THOR R og OCEAN ADY - kollision den 26 ... - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

THOR R og OCEAN ADY - kollision den 26 ... - Søfartsstyrelsen

SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.*Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dkSøulykkesrapporten er udsendt den 28. juni 2005.Sagsnummer 200503217Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmesidewww.sofartsstyrelsen.dk under Ulykkesopklaring.OpklaringsenhedenOpklaringsenheden undersøger søulykker og alvorlige personulykker på danske handels-og fiskeskibe. Enheden undersøger ligeledes søulykker i danske farvande, hvorudenlandske skibe er involveret.FormålFormålet med Opklaringsenhedens undersøgelse er at tilvejebringe oplysninger om defaktiske omstændigheder ved ulykken og at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb,som har ført til ulykken, med henblik på at der af Søfartsstyrelsen eller andrekan træffes foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser.Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretligeaspekter ved ulykkerne.Opklaringsenhedens undersøgelsesarbejde foregår adskilt fra Søfartsstyrelsens øvrigefunktioner og virksomhed.IndberetningNår et dansk handels- eller fiskeskib er involveret i en søulykke eller en alvorlig personulykke,skal Opklaringsenheden straks underrettes.Telefon 39 17 44 00Telefax 39 17 44 16E-post: oke@dma.dkUden for kontortid kan Opklaringsenheden træffespå telefon 23 34 23 01Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 2


Indholdsfortegnelse1 Resume .................................................................................................................. 42 Undersøgelsen ....................................................................................................... 43 Faktuelle oplysninger.............................................................................................. 53.1 Ulykkesdata .................................................................................................... 53.2 Sejladsdata ..................................................................................................... 53.3 Vejrdata........................................................................................................... 53.4 Skibsdata ........................................................................................................ 53.5 Besætningsdata .............................................................................................. 63.6 Hændelsesforløb............................................................................................. 63.7 Vagthavende navigatører i OCEAN ADY...................................................... 123.8 Vagthavende navigatør i THOR R ................................................................ 134 Analyse ................................................................................................................. 134.1 Kollisionstidspunktet ..................................................................................... 134.2 Skibenes sejlads og kollisionspositionen ...................................................... 134.3 Skibenes lanterneføring ................................................................................ 154.4 Skibenes brug af radar.................................................................................. 154.5 Skibenes brovagthold ................................................................................... 164.6 Kommunikation mellem skibene ................................................................... 174.7 Redningsaktionen ......................................................................................... 174.8 Konsekvenser af kollisionen ......................................................................... 175 Konklusion ............................................................................................................ 18Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 3


1 ResumeDen 26. september 2004, kl. 05.47 kolliderede sandpumperen THOR R med lastskibetOCEAN ADY i Grådyb gravede rende tæt ved bøjeparret 13 og 14. THOR R var medca. 10 knobs fart på vej fra en klapplads syd for Grådyb til et sugested på Jergs Banke.OCEAN ADY var med ca. 9,5 knobs fart på vej fra Esbjerg til Horns Rev med møllevinger.Det var klart vejr med nordvestlig vind, 7-8 m/sek. Det var mørkt. Der var en udgåendestrøm i renden på 1½ - 2 knob.De vagthavende navigatører i de to skibe havde observeret det andet skib både påradaren og visuelt, men kraftigt dækslys i begge skibe skabte tvivl om deres lanterneføring.Ifølge sporet på OCEAN ADY’s elektroniske søkort drejede OCEAN ADY kort før kollisionenmod bagbord og kom over i den sydlige del af renden.OCEAN ADY ramte med sin bulbstævn THOR R på bagbord låring under en vinkel påca. 90°. Der blev slået hul i THOR R, som kort efter sank. THOR R’s syv besætningsmedlemmerblev reddet over i OCEAN ADY, de fem direkte fra skibet og over i OCEANADY’s MOB båd og de to sidste fra vandet og op i MOB båden.Der skete kun mindre skader i OCEAN ADY, som kunne returnere til Esbjerg for egenkraft.THOR R er senere blevet hævet.2 UndersøgelsenOpklaringsenheden har modtaget mundtlig forklaring fra skibsfører og 1. styrmand iOCEAN ADY og fra skibsfører, styrmand, skibsassistenter, kok og maskinmester iTHOR R.Opklaringsenheden har modtaget rapport fra Esbjerg Havn.Der er afgivet søforklaring om kollisionen af involverede personer i begge skibe og afden vagthavende havneassistent på Esbjerg Havn.Opklaringsenheden har modtaget kopi af ”det levende søkort” fra OCEAN ADY, derviser skibets sejlads før, under og efter kollisionen.Opklaringsenheden har modtaget skriftlig rapport med bilag fra skibsføreren påOCEAN ADY.Opklaringsenheden har modtaget besigtigelsesrapport og fotos fra Besigtelses Kontoretaf 1914 A/S.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 4


