Fuldmægtig Rikke Lise Simested Undervisningsministeriet ...

bkchefer.dk

Fuldmægtig Rikke Lise Simested Undervisningsministeriet ...

Fuldmægtig Rikke Lise SimestedUndervisningsministerietAfdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejdeKontor for de videregående uddannelser 1Frederiksholms Kanal 261220 København KDato:25. februar 2011 /hadlHøringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelorsom socialrådgiverBørne – og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at komme med høringssvar.Overordnet finder foreningen, at der med udkastet til bekendtgørelse om uddannelsen tilsocialrådgiver sendes væsentlige signaler i forhold til den kunnen og de kompetencer, derforventes af fremtidens socialrådgivere. Også på det overordnede niveau tænker foreningen, at deter positivt, at signaler om analyse, koordinering, projektlederrolle, refleksion overforskningsresultater samt vurdering af effekt, kvalitet og pris har fået en plads i bekendtgørelsen.Foreningen vægter selvfølgelig også de andre pinde i bekendtgørelsen, men vælger at fremhævede nyere tendenser. Myndighedsudøvelsen er stadig en central del af arbejdet – og der er en lillebekymring for, om der er nok vægt på denne funktion. Begreber er nævnt direkte ibekendtgørelsen, så her er det selvfølgelig op til uddannelses- og praktiksted at sikre en god ballastog et fokus på denne funktion.Børne- og Kulturchefforeningen har haft en plads i "Børner udvalget", hvor der har været mangerelevante drøftelser i forhold til de fremtidige forventninger til socialrådgivernes rolle herunderbl.a. "arbejdsdeling" i forhold til det faglige indhold og fokus i diplomuddannelse ogmasteruddannelse, begrebet kernefaglighed for en socialrådgiver samt drøftelsen omkringgeneralisering og specialisering. Derudover havde bl.a. Børne- og Kulturchefforeningen en vinkeli forhold til ledelse og fremme af interesse for dette felt. I udvalget har der også været fokus påpraktikforløbet og arbejds- og ansvarsfordeling og kommunikation mellem uddannelsessted ogpraktik, som jo ikke direkte har en plads i en uddannelsesbekendtgørelsen, hvor der generelt er lagtvægt på de forventede færdigheder og kompetencer på baggrund af både skoledel og praktikdel.Det kunne være en overvejelse med et selvstændigt formål med praktikken. 1Sekretariat: Ørbækvej 100, blok 1, 5220 Odense SØTlf.: 6551 5001 mobil: 2051 6838 fax: 6551 5015 bkf@bkchefer.dk www.bkchefer.dk


Foreningen vil afslutte sit høringssvar med lige at opsummere "Børner udvalgets" anbefaling, dadet afspejler en forholdsvis høj grad af konsensus mellem de involverede parter i arbejdet, somtegner godt for implementeringen af uddannelsen herunder de enkelte parters rolle i at understøttebåde de nye signaler i uddannelsen samt et fokus på de "gamle" kernekompetencer. Herunder enforpligtelse til samtidig at have en bevidsthed om næste step for socialrådgiverneuddannelsesmæssigt, hvis der skal fastholdes en udvikling på området og skabes enforskningstradition med forankring i det praktiske miljø også.Børner udvalget anbefalede følgende – som foreningen finder uddyber og skærper en del afpindene i bekendtgørelsen:1. At socialrådgiveruddannelsen fortsat sikrer den studerende generelle kompetencer i forhold tilsocialrådgivning og socialt arbejde samtidig med, at uddannelsen giver mulighed for, at destuderende kan udbygge deres erhvervskompetence inden for områderne udsatte børn og unge,beskæftigelse og voksne udsatte og personer med handicap.2. At sammenhængen mellem teori og praksis øges. Dette kan fx ske ved, at uddannelseninddrager praksisnære cases i undervisningen, og ved at de studerendes bachelorprojekter tagerudgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Ligeledes skal aftagerne bidrage med praksisnæreprojekter i uddannelsen, og undervisernes praksiskendskab skal styrkes gennem fx deltagelse iprojekter med praksis, undervisning på efter- og videreuddannelserne og praktik.Uddannelsespraktikken skal styrkes, og praksisstudiet skal afskaffes og erstattes af forpligtendesamarbejdsaftaler mellem aftagere og uddannelsesinstitutionerne om undervisningenspraksisnærhed.3. At de metodiske og analytiske kompetencer styrkes i uddannelsen, og herunder evnen til atudføre systematisk undersøgelses- og udredningsarbejde og anvende forsknings- ogudviklingsbaseret viden, evnen til at anvende juridisk metode samt evnen til at inddrage detøkonomiske perspektiv i vurderingen af sammenhængen mellem pris, kvalitet og effekt. Dissekompetencer er en forudsætning for, at socialrådgivere med faglig ballast, udblik og innovationkan udfylde myndighedsrollen og varetage en tværgående og koordinerede funktion.4. At organisationsforståelsen styrkes, således at uddannelsen sikrer, at de studerende kan forstå ogagere i politiske og organisatoriske rammer og har en indgående forståelse for deres rolle sommyndighedsudøver.5. At den tværgående funktion styrkes, således at de studerende får kompetencer til at påtage sigrollen som koordinator i et tværprofessionelt samarbejde.6. At aftagere og forskningsinstitutioner indgår forpligtende samarbejder medsocialrådgiveruddannelsen om udvikling af praksisnær viden om sociale problemstillinger. Dettebidrager for det første til, at forskningen integreres i socialrådgiveruddannelsen og senere anvendes 2Sekretariat: Ørbækvej 100, blok 1, 5220 Odense SØTlf.: 6551 5001 mobil: 2051 6838 fax: 6551 5015 bkf@bkchefer.dk www.bkchefer.dk


af socialrådgivere, som er fortrolige med at vurdere og anvende forskningsresultater. For det andetbidrager det til opsamling af praksisnære og professionsrelevante problemstillinger.Kontaktpersoner i Børne- og Kulturchefforeningen er:Formand for bestyrelsen Klaus Majgaard (tlf: 20 51 68 38/ 65 51 50 01 eller klm@odense.dk)Bestyrelsesmedlem Hanne Dollerup (tlf: 59 53 44 86/ 21 45 44 86 ellerhanne.dollerup@kalundborg.dk)Med venlig hilsenHanne DollerupBestyrelsesmedlem 3Sekretariat: Ørbækvej 100, blok 1, 5220 Odense SØTlf.: 6551 5001 mobil: 2051 6838 fax: 6551 5015 bkf@bkchefer.dk www.bkchefer.dk

More magazines by this user
Similar magazines