ulk@tele2adsl.dk eller pr. telefon 9636 5055.MandagRope Skipping - begyndere og lidt øvedeHold 19EMandag 15.00 - 16.00Pris: 200,-Periode: 14. marts - 6. juniRope skipping - konkurrencehold øvedeHold 20AMandag 16.00 - 17.30Pris: 200,-Periode: 14. marts - 6. juniStep niveau IHold 22HMandag 17.30 - 18.30Pris: 300,-Periode: 14. marts - 6. juniNYT - NYT BoldtræningHold 23HMandag 18.30 - 19.30Pris: 300,-Periode: 14. marts - 6. juniSej amerikansk sjipning med et og flere tove for alle fra 6 år. Dulærer bl.a. Chinese Wheel og Double Dutch og en masse andremulige og næsten umulige tricks. Husk gode stødabsorberendesko. Du kan bruge vores tove, men du har også mulighed for atkøbe dit eget tov for kr. 55.Instruktør: Kathrine Liedtke, tlf. 98125417Rope Skipping for øvede sjippere, som har lyst til at prøve kræftermed konkurrencer. Du lærer en masse nye tricks, som vi sættersammen til sjove serier og som du får lov til at vise ved konkurrencermod jævnaldrende fra hele landet.Instruktør: Kathrine Liedtke, tlf. 98125417Fedtforbrænding, fantasi, fed musik og fikse øvelser kendetegnerdisse timer med step. Mærk hvordan sveden springer og tiden flyveraf sted.Vi kombinerer bl.a. styrkeøvelser med nemme koreografiskestep-øvelser, så alle kan være med!Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055Den store træningsbold er et fantastisk redskab, som er langt merefunktionelt end mange andre former for træning med redskaber.Med bolden stilles der krav til balance, koordination, bevægelse ogstabilitet på samme tid, hvilket er basale elementer i enhver formfor bevægelse. Man har gennem forskning fundet ud af, at boldenøger styrke og udholdenhed af mavemusklerne, bolden øger styrkeog funktion af ekstremiteterne (arme og ben), bolden forbedrerbalancen, bolden virker på rehabilitering af lændesmerter, boldenvirker på skulderrehabilitering og at bolden er god til motorisktræning for alle aldre (også ældre)For at deltage på dette hold skaldu købe en træningsbold, bolden kan købes gennem LKB til indkøbspris(ca. kr. 200, nøjagtig pris oplyses ved bestilling, da der erforskel i både størrelse og pris). Det er selvfølgelig muligt at pustebolde op i gymnastiksalen med vores kompressor. Bolden kanbestilles ved tilmelding.Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 9636505515


Hadsundvej 334 · 9260 GistrupTelefon 98 32 33 00ÅBNINGSTIDER:Mandag - torsdag. . . . kl. 9.00-17.30Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00Lørdag . . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00Dansk Køle- og VaskeserviceDANSKTOTAL-SERVICESkolestien 7 · 9270 KlarupTelefon 98 31 90 28Deres lokale servicecenter!Reparation af alle typer hvidevarerDøgnservicefor erhverv ogprivate!Dygtige ogveluddannedefagfolk arbejdereffektivt for atløse enhveropgave.Prøv selv...blikkenslagerVVSKlarup VarmeteknikAut. VVS-installatør & kloakmesterLodsholmvej 49Klarup/Aalborg 98 31 70 22