3.5 BesætningsdataTHOR ROCEAN ADYAntal besætningsmedlemmer 7 12Antal besætningsmedlemmer 2 3med sønæringsbevis til at værevagthavende på broenVagtform på broen 2-skiftet vagt 2-skiftet vagtBemandingsfastsættelse Udstedt 7. sept. 2000 Udstedt 3. juli 2002Stilling om bord. Funktion påulykkestidspunkt. (Besætningsmedlemmerrelevant for ulykke).SkibsførerOverstyrmandAlder, sønæringsbeviser,certifikater, uddannelse.43 år,sønæringsbevis som sætteskipperog som fiskeskipperaf 1. grad,GMDSS cert. GOC,Duelighedsbevis i motorpasningSønæringsbevis somsætteskipper,GMDSS cert. GOCAlder, sønæringsbeviser,certifikater, uddannelse.64 år,sønæringsbevis somskibsfører,GMDSS cert. GOC,Skibsfører i dette rederisiden 19981. styrmand 29 år,sønæringsbevis somstyrmand af 2. grad.duelighedsbevis i motorpasning,GMDSS cert. GOC.3.6 HændelsesforløbFra det levende søkort i OCEAN ADYSøulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 6


THOR RDet følgende i dette afsnit er baseret på forklaring fra involverede personer ombord i THOR R afgivet til Opklaringsenheden og ved søforklaring i Sø- og Handelsretteni København:THOR R var beskæftiget med oprensning af Grådyb ved Jergs Banke. Dette havdeværet en vedvarende beskæftigelse for skibet, der begyndte arbejdet i denne omgangden 26. september 2004. Skibet klappede (lossede) på en anvist plads syd for Grådyb.Hver rundrejse fra Jergs Banke til klappladsen og tilbage igen til Jergs Banke varedeca. 4 timer. Man brugte elektroniske ”dredgerkort” som støttekort til papirsøkort.Den 27. september om morgenen klappede skibet klokken 04.45 – 05.00 og skullederefter igen ind til Jergs Banke for at uddybe. Skibets dybgang efter klapning var 3,4meter.Sejladsen fra klappladsen til Jergs Banke varede normalt ca. en time. Styrmandenhavde vagt i styrehuset. Der blev sejlet for selvstyrer.Begge skibets radarer var i drift. Begge var centreret. Den ene var indstillet på 1½ sømilsområdet og den anden på 3 sømils området. Begge radarskærme var placeret istyrbord side ved manøvrepulten. Der var tre VHF radioer i gang, på henholdsvis kanal12, kanal 16 og kanal 17.De normale lanterner (for et maskindrevet skib) var tændt, og der var også tændt fuldbelysning på dækket. Det var normalt, at dækslyset var tændt under sejlads, da derofte blev arbejdet.Farten var sat til 10 knob, men på grund af en modgående strøm på ca. 2 knob faldtfarten til ca. 8 knob over grunden. Strømmen var tiltagende på vejen ind gennem Grådyb.Under sejladsen indad hørte styrmanden, at OCEAN ADY og OCEAN HANNE meldtetil havnen, at de var ved afsejle. Dermed vidste han, at der ville være udgående trafik iGrådyb.Kl. ca. 05.20 passerede THOR R bøjerne 1 og 2, og styrmanden meldte skibets positiontil Esbjerg Havn, der kvitterede for meldingen. Lidt efter kom den vagthavendeskibsassistent på broen efter sin rondering.Fra bøjerne 1 og 2 fulgte THOR R kursen i centerlinien til bøjerne 7 og 8, og ved passageaf bøjerne 7 og 8, hvor THOR R lå i fyrlinien, ændrede styrmanden kurs til 67°.Styrmanden så først OCEAN ADY på radaren, da OCEAN ADY var på vej rundt vedJergs Banke. Han plottede ikke ekkoet, men han skønnede ud fra ekkoets efterglød,som var indstillet til 3 minutter, at OCEAN ADY sejlede med en fart af ca. 10 knob.Ved bøjerne 9 og 10 ændrede styrmanden kurs til 49° og trak syd over i løbet for atgive plads til OCEAN ADY. Herfra så styrmanden OCEAN ADY visuelt, idet han observeredeto hvide toplys og skibets røde sidelanterne.Inden THOR R kom op til bøjerne 13 og 14, observerede styrmanden noget forkert vedOCEAN ADYs lanterneføring. Han så kun det røde lys, men toplysenes vinkel viste, atSøulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 7


dette skibs kurs ikke var den, han havde regnet med. Han talte med skibsassistentenherom, og de var enige om, at lanterneføringen på OCEAN ADY så forkert ud.Han trak derefter længere ud på den sydlige kant af renden – med uændret fart.Meget kort efter så styrmanden også det grønne lys på OCEAN ADY, men pludseligforsvandt det røde lys. Det havde han ikke forventet. Han troede, at skibet girede pågrund af strømmen, men blev foruroliget, da han så, at skibene kom på klos hold. Dervar under en halv sømil til OCEAN ADY, da han så den grønne lanterne. Han trak skibetendnu længere ud, og han nåede at give skibsassistenten besked på at aktiveregeneralalarmen, inden kollisionen skete.Skibsassistenten så ogOCEAN ADY’s røde og grønne sidelys, og han hørte, atstyrmanden ændrede kurs ved at dreje på selvstyreren. Herefter aktiverede han generalalarmen.OCEAN ADY ramte næsten tværs på THOR R i bagbord side ud for styrehuset. THORR lå på den sydlige kant af sejlrenden med en kurs på 20 - 30° i forhold til rendens centerlinienog i et påbegyndt drej til styrbord.Skibsføreren var på vej ned ad trappen til messen for at spise morgenmad, da hanklokken 05.45 hørte generalalarmen. Han sprang tilbage og op ad trappen mod broen,og da han åbnede døren ind til styrehuset, lød et voldsomt brag.Styrmanden og skibsassistenten sagde umiddelbart: ”Han sejlede ind i os!”Skibsføreren så umiddelbart OCEAN ADY om bagbord, men han er usikker på, i hvilkenvinkel skibene lå i forhold til hinanden.Styrmanden var i kollisionsøjeblikket i broens styrbord side ved manøvrepulten. Hanhavde ikke forinden forsøgt at kommunikere med OCEAN ADY, fordi han regnedemed, at det ville være en helt normal passagesituation.Skibsføreren gav ordre til at ankre, og to skibsassistenter gik ud i forskibet for at gøredette, men på vej ud over dækket havde de vandet på dækket lige i hælene.THOR R lå på en position mellem bøjerne 13 og 14. Det var mørkt udenfor, men dervar kraftig belysning fra skibets dæksbelysning, der var tændt i forbindelse med klargøringtil arbejdet på Jergs Banke.OCEAN ADY var ved at fjerne sig fra THOR R, der straks efter kollisionen fik en kraftigbagbords slagside.Skibets lys faldt ud, og motorerne stoppede i løbet af meget kort tid.Skibsføreren sagde derpå til de øvrige ombordværende, der alle var kommet på broen,at de skulle få fat i deres redningsdragter og komme op på styrehustaget/soldækket.De to maskinmestre og kokken nåede ikke at få deres redningsdragter med, men kokkenfik fat i sin redningsvest. De andre fik fat i deres dragter og tog dem med. Alt gikmeget hurtigt.De to skibsassistenter på bakken nåede ikke at ankre, fordi de blev bange for den hastigttiltagende slagside. De greb i stedet hver en redningskrans og løb tilbage overdækket hen til ”kulissen” (et arrangement i forbindelse med sugerøret), men de kunneSøulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 8


ikke komme længere agterud på grund af vand over dækket. De sprang i søen til styrbordog holdt sammen, mens de svømmede agterover.Skibet krængede til bagbord, men det stod endnu ikke fast på bunden. Hækken svajedeover mod de to skibsassistenter i vandet, der svømmede væk for ikke at blive ramt.De blev taget af strømmen, der førte dem væk fra skibet.Om bord i skibet forsøgte kokken at gå agterud for at sætte redningsflåden ud, menhan valgte i stedet at gå op i styrehuset igen.Begge redningsflåder blev frigjort af det hydrostatiske udløserrelæ og kom op til overfladenog lå opblæst, men ikke frigjort af det svage led.Skibsføreren råbte flere gange til OCEAN ADY at de skulle sætte MOB-båd ud, og dekunne se, at man på OCEAN ADY satte den ud.MOB-båden kom over til THOR R, og alle fem mand fra dette skib kom om bord i MOBbåden.Kokken gik dog straks fra MOB-båden over i en af redningsflåderne, for at manmed MOB-båden hurtigt kunne sejle ud efter de to skibsassistenter, der var sprunget isøen, og som drev bort fra skibet.Fra OCEAN ADY blev der lyst med projektører efter de to i vandet. De holdt fast i hinandenog var i hver sin redningskrans. De var drevet 400 – 600 meter bort fra skibet,men de blev hurtigt fundet og taget om bord i MOB-båden og derfra om bord i OCEANADY. Derefter sejlede MOB-båden tilbage efter kokken i redningsflåden, og alle komom bord i OCEAN ADY, der sejlede de reddede ind til Esbjerg.THOR R sank på kollisionsstedet med agterskibet først.Skibsføreren, maskinchefen og 1. maskinmester sejlede med bugserskibet BESTLA fraEsbjerg tilbage til THOR R og så på skaderne. Man forsøgte med BESTLA at skubbeskibet lidt til siden i sejlrenden, men det lod sig ikke gøre.Kilde: Esbjerg RedningsstationSøulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 9


