12.07.2015 Views

IMAGES OF ASIA - Københavns Internationale Teater

IMAGES OF ASIA - Københavns Internationale Teater

IMAGES OF ASIA - Københavns Internationale Teater

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KØBENHAVN8. AUG - 26. SEPT 2003IMAGES OF ASIAKØBENHAVN · ÅRHUS · ODENSE · RANDERS · SKIVE · VORDINGBORG · ROSKILDE · ESBJERG OG RIBE AMT


Velkommen til det mangfoldige AsienHendes KongeligeHøjhed PrinsesseAlexandra er protektorfor Images of Asia.Asien er ved at blive verdens kulturcentrum.Størsteparten af klodens sprog, trosretningerog etniske grupper findes i Asien.Samtidig stiger verdensdelens befolkningsmæssigeog økonomiske betydning. I dagbor mere end 50 % af verdens befolkning iAsien, mindre end 15 % i Vesten og forskellenvil i de kommende årtier blive endnustørre.I Danmark har vi i mange år været positivtinspireret af Asien og idag ser vi mangeeksempler på samtidens asiatiske kulturgennem vores forbrug af mode, mad, legetøj,ferierejser, elektronik og film.Ikke desto mindre har vi stadig meget tilgode fra det kulturelt mangfoldige Asien.Formålet med Images ofAsia er at:· styrke forståelse, samarbejdeog dialog mellemDanmark og Asien· nuancere danskernesforståelse af det nutidigeAsien med respekt forhistorienVelkommen til en spændende, anderledes ogganske kalejdoskopisk oplevelse. Velkommen tilen farvemættet festival med koncerter, scenekunstog sang. Velkommen til københavnerudgavenaf Images of Asia!Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der med dennefestival åbnes for et på mange måder helt nyt oghidtil ukendt kulturelt univers fra det fjerne Østen,der i årtusinder har haft så meget banebrydendeat byde på. Der venter med andre ord såvelkøbenhavnere som turister en ganske særligoplevelse, når vi hen over sensommeren åbnerbyens rum for en mangfoldighed af besnærendeudtryk fra bl.a. Japan, Korea og Kina. Med over150 arrangementer får vi mere end rig lejlighed tilat tilegne os de allerbedste sider af denneverdenskultur.Kendskab til hinandens kulturer er en forudsætningfor et gnidningsfrit samarbejde, ogvi håber, at Images of Asia kan styrke dengensidige forståelse til gavn for fremtidenssamspil mellem Danmark og Asien.Velkommen til Images of Asia· skabe dialog om værdigrundlagetfor samarbejd-etmellem Danmarkog AsienVed det attraktive havnemiljø på Islands Brygge,på gader og i stræder vil festivalens oplevelservære tilgængelige for enhver – også for de af os,der uden specielle forudsætninger ønsker atmøde en anden verden. Dén verden, der mest afalt er og bør være kendetegnet ved mangfoldighedog mental brobygning.Grethe F. RostbøllFormand for CKURigtig god fornøjelse!KulturborgmesterMartin GeertsenIOA / 2


in CopenhagenSiden lanceringen af Images of Africafestivalerne for 15 år siden, har vi somDanmarks eneste internationale teaterlagt vægt på at præsentere inspirerendekunst og kultur, der viser os mere endvestligt stereotype billeder og mainstreamprodukter fra massemedierne og popkulturen.Med en lang række samarbejdspartnerekan vi præsentere et program forImages of Asia i København, der byderpå en kalejdoskopisk rejse i det enormekontinent i øst med både udstillinger,koncerter, forestillinger og debatarrangementer.Men programmet byder også påen genopdagelse af fascinerende stederog indtryk fra byens rum, når både tilrejsendeog herboende asiater viser vej tilnye opdagelser i København. Det blivertil næsten to måneder med lokal, direkteog alsidig dialog i København medverdens største befolkning.The Copenhagen programme of Imagesof Asia invites to a direct and diversedialogue with the enormous continent ofAsia through exhibitions, concerts, performingarts, dialogue meetings, conferencesand a huge community projectshowing Copenhagen from anotherangle. Enjoy…Trevor Davies Katrien Verwilt Hc GimbelKØBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER3/ IOA


Åbning af Images of AsiaÅBNINGS-KONFERENCEKunstakademietsArkitektskole,Holmen8. aug kl. 9 -16.30& 9. aug kl. 14 -17GratisProgram og tilmeldingwww.images.orginfo@images.dkTel: 33 17 97 00Arrangeret af CKUAFSLUTNINGS-KONFERENCEEigtveds Pakhus26. sept kl. 10-16GratisProgram og tilmeldingwww.images.orginfo@images.dkTel: 33 17 97 00Arrangeret af CKUIOA / 4OUR FUTURE:ASIA AND THE WORLDÅBNINGSKONFERENCEÅbningskonferencen sætter fokus påAsiens kulturelle betydning, både forverdens og for Danmarks udvikling ogvirke som igangsætter for festivalensomfattende program. De værdier, derbør være grundlaget for fremtidenssamarbejde mellem Danmark ogAsien, vil være et gennemgåendetema.Blandt talerne kan nævnes: HasyimMusadi fra Indonesien, der er kommendepræsidentkandidat og formandfor Nahdlatul Ulama, verdens størstemuslimske organisation med 40 millionermedlemmer. Zhang Yunling fra Kina,medlem af Folkekongressen og cheffor SamfundsvidenskabernesAkademi i Beijing. Vivan Sundaram,en af Indiens betydelige, internationaltrespekterede intellektuelle kunstnere.Mahfuz Anam, der er chefredaktør på”The Daily Star” fra Bangladesh.At the Images of Asia opening conferencetop cultural personalities, intellectuals,artists and politicians fromAsia and Denmark present perspectivesand predictions about Asia and theworld.AFSLUTNINGSKONFERENCEImages of Asia rundes af med enafslutningskonference, hvor der samlesop på de diskussioner, der harværet ført under festivalens dialogprogram.Udenrigsminister Per StigMøller deltager i debatten, som vilfokusere på Danmarks fremtidige forholdtil Asien.The Closing Conference concludesand summerises the Images of Asiadialogue programme with a debateabout Denmarks future relations withAsia.


Opening eventOPENING EVENTKøbenhavns Havn8. aug kl. 21.15GratisArrangeret afKøbenhavnsInternationale TeaterOPENING EVENTFra de rene, urgamle stemmer ogslagtøj over improviseret jazz og enkakafoni af lyde fra Asiens storbyer.Midt i havneløbet er en flydendescene med scenografi i bambus afmultikunstneren Ra Kajol centrum forImages of Asias åbning med Huun-Huur-Tus unikke og rumlende stemmerfra det fjerne Tuva, dansendetrommer og slagtøj af KoreasSamulNori og den hypermodernecross-over musik af den musikalskemagiker Trilok Gurtu og hans band fraIndien.Det bliver en stor iscenesat koncertsom markerer det indtog af fremmedartedelyde og symboler, myter og virkelighedog en hyldest til individet i enverden truet af ensartethed.The opening event of Images of Asiatakes place from a giant floating pramdesigned with bamboo contructions inthe middle of the harbour with musicby Huun-Huur-Tu from Tuva,SamulNori from Korea and musicalmagician Trilok Gurtu and his bandfrom India. All staged to signal thearrival from Asia of strange soundsand symbols, myths and realities andto celebrate individuality in a worldthreatened by standardisation.5/ IOA


UdstillingerIMAGECITYMeldahls Smedie8. aug - 14. sept.Hver dag kl. 12-18IMAGECITY- FORMELLE OG UFORMELLE NETVÆRKERArrangeret afKunstakademietsArkitektskoleSHAKTI –Gud er en kvindeNationalmuseet22. aug - 14. dectir - søn kl. 10-17Arrangeret afNationalmuseet.Udstilling af 3 m højfigur af gudinde Durgasamt bogudstilling omIndienKbh. HovedbibliotekFra medio augForedrag “Gudinder ogKvinder” i IndienKbh. Hovedbibliotek28. aug kl. 17-18.30For flere oplysninger:Kbh. HovedbibliotekTel. 33 73 60 12www.bibliotek.kk.dkIOA / 6I 2007 vil halvdelen af jordensbefolkning bo i byer. I 2030 vil seks afverdens ti største byer ligge i Asien.Der er langt fra byplanlægning til denreelle asiatiske storby. Hvad enten deer gadehandlere i New Delhi, tuk tukchauffører i Bangkok eller børsmæglerei Tokyo, sætter de alle deres prægpå byen og dens liv. Så skal man forståudviklingen i de asiatiske storbyer,må man fokusere på samspilletmellem det planlagte og det ikke planlagte- de formelle og de uformellestrukturer og netværk.Som en multi-medie dokumentation afbyfænomenerne i Asien sammensat afTV-klip, webbilleder, side-by-sidevideoog stills præsenterer Imagecitybåde formelle byplanprojekter og asiatiskekunstnergruppers fortællinger oginstallationer om Asiens byer.In 2030 six out of ten of the largestcities in the world will be Asian. Bothformal and informal structures andnetworks create these megatropolis.Through videos, TV, stills and installationsby architects and artists TheAcademy of Architecture explores thisphenomenon at Imagecity.SHAKTI- GUD ER EN KVINDEMillioner af mennesker fylderCalcuttas gader, når hindu-gudinderneDurga og Kali tilbedes ved gigantiskefolkefester. Efter fire dage kastes destore gudefigurer i floden, og bliveratter til ler i det evige kredsløb af livog død. Nationalmuseet har hentet destore gudefigurer til Danmark og viserdem sammen med Dev Nayaks fotosaf offerfesterne på udstillingen ”Shakti– Gud er en kvinde”.


