Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Virksomhedsplan 2009 - Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2009:• Styrke den ambulante og opsøgende indsatsved at etablere et OP-team på Psykiatrisk CenterBallerup og på Psykiatrisk Center Gentofte samtved at samle distriktspsykiatrien på PsykiatriskCenter Ballerup og styrke distriktspsykiatrien påPsykiatrisk Center Hvidovre. Derudover skal denambulante behandling af beboere på botilbudkvalitetssikres og udvikles.• Ansøge om godkendelse af regionsfunktioner indenfor alle de områder Sundhedsstyrelsen anfører ispecialevejledningen for psykiatri og børne- ogungdomspsykiatri samt fastholde tidligere lands-/landsdelsfunktioner og ansøge om godkendelseaf nye højt specialiserede funktioner for bl.a.diagnostik og behandling af kompliceret skizofreni,komplicerede psykiske sygdomme hos oligofreneog særligt komplicerede affektive lidelser.• Påbegynde etablering af de regions- og højtspecialiserede funktioner, der godkendes afSundhedsstyrelsen, herunder sikre sammenhængmellem og et tæt samarbejde mellem de nyefunktioner og hovedfunktionerne, bl.a. ved atfastlægge målgrupper for regionsfunktionerneog for de højt specialiserede funktioner.• Forbedre patientforløbene ved at udviklebehandlingsprogrammer/pakker. I 2009 påbegyndesudvikling af behandlingsprogrammerfor distriktspsykiatrien, OPUS- og OP-teams ogfor indlæggelse og udskrivning på sengeafsnit.Parallelt hermed skal der udvikles redskaber tildokumentation og rapportering af patientforløb.• Forberede den fremtidige akutbetjening iRegion Hovedstadens Psykiatri med henblikpå forelæggelse for Regionsrådet i 2010.• Beskrive målgrupperne for retspsykiatri ogældrepsykiatri og fortsætte udmøntningen i henholdtil Psykiatriplanen.• Igangsætte tiltag til at sikre en højere grad afsammenhæng i indsatsen på tværs af børneogungdomspsykiatrien, herunder udvikle fællesbehandlingsprogrammer, etablere en fællesvisitation samt planlægge og om muligt etablereen akut modtagefunktion for børne- og ungdomspsykiatrien.• Etablere en central visitation på PsykiatriskCenter Sct. Hans for retspsykiatriske patientermed det formål at skabe bedre patientforløbfor patienter, der henvises fra fængslerne ogfra kriminalforsorgen i henhold til dom ellerkendelse.• Styrke sammenhængen mellem Psykiatrienog de sektorer, der samarbejdes med, herundersikre en klar ansvarsfordeling mellem RegionHovedstadens Psykiatri og kriminalforsorgeni forhold til den enkelte patient, etablere enpraksiskonsulentordning for Psykiatrien, implementerePsykiatriSocialforvaltningPolitisamarbejdet(PSP-samarbejdet) samt forberede næstegeneration af sundhedsaftaler.Psykiatrisk Center AmagerPsykoterapeutisk Center Stolpegård9

More magazines by this user
Similar magazines