Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

Fotos:Modelfotos taget af fotograf Tine Juel forRegion Hovedstadens PsykiatriCopyright:Region Hovedstadens Psykiatri, publikationenkan frit refereres med tydelig kildeangivelseUdgivelsesdato:30. januar 2009Tryk og layout:DatagrafAdresse:Region Hovedstadens PsykiatriKristineberg 32100 Kbh. Øhttp://www.psykiatri-regionh.dk2


ForordForordI skrivende stund er året endnu kun få uger gammelt- det tredje år i Region Hovedstadens Psykiatri.2009 bliver året, hvor vi for alvor begynder at kunnehøste frugterne af det store arbejde, vi de sidste to århar lagt i at opbygge og udvikle den nye organisation.Vi er allerede godt i gang med en række af de storeopgaver, som vil præge 2009 – at formulere et fællesværdigrundlag for Region Hovedstadens Psykiatri, atsøsætte de vigtige projekter under Den Gode Arbejdsplads,at forberede Psykiatriens vikarkorps, at ansøgeom Sundhedsstyrelsens godkendelse af Psykiatriensnuværende og fremtidige specialfunktioner osv.Selv om vi også i 2009 er underlagt vanskelige vilkårmed omstillinger, besparelser og rekrutteringsproblemer,mener jeg, at det er helt afgørende, at vi holdertempoet og fortsat udvikler og omstiller Psykiatrien,så vi er rustet til at møde de store udfordringer ogopgaver, som vi står overfor. Vi er i gang med etprojekt, som det kun er få forundt at opleve – vi skalgennemføre en fusion af fire velfungerende, men ogsåforskellige organisationer, og på dette grundlag skal viskabe en helt ny psykiatri – endda landets største. Detforpligter. Vi har alle mulighederne, og jeg mener, atvi de foregående to år har bevist, at vi er i stand til atudnytte dem.Virksomhedsplan 2009 oplister de store opgaver ogudfordringer, vi står overfor i 2009. Den er blevet tilgennem en længere proces, hvor både Psykiatriensledelsesorganisation og MED-udvalg er blevet inddraget.Opgaverne er mange og spændende, og jeg glæder migtil arbejdet, og ikke mindst samarbejdet i 2009.Martin LundDirektør4


konsekvenserne af de ændrede vilkår for drift ogudvikling af tilbuddene begyndt at vise sig. En stordel af kommunerne har overvejet at overtage af deregionale sociale tilbud, og det har betydet usikkerhedfor personalet. Samtidig har det været nødvendigt atjustere kapaciteten som følge af ændret efterspørgsel.Arbejdet med de regionale tilbuds profil skal derforvidereføres og styrkes i 2009, og de sociale tilbud skalfortsat deltage i fælles udviklingstiltag på tværs afPsykiatrien.Meget er nået i 2008, og arbejdet videreføres i 2009bl.a. med henblik på at ruste Region HovedstadensPsykiatri til at blive akkrediteret som ét hospital. Detsker efter den Danske Kvalitetsmodel i 2010 og efterJoint Commission International i 2011. I 2009 skal derderfor arbejdes intensivt på at forberede akkrediteringenpå de psykiatriske centre og i administrationen.På socialområdet skal Region Hovedstadens Psykiatrifortsat bidrage til at udvikle den nationale kvalitetsmodel,og den sociale kvalitetsmodel i Region Hovedstadenskal implementeres og videreudvikles.Psykiatriens udvikling bliver og vil fortsat blive drøfteti ledelsesorganisationen, i MED-udvalgene og i defaglige råd og udvalg. Filosofien er også fremover, atudviklingen af én kultur i Region Hovedstadens Psykiatrisker gennem dialog om den konkrete opgaveløsning.Den udvikling er godt på vej. I efteråret 2008blev der igangsat en proces, der involverer både ledereog medarbejdere på tværs af de psykiatriske centre ogsociale tilbud i at formulere et fælles værdigrundlagfor Region Hovedstadens Psykiatri. Værdigrundlagetskal i 2009 skabe et fælles udgangspunkt for opgaveløsningenog samarbejdet i Psykiatrien, og processenkan understøtte udviklingen af en fælles kultur.De store opgaver Psykiatrien står over for forudsætteren stærk organisation, stærke understøttendefunktioner, stærke centre og tilbud og en stærk ledelsepå alle niveauer. Der vil derfor også i 2009 blive tagetinitiativer, der skal udvikle organisationen.Som det fremgår, indebærer 2009 store udfordringerfor Region Hovedstadens Psykiatri. Hele virksomhedenspændes hårdt for, da løsning af de beskrevneopgaver er nødvendige for at fremtidssikre Psykiatrien.Med den udvikling, der er gennemført, og med detengagement, der lægges for dagen overalt i organisationen,vurderes målene i virksomhedsplanen at værerealistiske at nå.Virksomhedsplanen er bygget op om fem overskrifter,der kendetegner den retning, som Region HovedstadensPsykiatri skal gå i for at imødekomme de storeudfordringer i 2009:• Sammenhæng i Psykiatrien• Udvikling i Psykiatrien• Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads• Omstilling i Psykiatrien• Samarbejde med patienter og pårørendePsykiatrisk Center Sct. HansFrenologi7


Sammenhæng i PsykiatrienSammenhæng i PsykiatrienMed opbygningen af én organisation og med realiseringaf Psykiatriplanen er rammerne for at etablereen sammenhængende Psykiatri skabt. Indsatsen i2009 vil rette sig mod at gøre behandlingen af patienterneendnu bedre ved at sikre sammenhæng mellemPsykiatriens forskellige behandlingsmuligheder, sammenhængmellem Psykiatrien og relevante sektorer ogdermed sammenhæng i de enkelte patientforløb.Sammenhængende patientforløbMed Budget 2009 gennemføres næste etape af Psykiatriplanen,og både hovedfunktion og specialfunktionerstyrkes. Det sker ved at udbygge og styrke deambulante funktioner og ved at etablere nye specialfunktioner.Etablering af nye specialfunktioner skal tage afsæt iSundhedsstyrelsens specialevejledning, således at denye funktioner kan blive godkendt af Sundhedsstyrelsen.I 2009 skal Region Hovedstadens Psykiatri søgeom godkendelse af regionsfunktioner og højt specialiseredefunktioner inden for specialerne psykiatri ogbørne- og ungdomspsykiatri. Målet er at få godkendtog etablere samtlige regionsfunktioner, der stilleskrav om i specialevejledningen, og på sigt samtligerelevante højt specialiserede funktioner.Udover at de nye funktioner skal etableres, vil deri 2009 være særligt fokus på at sikre sammenhængmellem de forskellige behandlingsfunktioner i RegionHovedstadens Psykiatri og dermed også i patientforløbene.Særligt vil der være behov for at sikre sammenhængmellem hovedfunktionen, højt specialiseredefunktioner, regionsfunktioner og akutfunktioner.Det vil blandt andet ske ved, at der udarbejdesbæredygtige og klare, men samtidig fleksible målgruppebeskrivelserfor de enkelte funktioner. Desuden skalansvarsfordelingen mellem funktionerne beskrives ogformidles, så de er kendt både i de faglige miljøer ogblandt interessenter.Psykiatrien kan ligeledes forvente, at Sundhedsstyrelseni begyndelsen af 2009 offentliggør den besluttedemodel for større akutfunktioner i psykiatrien pålandsplan. Også denne opgave kommer til at prægeindsatsen i 2009.8


Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Styrke den ambulante og opsøgende indsatsved at etablere et OP-team på Psykiatrisk CenterBallerup og på Psykiatrisk Center Gentofte samtved at samle distriktspsykiatrien på PsykiatriskCenter Ballerup og styrke distriktspsykiatrien påPsykiatrisk Center Hvidovre. Derudover skal denambulante behandling af beboere på botilbudkvalitetssikres og udvikles.• Ansøge om godkendelse af regionsfunktioner indenfor alle de områder Sundhedsstyrelsen anfører ispecialevejledningen for psykiatri og børne- ogungdomspsykiatri samt fastholde tidligere lands-/landsdelsfunktioner og ansøge om godkendelseaf nye højt specialiserede funktioner for bl.a.diagnostik og behandling af kompliceret skizofreni,komplicerede psykiske sygdomme hos oligofreneog særligt komplicerede affektive lidelser.• Påbegynde etablering af de regions- og højtspecialiserede funktioner, der godkendes afSundhedsstyrelsen, herunder sikre sammenhængmellem og et tæt samarbejde mellem de nyefunktioner og hovedfunktionerne, bl.a. ved atfastlægge målgrupper for regionsfunktionerneog for de højt specialiserede funktioner.• Forbedre patientforløbene ved at udviklebehandlingsprogrammer/pakker. I 2009 påbegyndesudvikling af behandlingsprogrammerfor distriktspsykiatrien, OPUS- og OP-teams ogfor indlæggelse og udskrivning på sengeafsnit.Parallelt hermed skal der udvikles redskaber tildokumentation og rapportering af patientforløb.• Forberede den fremtidige akutbetjening iRegion Hovedstadens Psykiatri med henblikpå forelæggelse for Regionsrådet i 2010.• Beskrive målgrupperne for retspsykiatri ogældrepsykiatri og fortsætte udmøntningen i henholdtil Psykiatriplanen.• Igangsætte tiltag til at sikre en højere grad afsammenhæng i indsatsen på tværs af børneogungdomspsykiatrien, herunder udvikle fællesbehandlingsprogrammer, etablere en fællesvisitation samt planlægge og om muligt etablereen akut modtagefunktion for børne- og ungdomspsykiatrien.• Etablere en central visitation på PsykiatriskCenter Sct. Hans for retspsykiatriske patientermed det formål at skabe bedre patientforløbfor patienter, der henvises fra fængslerne ogfra kriminalforsorgen i henhold til dom ellerkendelse.• Styrke sammenhængen mellem Psykiatrienog de sektorer, der samarbejdes med, herundersikre en klar ansvarsfordeling mellem RegionHovedstadens Psykiatri og kriminalforsorgeni forhold til den enkelte patient, etablere enpraksiskonsulentordning for Psykiatrien, implementerePsykiatriSocialforvaltningPolitisamarbejdet(PSP-samarbejdet) samt forberede næstegeneration af sundhedsaftaler.Psykiatrisk Center AmagerPsykoterapeutisk Center Stolpegård9


Udvikling i PsykiatrienUdvikling i PsykiatrienI 2009 skal der igangsættes initiativer, der læggersporene for den langsigtede udvikling af Psykiatrien.Fremtidens fysiske indretning skal planlægges, ogPsykiatriens faglige profil skal skærpes. Patientsikkerhedenskal i fokus, og Region Hovedstadens Psykiatriskal forberede sig på den forestående akkreditering.ByggerierDer er udarbejdet en fælles generalplan for de mangebyggerier, det er forudsat, at Region HovedstadensPsykiatri skal opføre, for at intentionerne i Psykiatriplanenkan gennemføres. I februar 2009 vil Regeringenudmelde, hvilken økonomisk ramme der ertil rådighed, og dermed også fastsætte niveauet forRegion Hovedstadens Psykiatris fremtidige byggerier.Byggerierne vil udgøre rammerne for indretningenaf fremtidens Psykiatri og definere den fremtidige fagligeprofil på de centre, som ombygges. De planlagtebyggerier tager afsæt i en række faglige principperfor udformningen af de fysiske rammer i Psykiatrien,som centrerer sig om at udbygge den ambulanteog retspsykiatriske behandlingsindsats, højne denpatientoplevede kvalitet og ressourceudnyttelsen samtsikre personalet et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø.Samtidig skal byggerierne fremtidssikre centrene,idet der lægges op til, at de bygges fleksibelt, så defysiske rammer løbende kan tilpasses efterspørgslenog udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Arbejde på at implementere den del af generalplanen,der er realistisk inden for den økonomiskeramme, der bevilges. I generalplanen indgårombygning og modernisering på PsykiatriskCenter Hvidovre, Psykiatrisk Center Ballerupog Psykiatrisk Center Bornholm. Nybyggeriog ombygning af Psykiatrisk Center Sct. Hansog af det eksisterende Hørsholm Sygehus, såPsykiatrisk Center Gentofte kan flytte ind pålængere sigt samt forberedelse af ombygningerog nybygninger på Psykiatrisk Center Glostrupog Psykiatrisk Center Bispebjerg.En skærpet faglig profilRegion Hovedstadens Psykiatri er landets størstepsykiatri, og skal være førende inden for forskningog faglig udvikling.Den faglige profil skal i 2009 skærpes gennem enrække indsatser, der understøtter, at diagnostik ogbehandling sker på et ensartet og evidensbaseretgrundlag i hele regionen. Det betyder, at forskningensresultater skal bringes ind i behandlingen gennemudvikling af nye kliniske vejledninger og harmoniseringaf eksisterende, således at behandlingen overalt10


