FAIF-seminar - Plesner

plesner.com

FAIF-seminar - Plesner

FAIF-seminarKobbertårnet den 4. april kl. 9.00 -12.00www.plesner.com


Nye regler for forvaltere afalternative investeringsfondeDen 22. juli 2013 ventes nye regler for forvaltere af alternative investeringsfondeat blive implementeret i Danmark, og FAIF-direktivet bliver dermed virkelighedfor de danske forvaltere af kollektive investeringsenheder, som ikke er UCITS.FAIF-lovgivningen vil på en lang række punkter ændre vilkårene og spillereglernefor de danske forvaltere af alternative investeringsfonde.På baggrund af det nyligt fremsatte implementeringsforslag inviterer vi tilseminar om den kommende regulering og de muligheder og udfordringer, somFAIF-lovgivningen i Danmark vil betyde for branchen.På seminaret vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:••Overblik over FAIF-lovgivningen med fokus på anvendelsesområdet for de nyeregler og konsekvenserne for eksisterende fonde og forvaltere samt FAIF-lovgivningenssamspil med anden finansiel regulering••FAIF-lovgivningens betydning for forskellige typer af alternative investeringsfondeog deres markedsføringsmuligheder••Nye krav som følge af FAIF-lovgivningen, herunder nye krav om tilladelse ogregistrering, nye aflønnings- og complianceregler samt muligheden for gennemfrivillig tilslutning til loven at opnå FAIF-lovgivnings rettigheder••Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning af alternative investeringsfonde• • Konkurrencesituationen for danske forvaltere af alternative investeringsfondeefter paneuropæisk implementering af FAIF-direktivet


Program den 4. april 201308.30 Morgenmad09.00 Introduktion til FAIFlovgivningen,herunderanvendelsesområdet,betydningen for forskelligetyper af alternativeinvesteringsfonde ogsamspillet med andenfinansiel regulering10.00 Nye krav som følgeaf FAIF-lovgivningen,herunder nye krav omtilladelse og registrering,nye aflønnings- ogcomplianceregler samtmuligheden for gennemfrivillig tilslutning til lovenat opnå FAIF-lovgivningsrettighederSavethe dayGå-hjem-møde om UCITStorsdag den 23. april 2013kl. 16.00-18.00Sæt allerede nu kryds ikalenderen den 23. april2013 kl. 16.00-18.00, hvorvi inviterer til gå-hjem-mødeom UCITS.Vi sætter fokus på de nyeUCITS-former i dansk ret ogorienterer om ny reguleringpå vej.11.00 De danske forvaltereog alternativeinvesteringsfondeskonkurrencesituationefter gennemførelsen afFAIF-direktivet, herundergrænseoverskridendemarkedsføring ogforvaltning11.45 Afrundning


Praktiske oplysningerTilmeldingTilmelding til seminaret er gratis, men nødvendig. På www.plesner.com under“Arrangementer” kan du til melde dig seminaret den 4. april 2013.StedPlesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.ParkeringSom deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeretunder Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.Advokaternes efteruddannelseArrangementet tæller som lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om advokatersobligatoriske efteruddannelse.OplægsholdereHenriette Stakemann, advokat og partner i Plesners afdeling for Arbejds- ogAnsættelsesret, og Vibeke Borberg og Nina Legaard Kristensen, begge advokater i Plesnersafdeling for Bank og Finans.Kommende arrangementerDen 23. april 2013 kl. 16.00 -18.00 afholder vi gå-hjem-møde om UCITS. Særskiltinvitation vil blive udsendt senere.Yderligere oplysningerHvis du har spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte advokat VibekeBorberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.Andre spørgsmål kan rettes til eventkoordinator Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33eller clu@plesner.com.www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines