12.07.2015 Views

Aktivering - for dig under 30 - FOA

Aktivering - for dig under 30 - FOA

Aktivering - for dig under 30 - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

F O A – f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s eAKTIVERING– <strong>for</strong> <strong>dig</strong> <strong>under</strong> <strong>30</strong>3


INDHOLD1. Du er <strong>under</strong> 25 år og uden uddannelse side 42. Du er <strong>under</strong> 25 år og uden uddannelse,men har mindst 2 års erhvervserfaringside 63. Du er <strong>under</strong> 25 år med uddannelse side 84. Du er mellem 25 og <strong>30</strong> årog uden uddannelseside 105. Du er mellem 25 og <strong>30</strong> årmed uddannelseside 12Hvis du siger nej til aktivering side 14Redaktion: <strong>FOA</strong>s A-kassePolitisk ansvarlig: Dennis KristensenLayout: Bente Stensen, girafisk designTryk: Foas trykkeriOplag: 2000 stk2ISBN: 978-87-90418-97-7


AKTIVERING – <strong>for</strong> <strong>dig</strong> <strong>under</strong> <strong>30</strong>Når du har været le<strong>dig</strong> i 6 måneder,skal du lave en jobplan sammenmed Jobcentret eller din andenaktør. En anden aktør kanvære en fag<strong>for</strong>ening, et konsulentfirmaeller en uddannelses-institution,som Jobcentret samarbejdermed. I jobplanen aftaler I,hvilke konkrete aktiveringstilbud,der kan hjælpe <strong>dig</strong> tilbage på arbejdsmarkedet.Det overordnedemål med al aktivering er nemlig,at du hurtigst muligt kommer iordinært arbejde.Jobplanen kan indeholde tilbudom:n Ansættelse med løntilskud iop til 1 årJobplanen er en bindende aftale.Den kan kun ændres efter aftalemed Jobcentret eller din andenaktør.<strong>Aktivering</strong> tæller som le<strong>dig</strong>hedDu skal være opmærksom på, atalle <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> aktivering tællersom le<strong>dig</strong>hed og bruger af denperiode, du kan modtage dagpenge.Forskellige reglerDer er <strong>for</strong>skellige regler om aktivering.Fx afhænger det af dinalder, din uddannelsesbaggrundog din erhvervserfaring, hvilketilbud og hvilken sats (kroner ogører) du kan få.n Virksomhedspraktik i op til4 ugern Vejledning og uddannelseFor at gøre det mere overskueligt<strong>for</strong> <strong>dig</strong>, har vi delt pjecen op i 5<strong>for</strong>skellige afsnit – så behøver dubare læse dét, der passer til <strong>dig</strong>.3


Spørgsmål og svar:Skal jeg søge arbejde og ståtil rå<strong>dig</strong>hed, når jeg deltager ide 18 måneders uddannelse?Nej – du er hverken <strong>for</strong>pligtettil selv at søge arbejde eller tilat stå til rå<strong>dig</strong>hed <strong>for</strong> <strong>for</strong>midletarbejde. Heller ikke selvom du i løbet af de 18 månederfylder 25.Jeg arbejder mere end 20-timer om ugen. Skal jeg såsta<strong>dig</strong> i aktivering i 18 måneder?Ja, men Jobcentret skal<strong>for</strong>søge at tilrettelægge uddannelses<strong>for</strong>løbet,så du kanpasse dit arbejde ved siden af.5


1. Du er <strong>under</strong> 25 år og uden uddannelseHvis du ikke har en kompetencegivendeuddannelse, skal du efteret halvt års le<strong>dig</strong>hed deltage iuddannelse i sammenlagt 18 måneder.Du vælger selv, hvilken uddannelsedu vil optages på, men Jobcentrettilbyder <strong>dig</strong> ikke en pladspå uddannelsen. Du må selv søgeom optagelse på lige fod med alleandre uddannelsessøgende.Vælger du en ordinær uddannelse,fx en ungdomsuddannelse elleren videregående uddannelse,kan du normalt ikke få ydelser fraa-kassen, mens du uddanner <strong>dig</strong>.Du må leve af det samme somandre studerende og elever, fx SUeller elevløn.Hvis du er <strong>for</strong>sørger eller har opbrugtdine SUklip, kan Jobcentretrent undtagelsesvis godkende,at du får aktiveringsydelse til enSUberettiget uddannelse. <strong>Aktivering</strong>sydelsensvarer til 50 % af denhøjeste dagpengesats.Hvis du ikke begynder på en ordinæruddannelse, skal du deltagei et særligt tilrettelagt uddannelses<strong>for</strong>løb.De særligt tilrettelagte<strong>for</strong>løb <strong>for</strong>egår <strong>for</strong> detmeste på erhvervsskolerne og kanfx bestå af almene fag kombineretmed værksteds<strong>under</strong>visningog praktik. Her får du aktiveringsydelsefra os, men kun på halvsats. Fylder du 25 år <strong>under</strong>vejs,vil du fra dén dag få udbetaltydelsen med din almindelige dagpengesats.Dit uddannelses<strong>for</strong>løb på sammenlagt18 måneder kan entenbestå af flere adskilte periodereller af en samlet uddannelsesperiode.Når du afslutter et <strong>for</strong>løbpå mindre end 18 måneder, kandu få dagpenge, mens du venterpå et nyt tilbud. Så længe du er<strong>under</strong> 25 år, udbetales dagpengenei ”venteperioden” kun medhalv sats.4