ExhibitionsEVERYDAY- SAMTIDSKUNST FRA JAPAN, KINA, KOREA, THAILANDMekka for samtidskunst hedder Asien.På udstillingen byder 17 topaktuellekunstnere fra Japan, Kina, Korea ogThailand på deres personlige oplevelserog indtryk fra en asiatisk hverdag,præget af sammenstød mellemtraditioner og højteknologisk udvikling.Contemporary Art from Japan, China,Korea, Thailand. Through photos,video-art, installations and visual performancefrom Japan, China, Koreaand Thailand, ”everyday” shows someof the best visual artists from the centreof today’s contemporary art: Asia.Værkerne er skabt af:Fra Japan: Nobuyoshi Araki, Takashi Homma, Tadasu Takamine, Masashi Iwasaki & Miwa Yanagi.Fra Kina: Song Dong, Wang Gongxin, Yin Xiuzhen, Kan Xuan, Cui Xiuwen, Chen Shaoxiong& Yang Yong. Fra Korea: Gimhongsok, Yeondoo Jung & Sora Kim.Fra Thailand: Surasi Kusolwong & Rirkrit TiravanijaEVERYDAYKunstforeningenGl. Strand9. aug - 28. septtir-søn kl. 11-17Arrangeret afKunstforeningen Gl.Strand med støtte fraA.P. Mortensen ogHustrus Legat, Centerfor Dansk Billedkunst,Novozymes, The JapanFoundation & ToyotaFondenMillions of people crowd the streets ofCalcutta while celebrating the Hindugoddesses Durga and Kali. After fourdays the enormous clay images of thegoddesses are immersed in thesacred river. ”Shakti – God is awoman” shows a collection of theselarge images and photos from the religiousfestivals by Dev Nayak.7/ IOA


Udstillinger100 OBJECTS TOREPRESENT ASIAIslands BryggesKulturhus7.-10. aug kl. 11-21Arrangeret afKøbenhavnsInternationale TeaterRE-TAKE OFAMRITAFotografisk Center26. juli - 31. augtirs-søn kl. 11-17Arrangeret afagnes b / Paris &Vivan SundaramIOA / 8100 OBJECTS TOREPRESENT ASIAEn fødselsdagstegning på en kalenderside,et tørklæde, et instrument, etbrev, en sko. Alle genstande, dersamler sig om minder fra rejser, entid, en del af et liv eller konkrete relationertil en nær i det fjerne Asien.“100 Objects to represent Asia” viseren lang række genstande, som allegemmer på deres egen personligehistorie, der trækker tråde fraDanmark til Asien. Historier der allebliver fortalt på udstillingen med baggrundi hver deres fysiske minde.“100 Objects to represent Asia” is aproject about memories, experiencesand personal stories. See the objectsand the very individual stories relatedto each of them at the exhibition.RE-TAKE OF AMRITABillederne fremstår åbenlyst manipuleredemed ”gennemsigtige” personerog surreale tableauer – ikke mindst isammenblandingen af forskelligetider.Vivan Sundaram er en af Indiensmest fremtrædende kunstnere og ifamilie med landet største maler,Amrita Sher-Gil. Gennem sin bedstefarsgamle negativer fra slutningen af1800-tallet og sit eget nye materialehar Sundaram lavet tidløse hybridcollagergennem kraftige digitaliseringsprocesser.Det er blevet til et uniktportræt til fasteren Amrita Sher-Gil,der på en og samme tid bærer prægaf det klassiske og det moderne, dettraditionelle og det nye.Using both old materials of his grandfather’sand new photos melted togetherthrough a digital process, it’sboth fascinating as a series of photosand as a raw portrait of Sundaram’saunt, Amrita Sher-Gil.


ExhibitionsBLIKFANGDåser sprættet op og svejset sammenpå ny til en bakke, en tragt eller enbeholder. Omkring det Indiske Oceanomformes de vestlige blikemballager tilen mængde daglige brugsgenstande.Glimpses of what happens whencraftsmen around the Indian Oceanre-design tin cans into tools & toys.YUZEN HISTORY MIXGlobal ungdoms- og streetkultur konfrontererjapansk tradition på kimonotryk.Den 450 år gamle japanskefabrik, Chiso, der stadig benytter dentraditionelle trykteknik, Yuzen, harinviteret 23 nutidskunstnere til atskabe 23 billeder trykt på kimonostoffer.Blandt dem er japanske TakashiMurakami, den engelske grafiker, BenBury, den franske graffitipioner, Ash,og legendariske Futura 2000 fra NewYork.Youth and street culture confrontJapanese traditional scrolls. The 450-year old company, Chiso has invited23 contemporary artists to use traditionalprint techniques.KUNSTHÅNDVÆRK FRA KARENERNE(Thailand)Traditionelt kunsthåndværk i moderne og unikt design af højeste kvalitet.Produkterne, som er skabt af karenerne i Sop Moei distriktet i det nordligeThailand, bliver bl.a. brugt af 5-stjernede hoteller og thailandske ambassader.Traditional craft in modern and unique design.BLIKFANGKunstindustrimuseet19. aug - 31. okttirs-fre kl. 10-16lør-søn kl. 12-16Arrangeret afKunstindustrimuseetYUZEN HISTORY MIXØksnehallens foyer16. aug. - 28. septkl. 11-18Kimono show25. sept kl. 19Arrangeret af MiriamNielsen i samarbejdemed Øksnehallen ogmed støtte fra ToyotaFonden og GrossererL.F. Foghts Fond.KUNSTHÅNDVÆRKFRA KARENERNEIllum4.-16. aug i åbningstid9/ IOA


KoncerterTRILOK GURTUBANDCopenhagenJazzhouse9. aug kl. 21.3010. aug kl. 20.30Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medCopenhagenJazzhouseHUUN-HUUR-TUDen Sorte DiamantDronningesalen9. aug kl. 20.00Christians Kirke10. aug kl. 21.00DR P231. aug kl. 15.452. sept kl. 20.00Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde med DetKongelige Bibliotek,Christians Kirke ogDanmarks Radio.IOA / 10TRILOK GURTUBAND (Indien)Trilok Gurtu hører til blandt de størstemestre indenfor verdensmusikkenmed sin hybrid af Bhangra electronica,juju soul, Afro-Asian funk og ragapop.I Bombay var hans modersangstjerne, mens faderen var storsitarspiller. Han selv var en lovendetablas spiller. Men en dag hørte TrilokJimi Hendrix i radioen - og det forandredehans musikalske univers såvoldsomt, at han forlod sin traditionellemusikalske baggrund og begav sig udpå de vilde vover. Her har hans karriereført ham sammen med storenavne som Jan Garbarek, JoeZawinul, Pat Metheny, Neneh Cherryog Salif Keita.One of the leading stars of worldmusic, Trilok Gurtu, along with hisband returns to Copenhagen withtheir famous crossover.“In the hands of artists like Indian percussionistTrilok Gurtu, global pop canbecome an exhilarating, even subversive,experience.” Washington PostDe synger om heste, om at være påHUUN-HUUR-TU(Tuva)De synger som heste, om at være påvej og for at formilde ånderne, derstadig spøger i republikken Tuva pågrænsen til Mongoliet.Og de gør det med otte stemmer ellerflere, selv om de kun er fire sangere.Huun-Huur-Tu behersker den dybtfascinerende strubesang - xöömei påtuvansk eller overtonesang, som detogså kaldes – hvor sangeren kansynge to, nogle gange tre stemmer,på én gang. Den overtonerige og rytmiskestrubesang har i århundrederværet brugt til at berolige dyrene, til atkommunikere med andre hyrder langtborte eller til at fredeliggøre ånderne.Huun-Huur-Tu is a world phenomenonwith their unique throat singing, whichenables them to sing with three voicesat the same time. This is the unmistakablesound of central Asia and takesyou on a fascinating musical journey.


