Stærke værdier – sund økonomi - Konservative Folkeparti

konservative.dk
  • No tags were found...

Stærke værdier – sund økonomi - Konservative Folkeparti

Stærke værdier– sund økonomi


”Kun med en sundøkonomi kan vi bevareog udvikle vores værdierog et stærkt fællesskab.”


Der er to vejeDu står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier, der skal tage ansvarfor de alvorlige udfordringer, som Danmark står over for. Du skal vælge, om du ønsker den eneeller den anden vej: Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti vil øge de offentlige udgifter,og det vil forgælde vores børn og børnebørn og sende danske arbejdspladser til udlandet. DetKonservative Folkeparti vil tage ansvar for en sund økonomi og dermed sikre en tryg fremtid.Dansk politik har den sidste tid været præget af, at vi skal skabe balance i dansk økonomi – nuog i fremtiden. Og vi konservative har været stålsatte i vores politiske ambition: Indtægter ogudgifter skal hænge sammen. Vi vil skabe holdbar vækst og danske job. Vi vil ikke forgældevores børn og børnebørn.Hvis S og SF kommer til magten, så bliver der ingen reform af efterlønnen - ingen ansvarligøkonomisk politik, ingen tryghed for fremtiden!En stemme på Konservative er derfor afgørende for din og Danmarks fremtid. En stemme påKonservative er en stemme på en ansvarlig økonomisk politik. Kun med en sund økonomi kanvi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab.Valget er dit


Stærke værdier – sund økonomiDet Konservative Folkeparti tager ansvar og søger indflydelse. Vi tager ansvar for det fællesskabog de værdier, der i generationer har gjort Danmark til en nation og danskerne til et folk.For Konservative er frihed, personligt ansvar og et stærkt fællesskab kernen i vores værdier. Deter udgangspunktet for vores politik og den udvikling, vi ønsker for Danmark.Vi ønsker et samfund, hvor vi tager os af hinanden, hvor der er tryghed og sikkerhed, og hvorder er omsorg for de udsatte. Det kræver stærke værdier og en sund økonomi. Vi kan ikke tageden danske velstand og de danske værdier for givet. Der er pres på Danmarks velstand såvelsom danske værdier. Derfor skal der være orden i økonomien. Og derfor skal vi værne omvores værdier.Vi vil bevare og styrke danske værdier og dansk velstand. Vi vil sikre vækst og arbejdspladser.Vi vil sikre, at vi også i fremtiden har råd til pleje, omsorg og behandling af syge og udsatte. Vivil sikre Danmark i et fredeligt verdenssamfund, hvor vores virksomheder kan udvikle sig, og derer respekt om menneskers rettigheder. Men det kræver en sund økonomi. Det er motivationenbag vores vilje til fortsat at lede Danmark i en ansvarlig retning efter folketingsvalget.


”Vi skal målretteydelserne tildem, der harbehov for hjælp”


Råd til social sikkerhedDet Konservative Folkeparti er et socialt ansvarligt parti. Konservative har altid stået for at sikrehjælp og omsorg til de udsatte i samfundet. Det har vi gjort ud fra den klare grundholdning, at visammen skal tage os af dem, der ikke kan klare sig selv. Det er en grundlæggende værdi forKonservative, som vi ikke gradbøjer.Reformer er et centralt redskab til at sikre, at vi også i fremtiden har råd til at tage hånd om deudsatte. Ingen skal efterlades eller glemmes af fællesskabet, det er en konservativ kerneværdi.Men det kræver reformer, så vi målretter ydelserne til dem, der har behov for hjælp.Konservative foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal gennemgå og analysere allevelfærdsydelser. Målet er at sikre, at det er dem, der har behov for hjælp, der får hjælpen. Viforeslår, at samme arbejdsgruppe skal se på, hvordan brugerbetaling, kombineret med lavereskat, kan skabe et mere ansvarligt forbrug af offentlige ydelser.Forsørgersamfundet vil få lov at vokse, hvis S og SF kommer til magten. Det vil tvinge friske ogselvhjulpne danskere til passiv forsørgelse. Det bliver vores børn og børnebørn, der skal betaleden regning. Derfor er en stemme på Konservative vigtig ved det kommende valg. Vi kangennemføre reformer og sikre en tryg fremtid for dig, dine børn og børnebørn.• Gennemføre efterlønsreformen• Målrette ydelser til de, der har behov• Stoppe gældsætningen• Mere brugerbetaling og mindre skat hvor det giver mening


”Vi vil sikre din tryghedved at forebygge effektivtog straffe konsekvent.”