OCEAN ADYDet følgende i dette afsnit er baseret på skibsførerens skriftlige rapport samtforklaring fra skibsføreren og 1. styrmanden om bord i OCEAN ADY afgivet tilOpklaringsenheden, Besigtelses Kontoret af 1914 og ved søforklaring i Sø- ogHandelsretten i København den 4. oktober 2004:Fra det levende søkort i OCEAN ADYDen røde linie er den planlagte sejlads, og det blå spor er OCEAN ADY’s aktuelle sejlads fra Esbjerg og tilbage til Esbjerg.Tidsangivelserne i kortet var PC-tid, og de var ca. 5 minutter senere end GPS-tid, rigtig tid. De indsatte tider errigtig tid. Tidspunkterne og krydset er indsat af Opklaringsenheden.____________________ ____________________ 1 sømilOCEAN ADY havde ligget langs kaj i Esbjerg siden den 13. september 2004. Skibetsejlede fra Esbjerg den 26. september 2004 klokken 05.05, lastet med to ”narceller”(vindmøllevinger), mod Horns Rev. Skibets dybgang var 3,60 meter for og 3,90 meteragter. Ved afgangen udførtes det rutinemæssige afgangscheck i henhold til ISM / SMS.Skibsføreren meldte rutinemæssigt om afsejlingen til havnevagten, herunder oplysningerom antal ombordværende personer.På broen var skibsføreren, som håndstyrede, og 1. styrmanden, som assisterede vednavigationen. I maskinrummet havde 1. maskinmester manøvrevagt. Skibsførerenhavde kommandoen.Skibet førte normale lanterner som for maskindrevet skib, der er let. Desuden var derpå dele af møllevingerne, der rakte ud over skibssiden, monteret hvide markeringslys.Den bagbord radar, med ARPA, var tændt, og den var indstillet på 0,75 sømils området,”true motion”, ”relativ mode” og sande vektorer. Radarbilledet var sat ”off center”.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 10


Sejladsen var planlagt i forvejen og var lagt ind i det levende søkort. Endvidere var denplanlagte sejlads udsat i søkort BA 420.Der blev lyttet på VHF kanal 12 og kanal 16.Der var nordvestlig vind, styrke 7 – 8 m/sek. og en udgående strøm på ca. 1,5 knob.Sigtbarheden var god.Skibsføreren styrede manuelt, og orienterede sig visuelt ved bøjer og fyrvinkler. 1.styrmanden satte positioner m.v. ud i kortet.Klokken 05.36, da skibet var ud for Esbjerg Trafikhavn, observerede skibsføreren visueltom bagbord, i retning over Fanø Sandende, et skib med meget lys. Det andet skibsaspekt og lanterneføring kunne ikke ses på grund af kraftigt dæks- og arbejdslys.OCEAN ADY sejlede da med næsten fuld skruestigning, 9,5 pitch, hvilket i medstrømmengav en fart over grunden på 8,5 – 9 knob.Da OCEAN ADY var mellem bøjerne 15b og 15a, lige før Jergs Banke, kiggede skibsførerenefter det andet skibs specifikke lanterneføring. Han antog, at det var et uddybningsfartøj,og det viste sig senere, at det var THOR R.Der blev ikke foretaget nogen plotning eller systematisk radarovervågning, men radarenblev brugt til vurdering af afstande.Skibsføreren kunne ikke ud fra lysene fastslå, hvad THOR R foretog sig, så kl. 05.40reducerede han farten til halv kraft, svarende til ca. 4½ knob. Han havde forventet, atTHOR R viste rødt, hvidt og rødt til angivelse af, at skibet arbejdede, samt to røde påsiden med sugerøret og to grønne på den anden side, hvor skibet kunne passeres.På grund af det kraftige arbejdslys var det fortsat ikke muligt at se, til hvilken sideTHOR R måtte have sugeredskaber ude. Lige efter passage af Jergs Banke, kl. 05.41,stoppede skibsføreren derfor skibets fremdrift og afventede at kunne se yderligere lanternerpå THOR R. OCEAN ADY’s kurs var da 229°.Pludselig kunne de se en rød lanterne, som skibsføreren anså for at være bagbordsidelys, og i kikkerten så han bovvandet. Han blev nu klar over, at THOR R var modgåendeog under almindelig sejlads. THOR R var på en sydøstlig kurs på tværs i sejlløbet.Skibsføreren kaldte THOR R på VHF kanal 12, men der blev ikke svaret.Skibsføreren slog herefter fuld kraft bak på OCEAN ADY og startede bovthrusteren,sådan at stævnen drejedes til styrbord. Ca. et minut senere, klokken 05.47, kollideredeOCEAN ADY med THOR R på pos. 55°28,503’ N - 008°20,859’ Ø.Påvirkningen i OCEAN ADY ved kollisionen var efter skibsførerens opfattelse moderat/ringe. Kaffekoppen blev stående på bordet.THOR R blev ramt i en vinkel på 90° på skibets bagbord låring. OCEAN ADYs fart var ikollisionsøjeblikket 2 - 3 knob, og skibet var i et kraftigt styrbord drej på grund af bovthrusteren.OCEAN ADY’s bulbstævn perforerede THOR R under vandlinien i bagbord låring vedmaskinrummet. OCEAN ADY fortsatte med at bakke, og skibene gik straks fra hinandenefter kollisionen.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 11


Der hørtes intet fra THOR R efter kollisionen.Overstyrmanden og maskinchefen kom straks på broen. Overstyrmanden rettede projektørlysmod THOR R, der krængede hurtigt over og lå dybt agter. Det sås tydeligt, atpersoner fra dette skib var i vandet.Straks efter kollisionen tilkaldte skibsføreren over radio den vagthavende matros.Overstyrmanden iværksatte mand-overbord-beredskabet, og skibsføreren underrettedehavnevagten i Esbjerg med anmodning om at underrette Søværnets Operative Kommando.Klokken 05.55 var MOB-båden i vandet, bemandet med overstyrmanden og to skibsassistenter.MOB-båden bjærgede alle syv besætningsmedlemmer fra THOR R, hvorafto mand blev bjærget op af vandet.Efter at MOB-båden var taget om bord på OCEAN ADY, blev der arrangeret varmt badog varme drikke til de to, der havde været i vandet. Skibet sejlede tilbage til Esbjerg,hvortil det ankom klokken 07.30.Det følgende i dette afsnit er baseret på rapport fra Esbjerg Havn:Den vagthavende havneassistent arbejdede i tidsrummet omkring kollisionen ved computereni et til vagtlokalet tilstødende lokale, fordi computeren i vagtlokalet var brudtned.Radar og AIS udstyr findes i vagtlokalet. Det blev ikke overvåget.Den vagthavende var netop ved at afslutte sin rondering i havnen, da OCEAN ADY ogOCEAN HANNE afsejlede.Havnens trossefører meldte afgang for OCEAN ADY kl. 05.05, og 10 minutter seneremeldte skibet selv ind.THOR R havde givet regelmæssige meldinger hele natten.Vagthavende hørte før og efter kollisionen ingen kommunikation over VHF mellem deto skibe, men han hørte kl. 05.50 på VHF omtale af brug MOB-båd i OCEAN ADY.Umiddelbart efter meddelte OCEAN ADY om kollisionen.Den vagthavende forsøgte at kalde THOR R på VHF, men der blev ikke svaret på opkaldet.Han alarmerede redningsstation Esbjerg, hvis redningsfartøj LRB 15 rykkede udotte minutter senere. Efter melding fra OCEAN ADY om, at alle fra THOR R var reddet,koncentreredes havnens opmærksomhed på sikring af sejlløbets farbarhed.3.7 Vagthavende navigatører i OCEAN ADYSkibsføreren på OCEAN ADY har været navigatør siden 1964 – som skibsfører siden1970. Han har været ansat i rederiet i seks år, heraf et år i OCEAN ADY. Han harjævnligt anløbet Esbjerg og er godt bekendt med farvandet.1. styrmand havde været påmønstret OCEAN ADY i ca. en måned, og i denne periodegjort fem eller seks rejser mellem Esbjerg og Horns Rev.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 12