ConcertsSAMULNORI(Korea)Percussion har altid spillet en central rolle på den koreanske halvø. Uanset omden akkompagnerer dans, folkesange eller står alene er den koreanske percussionhelt unik i sin form og udtryk. Under Images of Asia kommer Koreas førendepercussion gruppe til Danmark, når mestermusikeren Kim Duk Soo står i spidsenfor sin gruppe SamulNori. Det bliver en aften hvor publikum kan glæde sig tilfarverig underholdning.The world famous Korean composer Kim Duk Soo with his band of dancingdrummers and the hugely entertaining and colourful stream of rhythm which isriveting.SOUL OF JAPANESESTRINGS (Japan)Kazue Sawai CotoEnsembleNy musik spillet på mere end tusindår gamle instrumenter og med århundrederaf den japanske Sokyokumusiktradition i bagagen. Syv japanskekoto-spillere og en enkel shakuhachi-fløjtenistledes af en af Japansførende koto-spillere, Kazue Sawai.Musikken for det traditionelle citarinstrumentkoto lyder som fint forarbejdetrispapir i vindens brise.A voyage through Japanese Sokyokomusic, based on the Koto, full of adiversity of wonderful nuances.SAMULNORIKanonhallen10. aug kl. 21.00Arrangeret afKøbenhavnInternationale Teateri samarbejde medKanonhallenSOUL OF JAPA-NESE STRINGSDen Sorte DiamantDronningesalen12. sept kl. 20.00DR P216 sept kl. 20.00Arrangeret afDanmarks Radio ogDet KongeligeBibliotek i samarbejdemed Den JapanskeAmbassade og medstøtte fra The JapanFoundation.11 / IOA


KoncerterYAMATOMusikTeatretAlbertslund,2. sept kl. 20.00Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medMusikTeatretAlbertslund og medstøtte fra KøbenhavnsAmt.ASIAN DJsVega,9. & 22. augtjek vega.dkArrangeret af Vega isamarbejde medKøbenhavnsInternationale TeaterYAMATO (Japan)VOICES OF THE HEARTRen energi møder spirituelle højder. Yamato erselve hjertets stemme, når de 7 trommeslagereleverer deres storslåede show med en puls, derkan få selveste Safri Duo til at minde om et kammerorkester.Det er ganske enkelt fantastisk,hvilke nuancer de får ud af de trommer, somdanner så storslået en kulisse for deres stærktiscenesatte koncert. Det både tordner i lungerneog hvisler sagte som de sidste dråber i en regnbyge.With their array of Japanese drums, Yamatocreates an amazing live percussion show wherecomplex patterns of thunderous drumming alternatewith the sound of falling raindrops.ASIAN DJsIOA / 12Med Bhangra dub, Asian house, lounge og megetmere lægger Vega hus til nat disc og lounge.Japanske DJ Shiho lægger ud med shockinghouse rytmer, mens en stor aften venter med vietnamesiskeDJ Jon Nguyen og det helt storejapansk-franske navn, DJ Yellow, der cruiser


ConcertsABIDA PARVEEN (Pakistan)Abida Parveen er en af Asiens største divaer. Hendes fortolkninger af sufipoesienbegejstrer publikum verden over. ”Om så Parveen fortolkede teksten på en huskeseddel,ville hun røre sit publikum til tårer”, skrev BBC’s Peter Marsh, da AbidaParveen udgav pladen ’Visal’ sidste år.Parveen synger om kærligheden til den eneste ene – og ønsket om at blive forenetmed denne guddommelige skabning. Men hun fortolker sufipoesien med enklar diktion og et blidt, ofte melankolsk nærvær, der får budskabet til at gå rentind.Abida Parveen voksede op i det sydøstlige Pakistan, hvor den muslimske sufikulturog -musik fyldte meget. Parveens far opfordrede Abida til at synge og toghende med til de årlige religiøse fester, hvor der også var musikalsk optræden.Her mødte hun den trancesøgende musik- og sangtradition, som sufierne i muslimskebroderskaber rundt om i verden dyrker for at komme i kontakt med ogprise det guddommelige. Herfra henter hun sit materiale og komponerer selvmusikken, der er lige så rigt ornamenteret som den varme stemme, der smygersig om stroferne.ABIDA PARVEENVega,3. sept kl. 21.00DR P25. sept kl. 20Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde med Vegaog Danmarks Radio.verden rundt i sit funky mix, som han hargjort det på de største klubber verden over.A first time visit for the uncrowned Sufi Queen from Pakistan with her band. Hervoice is fabulous and her energy overwhelming. Definitely an evening of charm,magnetism and musical ecstasy.Musik præsenteretunder Images of Asiakan købes i:Verdensbutikken/Mellemfolkelig SamvirkeBorgergade 14 Kbh Kwww.verdensmusik.dkVega presents selected DJ’s from Asia bothin the lounge bar and in the Nightclub.13 / IOA


SceneCITY CONTEMPORARYDANCE COMPANYMusikTeatretAlbertslund5. & 6. sept kl. 20.0095 min.Europa premiere –Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medMusikTeatretAlbertslund og medstøtte fra KøbenhavnsAmtIOA / 14CITY CONTEMPORARYDANCE COMPANY(Hong Kong)365 Ways ofDoing & UndoingOrientalismModsætningerne mødes i CityContemporary Dance Companysforestilling ”365 Ways of Doing andUndoing Orientalism”. Billederne errene og æstetisk smukke. Men bagoverfladen gemmer der sig billederfulde af klichéer og kitsch skabt overden vestlige verdens fordomme omasiatisk kultur – fordomme der netopogså indeholder en ide om, at asiatiskdans er så hyperæstetisk. Hong Kongkompagniets forestilling er en stærk,bidende og humoristisk oplevelse. Det15 mand store kompagni er fuldstændigtovervældende at se på ideres billedrigdom og fantasi, og devil uden tvivl skabe god klangbund,når vi som vesteuropæere ser voresegne stereotype fordomme sat iscene.When Hong Kong company CCDCstages “365 Ways of Doing andUndoing Orientalism” it is extremelypowerful and overwhelming in itsaesthetics. But behind the surface aglimpse of irony is hidden, when thehuge company explores Westernprejudices right in the face of theaudience.”One of Asia’s most acclaimedensembles” International ArtsManager, UK“The company of dancers were sogood to be virtually beyond criticism”Dance Europe


Performing ArtsLENI-BASSOFinks (Japan)Japansk præcision, high tech film- ogvideoprojektioner, elektronisk kompositionover den asiatiske storby og enstemning som i filmen Matrix.Det giver en ide om de sansemættedeforestillinger, som den japanskekoreograf Akiko Kitamura skaber medsit kompagni Leni-Basso over detmoderne storbymenneskes higen ogsøgen. Uvilkårligt spørger man sigselv bagefter, hvordan så fremmedgørendeelementer kan forplante sig sådybt i kødet.If there is a performance dedicated tothe brash and tumult opus world ofthe Asian megatropolis, this must beit. Using an array of high tech, filmedand videoed projections, urban electronicsoundscape and non-stop rapiddancers.LENI-BASSOKanonhallen27. 28. & 29. aug kl. 21.0050 min.Nordisk premiereArrangeret afKøbenhavnsInternationale Teateri samarbejde medKanonohallen”They dance to the offbeat, breakingthe pattern of motions, then speedingup, in solo and mass movement. Itgives the audience an explosiveimpression and they even share themoment of joy with the dancers”Dance Magazine Japan”Kitamura is an up-and-coming, energeticchoreographer who is recognizedas one of the most eminent artistsin the field of performing art ofthe day” Advertisement Review15 / IOA


SceneAKRAM KHAN Co.Dansescenen,21. 23. 24. & 25. augkl. 21.0055 min.AKRAM KHAN Co.(UK / Bangladesh)KaashMasterclass medAkram KhanDansescenen,24. aug kl. 11-13For yderligereoplysninger kontaktKøbenhavnsInternationale Teater3315 1564 / info@kit.dk.Nordisk premiere –Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medDansescenen og medstøtte fra The BritishCouncil.IOA / 16Så maskulint og alligevel sensuelt. Såjordbunden og alligevel fuld af mystik.Med præcision krydser den eftertragtedekoreograf bl.a. den klassiskeindiske Kathak dans med nutidigemoderne teknikker, så nærværet nårhelt ud til bagerste række.Khan kommer til København med sinseneste koreografi, Kaash, som bådeindeholder soli med Khan selv ogstore optrin med hans kompagni påotte dansere til Nitin Sawhneys musikog et fascinerende visuelt scenedesignaf Anish Kapoor.Som barn medvirkede Akram Khan iPeter Brooks mesterværk,Mahabharata, men det var dansen,der blev hans kald. Med sin kulturellebaggrund fra Bangladesh er han nu etaf verdens største navne på dansescenenmed sin helt egen uforligneligestil.With his superb technical prowessand deep knowledge of the classicalIndian Kathak dance, Khan is thedance personality of the moment.With music by phenomenal NitinSawhney and set by visual artistAnish Kapoor this piece with Khanand his company get heads spinningas they whirl, twirl and dive acrossthe stage."It's easy to be in awe of Khan's skinflaying bursts of speed, but hisstillmesses are near miraculous"Independent"some quintet's in Kaash are the mostsophisticated since Merce Cunningham"Financial Times