tager afsæt i nyeste evidensbaserede viden og bedstepraksis på tværs af alle de psykiatriske centre.Region Hovedstadens Psykiatri vil desuden fokuserepå forskningen gennem forskellige former forforskningssupport og ved samarbejde og brug afRegion Hovedstadens Forsknings- og Innovationsstøtteenhedsamt det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.Desuden opbygges Psykiatriens forskningspulje,således at forskningsmulighederne kontinuerligt støttesog udvikles i Region Hovedstadens Psykiatri. Derskal derfor blandt andet ydes støtte til at tiltrækkeeksterne midler gennem medfinansiering og hjælp tilindgåelse af kontrakter mv. Et eksempel på et sådaninitiativ er Lundbeckfondens finansiering af ”Centerof Excellence - Center for Clinical Intervention andNeuropsychiatric Schizophrenia Research” (CINS), deri januar 2009 etableres på Psykiatrisk Center Glostrup.Også i forhold til de sociale tilbud er det vigtigt atsætte rammerne for den fremtidige faglige udvikling.Tilbuddene skal sælge deres ydelser til kommunerne,og de skal derfor løbende tilpasses efterspørgslenog profileres over for kommunerne. Det regionalesocialområde skal specialisere sig i tilbud til borgere,som har behov for en indsats fra både psykiatrienog socialsektoren herunder intensiv rehabilitering.Region Hovedstadens Psykiatri vil derfor i 2009 sættefokus på den langsigtede faglige udvikling på tilbuddene.Sideløbende med at kvaliteten udvikles, skal Psykiatriensfaglige profil synliggøres for patienter, personale,samarbejdsparter og offentligheden. Via informationskal der fokuseres på især det høje behandlingsniveau,men også det høje vidensniveau, der er blandtpersonalet.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Øge kvaliteten i behandlingen dels ved at påbegyndeudvikling af fælles behandlingsmetoder,supervisions- og psykoedukationsprogrammerinden for en række sygdomsområder, som kananvendes til vurdering og behandling af patienternei hele Psykiatrien dels ved at udvikle fællesstandarder og vejledninger på tværs af centreneinden for en række områder.• Forbedre behandlingen af de retspsykiatriskepatienter gennem etablering af fælles visitation,udslusningsteams, differentierede specialiseredebehandlingsafsnit herunder et stoffrit afsnitsamt en akutmodtagelse.• Styrke forskningen ved at udvide og udmønteforskningspuljen, ved at understøtte etableringaf Psykiatriens ph.d.-forskerskole, som er forankretpå Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetmed sekretariatsfunktion i Region HovedstadensPsykiatri, ved at etablere et tværgående ph.d-netværkog videreudvikle de eksisterende forskningstræningskurserfor læger. Endelig skal behovetfor at udvide den eksisterende psykiatrispecifikkeforskningssupport vurderes.• Sikre, at forskningens resultater indgår i uddannelse,bl.a. ved at understøtte evidensbaseret undervisningi de kliniske uddannelser og tilbyde efteruddannelsei nye, evidensbaserede metoder indenfor forebyggelse, diagnosticering, behandling, plejeog rehabilitering. I 2009 skal den evidensbaseredemetode inden for OP og OPUS udbredes til allecentre i Region Hovedstadens Psykiatri.KlintegårdenPsykiatrisk Center Rigshospitalet11