Målrettet forebyggelse,konsekvente straffeKonservative tager ansvar for sikkerhed og tryghed. Kriminalitet er et tegn på manglenderespekt for det fællesskab, som vi alle er en del af. Konservativ retspolitik har fokus på målrettetforebyggelse og behandling, konsekvent straf og en effektiv politiindsats.Konservative vil styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet, organiserede tyvebanderog hjemmerøverier. Tryghed og sikkerhed i eget hjem er grundlæggende for os alle.Konservative ønsker en målrettet indsats mod narkokriminalitet. De unge skal opleve hårdestraffe fulgt op af effektiv behandling i og uden for fængslerne. Men det vigtigste er at forebygge,at de unge overhovedet kommer ud i kriminalitetVi vil skærpe straffen for seksuelle overgreb og sikre bedre hjælp og beskyttelse af ofrene.Straffen skal stå mål med forbrydelsen, derfor vil vi hæve straffen for seksuelle overgreb. Vi vilhave effektiv behandling af den dømte, så andre ikke skal udsættes for samme overgreb.Kriminaliteten er faldet markant, og trygheden er steget. Men der er stadig elementer isamfundet, der forsøger at skabe utryghed. Det kræver en fast retspolitik. En stemme påKonservative er derfor en stemme på et samfund, hvor du og din familie kan færdes trygt.• Styrket indsats mod organiserede tyvebander og hjemmerøverier• Hæve straffen for seksuelle overgreb• Intensivere indsatsen mod narkokriminalitet• Effektiv behandling af dømte


Kære vælgerDu står overfor et vigtigt valg. Dit kryds kan være afgørende for Danmarks fremtid, din egenøkonomi og vores børns muligheder!Usikkerhed om Danmarks økonomi kan betyde færre arbejdspladser, stigende renter, faldendeboligpriser, mindre investeringer og negativ vækst. Hvis du vil have orden i økonomien og ønskerpolitikere, som tager velovervejede beslutninger – også under pres - så bør du stemme på Det KonservativeFolkeparti.Konservative står for stærke værdier. Lad mig nævne nogle eksempler på det. Vi vil styrke det fagligeindhold af vore uddannelser. Viden og kompetence er det, vi skal leve af i fremtiden. Viønsker at belønne dem, som gør en indsats og målrette de offentlige ydelser mere til dem, som harmest brug for dem. Det er vigtigt for os Konservative at bevare vore værdier for de kommendegenerationer. Det gælder ikke mindst naturen og vort miljø. Vi ønsker et retssamfund med enkonsekvent retspolitik og ikke mindst at forebygge kriminalitet.Konservative vil tage ansvar for en robust økonomi ved at gennemføre de nødvendige reformer ogsikre holdbar vækst og flere arbejdspladser, så vi undgår at gældsætte Danmark. Andet kan vi ikkevære bekendt over for de næste generationer. Jeg vil derfor opfordre dig til at stemme konservativt.Venlige hilsner


“Helt grundlæggendemener jeg, at viskal tage ansvarfor vores eget livog i fællesskabtage hånd omsamfundets udsatte.”


”Vores børn skalkunne klare sig veddet internationaleeksamensbord.”


Faglighed og dannelseKonservative arbejder for en bedre og mere faglig folkeskole. Det er her, grunden bliver lagt til,at vores børn får de kundskaber, der gør, at de kan klare sig på arbejdsmarkedet og bidrage til,at Danmark er en konkurrencedygtig nation i fremtiden. Folkeskolen – såvel som de privateskoler, skal sikre sammenhængskraft og lade eleverne dannes og præges af det danske værdifællesskab.Konservative vil skabe mere respekt omkring læreren som leder og underviser. Der skal være roog respekt for undervisningen, og læreren skal være en synlig leder.Konservative mener, at læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse, og vi vil skærpeadgangskravene. Vi vil fratage lærerne opgaver, der bør ligge i skolens administration eller hosforældrene. Vi mener, at lønnen skal fastsættes individuelt, så vi kan belønne de lærere, der gøren stor indsats for dine børn.Konservative vil have mere fokus på forældreansvar. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere,at ansvaret for vores børn bliver lagt i hænderne på staten med heldagsskoler, som S og SF vil det.Med en rød regering vil der igen blive stillet tvivl om folkeskolens faglighed. Derfor er enstemme på Konservative en stemme på en faglig stærk folkeskole med dygtige lærere, ro iklassen og stærke værdier.• Fokus på faglighed og dannelse• Ro og respekt• Gøre læreruddannelsen til universitetsuddannelse• Belønne dygtige lærere


”Vi skalbelønne deflittige ogansvarligedanskere.”


