Århus Kommune Emne Besvarelse på spørgsmål i forbindelse med ...

friedrich.sophia43
  • No tags were found...

Århus Kommune Emne Besvarelse på spørgsmål i forbindelse med ...

Århus KommuneBørn og UngeDer foreligger høringsudkast til byrådsindstilling fra Børn og Unge.I indstillingen foreslås opført en ny midtbyskole på arealet, hvor Skt.Annagades skoles og Kroghsgades skoles bygninger ligger i dag. Enbeliggenhed som aftaleparterne er enige om.”Inden byggeriet iværksættes skal der være en proces med inddragelseaf alle relevante aktører. Her vil det konkrete indhold på den nye skoleskulle beskrives nærmere. Denne proces vil være grundlaget for denarkitektkonkurrence som skal gå forud for byggeriet. Den konkreteindretning mv. er således ikke fastlagt endnu, men på baggrund afinddragelsesprocessen vil det indgå som krav til arkitektkonkurrencen.(Spørgsmålet er også behandlet mere indgående i notat med besvarelseaf spørgsmål stillet i byrådsbehandlingen af sagen om moderniseringaf Malling skole (spg. 4), som fremsendes samtidigt til udvalgsbehandlingden 7. april 2010. Der henvises således til dette notat)2 Når Børnehaven i Gerlachsgade skal flyttes til at være endel af børnebyen på Langenæs, skal de være en selvstændigfysisk enhed? – eller enhed inde i den store børneby?Det fremgår af indstillingen, at Børnehaven Gerlachsgade 13 fremoverbevares som en del af en den større enhed ved Langenæsstien.Følgende fremgår af indstillingens side 19:”Oprindeligt blev det foreslået, at flytte Gerlachsgade 13 til Læssøesgade22; men på baggrund af høringssvarene foreslås det i stedetflyttet til Langenæsstien. Derved sikres, at den lille og trygge institutionbevares som en del af en større enhed.”Dette indebærer, at Børnehaven Gerlachsgade, som er en 20 børnsbørnehaveafdeling i dagtilbud 101, kan fortsætte som sådan fremover.3 Hvad er tankerne med hele 11-18 års området i Øgadekvarteret?Børnemiljøet i Sølystgade skal rumme både 0-6 års tilbud til erstatningaf Ny Munkegade 13C og Sølystgade 30 og fritidstilbud for deældre børn.Børnemiljøet indrettes, så det kan imødekomme de forskellige behov.Det giver, som det er formuleret i indstillingen, mulighed for at iværksætteen række forskelligartede initiativer i 0-18 års perspektiv ogtrække på hinandens ressourcer og det vil samtidig være muligt, at2


Århus KommuneBørn og Ungefølge heraf er der oprettet omkring 200 pladser svarende til i alt 14grupper i Solbjerg, Mårslet, Lystrup og Engdal Skoledistrikter.De nyopførte pladser er alle fyldt op og ved at tilbyde pasning i disseområder er der taget initiativ til at aflaste områderne tættere på Midtbyenog dermed opnå en bølge-effekt, så børn bosiddende uden forMidtbyen med pasning i Midtbyen i højere grad passes i deres lokalområde.Fremadrettede tiltagBørnetallet på 0- 5 års området har i den seneste tid været stigende iÅrhus Kommune og prognoserne forventer en yderligere stigning i dekommende år. Som følge heraf opleves der i dag et vist pres på pasningsgarantienog prognoserne viser, at hvis der ikke foretages enudbygning af dagtilbudskapaciteten vil pasningsgarantien på sigt ikkekunne overholdes.På denne baggrund ser Børn og Unge i øjeblikket på hvor der er mulighedfor at udvide dagtilbudskapaciteten og vil senere fremsendeindstilling herom. I den forbindelse vil det blive tilstræbt, at de nyepladser placering under hensyntagen til den ubalance, der er mellemde forskellige områder i byen, i det omfang det er fysisk og økonomiskmuligt.Samtidig er det hensigtsmæssigt, at der er en vis overkapacitet iMidtbyen, som ligger centralt i forhold til pendlingsmønstret.5. Hvad er det fleksible rum? – og hvilke udfordringer giverdet?Fleksibilitet i den bygningsmæssige løsning betegner muligheden forforskellig anvendelse af givne lokaler til forskellige funktioner og påforskellige tidspunkter (mulighed for store/små grupper, vuggestuebørn/børnhavebørni takt med behovene ændrer sig). Udfordringer iforhold hertil vil afhænge af den konkrete løsning.Der henvises i øvrigt til spørgsmål 1.6 Hvad betyder det [at legepladser er offentligt tilgængeligeuden for åbningstiden] for ekstra arbejde for pædagogerneog er der eventuelt ekstra udgifter i form af renovering ogandre udgifter?Rundt omkring i byen er der gode erfaringer med åbne legepladser.Der bruges tid til oprydning af legeredskaber, hvilket børnene ofte er4