TirsdagBodytoningHold 24HTirsdag 19.00 - 20.00Pris: 300,-Periode: 29. marts - 14. juniOnsdagBoldtræningHold 25HOnsdag 17.00 - 18.00Pris: 300,-Periode: 16. marts - 8. juniVi har været så heldige at ansætte en ny instruktør, Ulla BrittMikkelsen, som på dette hold gør noget ved "mormor-armene" ogæggebakkeballerne og gør dig klar til bikinien! Bodytoning er træningfor hele kroppen uden hop eller løb. Efter en grundig opvarmningtrænes hele kroppen igennem. Bodytoning er udholdenhedstræning,hvor man bl.a. træner med kroppens egen vægt og diverseelastikker. Øvelserne laves siddende, liggende eller stående. Deter træning, som giver bedre holdning, kropsbevidsthed ogopstramning.Alle kan være med.Instruktør: Ulla Britt Mikkelsen, tlf. 20753247Samme holdbeskrivelse som mandag.TorsdagStep niveau IIHold 26HTorsdag 19.00 - 20.00Pris: 300,-Periode: 17. marts - 9. juniTherarobicsHold 27HTorsdag 20.00 - 21.00Pris: 350,-Periode: 17. marts - 9. juniFedtforbrænding, fantasi, fed musik og fikse øvelser kendetegnerdisse timer med sværere stepkombinationer. Mærk hvordan svedenspringer og tiden flyver af sted.Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055Mangler du supplement til din foretrukne sport? Så er Therarobicslige noget for dig. Med Therarobics bliver musklerne opbyggetindefra og giver stabilitet og styrke omkring muskelkorsettet, deromslutter rygsøjlen.På bare én time tilgodeses de vigtigste faktoreri fitness træning: Udholdenhed, styrke, fleksibilitet, balance ogkoordination. Bundet op med elastikker til ankler og håndledbevæger du dig langsomt til inspirerende og taktfast musik samtidigmed sveden pibler fra panden. Stærk ryg og flad mave er blotnogle af gevinsterne. Øvelserne er bygget meget enkelt op og erhelt uden risiko for skader.Timen sluttes af med måtteøvelser, hvorvi bl.a. arbejder med mave, ryg og afspænding.Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055Power WalkingBare kom og vær med, du vil ikke fortryde! På én gang får du gang i fedtforbrændingen, muskeltræning i ben og baller, socialsamvær med en masse glade motionister og frisk luft i lungerne!Yderligere oplysninger om Power Walking kan ses påvores gymnastikside på www.lkb.dk.17


STØT VOREANNONCØRER– DE STØTTER OS


Gymnastikopvisning 2005Søndag den 13. marts sluttede gymnastikafdelings vintersæsonmed en meget flot opvisning. Der har i år været rekordstortilmelding af gymnaster til de forskellige hold, hvilketbetød, at der var utrolig mange gymnaster, der gerne villevise, hvad de havde været med til at lave i løbet af vintereni gymnastiksalen.Dagen startede tidligt søndag morgen, nærmere bestemt kl.8.00, hvor dagens generalprøver startede.Alle hold havde 25minutter til at øve deres program og finde sig til rette påopvisningsgulvet, før de igen skulle samles til fælles indmarchog opvisning.Kl. 13.30 var der fælles indmarch med alle hold. Derefter varder traditionens tro velkomsttale ved gymnastikformandenog LKB´s hovedformand Kjeld Mølbæk, og bagefter stemtealle i med "Blæsten går frisk".Alle gik igen udmarch, på nærpuslingene, som blev på gulvet og lavede deres opvisning, ogderefter gik det slaw i slaw med masser af spændende gymnastik.Der var en stor vekslen mellem børnegymnastik,spring, rope skipping, unge piger og voksenhold, så der varlidt for enhver smag.Vi havde igen i år det meget dygtige hold rope skippere fraGUG til gæsteoptræden, og det var igen stor succes. Tilafslutning havde i vi år lavet et nyt indslag, som bestod afoptræden af instruktørerne i sjov udklædning, det var ensjov afslutning både for publikum, men også for os instruktører.Det var helt igennem en god, travl, hyggelig og dejlig gymnastikeftermiddag,og det var super dejligt at se den storeopbakning, der er til alle vores gymnaster fra deres familier,og at mærke, hvordan det sydede af liv og glade dage i helehallen.Tak til publikum, gymnaster og instruktører og især til gymnastikudvalgetog alle dem, der gav en hjælpende hånddenne dag.Lene BengtsonFælles indmarch19


