Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

KLØVERSTIERManual forgrafisk designog skiltningFriluftsrådet • april 2012 • 2. udgave


Manual for grafisk design og skiltningKløverstierKløverstierne er et afmærket og opmålt stikoncept, hvor hverKløversti består af fire ruter á fire forskellige længder; grøner 2½ km, blå 5 km, rød 7½ km og sort 10 km. Kløverstiernesformål er at forene lokale borgere, besøgende og turistersmulighed for at kombinere friluftsliv, motion og oplevelser afbåde natur- og kultur. Stierne skal være bynære oglettilgængelige.Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet,Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeningerog Dansk Firmaidrætsforbund samt 10 pilotkommunerfra august 2010 til oktober 2011.Skiltningen af ruterne skal sikre, at det er let for stiernesbrugere at finde vej samt sørge for formidling af oplevelsesmulighederneundervejs. Udformningen er lavet under hensyntagentil, at den skal kunne integreres i både kommuner,Naturstyrelsen og øvrige aktørers skiltning. Den fysiskeskiltning suppleres for brugeren af elektronisk vejvisning ogformidling via websitet www.Endomondo.com og tilsvarendeapplikation til mobiltelefoner.www.kløverstier.dkFriluftsrådetScandiagade 132450 København SVTlf. 33790079Denne skiltemanual beskriver, hvordan skiltningpå Kløverstierne kan bestilles og udføres.Skiltningen skal tilpasses det fysiske miljø langsstierne, som kan forløbe gennem gader og vejei byen, gennem parker og anlæg, ad veje ogstier i skove og langs marker.Kløverskiltningen er bundet sammen afDesignprogrammet for Kløverstier, somomfatter Kløverlogo, farvesystem, typografiog grafisk layout.Kløverskiltesystem:Det grundlæggende Kløverskiltesystem beståraf sortmalede egetræspæle og tilhørende sortgråaluminiumsskilte til montering med skruer.Kløverskiltning kan leveres i varierendeskiltetyper, som kan tilpasses og montereslokalt på facader og udstyr, således, at der ikketilføjes flere skiltesøjler end højst nødvendigt.KLØVERSTIERIndhold:Kløverlogo og Logotype 3Farver og typografi 4Designgrafik - Gaveartikler 5Kløverskiltesystem 6Kløverpyloner 7Kløver, logoskilte - Layout og farver 8Kløver, grundskilte - Skiltelayout 9Kløver, diverse skilte - Skiltelayout 10Pictogramskilte 11Kløverpæl, skrueskilte og montering 12Kløverskilte monteringstyper 13Kløverskilte på vejudstyr 14Kløverlogo i vejviserskilte 15Kløverskiltning alternativer i natur 16Kløverskilte på eksterne træpæle 17Kløverstikort i kortbord 18Skiltebestilling 19Leverandører og prisliste 20Kløverstierne er støttet af Nordea-fondenog Tips- og Lottomidlerne til FriluftslivDesign og tilrettelægningDamsgaard & Lange MAA MDDFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveIntroduktion og indhold2


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKløverlogoGrundlogo for kløverstierneer et firkløver medkløverblade i 4 farver, somreferer til stiernes længde:Kløverlogo i én farve,kan anvendes som markørfor hver enkelt stirute.Grøn, Blå, Rød eller Sort.2,5 km Grøn5,0 km Blå7,5 km Rød10 km SortKLØVERSTIERLogotypeSigna caps boldSpatiering 50 pktFiler:Elektroniske filer med logoog navn vil være tilgængeligei CMYK og pantone, someps- og illustrator-filerLogo placeres altid med20/ 70 graders vinkel.Som vist på illustration.20/70 graderFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverlogo og Logotype3