Århus KommuneBørn og Ungemedinddraget i, og der skabes et fælles ansvar for legepladserne melleminstitutioner og forældre. Der vil muligvis blive større vedligeholdelse,et konkret beløb er vanskelig at oplyse.Venstre (Henrik Vestergaard/Bünjamin Simsek)7 Hvad vil økonomien være i RULL efter iværksættelsen afRULL i midtbyen?Materiale vil blive udleveret på udvalgsmødet.8 Hvor stor en andel af dagtilbuddene, skolerne og SFO’erne,som er en del af RULL midtbyen, udgør disse samlet af enhederi Århus Kommune i %. (altså hvor mange % udgørRULL midtbyen ud af den samlede masse af institutioner)?I de følgende to tabeller opgøres det hvor stor en andel de fysiskeenheder og antallet af indskrevne i midtbyen udgør i forhold til heleÅrhus Kommune.Enheder indenfor Børn og Unge område pr. 1. januar 2010I alt ÅrhusMidtbyen KommuneAndelDagtilbud 14 108 13,0Dagtilbudsafdelinger* 41 380 10,8Skoler 3 49 6,1SFO** 3 49 6,1SFO-afdelinger*** 6 93 6,5FU-områder 1 13 7,7FU-afdelinger med indskrevne**** 3 58 5,2Pæd. ledede legepladser 4 16 25,0* Inkl. en dagplejeafdeling pr. skoledistrikt** Der er en SFO pr. skoledistrikt, men de kan dog have flere fysiske enheder*** Tallene er taget fra budgettildelingen**** Der kan sagtens være fysiske enheder, som deler indskrivning, ligesom legepladser og ungdomsskoleklubberikke er medregnetIndskrevne indenfor Børn og Unge område pr. 1. januar 2010I alt Århus KommuneMidtbyenAndelDagtilbud 1.998 17.500 11,4SFO 814 12.674 6,4FU 346 4.828 7,2Skoler* 1.718 29.052 5,9Specialinstitutioner/skoler er ikke medregnet* Elevtallene er pr. 5. sept. 2009. Indeholder alle elever’fodnote9 Hvordan sikres at økonomien i RULL, forholdsvis kommerflest enheder til gode?5


