Borgerrettet forebyggelse i kommunerne - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Borgerrettet forebyggelse i kommunerne - Socialstyrelsen

Indhold i pjecenBorgerrettet forebyggelse i kommunerne• Hvad indebærer borgerrettet forebyggelse?• Hvad kan borgerrettet forebyggelse resultere i?• Gode råd til gennemførslen af forebyggelse i kommunerneI pjecen beskrives det nærmere, hvad denne type forebyggelsesindsats indebærer, hvilke effektercentrene har opnået med deres indsatser, samt hvilke øvrige gode råd der kan gives tilgennemførslen af forebyggelsesindsatser i kommunerneDe tre forebyggelsestyper:Borgerrettet forebyggelse: Forebyggelse af sygdom og fremme af borgernes sunde livsstil.Borgerrettet forebyggelse skal medvirke til at sikre, at livsstilssygdomme samt ulykker ikkeopstår blandt kommunens borgere.Patientrettet forebyggelse: Forebyggelse af at sygdomme forværres hos den gruppe af kommunensborgere, der har en kronisk sygdom, livsstilssygdom eller lignende.Forebyggelse for socialt sårbare grupper: Forebyggelse, både borgerrettet og patientrettet,som i særlig grad er målrettet socialt sårbare grupper, og hvor der både er fokus på ensundhedsfaglig og social indsats.Denne pjece sætter fokus på de første forebyggelsescentres erfaringer med at gennemføre borgerrettetforebyggelse. Det sker på baggrund af erfaringerne fra otte ud af 11 centre, som har arbejdetmed borgerrettet forebyggelse 1 .1 Det drejer sig om forebyggelsescentrene: Frederiksberg, Egedal, Stevns, Gladsaxe, Langeland, Vejen, Morsø og Skive kommuner.3


Forebyggelses-& rådgivningscentreHvad indebærer borgerrettet forebyggelse?Borgerrettet forebyggelse gennemføres med henblik på at forebygge sygdom blandt raske borgereved at oplyse om risikofaktorer og fremme en sund livsstil. Typisk fokuserer borgerrettede forebyggelsesindsatseri særlig grad på KRAM-faktorerne – Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Men ogsåstress, depression, seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter er eksempler på forhold,som en borgerrettet forebyggelsesindsats kan sætte ind overfor.Borgerrettet forebyggelse indebærer, at der skabes rammer for, at den enkelte borger kan tage ansvarfor eget liv, livsstil og sundhedsadfærd. Men hvordan skabes disse rammer? Hvem skal forebyggelsenrettes mod? Og hvad skal indsatsen være?Erfaringerne fra de 8 forebyggelsescentre, som har gennemført borgerrettet forebyggelsesindsatser,giver følgende svar:FormålFokusMålgruppeIndsatser… forebygge sygdom blandt raske borgere ved gennem oplysning,sundhedstjek, vejledning og undervisning at motivere borgerne til en hensigtsmæssigsundhedsadfærd og livsstil.… fokus på risikofaktorer som kan føre til sygdom, samt vejledning i sundlivsstil. Typisk fokus på KRAM-faktorerne – Kost, Rygning, Alkohol ogMotion.… en bred gruppe af borgere i kommunen, men også mulighed for merespecifikke målgrupper som fx ældre, børn, erhvervsaktive eller kommunaleorganisationer med henblik på organisationsudvikling.… mange mulige typer af indsatser. Fx åbne tilbud, hvor borgeren kankomme ind fra gaden, gruppeforløb, individuel vejledning, foredrag, opkvalificeringskursersamt organisationsudvikling.4


Borgerrettet forebyggelse i kommunerneDet vil ofte være valget af målgruppe, der er afgørende for, hvilket fokus indsatsen har, og hvordanindsatsen tilrettelægges. I denne pjece gennemgår vi erfaringerne med indsatser ud fra fem borgermålgrupper:Den brede gruppe af borgere, børn, erhvervsaktive, ældre borgere og medarbejdere ikommunen. Tabellen nedenfor giver et overblik over indsatsernes fokus og kendetegn. Hver målgruppeuddybes i de følgende afsnit.Målgruppe Fokus Kendetegn ved indsatsBred gruppeaf borgere• Typisk information vedrørendeKRAM-faktorer.• Identificering af risici ved livsstil ogsundhedsadfærd• Åbne tilbud• Kan være et mobilt tilbud• Sundhedstjek og målinger• Individuel vejledning• temamøder for borgere• Viderehenvisning til andre tilbud/instanserErhvervsaktiveborgereÆldre borgere• Sundhedsfremmende tiltag• Tiltag på arbejdspladsen• Målrettet forbedring affunktionsevne• Netværksskabende sigte• Forebyggelse af ulykker• Brug af frivillige• Sundhedstjek• Kostordninger• Motionstilbud• rygestopkurser• Fysisk træning og motion• Kurser og foredrag• Netværksaktiviteter• Forebyggelse af faldulykker• kostvejledningBørn og unge• Indsatser målrettet en bred gruppeaf børn/unge i de offentligeinstitutioner• Specialiserede tilbud målrettetbørn med livsstilsproblemer, såsomovervægt• Sundhedsaktiviteter i skoler, fx sund mad,motion o. lign• Længerevarende forløb med børn og unge medsærlige behovProfessionelleog frivillige• Forebyggelse gennem opkvalificeringog brug af professionelle og frivilligekræfter• Uddannelse og opkvalificering af ressourcepersoner• Sparring og supervision• Projektstøtte til lokale projekter5