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERLogofarverBaggrundsfarveFarveoversigt.Viser baggrundsfarve ogde 4 logofarver.Farverne er defineret i allerelevante farvesystemer,Standardfolier og CMYKPANTONE 299CCMYK 80/0/0/0RGB 0/185/242RAL 5012ORACAL 056NCSS1060B3M scotchcal 3630-57PANTONE 032CCMYK 0/95/90/0RGB 238/49/47RAL 3020ORACAL 033NCSS0580 - y90R3M scotchcal 3630-43PANTONE 376CCMYK 55/0/90/0RGB 126/195/83RAL 6018ORACAL 063NCSS1075 - G40Y3M scotchcal 3630-106PANTONE 423CCMYK 0/0/0/45RGB 157/159/162RAL 7046ORACAL 076NCSS4500N3M scotchcal 3630-51PANTONE Cool Gray 10CCMYK 0/0/0/72RGB 105/106/108RAL 7024ORACAL 073NCSS7502B3M 100-012Decomark 5012Decomark 2009Decomark 6018Decomark 7042TypografiAlternativ typografiTil brødtekst i foldere, påhjemmeside m.v.:MyriadABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890@!?&%/”Signa Caps BoldSigna Normal BookABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 @!?&%/”Anvendes til korteskiltetekster, så somrutenavne, bynavne og henvisninger,skrevet med stortbegyndelsesbogstav.Til navnetrækket anvendesden skrevet med versalerAnvendes som skrift tilf.eks. tryksager ogseværdighedsskiltSigna Normal BoldABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 @!?&%/”Kan også anvendes somskrift til f.eks. tryksager ogseværdighedsskilt somsupplement til Signa NormalBookFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveFarver og typografi4


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKLØVERSTIER– find lykken i det friDanmarks KløverstierBinder alt det sammen, der harværdi i dit lokalområde: Naturen,kulturen og menneskerne. Kløverstiernefører dig tættere på nyeoplevelser lige om hjørnet.Én sti med fire ruterForskellige længder gør detnemt for dig - og for alleandre - at komme ud, få rørtkroppen, få frisk luft ogopleve lidt mere af livet.www.kløversti.dkKLØVERSTIERNEPlakater og postkorttil tryk og printBent JensenKløverstien 53894 LandetDanmarkProjektet er støttet af Nordea-fondenog Tips- og Lottomidlerne til FriluftslivD&L Design for Friluftsrådet, DGI, DIF og Dansk Firmaidrætsforbund.GaveartiklerLeverandør: Airline Textile ASDekorationFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveDesigngrafik - Gaveartikler5


Find vej og få info om stierne:Endomondo Sports Trackerapp ned på din Andro ideller iPhone“ lm. A Træning/Træning:Standard ”med nærliggendefremhævede ruter, derkommer frem og vælgden rute du ønskerManual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKLØVERSTIERKunstruten2,5 kmByruten5 kmKløverpyloni byenAlupylon medKlæbeskilteKLØVERSTIERKunstruten2,5 kmByruten5 kmKløverpyloni naturenTræpylon medskrueskilte260 cmKLØVERSTIERKunstruten 2,5kmByruten5kmVandvejen 7,5kmBakkestien 10kmKLØVERSTIERSpecialdesignEksempelMødestedet og startpunktet for de lokale kløverstierkan markeres med en høj Kløverpylon, som er synligpå afstand.Øverst på pylonen skiltes med det firfarvedekløverlogo, suppleret med teksten KLØVERSTIER.Herunder skiltes med de 4 kløveruter: Farvetkløverlogo evt kombineret med stinavne oglængde angivelser, 2D kode, Endomondo info,samt evt vejvisning med retningspile.Pylonen kan installeres med rutekort i kortbord og evtfoldere i folderkasse.Pylonerne findes som to grundtyper:Pylon i byen:15x15 cm malet aluminiumssøjle med let afrundedehjørner og flad top. Samlet længde 350 cmSortmalet med NCS S8501 G90YNederste del af søjlen, til nedgravning/støbning harpåsvejste vinger.Søjlehøjde over terræn 260 cmSokkeldel/under terræn: 90 cmSkiltning på pylonen udføres med 10 cm klæbeskilte.Topskilte eventuelt som folieklæbere.Leverandør af stålpylon: PEA skilteVandvejen7,5 kmBakkestien10 kmEndomondo1 Hent den nyest e version af2 Start Endomondo og vælgVandvejen7,5 kmBakkestien10 kmDenSorteGrydeSkovstien 5. Maj 2011Pylon i naturen:15x15 cm egetræspæl med lav pyramidetop.Skal sortmales, dækkende med NCS S8501 G90YStandardlængde ialt 350 cm. Højde over terræn 260cm. Pælen nedgraves 90 cm.Skiltning på pylonen udføres med 10 cm skrueskilte.Leverandør af træpylon: Naturstyrelsen3 Væ lg Tr æning “Fø lg en rute”4 Find Kløverst ierne i list eninfoSpecialdesign:Mødested og startpunkt kan designes og udføresalternativt og tilpasset lokalt design og udstyr.Mødestedet skal altid som minimum indholde:Firfarvet kløverlogo og navnet KLØVERSTIERsamt introduktion til de 4 kløverstier.Mødestedet kan markeres på flere alternative måder:• En plakattavle, selvstædig, eller del af lokaltsystem.• Et banner, på facade eller mast.• En specialdesignet pylon, evt med lysinstallationog plads til aktuelle plakater, evt LED skærm.Det er i den forbindelse vigtigt, at det grundlæggendeGrafiske Kløverdesign anvendes.Mødestedet skal fremstå med den karakteristiskesorte bundfarve, de 4 kløverfarver og den hvideSignaskrift.Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverpyloner7


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKLØVERSTIERMål: 10x10cm Foliefarve: Oracal: 076Mål: 10x10cm Foliefarve: Oracal: 063Mål: 10x13cmFoliefarve:Oracalbaggrundsfarve – 073rød – 033grøn – 063blå – 056lys grå – 076Malet skilteplade:RALBaggrundsfarve – 7024Skriftfarve:HvidMål: 10x10cm Foliefarve: Oracal: 033Mål: 10x10cm Foliefarve: Oracal: 056Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløver, logoskilte – layout og farver8


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERA Kløverlogo med tekst11 mm 11 mm D Kløverlogo med tekst11 mm11 mm6 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30 pktspatiering 50versalhøjde 7,4 mm6 mm89,7 mmKLØVERSTIER skrivesmed versalerSkrift:Signa Caps Bold30/45 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mmKLØVERSTIER skrives medversaler som på skilt AKLØVERSTIER100x130 mm5 mm10 mm 10 mmMiddelfart7,4 mm 7,4 mm16,7 mm5 mmKLØVERSTIER100x145 mm8,4 mm7,4 mm16 mm5 mm5 mmB Rød kløver6 mmE Blå kløver med tekst11 mm11 mm6 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mm100x100 mm11 mm11 mm5 mmBakkestien10 mm7,4 mm16,7 mm100x130 mm5 mm5 mmC Rød pil17 mmF Blå kløver med tekst11 mm11 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30/40 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mm17 mm100x100 mm18 mm18 mmBakkestien5 km10 mm7,4 mm8,4 mm7,4 mm16 mm100x145 mm5 mm5 mmFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløver, grundskilte – Skiltelayout9


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERG Vejvisning100x130 mmTorvet/Mødested1,5 kmStadion2,2 kmMuseet3 kmBakken3,5 km5 mm6 mm89,7 mm10 mm7,4 mm16,7 mm5 mmSkrift:Signa Caps Bold22/22 pktspatiering 25versalhøjde 5 mm22 pkt22 pkt22 pkt51 pkt22 pktJ InformationSlotsruinenpå bakkenDet første Slot blev bygget i1385. Det var en primitivtræbygning med palisaderrundt om.Den blev senere erstattet afen hovedbygning i sten, enslotsgård og en staldgård.Slottet blev stærkt beskadigetunder svenskekrigene i 1600-0-tallet.Den sidste rest af slottet blevnedrevet i 1726 efter at haveværet i forfald i en årrække. Idag er grundplanen til både7,5 mm 32 mm28 mm13,5 mm10 mm114 mmRubrikskrift:Signa Caps Bold22/22 pktspatiering 10versalhøjde 5 mmBrødtekst:Signa Normal Book16/22 pktspatiering 10versalhøjde 4 mmM 2D kodeH VejvisningTorvet/Mødested1,5 kmStadion2,2 km17 mm5 mm3 mm5 mm10 mmSkrift:Signa Caps Bold22/22 pktspatiering 25versalhøjde 5 mmK Rød rutekortGågadenCentrum100x180 mmTorvetMødestedBådehavnen85 mm15 mm7,5 mm10 mminfoN Endomondo50 x 100 mmMuseet3 km16 mmSlotsruinenEndomondo100x100 mm5 mm5 mm5 mmFind vej og få info om stierne:I Rød kløver13 mm7,5 mmStadionFriluftsbadetUlvebakken1 Hent den nyeste version afEndomondo Sports Trackerapp ned på din Androideller iPhoneAkvarkiet2 Start Endomondo og vælg“Alm. Træning/Træning:Standard”100x180 mm5 mm5 mm10 mm3 Vælg Træning “Følg en rute”L Pictogram12 mm4 Find Kløverstierne i listenmed nærliggendefremhævede ruter, derkommer frem og vælgden rute du ønsker100 x 200 mm7,5 mmBrødtekst/layout forendomondo-skiltetsvarer til informations-skilt J150x150 mm12 mm16 mm16 mm100x100 mm8 mm8 mmFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløver, diverse skilte – Skiltelayout10