3.8 Vagthavende navigatør i THOR RStyrmanden har sejlet i ca. 10 år med coastere og samme type skibe som THOR R.Han har været ansat i rederiet i tre år – heraf et år i THOR R.4 Analyse4.1 KollisionstidspunktetTHOR R’s vagthavende styrmand har ikke angivet et nøjagtigt tidspunkt for kollisionen.THOR R’s skibsfører har forklaret, at han kl. ca. 05.45 var på vej til messen, da generalalarmenlød, og at han nåede op til broen, netop som kollisionen skete.OCEAN ADY’s styrmand noterede kollisionspositionen i skibsjournalen. Han og skibsførerenhar angivet kollisionstidspunktet til kl. 05.47.Den vagthavende havneassistent hørte kl. 05.50 på VHF, at der i OCEAN ADY blevgivet en melding om MOB båden. Dette må have været kort tid efter kollisionen.Opklaringsenheden mener herved, at kollisionen er sket meget tæt ved kl. 05.47.4.2 Skibenes sejlads og kollisionspositionenTHOR RTHOR R’s sejlads er ikke dokumenteret. Styrmanden har forklaret, at skibet kl. ca.05.20 passerede bøjeparret 1 og 2, og at han med fuld fart, 10 knob, og ca. 2 knobsmodstrøm sejlede midt i renden på fyrliniekursen indtil bøjeparret 9 og 10. Her ændredehan kursen til 049° og trak syd på i renden for at give plads for OCEAN ADY. Hanhar yderligere forklaret, at han på vej mod bøjeparret 13 og 14 trak yderligere syd på irenden, med uændret fart, fordi han var usikker på OCEAN ADY’s lanterner og dermedOCEAN ADY’s kurs.THOR R’s styrmand har yderligere forklaret, at THOR R blev ramt i bagbord side ud forstyrehuset under en næsten ret vinkel, og at THOR R ved kollisionen lå i et styrborddrej på en kurs 20 - 30° fra rendekursen og med uændret fart, ca. 10 knob.Endelig har THOR R’s styrmand forklaret, at han er sikker på, at kollisionen skete, efterat THOR R havde passeret bøjeparret 11 og 12, men før skibet var nået til bøjeparret13 og 14.OCEAN ADYOCEAN ADY’s sejlads er dokumenteret i skibets levende søkort, se side 9.Skibsføreren har forklaret, at han kl. 05.40 reducerede farten til ca. 4½ knob, og at hankl. 05.41, efter passage af Jergs Banke og på kurs 229°, stoppede skibets fremdrift.Skibsføreren har endvidere forklaret, at han ca. 1 minut før kollisionen slog fuld kraftbak og startede bovthrusteren mod styrbord.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 13


Endelig har skibsføreren forklaret, at OCEAN ADY ramte THOR R på bagbord låringunder en vinkel på 90°, og at OCEAN ADY i kollisionsøjeblikket var i et kraftigt styrborddrej.På kortet side 9 er med et kryds angivet kollisionspositionen som oplyst af OCEANADY.Distancen imellem OCEAN ADY’s i det levende søkort angivne positioner kl. 05.36 ogkl. 05.45 er ca. 1,5 sømil, hvilket svarer til en beholden fart på ca. 10 knob.Distancen imellem positionerne kl. 05.45 og 05.48 er ca. 0,25 sømil, hvilket svarer til enbeholden fart på ca. 5 knob.Ifølge det levende søkort er der således ikke nogen indikation af, at der er foretaget enfartreduktion i OCEAN ADY tidligere end ca. 2 minutter før kollisionen.Ifølge OCEAN ADY’s indtegnede spor i det levende søkort var OCEAN ADY i et blødtdrej til bagbord fra kl. ca. 05.45 til kl. ca. 05.48, hvor OCEAN ADY befandt sig i densydlige del af renden. Da OCEAN ADY var midt imellem bøjerne 13 og 14 var skibetifølge søkortet lige syd for rendens midterlinie på beholden kurs ca. 218°. Umiddelbarefter var beholden kurs ca. 197°.Fra det levende søkort i OCEAN ADYIfølge det levende søkort er der således ingen indikation af, at OCEAN ADY har drejetkraftigt til styrbord umiddelbart før kollisionen.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 14