Udvikling i Psykiatrien• Fortsætte udvikling af en samlet strategi for detsociale område og etablere en fælles portal forsynliggørelse af indsatsen på Psykiatriens hjemmeside.Som et led i udviklingen af den fagligeprofil på de sociale tilbud skal der ske en fortsatimplementering af nationale og regionale standarderog en fortsat udvikling af tilsynskonceptetmed henblik på løbende faglig udvikling ogkvalitetsforbedring samt en fortsat monitoreringaf efterspørgslen. Der skal løbende tages stillingtil, om den faglige profil for det specifikke tilbudskal ændres for i højere grad at imødekommekommunernes behov. Grundet øget efterspørgselskal Lunden udbygges med 12 pladser.• Synliggøre Psykiatriens forskningsresultater ogudviklingsinitiativer gennem en bred proaktivprofileringsindsats over for offentligheden, samarbejdsparter,uddannelsessøgende mv. I foråret2009 skal Region Hovedstadens Psykiatri bidragetil at planlægge og afvikle en regional konferenceom psykiatri.• Igangsætte tiltag til at sikre en højere grad afsammenhæng i indsatsen på tværs af børne- og ungdomspsykiatrien,herunder udvikle fælles behandlingsprogrammer,etablere en fælles visitation samtplanlægge og om muligt etablere en akut modtagefunktionfor børne- og ungdomspsykiatrien.• Udarbejde sygdomsspecifikt informationsmaterialetil patienter og pårørende, samt profilere faglighedengennem afholdelse af såvel borger- sompersonalerettede temamøder med fagligt indhold.Akkreditering som ét hospitalRegion Hovedstadens Psykiatri skal akkrediteres somét hospital i 2010. Der er truffet politisk beslutningom, at akkreditering både skal ske efter den DanskeKvalitetsmodel og Joint Commission Internationalsstandarder. Det har konsekvenser på flere niveauer.Dels skal organisationen sørge for, at der beskrivesfælles standarder for en lang række indsatser. Delsskal standarderne implementeres, og personalet skaluddannes, så der sikres det tilstrækkelige vidensniveaupå alle centrene i Region Hovedstadens Psykiatri.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Forberede akkreditering ved at implementereregionale og lokale tværgående vejledningerog iværksætte undervisningsaktiviteter, så allemedarbejdere er rustet til den kommendeakkreditering.• Gennemføre de handleplaner, der er udarbejdetefter Joint Commission Internationals fund oganbefalinger i forbindelse med akkrediteringaf en række af Region Hovedstadens Psykiatriscentre i 2008.Psykiatrisk Center HvidovreBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg12


PatientsikkerhedDer arbejdes systematisk med patientsikkerhed iRegion Hovedstadens Psykiatri. Der er i 2007 og 2008opbygget en kvalitetsorganisation, der sikrer kontinuerligopmærksomhed på emnet, og ved utilsigtedehændelser sættes en række initiativer i værk medhenblik på at forebygge, at lignende situationeropstår. En række hændelser i 2008 har vist, at der skalsættes særligt fokus på at forebygge selvmord og påat kvalitetssikre medicinordination og –udlevering. I2009 skærpes indsatsen derfor yderligere.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Gennemføre patientsikkerhedsrunder på baggrundaf en fælles model og arbejde for atafholde en temadag om selvmordsforebyggelsei samarbejde med de andre regioner.• Udarbejde en prioriteret handleplan for patientsikkerhed,der skal nedbringe risikofaktorer itilknytning til bygninger og fysiske forhold.• Fortsat gennemføre den handleplan for patientermed selvmordsfare, der er udarbejdet i 2008. Somførste prioritet skal der udvikles fælles rammer forvurdering af patienten ved udgang samt håndteringaf udeblivelse i tilknytning til suicidalrisiko.• Sætte skærpet fokus på medicin ved at udarbejdeen aggregeret analyse af utilsigtede hændelser påmedicinområdet og på baggrund heraf en prioriterethandleplan for området. Erfaringerne fra etpilotprojekt om kvalitetssikring af medicineringpå botilbuddet Ringbo skal udbredes med henblikpå at mindske fejl ved medicinordination påsåvel egne botilbud, som dem der psykiaterbetjenesaf Region Hovedstadens Psykiatri. Ligeledesvil der i 2009 være særligt fokus på personaletsanvendelse af PDA i forbindelse med medicineringfor at mindske risiko for fejl.Måling af hjernens aktivitetBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg13