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKløversti skiltningen kansuppleres med pictogramskilte.Eksempler på pictogrammerPictogrammer findes somstandard til forskelligt formål:Service - Anvisning - ForbudPictogramskilte udføres medkløverskiltenes sortgråbundfarve.Pictogrammer fremstår hvidehhv Rød/hvide.Skilteleverandøren har størreudvalg af pictogrammerog hvert pictogram er markeretmed bestillingsnummerSe PEA Skilte, www.pictosign.dk10 cmpictogramskiltFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgavePictogramskilte11


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIER23,5 mm20 mmx mm7,5 mm125 mm100 mmx mmSkiltepælen:Pælen leveres i ubehandlet egmed tværsnit 12,5 x 12,5 cmPælens top er er afskåret somen lav pyramide.Pælens længde i alt: 225 cm.Pælen nedgraves 90 cm. Højdeover terræn 135 cm.Lav skiltepæl har højde 55 cmog nedgraves 85 cmPælen males i brunsort farve:NCS S8501 G90Y.100 mm7,5 mmø3Affasningaf kant4 mmKløverskiltet:Skiltet er en 2 mm aluminiumsplademed afrundede hjørner,radius 5 mm.Skilte til skruemontering påtræpæle leveres medhuller ø3 mm.Skiltet pulverlakeres på alleflader i sortgrå farve RAL 7024Grafitgrå.Skiltemotivet påføres somklæbefolie.Overflade afsluttes medbeskyttende mat klarlak.10 mmr 5 mmSkrueskiltene monteres påskiltepælene med rustfrispunskruer 3,0 x 20 mm.Der forbores eventuelt.Skiltene centreres på pælen ogøverste skilt nedrykkes 20 mm.Indbyrdes skilte afstand er10 mm.Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverpæl, skrueskilte og montering12


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKløverskiltene kan leveres til 5 forskellige montager:1/ Skrueskilt2/ Klæbeskilt 3/ Bøjleskilt 4/ Vinkelskilt 5/ FolieklæberAluminiumsskilt med 4 hullertil montage med skruer påtræpæle, hegn eller ogfacader.Skruer til Kløverpæle: rustfrispunskruer 3,0 x 20 mmSkruer til hegn og facadevælges individuelt.Aluminiumsskilt uden hullertil montage på metalflader.Dobbeltklæber på bagsidenaf skiltet.Husk ved bestilling:Oplys overflade på montagestedet.Aluminiumsskilt med beslagpå bagside til montagepå rørstandere og gadeskilte.Bøjlen er svejst på skiltetsbagside.Bøjlen er malet som skiltet.Bøjlens størrelse tilpassesmastens diameter.Husk ved bestilling:Oplys søjlens diameter.Aluminiumsskilt med vinkelbuktil montering vinkelretpå facader med skruer erbolte.Skiltet leveres med 2Ø5 mm huller i denombukkede kant.Til fastgørelse med bolte/skruer i facaden.Husk ved bestilling:Oplys om skiltet er enkeltellerdobbeltsidetPlastfolieklæber til montagepå glatte flader, metalfladerog rørstandere med stordiameter.Husk ved bestilling:Oplys om overfladen påmontagestedet.Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverskilte monteringstyper13