Forebyggelses-& rådgivningscentreForebyggelse for en bred gruppe af borgereMålgruppen for borgerrettet forebyggelse kan være bred, fx alle voksne borgere i kommunen. Enbred målgruppe vil særligt være relevant, når formålet med forebyggelsen er at sprede viden omgenerelle forhold vedrørende sundhed og risikoadfærd. Fx kan viden om KRAM-faktorerne være relevantfor en stor del af borgerne i en kommune.For at skabe kontakten til denne målgruppe har centrene typisk organiseret indsatsen som åbne tilbud,hvor borgerne selv har haft mulighed for at opsøge rådgivning og viden om sundhed. Formåletmed at anvende netop åbne tilbud er at gøre forebyggelsescentrene tilgængelige for borgerne, såborgere, der overvejer at gøre noget ved deres sundhed og livsstil, får så kort fra tanke til handlingsom muligt. Det kan være i form af en livsstilsklinik eller sundhedsbus.Forebyggelses for erhvervsaktive borgereBorgerrettet forebyggelse kan også finde sted på arbejdspladserne. Der er flere grunde til, at arbejdspladsener en velegnet arena for sundhedsfremmende aktiviteter. For det første tilbringer erhvervsaktiveen stor del af deres dagligdag på arbejdspladsen, og sundhed på arbejdspladsen harderfor også stor betydning for den enkelte medarbejders sundhed. For det andet kan erhvervsaktiveborgere være svære at komme i kontakt med ved mere traditionelle indsatser, da de ofte ikkekan benytte forebyggelsesindsatser inden for de ”normale åbningstider”. For det tredje har arbejdsgiverneen selvstændig interesse i at fremme medarbejdernes sundhed, fordi det kan være med tilat fastholde medarbejdere samt reducere sygefravær.Hos forebyggelsescentret i Vejen Kommune har man arbejdet med erhvervsaktive som målgruppefor centrets indsats. Formålet var at forbedre de ansattes trivsel og sundhed, at oplyse om sundhedog livsstil og sikre både kost- og motionsordninger, som kunne understøtte en sundere livsstil formedarbejderne. Konkrete eksempler på indsatser var sund mødeforplejning, pausegymnastik, motionsordningerog sunde frokostordninger.6


Borgerrettet forebyggelse i kommunerneForebyggelses for ældre borgereÆldre borgere kan også være målgruppen for borgerrettet forebyggelse. Grundet bl.a. forbedredeøkonomiske vilkår, bedre behandling i sundhedsvæsenet og mindre fysisk nedslidning er flertalletaf ældre generelt i god form – fysisk, psykisk og socialt. Mange ældre har samtidig en lyst og motivationtil at arbejde for en sund livsstil, men kan mangle viden om, hvordan de bedst kommer i gang.I centrene har man grundlæggende arbejdet med to forskellige tilgange til forebyggelse blandt ældreborgere.For det første har man gennemført indsatser med fokus på at forbedre eller fastholde borgernesnuværende fysiske funktionsniveau. Eksempler på indsatser er i den forbindelse fx rekrutteringenog uddannelse af borgere over 60 år som frivillige træningshjælpere for andre ældre borgere mednedsat funktionsevne, som følge af fx sygdom eller immobilitet. Et andet eksempel er en faldforebyggelsesindsats,hvor man i forebyggelsescentret har undervist og vejledt ældre, der er i risikogruppenfor fald, i hvordan fald kan undgås.For det andet har man gennemført indsatser, som både har haft fokus på oplysning af borgerne omlivsstilsvaner og forbedring af borgernes livskvalitet gennem netværksdannelse og samvær medandre ældre igennem en lang række forskellige hold- og foredragsaktiviteterForebyggelse for børn og ungeDet er vigtigt at sikre, at børn og unge har en sund opvækst, hvor de trives og har det godt. En forebyggelsesindsatskan udvikle børnenes og de unges handlekompetencer ved at lære dem om desunde valgmuligheder og ved at have gode rammer for sundhed i de mange miljøer, som børn ogunge indgår i.Fx har forebyggelsescentrene i Egedal og Morsø kommuner iværksat indsatser over for overvægtblandt børn og unge. Fælles for indsatserne er, at de naturligvis indeholder vejledning omkring kostog motion, men dog praktiseret på forskellig vis. Forandringslogikken for projekterne er, at børneneskal lære de sunde vaner af voksne, som har betydning i deres hverdag. Derfor er det relevant atinddrage både skole og forældre i arbejdet med at skabe rammer, der giver børnene mulighed for athave sunde kostvaner.7