Som tidligere nævnt mener THOR R’s styrmand, at kollisionen skete før bøjeparret 13og 14 og i den sydlige del af renden.Renden er ca. 200 m bred. På grundlag OCEAN ADY’s spor på de levende søkort menerOpklaringsenheden, at kollisionen er sket syd for rendens midterlinie.4.3 Skibenes lanterneføringTHOR R førte lanterner som for et maskindrevet skib, der er let – 2 toplys, sidelys ogagterlys. Skibet havde også fuld dæksbelysning.OCEAN ADY førte lanterner som for et maskindrevet skib, der er let – 2 toplys, sidelysog agterlys. Desuden var der monteret hvide markeringslys (neonrør) på dele af møllevingerne,der rakte ud over skibssiden.Da THOR R var ved bøjeparret 9 og 10 observerede styrmanden OCEAN ADY’s tohvide toplys og det røde sidelys. Da THOR R var på vej mod bøjeparret 13 og 14 mentestyrmanden og skibsassistenten, at OCEAN ADY’s lanterneføring så forkert ud, idetde mente, at vinklen mellem toplysene ikke passede med, at de kun kunne se det rødesidelys. Kort efter så styrmanden begge OCEAN ADY’s sidelys og umiddelbart efter,da afstanden mellem skibene var ca. ½ sømil, kun det grønne sidelys.THOR R’s styrmands observationer af OCEAN ADY’s lanterner indikerer, at OCEANADY drejede til bagbord kort før kollisionen. Markeringslysene på møllevingerne kanhave bidraget til, at styrmanden mente, at lanterneføringen så forkert ud.Allerede kl. 05.36, da OCEAN ADY var ud for Esbjerg Trafikhavn, observerede skibsførerenlysene fra THOR R. Han kunne ikke se de enkelte lanterner på grund af kraftigtdækslys. Han antog, at lysene var på en sandpumper, da de ofte arbejder i dette område,og han havde forventet at se lanterneføringen for en sådan – rød, hvid, rød –samt to røde på sugerørssiden og to grønne på den side, hvor sandpumperen kunnepasseres. På et tidspunkt antog skibsføreren, at THOR R var for udgående, fordi hanikke kunne se noget sidelys. Kort før kollisionen observerede skibsføreren THOR R’srøde sidelys, og i kikkerten så han bovvand.Opklaringsenheden mener, at THOR R’s kraftige dækslys har sløret karakteren af skibetslanterner, og at dette har været medvirkende til, at OCEAN ADY’s skibsfører forsent blev klar over, at THOR R var modgående.I henhold til regel 20 (b) i de internationale søvejsregler må der ikke vises andre lys,som kan forveksles med de i reglerne nærmere omhandlede skibslys, svække deressynlighed eller udviske deres særlige karakter.Opklaringsenheden mener, at såvel markeringslysene på møllevingerne i OCEAN ADYsom dæksbelysningen i THOR R har svækket navigationslysenes synlighed, og at dettevar medvirkende til kollisionen, fordi de vagthavende i skibene herved for sent blevklar over det andet skibs kurs.4.4 Skibenes brug af radarTHOR RBegge skibets radarer var i drift, den ene på 1½ sømils området og den anden på 3sømils området. Begge centreret.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 15


Styrmanden observerede OCEAN ADY på radaren, da OCEAN ADY var på vej rundtom Jergs Banke (ca. 7 minutter før kollisionen). Han plottede ikke ekkoet men skønnedeud fra eftergløden, at OCEAN ADY’s fart var ca. 10 knob.Styrmanden var således klar over, at OCEAN ADY var for udgående og farvandet karaktertaget i betragtning kunne han ikke være i tvivl om OCEAN ADY’s omtrentligekurs. Han trak syd over i renden for at øge passageafstanden og observerede kort efterlanternerne fra OCEAN ADY.Opklaringsenheden mener, at THOR R’s styrmand burde have plottet OCEAN ADY’sradarekko, jf. regel 7 (b) i de internationale søvejsregler.Opklaringsenheden mener imidlertid endvidere, at den manglende plotning ikke harværet medvirket til kollisionen, fordi styrmanden, indtil kort før kollisionen, kendteOCEAN ADY’s omtrentlige kurs og fart.OCEAN ADYKun OCEAN ADY’s ene radar, med ARPA, var tændt. Det var indstillet på 0,75 sømilsområdet, ”off center”. Radaren blev ikke brugt til egentlig radarovervågning eller til plotning.Uanset at skibsføreren kl. 05.36 observerede lysene fra THOR R, og at han varusikker med hensyn til, hvad THOR R foretog sig, om den arbejdede eller var ud- ellerindgående, benyttede hverken han eller styrmanden radaren for nærmere at fastslåTHOR R’s kurs og fart.Opklaringsenheden mener, at skibsførerens eller styrmandens undladelse af at benytteradaren i overensstemmelse med regel 7 i de internationale søvejsregler har medført,at de for sent blev klar over, at THOR R var indgående med en fart af ca. 8 knob, samtat dette har været medvirkende til kollisionen.4.5 Skibenes brovagtholdSejladsen foregik i mørke og i en smal sejlrende, og der skulle derfor være et besætningsmedlempå vagt som udkig.THOR RDa THOR R sejlede fra klappladsen var styrmanden alene på broen. Der blev styretved selvstyrer. Kort efter passagen af bøjeparret 1 og 2 kom skibsassistenten på broen.Ifølge skibsassistentens forklaring til Opklaringsenheden kom han på broen for attale med styrmanden men ikke som egentlig udkig. OCEAN ADY blev observeret påradaren, da OCEAN ADY var på vej rundt om Jergs Banke. Herefter fulgte styrmandenog skibsassistenten visuelt OCEAN ADY.OCEAN ADYEfter afgangen fra Esbjerg var skibsføreren og 1.styrmanden på broen. Skibsførerenhåndstyrede og navigerede visuelt ved bøjer og fyrvinkler. Styrmanden assisterede vedat følge med i søkortet.Skibsføreren stod til rors og kunne derfor ikke fungere som egentlig udkig. Styrmandenvar optaget af at følge med i skibets sejlads i søkortet.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 16