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIEREksempler på montering afkløverskilte på lokale bygningerog vejudstyr.15 cmSkrueskiltAB15 cmVinkelskiltC15 cmBøjleskiltLærkevejTermoplast:Skiltning kan udføres påbetonfliser og asfalt medtermoplast mærker tilpåbrænding.Skiltene kan leveres i de4 kløverfarver.Størrelse 20 cm eller 40 cmLeverandør: Trafik Produkter AS10 cmBøjleskiltD10 cmBøjleskiltE10 cmSkrueskiltF20 cm eller 40 cmTermoplast mærkertil påbrænding påbetonfliser og asfaltH20 cm40 cmDecomark 601810 cmFolieklæberGDecomark 501210 cmFolieklæberJDecomark 2009Decomark 7042Facade Lygtepæl VejnavneskiltPlankeværkPullertFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverskilte på vejudstyr14


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERVejviserskilteEksempler med kløverlogo integreret i vejdirektoratets vejvisningstavlerBemærk:Kløverskiltningen må ikke anvendesi forbindelse med færdselstavler ogsignalanlæg eller på tilhørende standermasterKløverskiltning i vejvisningstavlerKløverskiltning kan integreres i Vejdirektoratetsvejvisningstavler, under forudsætning af at gældendebestemmelser for vejvisningen overholdes.Der henvises til:Vejdirektoratets Bekendtgørelse omvejafmærkning.Afsnit om færdselstavler og signalanlæg.Færdselstavler er:AdvarselstavlerVigepligtstavlerForbudstavlerPåbudstavlerOplysningstavlerKløverlogo kan anvendes som en vejvisning tilkløverstiernes mødested eller som identifikationaf den enkelte stirute.Kløverlogoet skal altid fremtræde i farve påsortgrå bund.Se eksempler på denne sideDer henvises til:Vejdirektoratets Bekendtgørelse omVejafmærkning.Afsnit om vejvisningstavlerSamt: Vejregelrådets Hæfte 4.Vejvisning på cykel, ride og vandreruter.KLØVERSTIERSkovturenFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverlogo i vejviserskilte15


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKløverskiltning og identitet påtræer, sten og hegnspæle.12 cmKløverskabelon B10 cmSkrueskiltDA10 cmSkrueskilt12 cmKløver, StenhugCGl. StorskovstiStipæl Træ Vejnavnesten HegnspælFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverskiltning alternativer i natur16


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKløver skrueskilte somintegreres og monteres pålokale eksisterende skiltepæle,f.eks. Naturstyrelsens rødepæle.Kløverskiltene skal monteresmed respektafstand 4 cmtil eksisterende skilte.Husk, der skal indhentestilladelse til kløverskiltningen.Naturstyrelsen har principgodkendtdenne skiltning.FrederiksborgStatsskovdistriktFrederiksborgStatsskovdistrikt10 cmSkrueskiltE10 cmSkrueskiltGByens Grønne Pulsmin 4 cmHund i snortil A3 formatFindes også til A4Folder10 cmSkrueskiltHA10 cmSkrueskiltB10 cmSkrueskiltD10 cmSkrueskiltF10 cmSkrueskiltCKystskilte-standerStolpe tilruteafmærkningPictogramstanderSkiltestander FolderkasseStiafmærkningsstanderStiafmærkningsstanderFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverskilte på eksterne træpæle17


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKLØVERSTIERSlotsholmenSejlklubKortborde:Kløverpylon og kløveskilte kanudstyres med kortborde tilstandardformaterne A4 og A3Rutekort:Rutekort for de lokale kløverstierkan indtegnes på basis afluftfoto eller tegnet kort.UdsigtenSkippershovedCaféIndustriholmenIndustribyenCampingpladsKort til kortbordene skal væreholdbare mod sollys, fugtog hærværk.KirkeGågadeRådhustorvet102,5 kmkm7,55 kmkmRoklubFremstillingsmetode:Overlamineret folieprintmonteret på 2 – 3 mm alupladeByparkenSkoletorvetGågadeNørreskovAlternativt:Folieprint monteret på bagsideaf 3 mm klar Polycarbonat.VesterbroByparkenBusholdepladssBanegårdenMuseumFærdigt udvendigt format:A4 kort format h21 x b30 cmA3 kort format h30 x b42 cmKortbordets ramme dækker5 mm af kanten.SydbyenSe side 6: Kløverskilte systemKirkeSøndersøStadionKolonihaverSydskovenPrinsessebakkenØsterskovKuranstaltCampingpladsKildedalenAkvariumSøbadMuseum0 0,5 1 1,5 kmEksempel: Tegnet kortFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverstikort i kortbord18