Borgerrettet forebyggelse i kommunerneHvad er effekten af borgerrettet forebyggelse?Et centralt spørgsmål er selvfølgelig, om indsatserne har haft den ønskede virkning? Skaber manen forskel for borgerne, og er man med til at ændre deres livsstil og sundhedsadfærd i en sundereretning?I forbindelse med evalueringen af forebyggelsescentrene har Rambøll målt centrenes effekt på fireforskellige parametre. Evalueringen er sket på baggrund af en kombination af monitoreringsdata,spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews med projektets medarbejdere og brugere. Nedenståendeoversigt viser evalueringens konklusioner.UdbredelseHelbred ogSundhedLivskvalitet ogtrivselTilfredshed ogmotivation... borgerrettede forebyggelseindsatser har potentiale til at få fat i store dele af en givenbefolkningsgruppe. Især åbne tilbud og mobile tilbud kan gøre det muligt at komme ikontakt med mange borgere.… borgerrettet forebyggelse kan påvirke deltagernes sundhed og helbred positivt. Iforsøgscentrene har borgerne gennemsnitligt set oftest vurderet, at de har fået forbedretderes helbred, og også når det kommer til sundhedstest og vurderingen fra deprofessionelle, så er resultaterne gennemgående positive. Men den langsigtede effektaf centrenes indsats er usikker.… når det kommer til borgernes trivsel og livskvalitet så er dokumentationen for enpositiv virkning ikke så markant, som på de øvrige målte områder. Evalueringen viser, atborgerrettet forebyggelse kan bidrage til, at borgerne får skabt kontakter og netværk tilandre borgere gennem indsatserne, samt gennemgår livsstilsændringer, som medførerbedre trivsel.… borgerrettede forebyggelsesindsatser kan medføre tilfredse og motiverede borgere.Borgerne er generelt meget tilfredse med den leverede indsats, både når det kommertil personale, tilrettelæggelse, anvendelighed og relevans. Borgerne er også gennemgåendeblevet mere motiverede til at foretage livsstilsændringer efter at de hardeltaget i indsatsen, og mange er rent faktisk gået i gang med at ændre deres livsstil.Samtidig oplever en del borgere at have fået større tro på egne evner til at skabe forandringi eget liv efter deres deltagelse i indsatsen9


Forebyggelses-& rådgivningscentreGode råd om tilrettelæggelsen af kommunaleforebyggelsesindsatserØnsker du mere viden om effekten af borgerrettet forebyggelse, kan du læse mere i pjecens langeversion.Servicestyrelsen har i fire pjecer sat fokus på, hvordan man rent faktisk kan opstarte og drive etforebyggelsescenter. Pjecerne er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med de i alt 11 forebyggelsescentre,som Indenrigs- og Socialministeriet har støttet. De centrale erfaringer og gode råd frapjecerne præsenteres nedenfor.Opstart ogplanlægning… Det er vigtigt at man kommer godt fra start med sit forebyggelsescenter.Rammerne for centret skal etableres, der skal skabes opbakning til centreti kommunen og blandt eksterne samarbejds-partnere og målgruppen skalgøres opmærksom på centrets eksi-stens.I denne fase er det derfor vigtigt, at man husker at arbejde fokuseret medat (i) udarbejde en klar projektplan, (ii) ansætte det rigtige projektteam, (iii)få etableret gode samarbejdsrelationer hhv. internt i kommune samt medeksterne interessenter og (iv) få skabt klarhed omkring centrets fysiskerammer og lokalitet.Formuleringog prioritering… Det er centralt at beslutte sig for hvilken værdi for borgerne, som man vilarbejde for i forebyggelsescentret. For at indsatsen skal være målrettet ogvirksom er det derfor vigtigt at man gør sig overvejelser og klart prioritererhvilken målsætning, målgruppe og indsats, som man vil arbejde med.Når man har besluttet sig for hvad man vil arbejde for, så er det tid til atbestemme, hvordan man konkret vil føre indsatsen ud i livet. Her skal manblandt andet beslutte, hvordan man vil rekruttere borgere samt hvordanman vil sørge for at motivere borgerne til at gennemgå de ønskede forandringer10


Forebyggelses-& rådgivningscentreservicestyrelsen.dk/forebyggelsescentrewww.kreativgrafisk.dk · 10712

More magazines by this user
Similar magazines