Århus KommuneBørn og UngeRULL-projektet drejer sig helt generelt om en samlet opdatering ogmodernisering af børn og unges rum til leg og læring. Da den eksisterendebygningsmasse er etableret over en lang årrække og under forskelligepædagogiske tidstendenser mv. i de forskellige områder afbyen, er der i sagens natur stor forskel på de lokale behov.,RULL processen er således blandt andet tilrettelagt for at sikre, at dersker en vurdering i alle områder og enheder af disse lokale behov.Samtidig skal processen sikre, at RULL-midlerne kommer der hen,hvor der er størst behov.Byrådet besluttede d. 27. maj 2009, at den konkrete udmøntning afRULL-projektet prioriteres på tre niveauer:Områdeniveau:o Områdeindstillinger, der beskriver RULL-projekterne i deområde. Indstilling for område 1 (midtbyen) er fremsendttil Byrådet. For de øvrige 12 områder er visionsprocesserneafsluttet, og en række områdeindstillinger er under udarbejdelse.Projektniveau:o enkeltstående projekter – første omgang 17 - der omfatterdelområder eller enkelte institutioners bygninger, hvor dervil kunne bygges indenfor en kortere tidsramme, fordi der iforvejen har været planlagt moderniseringsprojekter bl.a.fremkaldt af bygnings- eller planlægningsmæssige behov.Desuden vurderes projekterne at ville kunne spille sammenmed de visioner, der efterhånden vil udarbejdes i alle 13områder.RULL MINI:o En KB-bevilling til at tilpasse læringsmiljøet til ændrede læringsstrategier,som f.eks. læringsstile, hvor de fysiskerammer ikke fordrer væsentlige ændringer, men måske bareen anden indretning med inventar m.v.Med denne 3 deling sikres det, at områderne sammen beslutter førstretning i form af vision og strategier og dernæst vejen at gå i form afde konkrete projekter. Samspillet i områderne fører til en fælles helhedsplanfor området, hvor de i fællesskab afstemmer ønsker og behov.Erfaringerne fra processerne er, at området har et fint blik forhelheden og for at flest muligt tilgodeses.6


Århus KommuneBørn og UngeSamtidig sikrer 3-delingen at moderniseringsprojekter, der af den eneeller anden grund bør fremrykkes kan gennemføres inden den samledeRULL-proces i et område har resulteret i en samlet indstilling. Detskal blot sikres, at et projekt hænger sammen med områdets samledevision.Endelig suppleres RULL processen i områderne af RULL MINI. Her tilgodesesde skoler, dag- og fritidstilbud, der har projekter, hvor mindreændringer i de fysiske rammer kan optimere læringsmiljøet.Det er opfattelsen, at denne 3-deling tilgodeser områderne herunderden økonomiske fordeling af midlerne, da ikke alle områder på grundaf bygningerne alder og beskaffenhed har det samme behov for pædagogiskeog tekniske moderniseringer.Det må imidlertid under alle omstændigheder forventes, at ønskerneer større, end hvad der er muligt at realisere inden for den aktueltafsatte ramme. Der vil derfor givetvis blive behov for at opdele deenkelte forslag og ønsker i projekter, der realiseres nu inden for denafsatte ramme, og projekter som må afvente eventuel yderligere tildelingaf ressourcer.10 Hvordan skabes bedre og større fleksibilitet i inst.? Heltkonkret, hvad er det så der sikrer dette. (spørgsmål påbaggrund af 3. sidste afsnit på side 9.)?Der henvises til svar under spørgsmål 1, 5 og 9.11 Er børnetallet i midtbyen forholdsmæssigt større eller mindrestigende end andre områder i byen?Der er forskel på udviklingen i børnetallet for de forskellige aldersgrupper.Børnetalsudviklingen opdeles derfor på følgende aldersgrupper,0-2 årige, 3-5 årige, 6-10 årige, 11-13 årige, 14-17 årige og densamlede aldersgruppe 0-17 årige.Der var pr. 1. juli 2009 61.480 0-17 årige i hele kommunen – heraf4.351 i de tre skoledistrikter i midtbyen svarende til 7,1 %. I 2014forventes der til sammenligning 61.685 0-17 årige i hele Århus kommune– heraf 4.718 i de tre skoledistrikter i midtbyen svarende til 7,6%. Andelen af 0-17 årige børn i midtbyen i forhold til antallet af børn ihele Århus Kommune forventes således at stige fra 7,1 % i 2009 til7,6 % i 2014.7


