11 Hillerød Hospital_ Gert Hagelskjær_HIH.pdf

dfm.net.dk

11 Hillerød Hospital_ Gert Hagelskjær_HIH.pdf

Hillerød Hospital- tilpasning til nye vilkårVicedirektør Gert Hagelskjær


Vores nye (dobbelt-) rolle• Driftsherre med store visioner for det godepatientforløb i det nuværende hospital• Kommende bruger og med- og modspiller i forholdtil brugerkrav til det nye hospital.


Hillerød Hospital• Hillerød Hospital er akuthospital for 310.000 borgere iNordsjælland.• Hospitalet har hvert år:• 30.000 skadestuebesøg,• 60.000 patientindlæggelser• 42.000 operationer• 3.000 fødsler• 300.000 ambulante besøg• Åben 24 timer i døgnet 365 dage om året.


HelsingørHospitalHospitalsdirektion• Administration•Medicinsk Afd.med reumatologiog skadestue•Teknisk Afd.•ServiceafdelingUdefunktioner fraHillerød:AnæstesiologiOrtopædkirurgiJordemoderkons.RadiologiKlinisk BiokemiKøkken & KantineHillerød HospitalHospitalsdirektion•Forskning & Udvikling (FU)•Personale, Planlægning & Økonomi (PPØ)•IT & Medikoteknik (ITM)•Kvalitetsafdelingen•Akutafdelingen•Anæstesiologisk Afdeling•Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling•Onkologisk & Palliativ Afdeling•Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afd.•Nefrologisk Afdeling•Neurologisk Afdeling m. terapi + Vikarservice•Børneafdelingen med børnemodtagelse•Kirurgisk Afdeling•Ortopædkirurgisk Afdeling•Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling•Øre, Næse & Halsafdelingen•Billeddiagnostisk Afdeling•Klinisk Mikrobiologisk Afdeling•Klinisk Biokemisk afdeling•Patologiafdelingen•Serviceafdelingen•Teknisk Afdeling•Køkken & Kantine•Apoteket (Region Hovedstaden)•Arbejdsmedicin (udefunktion fra Bispebjerg)•Blodbank (udefunktion fra Rigshospitalet)•Urologisk (udefunktion fra Herlev)•Øjenafsnit (udefunktion fra Glostrup)•Mammografipavillon (Herlev)FrederikssundHospitalHospitalsdirektion• Administration•Medicinsk Afd.med skadestue•Neurorehabiliteringsafdeling(Esbønderup)•Teknisk Afd.•ServiceafdelingUdefunktioner fraHillerød:•Anæstesiologi•Ortopædkirurgi•Jordemoderkons.•Radiologi•Klinisk Biokemi•Køkken & Kantine


De ydre rammer og vilkår


Sundhedsstyrelsen anbefaler• Samling af specialer, færre akutte hospitaler, krav tiloptageområdets størrelse (400.000 borgere)• imødegå mangel på speciallægerskabe bedre kvalitetbedre ressourceudnyttelse


Region HovedstadenBefolkning: 1,6millioner menneskerPolitisk ledelse:Regionsrådet med 41folkevalgte politikere


Rigshospitalet4 Akuthospitaler6 NærhospitalerEn hospitalsplan i regionen med fireplanlægningsområder


PlangrundlagetI regionen tager fremskrivningen udgangspunkt i aktiviteten i2006 på de enkelte hospitaler.Aktiviteten er fremskrevet til 2015 for hvert speciale under hensyntil den demografiske udvikling i hospitalernes optageområde– og tegner dette billede:• Antallet af udskrivninger stiger 0,8 % pr. år• Antallet af operationer stiger med 0,8 % pr. år• Antallet af ambulante besøg stiger med 5 % pr. år• Den gns. liggetid reduceres med 3,3 % pr. år• Antallet af sengedag falder med 2,5% pr. år• Antallet af skadestuebesøg falder med 0,6 % pr. årPatientaktivitet 2006Patientaktivitet 2015Kapacitetsbehov 2015• Senge• Ambulatorier• OP stuer• m.m.Nettoareal 2015Bruttoareal 2015Befolkningsudvikling,implementering afhospitalsplanenMedicinsk/ teknologiskudviklingUdnyttelsesgradArealstandarderBrutto/netto faktor


Fremtidig behov• 125.000 kvm• 580 senge• På trods af reduktion i optageområdet er deruændret sygehusbehov på grund af dendemografiske udvikling


Kvalitetsfonden• Regeringen har afsat 25 mia kr. til Hospitalsbyggeri• Der er givet foreløbig tilsagn om fordeling af deførste 15 mia. kr.• De næste 10 mia. kr. fordeles i 2010/11• Regionerne har en egen finansiering på 40 % somlægges oveni.• Samlet investeringsramme bliver således 40 mia.kr.


Region Hovedstaden har fåetforhåndstilsagn på 6,1 mia. kr. til:•• En nordfløj på Rigshospitalet, med en samletinvesteringsramme (totalramme inkl. apparatur/IT og inventarmv. og regional egenfinansiering) på 1,85 mia.kr.• Herlev hospital: ny fællesakutmodtagelse, Kvinde-barn centerog forlængelse af Servicebygning med en samletinvesteringsramme (totalramme og regional egenfinansier-ing)på 2,25 mia.kr.• Hvidovre hospital, med en samlet investerings-ramme(totalramme inkl. apparatur/IT og inventar mv. og regionalegenfi-nansiering) på 1,45 mia.kr.• Udbygningen af Sct. Hans Hospital, med en samletinvesteringsramme (totalramme inkl. apparatur/IT og inventarmv. og re-gional egenfinansiering) på 0,55 mia.kr.