V/JAN OLESENHADSUNDVEJ 3439260 GISTRUPTLF. 98 31 40 86ÅBEN:Alle ugens dage kl. 8.00-21.00også lørdag-søndagPOST · TIPS · LOTTORECEPTINDLEVERINGAPOTEKERVARERHÅNDKØBSUDSALGVAREUDBRINGNINGSELVBETJENINGÅBEN7.00-23.00 ÅRET RUNDTHÅRFIX´sSOLSTUDIENYE TURBO-SOLE BRUNERPÅ 12 MIN.SUSANNE NIELSENNYGÅRDSVEJ 1 · 9260 GISTRUPVi bygger grøntNyanlæg - villaanlæg pleje ogvedligeholdelse af grønne arealerN. Buus & Co. ApSN. Buus & Co. ApS Anlægsgartnerev/Teddy JørgensenKobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,telefon 98 31 52 50NordjyllandTlf.: 70 10 20 33


ÅRETS LKB’ERKRATTENs redaktør motiverede tildelingen, som bl.a. havdebaggrund i en underskriftindsamling med o. 50 underskrifterfra en gruppe medlemmer, som anbefalede Ulla og som bl.a.nævnte det utrolige engagement, som man møder hoshende hver uge både indendørs og udendørs ved de gymnastik-og træningsaktiviteter, som hun står for. Hun krævernoget men skaber glæde omkring sig og omkring aktiviteterne,skaber god stemning på sine hold og giver lyst til atvære sammen om krævende øvelser med god musik til. Manbliver træt men i godt humør.Ulla Kjærsgaard har været en drivkraft bag gymnastikafdelingensmeget flotte tilbud til folk i Gistrup. Hun virker sominstruktør og leder i gymnastikafdelingen, hun er medlem afhovedbestyrelsen, og KRATTENs læsere (og redaktion) kenderhende som en flittig stofleverandør til bladet.Årets LKB'er for 2004, Ulla Kjærsgaard fra gymnastikafdelingen,får prisen overrakt af KRATTENs redaktør.Ulla fik overrakt et glasarbejde fra Lene Højfelt som det synligetegn på hæderen.På LKB Gistrups ordinære generalforsamling d. 28. februarblev den årlige pris til "Årets LKB'er" tildelt Ulla Kjærsgaardfra gymnastikafdelingen. Prisen gives til et medlem, der hargjort noget af særlig betydning for LKB, evt. gennem enårrække, men specielt i det sidste år.PETANQUEForårsfornemmelser i PetanqueafdelingenSå er vinteren ved at gå på hæld, og det er ved at være såvarmt, at vi godt kan støve petanquekuglerne af og starte oppå sæsonen.Vi starter mandag d. 14. marts kl. 18.30. Herefter vil derblive trænet mandag og onsdag fra. 18.30 til mørket falderpå.I år har vi aftalt, at vi starter med 15 min øvelser ved hvertræningsaften.ALLE er velkomne til at komme og prøve. Har du kugler såtag dem med, ellers kan du låne.Vi er pt. mellem 20 og 25som spiller, og der er plads til mange flere, så grib chancen.Det årlige kontingent er fortsat kun kr. 150.Hvad sker der ellers i Petanque?Den 2. april har vi aftalt at reparere vores anlæg, visse stederer banen lidt for blød. I løbet af sommeren skal vi havemalet vores læskur.Den 22. maj er der rødvinspetanquefor Gistrup borgere(sæt kryds i kalenderen allerede nu).Vi har to hold tilmeldt DGI turneringen, så der er godemuligheder for, at prøve kræfter med spillere fra andre klubber.Læs mere om vores petanque tilbud på www.lkb.dk/petanqueJan Pedersbæk21


LKB´s juniorafdeling afholderloppemarkedlørdag den 28. maj 2005 kl. 10-14i GistruphallenVi indsamler derfor gerne salgbare effekter alleredefra og med tirsdag den 29. marts 2005Benyt lejligheden til at få ryddet op på loftet, i skuret,garagen eller i kælderen.Bare ring på nedenstående telefonnumreog få en aftale om afhentning.Der afhentes tirsdage og torsdage.Helle Christensen, 98 32 34 27Dorte Østertoft, 98 31 57 18Træffetid bedst mellem kl. 18 og 20.Hårde hvidevarer modtages ikke.22