Psykiatrien som en attraktiv arbejdspladsPsykiatrien som en attraktiv arbejdspladsPersonalemangel er en af de største udfordringeri Region Hovedstadens Psykiatri, og det kræver enflerstrenget indsats at skabe en attraktiv Psykiatri, derkan fastholde de nuværende medarbejdere og rekrutterenye.Den Gode ArbejdspladsUnder overskriften Den Gode Arbejdsplads blev der i2008 iværksat et paraplyprojekt, der har til formål atsikre en samlet koordinering og styring af initiativerneinden for rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø. I2008 har repræsentanter fra ledere og medarbejdere ifællesskab identificeret hvilke områder, der skal prioriteres,og disse indsatser gennemføres i et tæt samarbejdemed Psyk-MED og de lokale MED-udvalg i 2009.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Nedsætte en tænketank for rekruttering primo2009 med henblik på at få analyseret rekrutteringsproblemerneog komme med konkreteforslag til rekrutteringsstrategier, alternativerekrutteringsmuligheder og nye idéer og metodertil rekruttering.• Udarbejde en fælles værdibaseret personalepolitikmed afsæt i Psykiatriens fælles værdigrundlag.• Styrke det strategiske og systematiske arbejdsmiljøarbejdei Psykiatrien gennem etablering af enstærk arbejdsmiljøorganisationen med en centralrådgivningsfunktion og en aktiv deltagelse afarbejdsledere, sikkerhedsrepræsentanter, MEDmedlemmerog arbejdsmiljøprofessionelle.• Iværksætte en tværgående indsats for at styrkemedarbejdernes kompetencer i forhold tilforebyggelse og håndtering af vold og trusler omvold. Det skal herunder sikres, at alle medarbejderefremover tilbydes en ensartet grunduddannelseheri, og at der uddannes vedligeholdelsesinstruktørertil alle centre og tilbud.• Analysere årsagerne til sygefravær og gennemanerkendende metoder pege på veje til et laverefravær. Som et led i projektet skal der ske en opkvalificeringaf ledernes kompetencer til at håndterebåde kortere som længerevarende sygefravær.• Igangsætte en række lokalt forankrede udviklingsprojekterpå centre og tilbud, hvis fælles formåler at skabe og udvikle velfungerende og attraktivearbejdspladser og udveksle erfaringer medudviklingstiltag på tværs af arbejdspladserne.Projekterne igangsættes under overskrifterne”udvikling af faglige læringsmiljøer”, ”nytænkningaf opgavedelingen” og ”øget indflydelse påarbejdstidstilrettelæggelsen”.• Etablere et internt vikarkorps, som skal være idrift fra 1. marts 2009 eller snarest derefter, såPsykiatrien senest pr. 1. juli 2009 kan stoppefor brug af eksterne vikarer. Etableringen afvikarkorpset skal medvirke til at sikre den bedstmulige behandling og pleje af patienter og brugerei Psykiatrien.14


UddannelseUdover de indsatser, der er prioriteret under projektetom Den Gode Arbejdsplads, skal der være særlig fokuspå grund- og videreuddannelse og efteruddannelse afnuværende og kommende medarbejdere. Uddannelseog kompetenceudvikling af alle medarbejdere skalvære et bærende element i udviklingen af Psykiatrienog sikre fortsat høj kvalitet i kerneydelsen. Uddannelsetil medarbejderne er samtidig et led i rekrutteringsogfastholdelsesstrategien for Region HovedstadensPsykiatri.LederudviklingI 2008 er ledelsen på de psykiatriske centre blevet styrketved at etablere centerledelser og stabsfunk-tioner.Der stilles store krav til de decentrale ledelser, og i 2009skal organisationen ruste lederne yderligere. For atskabe fælles grundlag for ledelse i organisationen er detafgørende, at lederne arbejder med samme udgangspunkt,og at der er en fælles forståelse af hvilke kravog forventninger, der er til lederne på de forskelligeniveauer. Samtidig er ledernes kompetencer afgørende iforhold til at fastholde Psykiatriens medarbejdere.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Udarbejde en prioriteret handleplan for hvordanuddannelse af alle faggrupper i RegionHovedstadens Psykiatri styrkes.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Udarbejde en fælles beskrivelse af en afsnitsledelsesopgaver, roller og kompetencer• Udvikle et fælles tværgående lederudviklingsprogramfor alle ledere, så de første kan påbegyndekursus i efteråret 2009.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center GlostrupPsykiatrisk Center Rigshospitalet15