2. Du er <strong>under</strong> 25 år og uden uddannelse,men har mindst 2 års erhvervserfaringI stedet <strong>for</strong> de 18 måneders uddannelse,som andre unge skaligennem, kan Jobcentret tilbyde<strong>dig</strong> virksomhedspraktik eller ansættelsemed løntilskud.Som fuldtids<strong>for</strong>sikret skal du havehaft sammenlagt 2 års fuldtidsarbejdeinden <strong>for</strong> 3 år. Er du deltids<strong>for</strong>sikret,skal du have haft arbejdesvarende til sammenlagt 16måneders fuldtidsarbejde inden<strong>for</strong> 3 år.er normalt på fuld tid, og du fåroverenskomstmæssig løn.VirksomhedspraktikVirksomhedspraktikken er etkortvarigt praktik<strong>for</strong>løb på op til4 uger i en privat virksomhed ellerpå en offentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat <strong>under</strong> praktikken,så i stedet <strong>for</strong> løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.Ansættelse med løntilskudDu kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller en offentligarbejdsplads i op til 1 år.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige detbeløb, du plejer at få i dagpenge.Du bliver der<strong>for</strong> ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei mindst et år. AnsættelsenRå<strong>dig</strong>hed <strong>under</strong> tilbudNår du ansættes med løntilskudeller er i virksomhedspraktik, skaldu <strong>for</strong>tsat stå til rå<strong>dig</strong>hed <strong>for</strong> arbejdsmarkedet.Det vil sige, at duskal søge job og tage imod arbejde,som Jobcentret <strong>for</strong>midler til<strong>dig</strong>.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk <strong>for</strong> at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom le<strong>dig</strong>e job.6


Fra januar 2008 skal du gå indpå Jobnet hver uge.Spørgsmål og svar:Jobcentret har mulighed <strong>for</strong> atdispensere fra kravet om rå<strong>dig</strong>hed<strong>under</strong> aktivering.Må jeg tælle aktivering medtil de 2 års fuldtidsbeskæftigelse?Fritagelse <strong>for</strong> aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget <strong>for</strong> aktivering.Nej, du kan kun få medregnetordinært arbejde. Arbejdetskal desuden være udført i enperiode, hvor du er medlemaf en a-kasse.7


3. Du er <strong>under</strong> 25 år med uddannelseNår du har en kompetencegivendeuddannelse, kan Jobcentrettilbyde <strong>dig</strong> alle <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> aktivering.Indtil du begynder i et aktiveringstilbudog i le<strong>dig</strong>hedsperiodermellem tilbud, får du udbetaltdagpenge som sædvanligt.Ansættelse med løntilskudDu kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller en offentligarbejdsplads i op til 1 år.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige det beløb,du plejer at få i dagpenge.Du bliver der<strong>for</strong> ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei mindst 1 år. Ansættelsen ernormalt på fuld tid, og du fåroverenskomstmæssig løn.VirksomhedspraktikVirksomhedspraktikken er etkortvarigt praktik<strong>for</strong>løb på op til4 uger i en privat virksomhed ellerpå en offentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat <strong>under</strong> praktikken,så i stedet <strong>for</strong> løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.UddannelseJobcentret kan også give <strong>dig</strong> tilbudom uddannelse. Under uddannelsenfår du aktiveringsydelsefra a-kassen.Uddannelsestilbuddet med aktiveringsydelsekan spænde overkurser af få ugers varighed tillængerevarende uddannelses<strong>for</strong>løb.Du kan ikke få aktiveringsydelsetil uddannelser, der berettigertil SU. Jobcentret kan dog efteret konkret skøn dispensere, hvisdu er <strong>for</strong>sørger eller har opbrugtdine SUklip.8


Rå<strong>dig</strong>hed <strong>under</strong> tilbudNår du er i aktivering, skal du<strong>for</strong>tsat stå til rå<strong>dig</strong>hed <strong>for</strong> arbejdsmarkedet.Det vil sige, atdu skal søge job og tage imodarbejde, som Jobcentret <strong>for</strong>midlertil <strong>dig</strong>.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk <strong>for</strong> at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom le<strong>dig</strong>e job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Spørgsmål og svar:Jobcentret har mulighed <strong>for</strong>at dispensere fra kravet områ<strong>dig</strong>hed <strong>under</strong> aktivering.Jeg arbejder mere end 20 timerom ugen. Skal jeg så sta<strong>dig</strong>i aktivering i 18 måneder?Fritagelse <strong>for</strong> aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget <strong>for</strong> aktivering.Ja, men Jobcentret skal<strong>for</strong>søge at tilrettelægge uddannelses<strong>for</strong>løbet,så du kanpasse dit arbejde ved siden af.9