Performing ArtsDAKSHA SETH DANCE COMPANY (Indien)SarpagatiNy dans med spor af indiske traditioner.Gennem et visuelt og fysisk dansesprogbliver publikum ført ind i etbetagende univers med så uventedeog overraskende greb. Som kvindehar koreografen Daksha Seth skabten udsøgt hyldest til mandens heroiskeånd af mod og stræben, hvor akrobatisketeknikker krydser traditioner fraden indiske Martial Arts, yoga, kathakog Chhau dans koreograferet til livemusik.Daksha Seth er en af de fremtrædendekvinder i den indiske dans. Hendesdansepalads i New Delhi er for denmoderne indiske dans, hvad MerceCunninghams studio i New York er forden moderne dans i vesten. Herudforskes de traditionelle teknikker ogtilføres ny energi og nye udtryksformerpå en måde, som tiltrækker en rækkeaf landets bedste dansere. Selv erhun en af de mest eftertragtedeundervisere i både klassiske teknikkerog ny indisk dans.Last years smash hit at the EdinburghFestival. A wonderful piece combiningclassical Indian Martial Arts, Yoga,Kathak and Chhau dance techniquesin a contemporary visual design.Daksha Seth is unique in her way ofcombining traditions and contemporarydance expressions.”Nothing like this has ever been seenin India, or perhaps the world. It definesa new physicality in Indian dance”The Indian express”An electrifying blend… a celebrationof human body and its limitless capacityto surprise itself” Arts InternationalDAKSHA SETHDANCE COMPANYKanonhallen19. 21. & 22. augkl. 21.0060 min.Nordisk premiere –eneste opførelser iNorden. Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medKanonhallen.WorkshopDaksha Seth afholderworkshop i modernekathak, martial arts ogChhau dans for professionelledansere.20. 21. & 22. augkl. 10-13For yderligere informationog tilmelding kontaktKøbenhavnsInternationale Teater3315 1564 info@kit.dk.17 / IOA


SceneLIVING DANCESTUDIOKanonhallen14. 15. & 16. augkl. 21.00Nordisk premiere –eneste opførelser iNorden. Arrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medKanonhallen24-HourPerformaceKanonhallen5. sept kl. 20.00 til6. sept kl. 20.00Kom og gå som duvil i løbet af 24 timerProduceret afParadance til Imagesof Asia i samarbejdemed KøbenhavnsInternationale Teaterog Kanonhallen medstøtte fra TeaterrådetLIVING DANCE STUDIO (Kina)Report on giving BirthGroteske, humoristiske og skævevinkler skaber et enestående portrætaf den kinesiske kvinde og forholdettil hendes krop – både hendes egetog andres. Det er IKKE en sød lillenostalgisk forestilling. For når kinesereer avantgarde, er de virkelig avantgarde.Koreografen Wen Hui og dokumentaristenWu Wenguang har skabten dybt begavet og betagende forestillingmed klassiske dansere fra destore kinesiske statskompagnier.PARADANCE/STUART LYNCH24-Hour Performance # 5 - EURASIADefinitely not a cute, nostalgic show,but a scream against human wasteand a cry for womanhood in contemporaryChina. Confrontational,grotesque and bizarrely humoristic.See it!“Inspiring and Exploiting… structurerecalled creations of Pina Bausch”New York Times“its murky, sometimes disturbing imagesand surreal quality had a strongappeal” Washington PostEt døgns non-stop teater-event med danske, europæiske og asiatiske scenekunstnere. Tolv performere arbejder medmanuskript og koreografi, der konstant ændrer sig - inspireret af japansk og indisk teater, danseteater og performance.Publikum er vidne til kreativt mod, mens performerne dykker ned i deres kunst og fortsætter ud over deres grænser.Eksplosiv energi afbalanceres med stille poetiske billeder. Dette er teater når det er spillevende.12 actors and dancers from Denmark, Europe and Asia collaborate in the 5th 24 hour theatre event. It’s a very alive andauthentic drama.IOA / 18”Smukt og meget stærkt” Berlingske Tidende”som stemmer i et korværk svævende nogle gangesammen og andre gange i storladen isolation” Politiken


Ta’ ud Festival OversigtHOVEDARRANGØR BILLETSALG KOORDINATOR I KØBENHAVNImages of AsiaC/o DCCDVestergade 51456 København KTel 33 17 97 00e-mail: info@dccd.dkwww.images.orgKanonhallens BilletkontorTel: 35 43 20 21 hverdag 14-18Eneste billetsalg med adgang tilbilletter med særlige rabatterBILLETnet70 15 65 65 eller www.billetnet.dkJulius Biljetservice (Sverige)46 2804 545Københavns Internationale TeaterVestergade 5, 3.1456 København KTel. 33 15 15 64e-mail info@kit.dkwww.kit.dkPRISER & BILLETKØBPå de næste sider finder du en kalenderoversigt med samtlige arrangementer under Images of Asia i København. For enkelte arrangementer som eksempelvisAsian Waterfront Copenhagen og Himalaya Film Festival er der kun vist, hvilke dage de løber af stablen. Et dagsprogram for disse programområder kan du entenrekvirere hos Københavns Internationale Teater eller finde på www.kit.dk eller www.images.org efter 1. august.I kalenderen er der en række bogstavkoder. Den først bogstavkode henviser til oversigten over spillesteder og adresser, som du finder på side 22 – den sidsteside af denne lille ”Ta’ ud Festival Oversigt”.Under betegnelserne KAT finder du en bogstavkode for arrangementets billetpris. Prisen som er gældende for bogstavkoden finder du i skemaet på højre side afkalenderoversigten.OBS! Få ekstra rabat. Ved køb af billetter til min. fire forskellige forestillinger under Images of Asia i København er billetpriserne som i OBS! kolonnen. Der ermange penge at spare og OBS!-billetten gælder til sæder i bedste kategori, hvis salen er delt i flere priskategorier.POL+ abonnenter kan benytte sig af OBS! priserne ved køb af billet til et enkelt arrangement, men da kun til de første opførelser af hvert arrangement.OBS!-billetter kan kun bestilles i Kanonhallens billetkontor tlf. 35 43 20 21.On the next pages you find a calendar with all events during Images of Asia in Copenhagen. Letters refer to the prices in the box at the same page and the venuesof the events on the page just after the calendar.OBS! Buy tickets for 4 different events at reduced prices. Available only at Kanonhallen’s box office tel. 35 43 20 21


Ta’ ud Festival OversigtUDSTILLINGERFotografisk Center Re-Take of Amrita 26.juli-31.aug, hver dag 11-17 Gammel Strand 48 E+ Se s. 8llum Kunsthåndværk Karenerne 4.-16.aug i åbningstiden Ny Østergade Fri Se s. 9Meldahls Smedie Imagecity 8.aug-14.sept hver dag 12-18 Danneskiold-Samsøes alle 51 Fri Se s. 6Islands Brygges Kulturhus 100 Objects 7.-10. aug hver dag 11-21 Islands Brygge 18 Fri Se s. 8Øksnehallen Yuzen Mix 16.aug-28.sept hver dag Halmtorvet 11 Fri Se s. 9Kunstindustrimuseet Blikfang 19.aug-31.okt hver dag Bredgade 68 Fri Se s. 9Kunstforeningen Gl. Srand everyday 9.aug-28.sept tir-søn 11-17 Gammel Strand 48 entré 40,-/25,- Se s. 7Nationalmuseet Shakti 22.aug-14.dec tir-søn 10-17 Ny Vestergade 10 entré 50,-/40,- Se s. 6/7KALENDERAUGUST8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 STED TID KAT OBS! SE••••••DialogKoncertDialogDialogDialogDialogKoncertKoncertKoncertKoncertDialogDialogSceneOpen AirDialogDialogSceneOpen AirSceneAsienBørnDialogÅbningskonferenceÅbningskoncertSpiritual EmpowermentAkupunkturSundhedsdagGrundtvig in AsiaTrilok GurtuHuun-Huur-TuAsian DJsSamulNoriBørnearbejdeÅndeligt mødeLiving DanceAsian DreamsÅbent HusKastediskriminationDaksha SethAsiatiske SporAkram KhanAsian Waterfront CPHAsian Waterfront CPH.Kvinder i Afganistan•••• • •• • •••• • ••KA 10-16 FRI S. 4HL 21 FRI S. 5KK 19-21 FRI S. 34SH 13 FRI S. 34SH 10-17.30 FRI S. 34VA 13.30-17 FRI S. 33JH 21.30/20.30 B+ C+ S. 10SD/CK 20/21 C D S. 10VE SE WWW.VEGA.DK S.12/13KH 21 C D S. 11KG 11 FRI S. 32KB 19 FRI S. 35KH 21 C D S. 18NH 21/22/23 C D S. 23SH 11-17 FRI S. 35PH 14-16 FRI S. 32KH 21 C D S. 17ons + lør : SE WWW.KIT.DK EFTER 1 AUG S. 23DS 21 B/C C S.16IB 16-02/10-02 FRI /ENTRE S. 26/27IB FRI/ENTRE S. 28KM 18 FRI S. 32


• • •• • •• •••• ••• • ••• ••••12.-26. • SEPT••••••Festival DiaryKALENDERAUG/SEPT2728 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 17 19 22 26 STED TID KAT OBS! SEScene Leni-Basso•DialogDialogDialogBørnOpen AirDialogDialogKoncertKoncertSceneSceneOpen AirDialogDialogDialogKoncertFilmDialogDialogDialogDialogBusiness in CultureOprindelige på FilippinerneFra bistand til bankdir.Vietnam Water PuppetryStorm over AsiaMeditation i hverdagenÅbent HusYamatoAbida ParveenCity Contemporary Dance Co.24-hour PerformanceLittle ToysCelebrating AWForsoning i CambodiaFashion for DevelopmentSoul of Japanese stringsHimalaya FilmfestivalNetværkerFestaften for varm litteraturLitt. & samf. i SØ-AsienAfslutningskonferenceKH 21 B/C C S. 15NB 14 FRI S. 32HM 18-20 FRI S. 33MS 17-20 FRI S. 33SM 11/20.30 FRI S. 29NH 20.30 D+ E+ S. 25BK 14-17 FRI S. 35YY 13-17 FRI S. 35MA 20 B/C C S. 12VE 21 B+ C+ S. 13MA 20 B/C C S. 14KH 20-20 C D S. 18NH 20.30 D+ E+ S. 24NM 9.15-16 FRI S. 33SM 10-12 FRI S. 33NM 16.15-17.15 FRI S. 33SD 20 D+ D S. 11CT SE WWW.IMAGES.ORG S. 37CB 16.30-18.30 FRI S. 32CK 19.30 FRI S. 31DF 19.30 FRI S. 31EP 14-17 S. 4Ret til ændringer forbeholdes


Ta’ ud Festival Ta’ ud Oversigt Festival OversigtSPILLESTEDERCK:Christians KirkeStrandgade 1, København Kwww.christianskirke.dkSØ:SøndermarkenIndgang fra Søndre Fasanvej / BagSøndermarken, FrederiksbergKG:Kunstforeningen Gl. StrandGammel Strand 48, København Kwww.kunstforeningen.dkCT:DS:HL:Cinemateket, FilmhusetGothersgade 55, København KDansescenenØster Fælled Torv 34, København ØBillettlf. 35 43 20 21 hverdage 14-18www.dansescenen.dkHavneløbet, Københavns HavnMellem Knippelsbro & LangebroVE:VegaEnghavevej 40, København Vwww.vega.dkDIALOGMØDER OG KONFERENCERBK:Brahma Kumaris’ ÅndeligeVerdensuniversitetVoddroffsvej 9B, Frederiksbergwww.brahmakumris.dkKK:MS:NB:KKA KursuscenterVester Farimagsgade 29,København KMellemfolkeligt SamvirkeBorgergade 12-14, København KNiels BrockKultorvet 2, Auditorium 011,København KIB:JH:KH:MANH:SD:Islands Brygges KulturhusIslands Brygge 18, København Swww.islandsbryggeskulturhus.dkCopenhagen JazzhouseNiels Hemmingsens Gade 10,København Kwww.jazzhouse.dkKanonhallenØster Fælled Torv 37, København ØBillettlf. 35 43 20 21 hverdage 14-18www.kanonhallen.netMusikTeatret AlbertslundBibliotekstorvet 1-3, AlbertslundBillettlf. 43 64 02 44www.mute.dkNyhavnAfgang fra Netto-bådenes kajpladsKøbenhavn KDen Sorte DiamantSøren Kierkegaards Plads 1,København Kwww.densortediamant.dkBN:CB:DF:EP:HM:KA:KB:Biografsalen, NationalmuseetFrederiksholms Kanal 12, København KCopenhagen Business School, lok.2.01Solbjerg Plads 3, Frederiksbergwww.cbs.dkDansk ForfatterforeningStrandgade 6, København KEigtveds PakhusAsiatisk Plads 2, København KHuset i MagstrædeRådhusstræde 13, København Kwww.huset-kuc.dkKunstakademiets ArkitektskolePh. De Langes Alle 10, Homen,KøbenhavnKKøbenhavns BymuseumVesterbrogade 59, København VNM:PH:SA:SH:SM:VA:YY:NationalmuseetPrinsens PalaisNy Vestergade 10, København Kwww.natmus.dkPolitikens HusRådhuspladsen 37, København VShamballaPilestræde 59, København Kwww.shambala.dkSundhedshusetTeglgårdsstræde 4-8, København Ktel: 33 32 44 80Studentermenigheden AmagerHans Tausens KirkeHalfdansgade 6, København SVartovFarvergade 27 F, København KYin Yang Center for KinesiskAkupunkturIbstrupvej 1, Gentoftewww.yinyang.dk


Asian HarbourASIAN DREAMS- UNIK ISCENESÆTTELSE I OG AF KØBENHAVNS HAVNEn række fabelagtige danse-solisterinviterer publikum med på en unikrejse gennem Københavns Havn. Deter ikke Børsens spir eller den LilleHavfrue der står for skue, når publikumsejler gennem kanalerne oghavneløbet. I stedet vil en perlerækkeaf små forestillinger med martial arts,ny Khon dans, dans med faner ogmeget mere spejle sig i gløden fravandets mysterier. Det vand der tilalle tider har været symbolet på transformation,rejser og oplevelser i fremmedelande langt borte. Det bliverhelt givet en anderledes oplevelse iog af Københavns enestående havn.ASIATISKE SPOR- BYVANDRINGER I KØBENHAVNA harbour boat ride with a difference.Fabulous artists from Asia have beeninvited to select locations along theharbour front for this event. Expectsome radical statements, beautifulimages and strange sounds based onmyths, tales and characters of Asia.Medvirkende: Aida Redza & ArifwaranShaharuddin (Malaysia), PichetKlunchun (Thailand), Gumarang SaktiDance Company & Mugiyono Kasido(Indonesien), Mui Cheuk Yin & WaiMei Yeung (Hong Kong) & Sin ChaHong (Korea)Minder og billeder fra Asien har sat deres tydelige spor på kryds og tværs i byensrum – blandt mennesker, bygninger, handlende, templer og meget mere. Lokaleguides fører an på byvandringerne og inviterer indenfor hos den turkmenske tæppehandler,det buddhistiske tempel, sushirestauranten og møbeldesigneren.Trace Asia in Copenhagen. Go on a guided tour searching for Asian fingerprints.ASIAN DREAMSKøbenhavns HavnAfgang fra Nyhavn14. 15. 16. & 17. augkl. 21.00, 22.00 &23.002 timerUnik iscenesættelsearrangeret afKøbenhavnsInternationale Teatermed støtte fra HongKong ArtsDevelopment CouncilASIATISKE SPORBYVANDRINGER IKØBENHAVNons & lør i augkl. 13.00-16.00Se www.kit.dk forkonkrete ture fra 1. augArrangeret afKøbenhavnsInternationale Teateri samarbejde medlokale guides23 / IOA


Asien i byrummetLITTLE TOYSKøbenhavns Havnafgang fra Nyhavn5. & 6. sept kl. 20.302 timerEuropa premierearrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde medManden medCameraet og medstøtte fra SingaporeNational Arts Council.En commission afHong Kong ArtsFestival og SingaporeArts Festival.LITTLE TOYS (Singapore & Hong Kong)- Open Air film med livemusik i havnenMed ny musik til en af Kinas størstefilmklassikere, Little Toys, harSingapores førende komponist, MarkChan igen gjort sig bemærket.På original vis kombinerer han vestligetoner med klassisk kinesisk musik.Opført live til filmen med syv mandsorkester virker musikken let genkendeligog alligevel nuanceret på en heltny måde.”Little Toys” fører os igennem havnebyenShanghais storhed og fald medhistorien om en dukkemager og hendeslegetøj. Hvad Asta Nielsen gjorde forvestens film har hovedrolleindehavereni Little Toys, Ruan Lingyu – AsiensGreta Garbo – gjort for kinesisk film.Det ses tydeligt her. Og med Chansmusik til hendes skærende og nærværendespil bliver den 70 år gamlefilm til et vidunderligt og tårepersendemesterværk.Singaporean composer Mark Chanwith a Southeast Asian ensembleperforms Chan’s specially writtenmusic live to one of the great silentmovies from Asia. Little Toys (1933)takes us through Shanghai's rise anddecline. And Ruan Lingyu, China' sGreta Garbo, as the leading ladymakes sure that we don’t leave thecinema without shedding a tear ortwo.IOA / 24


Asian HarbourSTORM OVER ASIAMED YAT KHA (Tuva)- Open Air film medlivemusik i havnenSTORM OVER ASIAYat Kha &V.I. PudovkinKøbenhavns HavnAfgang fra Nyhavn29. & 30. aug kl. 20.302 timer 30 minBland det finske råbekor, LeningradCowboys, et land du aldrig har hørtom og en russisk klassiker fra 1928om arven efter Djengis Khan. Når YatKha spiller live til VsevolodsPudovkins stumfilm, "Storm over Asia– the heir to Genghis Khan" er derdømt kult i verdensklasse. De tuvanske,akrobatiske strubesangere har satstrøm til guitaren og vundet BBCRadio 3 World Music Award i 2001.Nu har de skabt en helt unik live synkroniseretlydside – med tale som detvar tradition i Tuva – til den russiskefilmpioners værk over verdens-historiensstørste barbar.Yat Kha har tidligere gæstet Danmarksom band på Roskilde Festivalen.Med ”Storm over Asia” projektet harde fået restaureret den eneste eksisterendekopi af Pudovkins mesterværk,som de nu turnerer med verdenover.The cutting edge band from the vastfrozen and barren lands of Tuva inSiberia have become cult with theirelectronics combined with their traditionalinstruments and own vocalacrobatics. They perform live to theamazing and uncensored version of"Storm over Asia – the heir toGenghis Khan", a Russian film from1928 made by pioneering filmdirector, V. I. Pudovkin.Nordisk premierearrangeret afKøbenhavnsInternationale Teater isamarbejde med Mandenmed Cameraet25 / IOA