Det skal kunne betale sig at arbejdeLavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten er for høj i Danmark, vi har faktisk verdenshøjeste skattetryk. Den høje skat er en barriere for personlig frihed, vækst og udvikling.Konservative vil arbejde for skattelettelser, så vi belønner dem, der gør en ekstra indsats.Danmarks største ressource er alle de flittige, ansvarlige og dygtige mennesker, der skaberværdi til dem selv og til Danmark. Dem skal vi belønne – ikke straffe med urimeligt høje skatter.Skattebetalingen er en tung post i din husholdning, og skattestigninger vil skabe utryghed formange danskere. Det er indlysende, at mange er blevet utrygge ved udsigten til en rød regeringog stigende skatter. Konservative skaber tryghed for din husholdning. Skatterne må ikke stige,og vi arbejder på at skabe råderum til nye skattelettelser.Skattepolitik handler om mere end tryghed for din husholdning. Skatten i Danmark harafgørende betydning for, om vi i fremtiden kan sikre holdbar vækst og danske arbejdspladser. Viskal derfor sikre, at vores virksomheder er konkurrencedygtige, så de kan skabe vækst, velstandog arbejdspladser.S og SF vil hæve skatterne dramatisk på arbejde og arbejdspladser. En stemme på Konservativeer derfor en stemme på en fremsynet skattepolitik, der sikrer tryghed for din husholdning ogtryghed for danske arbejdspladser.• Skabe råderum til skattelettelser• Tryghed for din husholdning• Sikre danske arbejdspladser


Stærke værdier – sund økonomiDet Konservative Folkeparti er Danmarks ansvarlige parti. Vi tager ansvar for det fællesskabog de værdier, der i generationer har gjort Danmark til en nation og danskerne til et folk.For Konservative er frihed, personligt ansvar og et stærkt fællesskab kernen i voresværdisæt. Det er afsættet for vores politik og den udvikling, vi ønsker for Danmark.Vi vil bevare og styrke de danske værdier og den danske velstand. Men det kræver ansvarligepolitiske løsninger, hvor vi skaber holdbar vækst og en sund økonomi. Det er motivationen bagvores vilje til at lede Danmark i en ansvarlig retning efter folketingsvalget.Du skal derfor stemme på Konservative, hvis du ønsker en ansvarlig økonomisk politik, derskaber tryghed om din og Danmarks fremtid. Vi vil ikke forgælde vores børn og børnebørn, derforpeger vi på konkrete løsninger, der skaber tryghed for Danmarks økonomi og din husholdning.Valget er dit


Støt den grønne vejBliv frivillig hos osVi har altid brug for flere frivillige til at løse de mangeopgaver der hører til en valgkamp. På den måde kan dublive en del af vores store netværk af dygtige ogengagerede frivillige. Vil du være med på holdet, send daen mail til info@konservative.dk med dine kontaktoplysningerog eventuelle ønsker. Vi kan altid finde en opgave,som passer til dig.Hjælp os på FacebookHvis du har en profil, kan du hjælpe os ved at:• Blive fan af Konservative og din lokale konservativekandidat (se kandidatoversigt på www.konservative.dk)• Anbefale fan-siden til dit netværk• Klikke ’synes godt om’ til opslag (nyheder, fotos, videoerosv.)• Dele opslag med dit netværk• Skrive kommentarer, så dit netværk bliver opmærksommepå Konservative og kandidaterneDu kan finde os på www.facebook.com/Konservative


Bliv medlemHar du lyst at være med til at bestemme, hvem der skal være vores folketingskandidater tilnæste valg – eller få mulighed for selv at stille op – så meld dig ind hos Det KonservativeFolkeparti. Klik ind på www.konservative.dk eller skriv en mail til info@konservative.dkDet koster 100 kr. for det første år.Når du har meldt dig ind, modtager du et velkomstbrev, hvorefter du vil blive kontaktet af dinlokale vælgerforening.Giv et bidragVil du støtte Konservatives fortsatte kamp for vækst og velstand,kan du sende en SMS til 1414 med teksten:C25 for at donere 25 kr.C50 for at donere 50 kr.C100 for at donere 100 kr.C150 for at donere 150 kr.Det koster donationsbeløbet + almindelig SMS-takst. Du kan højst støtte medkr. 150,- om dagen. Bidraget går direkte til:Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4, 1051 København K, tlf. 33 13 41 40.


“ LarsKun med ensund økonomikan vi bevareog udvikle voresværdier og etstærkt fællesskab.BarfoedTlf. 33 13 41 40 - info@konservative.dk - www.konservative.dk

More magazines by this user
Similar magazines