Omstilling i PsykiatrienOmstilling i PsykiatrienPsykiatrien vil også i 2009 være under omstilling.Psykiatriplanen, tilpasningerne i Budget 2009, rekrutteringsproblemer,ny lovgivning og de generelle kravom effektivisering af sundhedsvæsenet indebærer, atRegion Hovedstadens Psykiatri skal omstille organisationenog driften på en række områder samtidigt.Psykiatrien er samtidig en ung organisation, og der erbehov for en fortsat udvikling for at sikre en robustcentral og decentral organisation, som er i stand til atgennemføre de krævede omstillinger.Omstilling til nye vilkårPsykiatriplanen og videreudviklingen af RegionHovedstadens Psykiatri skal ske inden for en reduceretøkonomisk ramme. Nye tiltag skal finansieres vedomstillinger, og der er derfor behov for at effektiviserearbejdsformen og arbejdstilrettelæggelsen, således atdet sikres, at ressourcerne anvendes optimalt, og derkan frigives midler til at videreudvikle Psykiatrien.Stort set alle centre vil være under omstilling i 2009enten som følge af specialisering, ændrede optageområder,ombygning, organisationsomlægning,nedlukning af funktioner, økonomitilpasning ellerlignende. De besluttede omstillingsprojekter skalgennemføres, og der skal løbende følges op på omstillingerne,deres konsekvenser og effekt.Kravene om omstilling forstærkes af, at det er besluttetat indføre en behandlingsret for psykisk syge.I børne- og ungdomspsykiatrien er udrednings- ogbehandlingsretten allerede trådt i kraft. Den 1. januar2010 indføres lignende rettigheder for psykisk sygevoksne. Den ny lovgivning medfører nye driftsvilkårog muligheder for Region Hovedstadens Psykiatri.Der tilføres ressourcer til området, men adgang tilressourcerne kræver, at psykiatrien kan udvide kapacitetenog tilbyde alle patienter udredning og behandlinginden for to måneder. Det kræver omstilling afarbejdsformer, arbejdstilrettelæggelse og organiseringat ruste Psykiatrien til konkurrencen. I 2009 skal derderfor iværksættes initiativer, der omstiller børne- ogungdomspsykiatrien til de nye vilkår, og som forberedervoksenpsykiatrien til behandlingsretten fra 2010.Samlet kræver det en meget stor indsats af de psykiatriskecentre at gennemføre de forudsatte omstillingerog at styre økonomien og aktiviteten under omstillingerne,og dermed sikre at Budget 2009 overholdes.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Gennemføre anbefalingerne fra organisationsanalyseni børne- og ungdomspsykiatrien.Der indføres aktivitetsafhængig finansieringaf børne- og ungdomspsykiatrien. De børneogungdomspsykiatriske centre monitoreres iforhold til antal afsluttede forløb pr. årsværk oggennemløbstid pr. diagnosegruppe. Kapaciteteni børne- og ungdomspsykiatrien skal udvidesgennem en flerstrenget indsats.• Iværksætte en analyse af kapacitet, ventetiderog organisering i voksenpsykiatrien med henblikpå rettidigt at iværksætte tiltag til at forberedebehandlingsretten på området fra 2010.16