Tryk: Grafisk Hus i SvenstrupKRATTENUdgives af LKB Gistrup. Bladet udkommer 6 gange årligti 3100 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande iGistrup, Nøvling, Sdr.Tranders og universitetsområdet -samt til alle medlemmer og annoncører.LKB GISTRUPEr stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold,gymnastik, petanque, tennis og volleyball. Medlemstallethar passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).LKB'S KONTORKontoret har åbent kl. 17.30 - 18.30Mandag, tirsdag, onsdag, torsdagTelefon (kontor)……… 98 31 53 54Telefon (kantine)…….. 98 31 57 54E-mail: lkb@lkb.dkLKB'S HJEMMESIDEPå webadressen www.lkb.dk findes alle oplysninger omklubbens organisation og om afdelingernes aktiviteter ogresultater.REDAKTIONENBadminton:Carsten Gregersen 98 32 32 70 cag@aats.dkFodbold:Jørn Broe 98 31 51 45 jbno@statsamt.dkTennis:Søren Dahl 98 31 40 71 sdahl@daks.dkVolleyball:Louise Larsen 22 98 10 18 larsen@landbo.itLayout:Lone Søndergaard Mikkelsen, Gistrupparken 9,9260 Gistrup, 98 32 24 03 mlmikkelsen@stofanet.dkChefredaktør:Peder Kaj Pedersen, Brunstedvej 10, 9260 Gistrup,98 32 34 59 pkp@hum.aau.dkDEADLINEStof til KRATTEN nr. 3 skal være redaktioneni hændesenest tirsdag den 17. maj.BESTYRELSENBestyrelsen har følgende sammensætning:Kjeld Mølbæk 9832 3021kjeld.moelbaek@get2net.dk Hovedformand, medlem afforretningsudvalget, formand for byggeudvalg, kontaktpersontil LKBs Venner, kontaktperson til pressen, kontaktpersontil Kratten, kontaktperson til organisationer/foreningerJan Nielsen 9832 3076 nielsen.grafisk@get2net.dkNæstformand, medlem af forretningsudvalget, formandfor sponsorudvalg, formand for klubhusudvalg, ansvarligfor organisationstavle, næstformand for fodboldafdelingenAnders Jørgensen 9832 3208joergensenognordlander@hotmail.com Medlem af forretningsudvalget,kassererCarsten Gregersen 9832 3270cag@aats.dk Medlem af forretningsudvalget, næstformandfor badmintonafdelingen, kontaktperson til SUG,formand for bankoudvalg, bestyrelsen for Idrætsvenner(bankocentret), ansvarlig for lederplejeJan Pedersbæk 9831 4252Morten Kristiansen 9831 4464morkri@stofanet.dk Formand for badmintonafdelingenJørn Broe 9831 5145jbno@statsamt.dk Formand for fodboldafdelingen, formandfor baneanlægLene Bengtson 9832 3369lenebengtson@stofanet.dk Formand for gymnastikafdelingenUlla Kjærsgaard 9636 5055ulk@tele2adsl.dk Næstformand for gymnastikafdelingenSøren Dahl 9832 3369sdahl@daks.dk Formand for tennisafdelingenJohn K. Nielsen 9833 3084jkn@aats.dk Næstformand for tennisafdelingen, kontaktpersontil petanqueFlemming Skjøtt 2026 6434flemming@skjoett.dk formand for volleyballafdelingenLise Hammerholt 9814 0482hammerholt@e-mail.dk Næstformand for volleyballafdelingen,formand for kantineudvalg, formand for haludvalgTonny Steiness 9831 5195ts@kmd.dk Formand for LKB cup udvalg, kontaktpersontil internetudvalgKristian Andersen 9831 4746kristianoglone@mail.tele.dk Formand for Spar Es,ansvarlig for Gistrupdag

More magazines by this user
Similar magazines