Asien i byrummetASIANWATERFRONTCOPENHAGENIslands BryggesKulturhus21.- 24. augDagsprogramudkommer 1. augBestil gratis på3315 1564info@kit.dkIOA / 26ASIAN WATERFRONT COPENHAGENEt stort asiatisk marked med krydderier,the, tekstiler, tøj, restaurant og megetmere skaber rammen om AsianWaterfront Copenhagen. Her kan dubl.a. nyde din brunch efter en morgenfriskdukkert i havnen ved IslandsBrygge, inden du går på opdagelse ide mange aktiviteter.Under Asian Waterfront Copenhagener herboende asiatiske og danskekunstnere, musikere, designere ogkulturfolk med relation til Asien inviterettil at sætte hinanden i stævne vedstorbyens ny kerne ved havnen.Danskernes forestillinger om Asien bliverogså konfronteret med det fjerneAsien i et stort visuelt projekt. Her kanman følge billeder og kommentarer, nårbyens facader og rum lægger baggrundtil projektioner i virtual reality på enkæmpe dagslys-diodeskæm.Installationer, film og videoværker vilpræge omgivelserne i og omkringkulturhuset på Islands Brygge. Der vilvære skabelsesberetninger, indtryk fraøsten samt en lys- og lydinstallationder skaber en magisk have hvormånesten vokser frem i natten.Et stort videoværk skabt over de klassiskeindiske dansebevægelser ogden arabiske kalligrafi får bevidsthedentil at kredse om de store dansescenerfra tidens hotte Bollywood film.Hvis man er til asiatisk hennamaling,kalligrafi og frugtudskæring kan manleve sine drømme ud på forskelligeworkshops i løbet af weekenden.Ligesom børn i alle aldre kan prøvekræfter med de nyeste japanske computerspilpå diodeskærmen.Der er solodansere fra Indien,Filippinerne, Kina og Thailand.Filippino Dance Ensemble optrædermed nogle af deres koreografier,mens over 40 japanske dansere opførerden japanske folkedans Bon-Odori. Natdisc med Asian dub, sufi,Banglabeat og Bollywood vil desudenpræge aftener og nætter under AsianWaterfront Copenhagen.Live til midnat og derefter natdisc.Thailandsk instrumental, afghanskrag, indisk/dansk funky hybrid ogjapanske taiko trommer er eksemplerpå koncerterne. De spænder vidt; fraklassiske vietnamesiske og japanskekompositioner med Trane Duo til denye og hotteste newcomers fra dendansk-asiatiske pophimmel med bl.a.Andy Roda og Bombay Rockers.Udover traditionelle ceremonier byderscenen på ny performance.Bl.a. mødes multimedie kunstnere,shakti- og butoh dansere, fotograferog billedkunstnere på scenen i endansk-asiatisk performance.


Asian HarbourFour days of non stop AsianWaterfront. For the first time, theAsian communities have the opportunityto invite everyone to meet theirAsia in Copenhagen in such a largescaleevent.An Asian market with hot spices,herbs, teas, clothes, music and art,Asian cafes and a bar, calligraphyand installations along with film andvideo art in the evenings, as well asworkshops for children and thenewest Japanese computer gameswill bring you a non-stop Asia programmeon the new hot spot of thecity, Islands Brygge. The scene is setfor four days of spicy cultural adventures.And you can cool off in the newharbour pool.Asian Waterfront Copenhagen offersconcerts, dance and performances.An Asian “Bal Modern” where you canlearn Asian dances, a night disco withbeats of Asian hybrid, and bands willinclude the classically trained TraneDuo, the Danish born Filippino popstar Andy Roda and Bombay Rockers.Performances by multi-media artistsShakti- and butoh dancers, photographersand visual artists and moretraditional tea-ceremonies from bothJapan and China will also take place.Detailed programmefrom August 1 –order it for free at3315 1564info@kit.dkArrangeret afKøbenhavnInternationale Teater isamarbejde med herboendeasiatere, deresforeninger og organisationersamt IslandsBrygges Kulturhus ogManden med Cameraet27 / IOA


Asien for børnSe side 26-27 omAsian WaterfrontCopenhagen ogwww.kit.dk fra 1.august med detaljeretdagsprogram.Dagsprogrammetkan også rekvirerespå 3315 1564 /info@kit.dk.ASIAN WATERFRONT COPENHAGEN FOR BØRNUnder Asian WaterfrontCopenhagen kan alle børn deltage iworkshops i kalligrafi, origami, dragebygning,hånd-dekoration i hennaog thailandsk slik-produktion. Imensbørnene boltrer sig, kan forældrenehvile deres ømme fødder med thailandskfod-massage.Mettes Japan Cirkus byder på fortællingeri billeder for børn i allealdre.Koreansk adopterede Camilla Leetilbyder koreansk ansigts-maskemalingog workshops i produktion afkoreanske vimpler samt viftedans.SEPAK-TAKRAW- Øst-asiatisk fod-volleyUnder Asian Waterfront Copenhagenetableres også en bane, hvor de lidtældre børn kan deltage i den særligeform for volleyball 'sepak-takraw',også kaldet 'kick volley', der spillesmed fødderne i de fleste sydøst-asiatiskelande.BILLEDSKOLEN I TVILLINGEHALLEN-Batik og kalligrafiBilledskolen afholder nogle af sineberømte workshops, når de med asiatiskekunstnere, der bor i Danmark,sætter børn i stævne fra 5.-7. klassetrin.Amir Shariffudin fra Malaysia ogAwang Behartawan fra Indonesienarbejder med batik på flag og vimplergennem inspiration fra musik, billederog genstande. Med en kinesisk kalligrafimesterved deres side arbejderandre med pensel og tusch på rispapir.Resultaterne bliver udstillet underAsian Waterfront Copenhagen.Lukkede workshops.IOA / 28DANS I NORDVESTIndisk danse-workshopI løbet af august måned underviserden herboende indiske danserAnanthy Aron Pillai et hold børn ialderen 6-10 år i samarbejde medDans i Nordvest. Holdet, der undervisesi de basale bevægelser indenfortraditionel indisk dans, optræderunder Asian Waterfront Copenhagen.


Asia for childrenVIETNAM NATIONAL WATER PUPPETRY THEATREDrager dukker op med ild og vandsprøjt,mens vietnamesiske ballerinaerdanser deres yndefulde dans påvandspejlet. Med nærmest levendetrædukker ført under vand, skaberVietnam National Water PuppetryTheatre et vidunderligt univers forhele familien. Små anekdoter fra bådemytologien og dagliglivet bliver skildretgennem de fantastiske dukkers bevægelseri vandet og levende orkesterpå bredden. En oplevelse der er bådepoetisk, naiv og fuld af den storemagi. En rigtig familieforestilling, hvorogså de helt små kan være med.Med Vietnam National PuppetryTheatre blev den over 1000 år gamlemen uddøende tradition genoptagetog det har vagt stor begejstring overalthvor de siden har turneret i denganske verden.Dragons with fire, ballet dancers onthe surface of the water. It’s magicalfor all ages to catch this more than1000-year old traditional puppetrytheatre and their fabulous puppetsmoving on and out of the water whilemusic is played live at the bank.VIETNAM NAT.WATER PUPPETRYTHEATRESøndermarkenIndgang fraBag Søndermarken29. aug kl. 11.00 &29. 30. & 31. augkl. 20.3075 minGratisArrangeret afKøbenhavnsInternationale Teatermed støtte fraFrederiksbergSparekasses Fond,FrederikbergKommune ogMinistry of Cultureand Information,Socialist Republic ofVietnam.29 / IOA


Asien i skolenBLACK BOXI København deltager18 klasser med262 elever, der viludstille deresbokse fra 26. septArrangeret af O3VALT OM ASIENSe for yderligereinformationwww.altomasien.dkASIEN I SKOLEN - BLACK BOXFor flere end 2000 danske skoleeleverbliver en sort kasse en overraskendegenvej til en bedre forståelseaf Asien. Danske og asiatiskeskoleelever får et kig ind i hinandensverdener, når de samarbejderom undervisningsprojektet BlackBox, som forener oplysning omAsien med et kunstnerisk kreativtudtryk. Projektet går i al sin enkelhedud på, at danske skolebørnudfolder deres forestillinger omAsien i en kunstinstallation i en lillesort kasse.og musik fra Asien. Eleverne producerernu en ny installation i en sortkasse på baggrund af deres nye erfaringer.Black Box projektet kulminerer medferniseringer over hele landet 26. september,hvor elevernes kunstværkerudstilles på det lokale kunstmuseumeller galleri.Samtidig bliver billeder af kassernelagt ud på www.blackboxes.org.ALT OM ASIENIOA / 30Black Box projektet indledes med atdanske skoleelever går på jagt efterasiatiske påvirkninger i deres lokalområde.Derefter udfolder de deresforestilling om Asien i en tre-dimensionalinstallation i en lille kasse. Etfoto af værket sendes til skoleeleveri Asien, som så kommentererden. Imens udvides de danske eleversviden ved hjælp af undervisningsmateriale,gæstelærere, filmJP Undervisning har udarbejdet etstort undervisningsmateriale om asiatiskesamfundsforhold. Det er målrettetdanske elever og deres lærere i7. – 10. klasse.Materialet giver mulighed for at arbejdemed alt fra livsstil, trends og kultur iAsien til politiske forhold og udvikling.Det er gratis til rådighed for allelandets skoler.


