Sikkerhedsdatablad - Dana Lim A/S

danalim.dk

Sikkerhedsdatablad - Dana Lim A/S

DRSikkerhedsdatabladifølge 1907/2006/EF, Artikel 31Side 1/5Trykdato: 29.11.2010 Revision: 29.11.20101 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed- Oplysninger om produktet- Handelsnavn: ergo 4052- Stoffets/præparatets anvendelse Klæbemiddel- Producent/leverandørDANA LIM A/SKØBENHAVNSVEJ 220DK-4600 KØGETLF. +45 56 64 00 70FAX +45 56 64 00 90E-MAIL: info@danalim.dkWEB: www.danalim.dk- For yderligere information: Abteilung Produktsicherheit- Datablad udstedt af: Miljøafdelingen (Regulatory affairs), e-mail: info@danalim.dk- Oplysning i nødstilfælde:Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet)Se punkt 4 om førstehjælp.2 Fareidentifikation- Farebetegnelse: Udgår.- Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindeligeklassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave.- Klassificeringssystem:Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger frafaglitteratur og med firmaoplysninger.3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer- Kemisk betegnelse- Beskrivelse: Klæbemiddel- Farlige indholdsstoffer: bortfalder4 Førstehjælpsforanstaltninger- Generelle anvisninger: Klædningsstykker som er forurenet med produktet skal fjernes med det samme.- Efter indånding:Frisk luft, giv om nødvendigt kunstigt åndedræt, varme. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.- Efter hudkontakt:Kommer stof på huden vaskes med store mængder vand og sæbe.Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.- Efter øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.- Efter indtagelse:Munden skylles, og derefter drikkes rigeligt vand.Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt læge og vis denne beholder eller etiket.5 Brandbekæmpelse- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.(Fortsættes på side 2)DK-DA


DRSikkerhedsdatabladifølge 1907/2006/EF, Artikel 31Side 2/5Trykdato: 29.11.2010 Revision: 29.11.2010Handelsnavn: ergo 4052(Fortsat fra side 1)- Særlig risici ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller de gasser, der dannes:Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.I tilfælde af brand kan der frigøres:Kvælstofoxider (NOx)Carbonmonoxid og carbondioxidFare for dannelse af toksiske pyrolyseprodukter.Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes.- Særlige værnemidler:Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.Indånd ikke ekplosions- og brændgasser.- Yderligere oplysningerAfkøl de truede beholdere med vandspraystråle.Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernesretningslinjer.6 Forholdsregler ved udslip- Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med øjne og hud.- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.- Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.- Yderligere anvisninger:Information om sikker håndtering se kapitel 7.Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.Informationer vedr. "Gefährlichen Reaktionen" (farlige reaktioner) se kapitel 10.Informationer om borskaffelse se kapitel 13.7 Håndtering og opbevaring- Håndtering:- Anvisninger om sikker håndtering:Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.- Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:Ved bestemmelsesmæssig lagring og håndtering er ingen specielle forholdsregler nødvendige.- Opbevaring:- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Må kun opbevares i original beholder.- Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.- Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.Beskyttes mod varme og direkte sollys.Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler- Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, derskal overvåges.(Fortsættes på side 3)DK-DA


DRSikkerhedsdatabladifølge 1907/2006/EF, Artikel 31Side 3/5Trykdato: 29.11.2010 Revision: 29.11.2010Handelsnavn: ergo 4052- Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.(Fortsat fra side 2)- Personlige værnemidler:- Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.- Håndbeskyttelse:Beskyttelseshandsker ved længere eller gentagen kontakt med huden (EN 374)Der skal benyttes handsker af et stabilt materiale (f.eks. nitril).Hver gang inden brug skal det kontrolleres, at beskyttelseshandskerne er helt i orden.Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal ognedbrydning.- Handskemateriale:Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og erforskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kanhandskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.- Handskematerialets gennemtrængningstidHos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.- Øjenbeskyttelse: Undgå kontakt med øjnene.9 Fysisk-kemiske egenskaber- Generelle oplysningerForm:Farve:Lugt:- TilstandsændringSmeltepunkt/smelteområdeKogepunkt/kogeområdeFlydendeBlåMildIkke bestemt.Ikke bestemt.- Flammepunkt: > 100°C- Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.- Densitet ved 25°C: 1,12 g/cm³- Opløselighed i/blandbarhed medvand:Ikke eller kun lidt blandbar.- Viskositet:dynamisk ved 25°C: 1500 - 3000 mPas (Brookfield (3/20))10 Stabilitet og reaktivitet- Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgåsIngen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.Beskyttes mod varme og direkte sollys.- Stoffer, der skal undgås:- Farlige reaktionerReaktioner med metalsalte.Ingen farlige reaktioner ved bestemmelsesmæssig lagring og håndtering.(Fortsættes på side 4)DK-DA


DRSikkerhedsdatabladifølge 1907/2006/EF, Artikel 31Side 4/5Trykdato: 29.11.2010 Revision: 29.11.2010Handelsnavn: ergo 4052- Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige oplosningsmidler ved passende anvendelse.(Fortsat fra side 3)11 Toksikologiske oplysninger- Akut toksicitet:- Primær irritationsvirkning:- på huden: Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.- på øjet: Svag irritation muligt- Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.- Yderligere toksikologiske oplysninger:Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindeligeklassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave.Ved faglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse forårsagerproduktet efter vores erfaring og iht. de informationer, der foreligger os, ingen helbredsskadeligevirkninger.Der findes ingen eksperimentelle toksikologiske data for produktet.12 Miljøoplysninger- Yderligere økologiske oplysninger:- Generelle anvisninger:Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenendeProduktet må ikke udledes I kloak eller vandløb.13 Bortskaffelse- Produkt:- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.- Europæisk affaldskatalog08 00 00 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING,LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER08 04 00 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herundertætningsmidler)08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09- Urensede emballager:- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.14 Transportoplysninger- Transport ad landvejen ADR/RID og GGVS/GGVE (grænseoverskridende/indland):- ADR/RID-GGVS/E klasse: -15 Oplysninger om regulering- Mærkning efter EØF-direktiver:Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.(Fortsættes på side 5)DK-DA


DRSikkerhedsdatabladifølge 1907/2006/EF, Artikel 31Side 5/5Trykdato: 29.11.2010 Revision: 29.11.2010Handelsnavn: ergo 4052- Nationale forskrifter:- Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.(Fortsat fra side 4)16 Andre oplysningerAlle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring afproduktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.DK-DA

More magazines by this user
Similar magazines