OrganisationsudviklingI 2007 og 2008 har der været intenst fokus på atopbygge organisationen i Region HovedstadensPsykiatri, og fundamentet for en stærk organisationer på plads. 2009 skal bruges til at professionalisereden yderligere.Der skal i 2009 igangsættes initiativer, der giver mulighedfor en mere optimal udnyttelse af ressourcerne.Styringsgrundlaget på de enkelte centre og socialpsykiatrisketilbud og på tværs af centre og tilbudskal forbedres. Samtidig skal det hele tiden vurderes,hvordan arbejdet tilrettelægges mest hensigtsmæssigtmellem værtshospitaler og Psykiatrien og centralog decentrale enheder i Psykiatrien. Endelig skal derskabes yderligere sammenhæng og en styrket fællesidentitet i Region Hovedstadens Psykiatri ved at intensivereden interne kommunikation.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Udvikle et nyt fælles ledelsesinformationssystempå baggrund af den foranalyse, der blevgennemført i 2008. Systemet tages i brug i 1.kvartal 2009. I første fase vil systemet omfatteoplysninger vedrørende løn, drift og aktivitet påcenter- og afsnitsniveau. I løbet af 2009 vil derske udvidelser og tilpasninger.• Indgå nye samarbejdsaftaler med servicehospitalerne.Aftalerne tilpasses de gennemførteudskillelser, og det vurderes, om der erbehov for yderligere udskillelser og dermedetablering af flere fælles løsninger for Psykiatrien.Arbejdet med nye samarbejdsaftaler vilblive påbegyndt i starten af 2009 og forventesat strække sig ind i 2010.• Konsolidere og udvikle de nye fælles funktionerpå it- og driftsområderne og fastlægge snitfladermellem den decentrale og centrale opgaveløsningpå både it- og driftsområderne. På it-områdetskal der derudover følges op på den gennemførtemigrering og etablering af OPUS-arbejdsplads.• Igangsætte en analyse af sekretærområdet.Analysen skal munde ud i et sæt anbefalingertil sekretærfunktionens fremtidige indhold ogorganisering samt et forslag til implementeringaf anbefalingerne.• Professionalisere den mundtlige og skriftligeinformation til ansatte i Region HovedstadensPsykiatri gennem en styrket nyhedsformidlingog udgivelse af Psykiatriens nyhedsbrev - PsykiatriNyt– der udkommer 6-10 gange årligt fraårsskiftet. Derudover vil der blive iværksat initiativertil at udvikle ledelseskommunikation.Psykiatrisk Center GlostrupPsykiatrisk Center Hvidovre17


Samarbejde med patienter og pårørendeSamarbejde med patienter og pårørendeRegion Hovedstadens Psykiatri vil i 2009 sætte fokuspå samarbejdet med patienter og pårørende for atforbedre tilfredsheden med Psykiatriens indsats.Patient- og pårørendetilfredshedPatient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser harflere gange vist, at det særligt er inddragelse af depårørende, informationen om psykisk sygdom, informationom behandlingen og om behandlingsforløbet,som patienter og pårørende er mindst tilfredse med.I 2009 skal der derfor igangsættes en målrettet indsatsfor at forbedre informationen til - og samarbejdetmed - patienter og pårørende med det formål at øgetilfredsheden med Region Hovedstadens Psykiatri.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Udvikle fælles patientinformation til brug vedindlæggelse og udskrivning på de psykiatriskecentre. Materialet vil være tilgængeligt i 2. halvåraf 2009. Der udvikles derudover materialetil udlevering til patienter og pårørende om deforskellige behandlingsmuligheder, henvisningsreglerog henvendelsesmuligheder for psykisksyge og deres pårørende.• Undersøge behovet for at etablere et fællespatientkontor med patientvejledere, der udelukkendebetjener psykiatriske patienter.• Udvikle fælles standarder for psykoedukationog tilbyde psykoedukation på samtlige centretil patienter og pårørende.• Øge pårørendes medinddragelse i patientforløbet.Der iværksættes initiativer, der tagerafsæt i resultaterne fra gennembrudsprojektetom pårørende i psykiatrien, tilfredshedsundersøgelserog litteraturstudier. I forlængelse herafpåbegyndes udarbejdelsen af fælles standarderfor pårørendesamarbejde.• Arbejde for i samarbejde med kommunerne atetablere et PsykInfo i Region Hovedstaden, derkan informere borgere og patienter om psykisksygdom og behandlingsmuligheder.18


AfslutningAfslutningMed Virksomhedsplan 2009 er sporene lagt for denfremtidige udvikling i Region Hovedstadens Psykiatri.Det er en ambitiøs og nødvendig plan. RegionHovedstadens Psykiatri står over for en række særligtstore udfordringer i 2009, derfor er det nødvendigt,at de opstillede mål nås. Men med det engagement,der er i hele organisationen – på centre, tilbud og iadministrationen - vurderes det samtidig at være enrealistisk plan.Virksomhedsplanen sendes til ledere, mellemledere,faggruppeledere og MED-udvalg på alle niveauer iRegion Hovedstadens Psykiatri, til Regionsrådet og enrække eksterne samarbejdsparter, blandt andet kommunernei regionen, og bruger- og pårørendeorganisationerpå psykiatriområdet.19


Region HovedstadensPsykiatriAdministrationenKristineberg 32100 København ØTelefon: 45 11 20 00E-mail: psykiatri@regionh.dk

More magazines by this user
Similar magazines