Energimærkning - Robin Hus

robinhus.dk

Energimærkning - Robin Hus

EnergimærkningSIDE 1 AF 9Adresse: Klintende 2Postnr./by:5610 AssensBBR-nr.: 420-004241-001Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent:Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynEnergimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.Beregnet varmeforbrug• Udgift inkl.moms og afgifter:22.543 kr./årEnergimærkeA• Forbrug:11.685 kWh el1,57 KløvetrummeterbrændeEnergimærket angiver varmeforbrug understandard-betingelser for vejr, familiestørrelse,krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet -ikke om måden den bruges på eller om vinterenvar kold eller mild.Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fradet faktiske forbrug, som det fremgår af el- ogvarme-regninger.Læs mere i pjecen "Sådan beregnesvarmeforbruget i boligens energimærke" påwww.energitjenesten.dk.BCDEFGFKan det blive bedre?Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøredet mere attraktivt ved salg.Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.Se mere om forslagene i afsnittet ”Energikonsulentens bygningsgennemgang”.ÅrligÅrligSkønnetbesparelse ibesparelse iinvesteringTilbage-Forslag til forbedringenergienhederkr. inkl. momsinkl.momsbetalingstid1 Efterisolering af loft mod uopvarmettagrum med 150 mm.2 Udskiftning af 2 lags termoruder ivinduer til energiruder med U-værdimindre end 1,1. Energiruderne skalvære med varm kant.972 kWh el0,15 Kløvetrummeter brænde845 kWh el0,14 Kløvetrummeter brænde1.900 kr. 26.400 kr. 13,9 år1.700 kr. 32.000 kr. 19,3 år


EnergimærkningSIDE 2 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynÅrligÅrligSkønnetbesparelse ibesparelse iinvesteringTilbage-Forslag til forbedringenergienhederkr. inkl. momsinkl.momsbetalingstid3 Montering af solfanger, vakumrørog beholder til brugsvand1.279 kWh el 2.400 kr. 45.000 kr. 19,5 årBemærk:Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,forbrugsvaner m.m.Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mereenergi end konsulenten har beregnet.Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigerefjernvarme.Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer oghåndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andrefølgeomkostninger.Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen afbesparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektivvarmekilde og bedre isolering.Samlet besparelse – her og nuSå meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:• Samlet besparelse på varme 6.013 kr./år• Samlet besparelse på el til andet end opvarmning -169 kr./år• Samlet besparelse på vand 0 kr./år• Besparelser i alt 5.844 kr./år• Investeringsbehov 103.305 kr. inkl. momsDet er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.


EnergimærkningSIDE 3 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynForuden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedreindeklima.Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer,som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: ETil sammenligning:For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som etlavenergihusEnergiforbedring ved ombygning og renoveringVed ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betalebåde for isolering og det nye tag.Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere ihuset.Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger.Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:Forslag til forbedringÅrligbesparelse ienergienhederÅrligbesparelse ikr. inkl. moms4 Efterisolering af varmtvandsbeholder 47 kWh el-0,01 Kløvetrummeter brænde72 kr.Energikonsulentens konklusion og kommentarerBoligen er opført i 1978 og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelteenergiøkonomisk rentable forbedringer i boligen.Der var i forbindelsen med besigtigelsen ikke adgang til ydervægge og terrændæk. Det har derfor væretnødvendigt at skønne konstruktions- og isoleringsforhold i de utilgængelige områder baseret påtidstypiske byggemetoder og ejeroplysninger.Kun et destruktivt indgreb / direkte adgang vil kunne verificere forholdene og der kan derfor forekommeafvigelser fra de faktiske forhold.


EnergimærkningSIDE 4 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynEnergikonsulentens bygningsgennemgangBygningsdele• Loft og tagStatus:Forslag 1:Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld.Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loftigangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner ertilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skaltillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning afeksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.• YdervæggeStatus:Ydervægge i tilbygning vurderes udført som en hulmur. Vægge består udvendigt ogindvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.Ydervægge i det oprindelige hus vurderes at består af 12 cm massiv teglvæg (halvstensvæg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning.• Vinduer, døre og ovenlysStatus:Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lagstermorude.Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude.Skydedørsparti med en skydedør og fast ramme. Parti er monteret med 2 lagstermorude.Forslag 2: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1.Energiruderne skal være med varm kant.Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1.Energiruderne skal være med varm kant.Udskiftning af 2 lags termoruder i skydedørsparti til energiruder med U-værdi mindre end1,1. Energiruderne skal være med varm kant.• Gulve og terrændækStatus:Terrændæk i det oprindelige hus vurderes udført i h.t. bygningsreglementet påopførelsestidspunktetTerrændæk i tilbygningen vurderes udført i h.t. bygningsreglementet påopførelsestidspunktet


