Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

PatientsikkerhedDer arbejdes systematisk med patientsikkerhed iRegion Hovedstadens Psykiatri. Der er i 2007 og 2008opbygget en kvalitetsorganisation, der sikrer kontinuerligopmærksomhed på emnet, og ved utilsigtedehændelser sættes en række initiativer i værk medhenblik på at forebygge, at lignende situationeropstår. En række hændelser i 2008 har vist, at der skalsættes særligt fokus på at forebygge selvmord og påat kvalitetssikre medicinordination og –udlevering. I2009 skærpes indsatsen derfor yderligere.Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Gennemføre patientsikkerhedsrunder på baggrundaf en fælles model og arbejde for atafholde en temadag om selvmordsforebyggelsei samarbejde med de andre regioner.• Udarbejde en prioriteret handleplan for patientsikkerhed,der skal nedbringe risikofaktorer itilknytning til bygninger og fysiske forhold.• Fortsat gennemføre den handleplan for patientermed selvmordsfare, der er udarbejdet i 2008. Somførste prioritet skal der udvikles fælles rammer forvurdering af patienten ved udgang samt håndteringaf udeblivelse i tilknytning til suicidalrisiko.• Sætte skærpet fokus på medicin ved at udarbejdeen aggregeret analyse af utilsigtede hændelser påmedicinområdet og på baggrund heraf en prioriterethandleplan for området. Erfaringerne fra etpilotprojekt om kvalitetssikring af medicineringpå botilbuddet Ringbo skal udbredes med henblikpå at mindske fejl ved medicinordination påsåvel egne botilbud, som dem der psykiaterbetjenesaf Region Hovedstadens Psykiatri. Ligeledesvil der i 2009 være særligt fokus på personaletsanvendelse af PDA i forbindelse med medicineringfor at mindske risiko for fejl.Måling af hjernens aktivitetBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg13

More magazines by this user
Similar magazines