Dialogue - LiteratureFESTAFTEN FOR VARMLITTERATURDe sydøstasiatiske landes litteraturer lige så gammel, omfattende ogmangfoldig på temaer og genrersom den danske. I denne anledningudgives noveller fra området og 4-5forfattere inviteres til Danmark for atlæse op af egen litteratur.Celebrating Asian Literature.Encounter Asian writers who readaloud from their literary works.Festaften for varmlitteraturChristians Kirke19. sept kl. 19.30Litteratur og samfund iSydøstasienDansk Forfatterforening22. sept kl. 19.30-21.30LITTERATUR OG SAM-FUND I SYDØSTASIENMød forfatterne Ho Anh Thai fraVietnam, Lakambini Sitoy fraFilippinerne og W.S. Rendra fraIndonesien til et litterært arrangement.Literature and Society in SouthEast Asia. Encounter writers fromthe Philippines, Vietnam andIndonesia.31 / IOA


Dialog - Kultur og ForandringBørns kamp imodbørnearbejdei BangladeshKunstforeningenGl. Strand10. aug kl. 11-12.45NetværkerCph Business School17. sept kl. 16.30-18.30Kastediskrimination iSydasienKunstforeningenGl. Strand10. aug kl. 14-16Kvinder i AfghanistanHuset i Magstræde21. aug kl. 18-20Business in Culture,Culturein BusinessNiels Brock27. aug kl. 14IOA / 32BØRNS KAMP IMODBØRNEARBEJDEI BANGLADESH14-årige A. Hossein og H.Mohammed fra Bangladesh fortællerom deres liv som børnearbejderesamt deres kamp for børns rettigheder.Børn og forældre kan stillespørgsmål om børnearbejde ogmale sammen med Arif, der til hverdagdekorerer cykeltaxaer.Children's fight against child labour.Two kids from Bangladesh talkabout their experiences as childlabourers.Arrangeret af Red BarnetFORMELLE/UFORMELLENETVÆRKERFremvisning af dokumentarfilmen:'The Wild East' - et portræt af to ungerussisk/mongolske mænd - om deresøkonomiske overlevelse i den nyemarkedsøkonomi. Desuden vil filminstruktørenog en antropolog gå i dialogomkring netværks-temaet.Formal/informal Networks. A documentaryabout two Mongolian hustlers,surviving an economy of transition.Arrangeret af Haslund FilmKASTEDISKRIMINATION ISYDASIENDialogmøde om kastediskriminationmed teater/trommegruppenViduthalai fra Indien, der også vildebattere efter forestillingerne.Desuden vises en kort dokumentarfilm'Kasteløs og hvad så?', produceretaf Folkekirkens Nødhjælp.Discrimination of the Outcasts inSouth Asia.Theatre and dialogueabout discrimation.Arrangeret af Folkekirkens NødhjælpKVINDER IAFGHANISTANForedrag af Quraisha Abdali, en højtuddannet,afghansk, kvindelig flygtning,der fortæller om de afghanskekvinders vekslende status og frigørelsegennem historien.Women in Afghanistan. The changingstatus of the Afghan women.Arrangeret af Dansk AfghanistanKomité (DAC)BUSINESS IN CULTURE,CULTURE IN BUSINESSOversat fra kinesisk betyder Guanxirelation eller forbindelse, men begrebeter mere komplekst. Eksperter fortællerom kulturens indvirkning påhandelslivet, og hvordan handelslivetgennem kommercialisering af kunstog kultur påvirker samfundet.The cultural dimension of doing businessin Asia.


Dialogue - Culture and ChangesOPRINDELIGE FOLK FRAFILIPPINERNEForedrag af en ung kvindelig præst fraet oprindeligt folk på Filippinerne, somvil fortælle om hvordan hun dagligtoplever sammenblandingen mellemanimisme og kristendom.Indigenous Peoples of the Philippines.An indigenous priest talks about mixingChristianity with Animist believes.Arrangeret af FDF (Frivillig Drenge- ogPigeforbund)IN FROM THE MARGINSEt møde hvis formål er at belyse ogdrøfte hvordan det er at stå udenforsamfundet - i Asien i forhold til iDanmark. Forum-teatret fra Nepaloptræder.Marginalised Groups. Theatre anddebate about living on the edge ofsociety.Arrangeret af MellemfolkeligtSamvirkeFASHION FORDEVELOPMENTDen bangladeshi ex-model BibiRussell arrangerer modeshow derkombinerer kvaliteten fra de bedsteeuropæiske modehuse med forbedredelivsvilkår for fattige vævere ifBangladesh.Ex-model Bibi Russell shows her collectionof fashion from Bangladesh.CELEBRATING ASIANWOMENKonferencen sætter fokus på Asienskvinder generelt og herboende asiatiskekvinder i særdeleshed.Opfattelsen af asiatiske kvinder er forbundetmed stereotyper der hindrerde asiatiske kvinders integration.A conference about the experience ofbeing a female Asian immigrant inDenmark.Arrangeret af Philippine Women'sNetwork BabaylanFORSONING I CAMBODIATeaterforestillingen “Photographs fromS21” handler om to fanger fra det,berygtede dødsfængsel S21 under deRøde Khmerer. Forestillingen indgår iet dialogmøde om 'Den Nødvendigeforsoning' med klip fra filmen “S-21”.The Khmer Rouge Death Machine.Arrangeret af Folkekirkens NødhjælpIMAGES OF GRUNDTVIGIN ASIADialogseminaret belyser hvordan firekulturpersonligheder fra Asien er inspireretaf Grundtvig og den danske folkehøjskolemere generelt.A seminar in which four personalitiesfrom Asia relate to Grundtvig and histradition of schooling.Oprindelige folk fraFilippinerneHuset i Magstræde28. aug kl. 18-20In from the MarginsMellemfolkeligtSamvirke29. aug kl. 17-20Forsoning iCambodiaStudentermeningheden11. sept kl. 10-12Celebrating AsianWomenNationalmuseet11. sept kl. 9.15-16Fashion forDevelopmentNationalmuseet11. sept kl. 16.15-17.15Images of Grundtvigin AsiaVartov9. sept. kl. 13.30-17:0033 / IOA


Dialog - Ånd og LivSpiritualEmpowermentKKA Kursuscenter8. aug kl. 19-21AkupunkturSundhedshuset9. & 13. aug kl. 13-16SundhedsdagSundhedshuset9. aug kl. 10-17.30SPIRITUALEMPOWERMENTForedrag af Sister Jayanti, åndeliglærer ved Brahma Kumaris ÅndeligeVerdensuniversitet- fortæller om hvordanman lever et åndrigt liv i en kompleksverden via meditation og God'sHealing Power of Love.Sister Jayanti talks about how to livea spiritually rich life in a complexworld.Arrangeret af Brahma Kumaris' ÅndeligeVerdensuniversitetSUNDHEDSDAG ISUNDHEDSHUSETGennem demonstrationer og foredragtrækkes linier mellem et østligt sygdoms-og sundhedssyn og den vestligetolkning, som den kommer til udtryk iforskelllige former for alternativbehandling såsom meditation, healing,akupunktur og ernæringsterapi.Arrangeret af: Institut for optimalNæringAKUPUNKTURTo kinesiske akupunktører vil sammenmed radiolægen Carsten VagnHansen fortælle om akupunktur, hvorogså publikum vil blive inviteret til atprøve det. Desuden serveres der forskelligeslags sund te.'Chinese Acupuncture'. A workshopwith two Chinese acupuncturists andthe Radio Doctor.Arrangeret af Yin Yang Center forKinesisk AkupunkturIOA / 34