EnergimærkningSIDE 5 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynVentilation• VentilationStatus:Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer ogaftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen ernormal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samttætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.Varme• VarmeanlægStatus:Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum.Der er supplerende varmeforsyning i form af ældre ikke certificeret brændeovn.Brændeovnen er placeret i stue. Ovnen indgår i beregning sammen med elopvarmning.Andelen til brændeovn er sat til 15 % af den samlede opvarmning, i henhold tilEnergistyrelsens beregningsregler.• Varmt vandStatus:Forslag 4:Varmt brugsvand produceres i en ca. 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mmmineraluld.Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap oglærred.• AutomatikStatus:Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering afkorrekt rumtemperatur.Vedvarende energi• SolcellerStatus:Der er ikke solcelleanlæg til lokal elproduktion på bygningen. Hvis elprisen stiger ifremtiden kan det overvejes at opsætte et anlæg på en syd- eller vestvendte væg- ellertagflade, som kan dække en del af elforbruget til de tekniske installationer ogbelysningen. Effektiviteten for disse anlæg har gennem de seneste år været stigende,samtidig med at prisen har været dalende, hvilket skønnes at fortsætte også i dekommende år. Forinden bør det dog undersøges om kommunale eller lokale regler ellerservitutter forhindre dette.• VarmepumperStatus:Der er ikke varmepumpe i bygningen


EnergimærkningSIDE 6 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-Syn• SolvarmeStatus:Forslag 3:Der er ikke solvarme anlæg på bygningenMontering af solfanger på taget som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas, ogsolvarmebeholder der placeres i depotrum. Beholder skal være med en kapacitet på 50liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron tilopvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, derforsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro.Vand• ToiletterStatus:Toiletter har lavtskyldende funktion på 3 - 6 liter• ArmaturerStatus:Armaturer i bruseplads, kabine er med termostatblander.Håndvask armatur er med 1-grebsblander.Oplyst varmeforbrug• Udgifter inkl. moms og afgifter:• Forbrug:• Aflæst periode:Kommentar:Ejers varmeforbrug er ikke oplyst.


EnergimærkningSIDE 7 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynBygningsbeskrivelse• Opførelsesår: 1978• År for væsentlig renovering: 1985• Varme: El• Supplerende opvarmning: Brændeovn• Boligareal ifølge BBR: 117 m²• Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²• Opvarmet areal: 117 m²• Anvendelse ifølge BBR: Parcelhus• Kommentar til BBR-oplysninger:Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dkEnergipriser• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:Brænde:El:Fast afgift:963,00 kr. pr. Kløvetrummeter1,80 kr. pr. kWh0,00 kr. pr. år


EnergimærkningSIDE 8 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynHvad er energimærkning?Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spareenergi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke måvære over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk)på vegne af Energistyrelsen.Yderligere oplysningerForbehold for priserEnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører ogforetages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om derkræves en myndighedsgodkendelse.KlagemulighedSåfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgangrette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført afet certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificeredeenergimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i detcertificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten.Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe afenergimærkede bygninger eller lejligheder.Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagenefter Energistyrelsens retningslinier.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelseninden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.Klagen over energimærkningen sendes til:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dk


EnergimærkningSIDE 9 AF 9Energimærkning nr.: 100187527Gyldigt 5 år fra: 12-10-2010Energikonsulent: Jesper EvaldProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Bolig-SynLæs merewww.sparenergi.dkEnergikonsulentEnergikonsulent: Jesper Evald Firma: Bolig-SynAdresse: Stenkobbel 66440 AugustenborgTelefon: 29884940E-mail: je@bolig-syn.dk Dato for bygningsgennemgang:05-10-2010Energikonsulent nr.: 250674Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

More magazines by this user
Similar magazines