Ombygning vs nyt hospital• Sammenligningstudie• Nyt hospital 4,55 mia kr , produktivitet + 8 % årligt• Modernisering og udbygning af eksisterendehospital, produktivitets + 4 %• Nyt hospital er mest fordelagtig efter 23 år + 5 årsåfremt psykiatrien skal flytte med


Nyt hospital ved Hillerød tilkendegivet afRegeringen i oktober 2009• Region Hovedstaden har ansøgt ommedfinansiering af projekter på hospitalerne:• Hillerød• Bispebjerg• Frederikssund• GlostrupForeløbige tilsagn for Hillerød og Bispebjerg forventes inovember 2010


På de indre linjer- visionen er ledestjernen- videnopsamling,patientforløbtracer


Hillerød Hospital - Vision 2012• Det bedste akut hospital i 2012• Patientens behov og sikkerhed er bestemmendefor alle beslutninger og prioriteringer• Kerneopgaven er patientforløbene:• Fra vertikal til horisontal styring, - fraspecialeorientering til patientorientering.• Fokus på ledelse, medarbejderudvikling• Fokus på styring• Fysiske rammer


Vision 2012 for de fysiske rammer• Risici i de fysiske rammer for patientforløbene erminimeret• Indretningen er professionel og understøtterpatientens behov og sikkerhed• Indretning, logistik og arbejdsgange understøttersammenhængende patientforløb• Fælles retningslinier for arealudnyttelse,vedligeholdelse og indretning der sikrer godressourceudnyttelse• Adgangsforholdene er optimale for patienter ogpårørende


Kerneopgaven: 20 patientforløb er beskrevetNu – forløb , bør – forløb > gab analyse


Opsamling af viden fra patientforløbene- lungebetændelse, som eksempel• Samtaler med patienter foregår hyppigt iflersengsstuer eller på gangen• Meget få samtalerum• Utilstrækkelig antal isolationsstuer med toilet og bad• Manglende kapacitet i triage ved modtagelse,hvilket medfører udvisitering før lægegennemgang• Ved overbelægning visiteres til andre afdelinger >mange patienter placeres forkert > højere mortalitet


Tracing af fysiske rammer ogbrugerinddragelseUddrag af kommissorium opstillet af Hillerød Hospital:Best PracticeEvaluering med etlæringsperspektiv” Der skal udarbejdes en analyse - med inddragelse af denviden der er i de tværgående stabsfunktioner på HillerødHospital, - der skal kortlægge projekter i organisationen,som vedrører de fysiske rammer eller har grænseflader tildisse. Ved projekter forstås både igangsatte og italesatteprojekter samt ønsker, drømme og visioner.Arbejdet indbefatter en række interviews med detværgående stabsfunktioner og en gennemgang af udvalgtepatientforløb med henblik på at foretage en kobling mellemde fysiske rammer og det beskrevne patientforløb”Spacepro aps -Dampfærgevej 8, 5 - 2100 København Ø – tel. 6126669920


Orden og overskuelighedForringet hygiejneUoverskuelighedUtryghedManglendeprivathedFrustrationSpacepro aps -Dampfærgevej 8, 5 - 2100 København Ø – tel. 6126669921


Processen på prædefineret patientforløb, der holdes op mod de fysiske rammer, meddet formål at opsamle viden i organisationen.•Interviews med tværgående enheder•Tracing af fysiske rammer med klinisk personale, tilpasning undervejs•Pilottracing af samme forløb med de tværgående enheder – der blev ændret til• Workshop med tværgående enheder på tirsdagSpacepro aps -Dampfærgevej 8, 5 - 2100 København Ø – tel. 6126669922


På de indre linjer- visionen er ledestjernen- masterplan


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftTre store og udfordrende hovedpunkter Samling af de akutte kirurgifunktioner på Hillerød Hospital Stort vedligeholdelsesefterslæb på tekniske installation Organisatoriske tilpasninger frem mod 2020


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftSamling af de akutte funktioner på Hillerød HospitalGennemføre hospitalsplanenImødekomme SST krav. Volumen / speciallæge,Imødegå personalemangel,Sikre optimal ressourceudnyttelse bedre arealudnyttelse bedre logistik/ transportveje (>220sengetransport/dag)


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftStort vedligeholdelsesefterslæb på tekniske installationBygningsmasse på 115.000 kvmBygget fra 1943 til 1960’erne med mangelfuldvedligeholdelse efterslæb på 800 mill. Kr. Skal nu gåes efter i sømmeneog prioriteres i forhold til den nye horisont på 8-10 år.


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i drift Organisatoriske tilpasninger frem mod 2020Robotautomatisering i laboratoriet (+20 %)Ændret kostkoncept (individuelt og fleksibelt)Arbejdsgange/logistik


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftSikring af organisatorisk udvikling fra i dagtil ibrugtagning af nyt Hillerød Hospital2010 2020


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftApotekLogistiskeudfordringerKantine & kostMedicotekniskerammerRengøringTekniske- &fysiskerammerHR/PersonaleØkonomikritiskebeslutninger


Masser af viden om godt sygehusbyggeri• Hvordan får vi den anvendt i forhold vores Vision:• Opgaven er at forberede og udvikle vores organisation tilvære professionel med og modspiller til bygherren.


Hillerød Hospital / 2010 – 2020 - et hospital i driftDrift”Denkorte bane”Fase 0byggerierVision2012Fase 0byggerierDrift/Opbygning af FM-organisation• Kick-off• Etablering PO• Videns indsamling • Koncept• Procesforløb • Program• Prioriteringer ift Vision 2012 •Etablering af MasterplanHillerød Hospital 2020Agere brugere ift. Nyt hospitalFundament forbedste det Akuthospital”Denlange bane”Fase 1 +byggerierSamspil mellem POog FM-organisation••Nyt hospital

More magazines by this user
Similar magazines