Dialogue - Spirit and LifeÅNDELIGT MØDE -VEJEN VI GÅR...To repræsentanter fra henholdsvisøstens religioner og vestens religionermødes i en dialog om tro, religion oglivsstil. Hvad er tro for dig? Hvad vildet sige at være på den åndelige vej?Er der flere veje til Gud?Spiritual Meeting. Different religiousgroups discuss spiritual topics.Arrangeret af Folkekirke &Religionsmøde / Brahma Kumaris'Åndelige VerdensuniversitetÅBENT HUSShamballa åbner huset med musik ogmystik, yoga og massage, indiskelækkerier og inspiration fra det fjerneØstenMusic, mysticism, Yoga, and massage,Indian delicatessens and inspirationfrom the Far EastArrangeret af ShamballaMEDITATION I HVERDAGENWorkshop om meditation i hverdagen,der indeholder foredrag, guidede meditationeraf lokale mediationslæreresamt tid til refleksion.Everyday Meditation. A workshopabout how to reflect upon yourself.Arrangeret af Brahma Kumaris' ÅndeligeVerdensuniversitetÅBENT HUSDemonstration og foredrag om akupunkturog akupressur til stemningsfyldtTai Chi opvisning og te-smagning.Lecture on and demonstration aboutacupuncture and acupressure withTai Chi show.Arrangeret af Ying Yang Center forKinesisk AkupunkturÅndeligt møde -Vejen vi går...Kbh’s Bymuseum10. aug kl. 19Åbent husShamballa16. aug kl. 11-17Meditation i hverdagenBrahma Kumaris’ÅndeligeVerdensuniversitet30. aug & 13. sept.kl. 14-17Åbent HusYin Yang Center forKinesisk Akupunktur31. aug kl. 13-1735 / IOA


Asien i medierneDR i Asien –Asien i DRP1Radioklassikeren10.,17., 24. & 31. augkl. 11.05-12.00P1Et øjeblik8.-12. sept &22.-26. septkl. 12.50-13.00P2Asiatisk temauge30. aug - 7. septP2Temasøndag –Asiatiske klange31. aug kl. 20-23P2Temasøndag –Lyden af Asien7. sept kl. 20-23Meget mere fraAsien i Panorama,Kulturnyt, Alfabet,Silikone, Filmlandog i DR regionalerneMEDIEFOKUSPÅ ASIENImages of Asia’s medieprogram vilunder festivalen bringe det moderneAsien langt ind i de danske hjem.Igennem reportager, features, interviews,portrætter, film og foto i medierne,vil vi komme ganske tæt på densmeltedigel af kulturelle, politiske ogøkonomiske udviklinger, der foregår idet moderne Asien netop nu.Mediefolk fra hele Asien vil besøgeDanmark for at rapportere til såvel ossom til deres eget publikum hjemme.De asiatiske mediefolk vil arbejdesammen med danske kolleger overhele landet – ligesom danske mediervil opsøge brændpunkter og udviklingscentrei Asien.Images of Asia’s medieprogram vil pådenne måde styrke indsigten, samarbejdetog dialogen mellem toverdensdele, som fremover får mereog mere brug for hinanden.During the Images of Asia festival,modern Asia will be visible throughthe media. Through reports and features,the audience will get a close-upimage of the turbulent cultural, politicaland economic development takingplace in Asia these years.Media people from Asia will co-operatewith Danish colleagues, collaboratingacross continents. Through thisprocess the insight, collaboration anddialogue will be strengthened.INDONESIENSBEDSTE SKRIBENTGÆSTER KØBENHAVNEn af Images of Asia’s mest interessantegæster bliver skribenten ogdemokratiforkæmperen GoenawanMohamad. Med hans besøg får vi ensjælden lejlighed til at få indblik i,hvad der siges og tænkes i verdensstørste muslimske land - og nu ogsåverdens tredje største demokrati -Indonesien.Goenawan Mohamad påvirker hveruge den politiske dagsorden med sinklumme i Indonesiens svar på TimeMagazine – TEMPO - som han ogsåer redaktør af.Mød Goenawan Mohamad underImages of Asia’s åbningskonference,fredag/lørdag 8.-9. august påArkitektskolen, samt i tv, radio ogunder debatter i det københavnskekulturliv.IOA / 36


Asia in the mediaHIMALAYA FILMFESTIVALDR2Indian summer10.-31. julifOne of the most important guests atthe Images of Asia Festival will be theprominent columnist and democracyactivist Goenawan Mohamad. Meetinghim, will give a unique opportunity toget insight into the largest muslimcountry - and now also, the third largestdemocracy in the world -IndonesiaMeet Goenawan Mohamad at theImages of Asia Opening Conference,Friday/Saturday August 8-9, at theSchool of Architecture, on television,radio and debates in Copenhagen.Himalayas dale mellem de storebjergmassiver har i årevis sammenmed den tibetanske højslette væretisolerede fra omverdenen. I dag harvejbyggeri, lufthavne, elektricitet ogsatellit-tv lukket det tyndt befolkedeområde op for den ydre verden ogdermed banet vejen for en strøm afkulturpåvirkninger.Himalaya Filmfestival præsenterer etbredt udvalg af spille- og dokumentarfilmfra Himalaya-området, som gårmod disse påvirkninger i deres fokuserenpå områdets særlige kultur.Der arrangeres desuden et seminarmed temaet: ”Bhutan – et nyt film- ogTV-land”, hvor to bhutanesiske filminstruktørerdeltager.The Himalayan valleys between themassive mountains have for centuriesbeen isolated from the surroundingworld. Today, those ancientcultures are threatened by themodern world. The Himalayan FilmFestival will present a variety offeature and documentary films,focussing on the culture of the area.Also visit the seminar, ”Bhutan –a new film and TV culture developing?”,where you can meet twofilm directors from Bhutan.DR2Temaaften omAsien28. sept kl. 20.35-24TV2The Secret of MySuccesses4. aug kl. 23.15HimalayaFilmfestivalCinemateket,København12.-26. septReporting Asia -mediekonferenceDanmarksJournalist Højskole,Århus29. aug kl. 10-17(se ogsådialogprogrammet)37 / IOA


Images of AsiaUdarbejdet afHc Gimbel i samarbejdemedVibeke Quaade,Jutta Helles,Olaf Gerlach Hansen,Katrien Verwilt,Trevor Davies ogsamarbejdspartnereFoto:PR foto fra arrangører,kompagnierog kunstnereLayout:Mika KokkonenTryk:Handy Print A/SIOA / 38


CreditsORGANISATIONImages of Asia i KøbenhavnImages of Asia i København koordineres af Københavns Internationale Teater.Programmet produceres af Københavns Internationale Teater, Islands Brygges Kulturhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstforeningen Gl. Strand, Danmarks Radio,Manden med Cameraet, Kanonhallen, MusikTeatret Albertslund, Dansescenen, Vega, Copenhagen Jazzhouse, Den Sorte Diamant, Fotografisk Center, Nationalmuseet,Kunstindustrimuseet, Øksnehallen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Frederiksberg Kommune, Københavns Havn, Billedskolen Tvillingehallen, Oplysningscenter om den 3.Verden, U-land.dk, JP Undervisning, lokale skoler, CKU, Fagligt Forum for Ulandsoplysning, herunder særligt Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet,Dansk Ungdoms Fællesråd, Arbejdernes Internationale Forum, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Flygtningehjælp, Nordisk Institut for Asien-studier, FolkekirkensTværkulturelle Samarbejde, Mobile Mini Circus for Children, Børnecentret Aschiana, Yin Yang Center for kinesisk akupunktur, Brahma Kumaris’ Åndelige Verdensuniversitet,”Phil” Womens Network Babaylan DK, Haslund Film, Dansk Afghanistan Komité, ALOA og FDF, India Foundation for the Arts, Zuni Icosahedron, Bamboo Curtain Studio,Danmarks Journalisthøjskole, Cinemateket, danske dagblade, elektroniske medier og produktionsselskabe, en række medier, institutioner og netværk i Asien, asiatiskekunstnere, kulturpersonligheder, journalister, osv bosat i København samt deres asiatiske foreninger og lokale medier.Images of Asia I DanmarkCenter for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) har det overordnede ansvar for den landsdækkende Images of Asia festival.Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra er protektor for Images of Asia.Images of Asia arrangeres og produceres i et bredt samarbejde mellem statslige institutioner, NGOer, kulturinstitutioner, foreninger, folkeoplysningsorganisationer,kommuner, amter, medier, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og enkeltpersoner i Danmark og udlandet.FINANSIERINGDen landsdækkende Images of Asia festival finansieres via midler fra:Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU), Udenrigsministeriet/Danidas oplysningsbevilling, EU's oplysningsbevilling, Undervisningsministeriet,EU-Japan Fest Japan Committee, Korea Foundation, MECENAT - Association for Corporate Support of Arts, The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Ministryof Culture and Information Socialist Republic of Vietnam, Ministry of Culture The People’s Republic of China, Home Affairs Bureau Hong Kong SAR, StatensMusikråd, private sponsorer herunder Singapore Airlines samt bidrag fra Images of Asias samarbejdspartnere og bidrag for asiatiske myndighederWarning: "This document has been produced with the financial assistance of the European Community. The views expressed herein are those of Images of Asiaand can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission"I København finansieres Images of Asia programmet desuden af Københavns Kommune, Teaterrådet og Københavns Internationale Teater


WWW.IMAGES.ORGIMAGES OF ASIA · VESTERGADE 5 · 1456 KØBENHAVN K · TEL 3317 9700 · INFOIMAGES.ORG

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!