4. Du er mellem 25 og <strong>30</strong> år og udenuddannelseNår du skal i aktivering førstegang efter et halvt års le<strong>dig</strong>hed,bliver du ansat i et offentligtløntilskudsjob i en periode på 6måneder.Du får overenskomstmæssig løn,men lønnen må ikke overstige detbeløb, du plejer at få i dagpenge.Du bliver der<strong>for</strong> ansat på et nedsattimetal, så din løn svarer tildagpengene.Næste gang du skal i aktivering,kan du få samme slags tilbud somalle andre, fx virksomhedspraktik,kurser eller job med løntilskud pådet private arbejdsmarked.Uddannelse i stedet <strong>for</strong>aktiveringDu kan i stedet <strong>for</strong> det offentligeløntilskudsjob vælge at gå i gangmed en uddannelse på almindeligevilkår, altså med SU ellerelevløn.Er du allerede startet i løntilskudsjobbet,kan du efter aftale medJobcentret frit stoppe, hvis duhellere vil i gang med en uddannelse.Vælger du uddannelse frem <strong>for</strong>løntilskudsjobbet, får du 8 ugerpå dagpenge til at finde den uddannelse,du gerne vil søge indpå. Hvis du er i tvivl om, hvaddu skal vælge, eller hvad du kanklare, er det en god ide at søgeråd og vejledning i Jobcentret.Når du efter de 8 uger har valgten uddannelse, får du et almindeligttilbud om aktivering. Tilbuddetvil normalt vare, indtil du skalstarte i uddannelsen.Rå<strong>dig</strong>hed <strong>under</strong> tilbudNår du er i aktivering, skal du<strong>for</strong>tsat stå til rå<strong>dig</strong>hed <strong>for</strong> arbejdsmarkedet.Det vil sige, atdu skal søge job og tage imodarbejde, som Jobcentret <strong>for</strong>midlertil <strong>dig</strong>.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skal10


gå ind på Jobnet.dk <strong>for</strong> at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom le<strong>dig</strong>e job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed <strong>for</strong> atdispensere fra kravet om rå<strong>dig</strong>hed<strong>under</strong> aktivering.Fritagelse <strong>for</strong> aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget <strong>for</strong> aktivering.Spørgsmål og svar:Får jeg karantæne, hvis jegalligevel ikke starter på denuddannelse, jeg har valgt?Hvis du ikke begynder på denuddannelse, du er optaget på,mister du retten til dagpenge,indtil du har haft ustøttetarbejde af en varighed påmere end <strong>30</strong>0 timer inden <strong>for</strong>10 uger.Det samme gælder, hvis duundlader at søge ind på uddannelsen.11


arbejde, som Jobcentret <strong>for</strong>midlertil <strong>dig</strong>.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk <strong>for</strong> at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom le<strong>dig</strong>e job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed <strong>for</strong>at dispensere fra kravet områ<strong>dig</strong>hed <strong>under</strong> aktivering.Fritagelse <strong>for</strong> aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget <strong>for</strong> aktivering.13


Hvis du siger nej til aktiveringDet får alvorlige konsekvenser<strong>for</strong> din ret til dagpenge, hvis dusiger nej til aktivering, eller hvisdu udebliver fra samtaler, somJobcentret og a-kassen har indkaldt<strong>dig</strong> til.Det samme gælder, hvis duophører i et tilbud i utide udenførst at have aftalt det medJobcentret. Hvis du får ordinærtarbejde, kan du normalt stoppe itilbuddet uden konsekvenser.Det kan du få mere at vide om idin lokale a-kasse.14


Du er le<strong>dig</strong> og <strong>under</strong> <strong>30</strong> årEfter 6 måneders le<strong>dig</strong>hed skal du sammenmed Jobcentret lave en bindende jobplan.Jobplanen kan indeholde:n Ansættelse med løntilskudn Virksomhedspraktikn Vejledning og uddannelseDer er <strong>for</strong>skellige regler, afhængig af din alder,din uddannelse og din erhvervserfaring.Pjecen er der<strong>for</strong> inddelt i afsnit, så du nemtog hurtigt kan finde de muligheder, rettighederog pligter, der er <strong>for</strong> netop <strong>dig</strong>.Du er altid velkommen til at kontakte dinlokale a-kasse, der er parat til at hjælpe <strong>dig</strong>.Staunings Plads 31790 København VTlf.: 46 46 26 26www.foa.dk2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!