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIEREksempel på skiltebestillingBestilling af skilte hos leverandøren PEA Skilte:Skiltene på ruten beskrives på en skiltebestillingsliste.Skiltelisten er grundlaget for bestilling af kløverskilte hosPEA Skilte og listen er samtidig et administrativt værktøj vedprojektering og etablering af en samlede kløverskiltning.Skilte til pyloner beskrives på separat bestilling.Bestillingslisten indeholderfølgende rubrikker:Pos:Skiltepositionerne på kløverstiernemarkeres på en skilteplan.Skiltepositionerne markeres medfortløbende numre.KLØVERSKILTEBestillingFra:Dato:Pos Stk Skilt Mål Montage Skiltning Bemærkninger/tekstR1 1 Skrueskilt 10x13 ny pæl Rød kløver med tekst “Vandvejen”Side:Kommunenjuli 20111 “ 10x13 Grøn kløver med tekst “Kunstruten”1 “ 10x10 Grøn pilR2 1 Skrueskilt 10x10 Ny pæl Rød kløver1 Kortbord A4 Lamineret print A4 Monteres under skiltR3 1 Vinkelskilt 15x15 På mur Rød kløverR4 1 Bøjleskilt 15x15 På lysmast Rød kløver Stålmast ø 8cmG1 1 Skrueskilt 10x10 På plankeværk Grøn kløver Højde ok 170cm1 “ 10x10 Grøn pilG2 3 Folieklæber 10x10 På pullerter Grøn kløver se tegningB1 1 Skrueskilt 10x10 Ny pæl Blå kløver med tekst “Bakkestien”1 Skrueskilt 10x18 Blå rutekort se vedlagte filB2 1 Skrueskilt 10x18 Ny pæl Seværdigheds info se manus og skitseB3 1 Skrueskilt 10x10 Ny pæl Blå kløver1 “ 10x10 Pictogram Seværdighed1 “ 10x10 Blå pil1 “ 10x10 Pictogram Cykling forbudtS1 1 Skrueskilt 10x10 Ny pæl Sort kløver1 “ 10x13 Vejvisning se manusS2 1 Skrueskilt 10x10 Eksist. NS pæl Sort kløver se placeringsskitse1/20Det kan være en fordel at identificere de4 stiruter med den specifikke kløverfarve.Skilte på grøn rute har numrene G1, G2, G3osv.Stk:Antallet af enkeltskilte påskiltepositionen.Skilt:Beskrivelse af skiltetypen: Skrue-,Klæbe-,Bøjle-, Vinkelskilt eller FolieklæberSamt: Kortbord, FolderkasseSamt endvidere: Vejtavler iht. Vejdirektoratet,med beskrivelse og evt. tegning.Alternative skiltetyper, som ikke leveresaf skilteleverandør bør også anføres pålisten: Kortbord og Folderkasse somleveres af Naturstyrelsen.Samt endvidere: Kløverskabelon, Sten/stenhug, Termoplast mv.Mål:Skiltepladernes mål anføres i cm.Montage:Beskrivelse af skiltemontage på pæl, mur,mast mv. Beslag, skruer og bolte.Nye 135 cm skiltepæle anføres som:Ny pælSkiltelisten angiver således leverance afskiltepæle.Nye 55 cm skiltepæle anføres som:Ny lav pælSkiltning:Beskrivelse af skiltningens indhold.Bemærkninger/tekst:Supplerende beskrivelse, og henvisningtil bilag: Manuskripter, detailplaceringer,beslag, fastgørelser og skiltetekst.Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveSkiltebestilling19


Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERLeverandører og prisliste for skiltning og udstyrVejledende stk priser ex momsMontagearbejder er ikke inkluderetLeveringsomkostninger er ikke inkluderetKløverskilte, metalpylon, vejskilte, klæbeskilte,kortborde og folderkasser:PEA Skilte - P.E.Andreassen10x10 Skrueskilte, under 10 stk10x10 Skrueskilte, 10 – 50 stk10x10 Skrueskilte, over 50 stk63 kr48 kr34 kr10x13 Skrueskilte60 kr10x14,5 Skrueskilte 60 kr10x18 Skrueskilte60 kr10x13 Klæbeskilte10x 14,5 Klæbeskilte10x18 Klæbeskilte10x10x5 Vinkelskilte10x18x5 Vinkelskilte60 kr60 kr60 kr138 kr149 krLeveringstider for skiltesystemog pæle er ca. 4 uger.Det anbefales at kontakte leverandørerne i god tidfor aftale om levering og omkostninger m.v.Skiltepæle, kortborde og folderkasserNaturstyrelsen ThyTrædele i eg:Skiltepæl 12,5x12,5 H 135 cm (L 225)Lav skiltepæl 12,5x12,5 H 55 cm (L145)Kløverpylon Træ 15x15 H 260 cm (L350)Priser er eks. maling af træMetaldele:Kortbord A4 galvaniseret, komplet med beslagKortbord A3 galvaniseret, komplet med beslagFolderkasse galvaniseret430 kr275 kr845 kr540 kr670 kr1055 krKløversystemLeverandører kan være:Træpæle, kortborde og folderkasser:Naturstyrelsen ThyThy Skovdistrikt, 9690 FjerritslevTlf. 26875450Thorbjørn Nørgård / TNM@nst.dkKløverskilte, metalpylon, vejskilteklæbeskilte, kortborde og folderkasser:PEA Skilte - P.E. Andreassen ASKroagervej 3, 5750 RingeTlf. 62622500www.pictosign.dkTlf. 20456553Lisbeth Mandrup / LM@PEAskilte.dkRutekort til kortborde:NordcolorGasværksvej 30 K, 9000 AalborgTlf. 98127711Keld Ejsing-Duun / DTP@Nordcolor.dk15x15x5 Vinkelskilte10x10 Bøjleskilte10x18 bøjleskilte5x5 Folieklæbere10x10 Folieklæbere10x18 FolieklæbereKløverpylon aluminium 15x15 H 260 cm (L350)Kløverpylon med kortbord (A4)Folderkasse med acrylfront og kløverlogoLakering af folderkasseKortbord, aluminium i valgfri farve, inkl. rutekortKortbord A4Kortbord A3Kortbord A2Kortbord med stålsokkel og stålramme,i valgfri farve, inkl. rutekortKortbord med sokkel A3Kortbord med sokkel A2188 kr119 kr149 kr21 kr35 kr45 kr3.350 kr4.200 kr1.350 kr150 kr1.900 kr2.600 kr3.150 kr5.600 kr5.800 krRutekort til kortbordeNordcolorA4 Kort, 210 x 300 , print på alupladeFørste480 krEfterfølgende290 krA3 Kort, 315 x 435 , print på alupladeFørste520 krEfterfølgende360 krTermoplast til fliser og asfaltTrafik ProdukterTermoplast, stk. priser, format 20 – 40 cm 20cm 40cmved 5 stk655 kr - 672 krved 25 stk444 kr - 461 krved 100 stk292 kr - 310 krTermoplast til fliser og asfalt:Trafik Produkter ASLKF VejmarkeringLongelsevej 34, 5900 RudkøbingTlf. 59302424www.lkf.dkTlf. 20989724Henrik Nielsen / henrik@trafikprodukter.dkGaveartikler, T-shirts, muleposer ogtatoveringsmærker m.v.:Airline Textile ASNiels Bohrs Vej 17, 7430 IkastTlf. 97155366www.a-tt.dkInger Hansen / Inger@a-tt.dkSkilteprojektering, rutekortog grafisk design:Damsgaard & Lange arkitekterTlf. 33320600www.D-L.dkSteen LangeFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveLeverandører og prisliste20


Kløverstierne er udviklet i et samarbejdemellem Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund,Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,Dansk Firmaidrætsforbund og 10 kommuner.Scandiagade 13 • DK-2450 København SVTel +45 33 79 00 79 • Fax +45 33 79 01 79fr@friluftsraadet.dk • www.friluftsraadet.dk

More magazines by this user
Similar magazines