Opklaringsenheden mener, at der i brovagtholdet i de to skibe ikke indgik et besætningsmedlemsom ”dedikeret” udkig.Opklaringsenheden kan imidlertid ikke herved konstatere, at den manglende ”dedikerede”udkig har været medvirkende til kollisionen, fordi de vagthavende i begge skibehavde observeret og visuelt fulgte det andet skib.4.6 Kommunikation mellem skibeneBegge skibe var udstyret med VHF, og begge skibe lyttede på kanal 12 og kanal 16.Uanset at den vagthavende i begge skibe var klar over, at skibene skulle passere hinandeni den smalle sejrende, var der ingen kommunikation mellem skibene.Skibsføreren i OCEAN ADY har forklaret, at han umiddelbart før kollisionen kaldteTHOR R på kanal 12, og at der ikke blev svaret.Opklaringsenheden mener, at de to vagthavende på et tidligt tidspunkt burde have kontaktethinanden på VHF og aftalt en sikker passage i den smalle rende. Dette gælderisær for OCEAN ADY, hvor skibsføreren var i tvivl om, hvad THOR R foretog sig.Opklaringsenheden mener endvidere, at den manglende kommunikation mellem skibenehar været medvirkende til kollisionen.4.7 RedningsaktionenHændelsesforløbet i forbindelse med redning af THOR R’s besætningsmedlemmer erbeskrevet i afsnit 3.6.Opklaringsenheden mener, at begge skibes besætninger handlede hurtigt og rationelt,og at det derfor lykkedes at bjærge alle THOR R’s besætningsmedlemmer.4.8 Konsekvenser af kollisionenOCEAN ADY’s bulbstævn slog hul i THOR R’s bagbord låring ud for maskinrummetunder vandlinien. OCEAN ADY bakkede umiddelbart efter klar af THOR R, som fikkraftig bagbord slagside. THOR R sank hurtigt med agterskibet først.THOR R blev bjærget den 24. oktober 2004.OCEAN ADY fik et hul i bulben styrbord side på ca. 50 X 30 cm samt afskrabninger istævnen og en let indtrykning i klædningen på bagbord bov.OCEAN ADY returnerede til Esbjerg Havn kl. 07.30 med THOR R’s besætning ombord.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 17


5 KonklusionKollisionen mellem THOR R og OCEAN ADY skete kl. ca. 05.47 i den sydlige del afGrådyb gravede rende imellem eller umiddelbart syd for bøjeparret 13 og 14.Opklaringsenheden mener, at følgende omstændigheder, i tilfældig rækkefølge, harværet medvirkende til kollisionen:• Ca. 2 minutter før kollisionen drejede OCEAN ADY til bagbord.• Synligheden af begge skibes navigationslys var svækket på grund af henholdsviskraftig dæksbelysning i THOR R og stærke markeringslys på OCEAN ADY’slast af møllevinger.• I OCEAN ADY blev radaren ikke benyttet for at bestemme THOR R’s kurs ogfart, uanset at den vagthavende var usikker med hensyn til, hvad THOR R foretogsig.• De to skibe kommunikerede ikke med hinanden på VHF for at aftale en sikkerpassage.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 18

More magazines by this user
Similar magazines