Århus KommuneBørn og UngeFor de 0-2 årige forventes andelen af børn i midtbyen i perioden fra2009 til 2014 at falde med 0,2 %-point, for de 3-5 årige at stige med1,2 %-point, for de 6-10 årige at stige med 1,1 %-point, for de 11-13årige at falde med 0,2 %-point og at være uændret for de 14-17 årige.Samlet set viser prognoserne således at der er en lille stigning i andelenaf i børn i Midtbyen for aldersgrupperne 3-5 år og 6-10 år.Befolkningsprognose 2009-2014 - Århus Kommune11-130-2 årige 3-5 årige 6-10 årige årige14-17årige0-17 årige2009 11.150 10.141 16.346 10.133 13.710 61.4802010 11.225 10.081 16.371 9.996 13.831 61.5042011 11.381 10.092 16.310 9.866 13.855 61.5042012 11.508 10.227 16.115 9.915 13.743 61.5082013 11.679 10.294 16.155 9.836 13.569 61.5332014 11.903 10.439 16.240 9.704 13.399 61.685Befolkningsprognose 2009-2014 – tre skoledistrikter i Midtbyen0-2 årige 3-5 årige 6-10 årige11-13årige14-17årige0-17 årige2009 1.505 737 831 503 775 4.3512010 1.493 780 873 486 777 4.4092011 1.528 823 874 480 796 4.5012012 1.531 867 914 460 813 4.5852013 1.563 862 969 473 771 4.6382014 1.589 886 1.010 468 765 4.718Befolkningsprognose 2009-2014 - andel børn i midtbyen ift. Århus Kommune0-2 årige 3-5 årige 6-10 årige11-13årige14-17årige 0-17 årige2009 13,5% 7,3% 5,1% 5,0% 5,7% 7,1%2010 13,3% 7,7% 5,3% 4,9% 5,6% 7,2%2011 13,4% 8,2% 5,4% 4,9% 5,7% 7,3%2012 13,3% 8,5% 5,7% 4,6% 5,9% 7,5%2013 13,4% 8,4% 6,0% 4,8% 5,7% 7,5%2014 13,3% 8,5% 6,2% 4,8% 5,7% 7,6%12 Hvor stor skal arkitektkonkurrencen være, hvad skal rammenvære, hvad skal økonomien være. Er det fra scratch ellerud fra de udpegede placerings muligheder?For så vidt angår den egentlige arkitektkonkurrence, vil den først bliveigangsat efter en inddragelsesproces, der munder ud i udarbejdelse af8


Århus KommuneBørn og Ungeegentlige krav og rumprogram. Derefter følge selve arkitektkonkurrencen,som følger de almindelige regler og procedurer.I relation til den idékonkurrence, som blev omtalt under byrådsbehandlingenden 24. marts, foreligger der ikke noget konkret forslag.Rammerne for konkurrencen forventes blive fastlagt samarbejde medBørn og Unge-udvalget.En idekonkurrence vurderes at kunne gennemføres med et korteretidsperspektiv end en arkitektkonkurrence.Konservative (Anne Mette Villadsen)13 Vi vil gerne have oplistet alle fordele og ulemper op i relationtil placering af en ny midtbyskole på henholdsvis arealetpå Annagade skoles grund og på arealet på Fjordsgadesskoles grund herunder også økonomi.Der henvises til spørgsmål 1, hvor de politiske visioner og intentionernefremgår af aftalen af 29. maj 2009. Realiseringen af disse visionerbygger på, at der etableres en ny skole, hvilket således har været udgangspunktetfor byrådsindstillingenDisse visioner vil ikke i samme omfang kunne opfyldes ved ombygningog renovering af eksisterende bygninger.14 Vi vil gerne have oplistet alle fordele og ulemper ved bevaringaf Læssøesgades Skole – også herunder de økonomiskeperspektiver.Af den politiske aftale af 28. maj 2009 fremgår følgende principper:”Med henblik på at minimere den samlede usikkerhed, der kan opstå,ønsker undertegnede allerede nu at aftale følgende principper:1. N.J. Fjordsgades Skoles aktiviteter indstilles flyttet som helhedtil den nye skole, når denne er klar til indflytning. N.J. FjordsgadesSkole kan herefter indrettes til forenings- og fritidscenter.Indtil N.J. Fjordsgades Skole kan indrettes til forenings- ogfritidshus skal der sikres de eksisterende brugere på Skt. Annagadelokaliteter i midtbyen.9


Århus KommuneBørn og Unge2. Der er ikke med denne aftale truffet beslutning om, hvorvidtLæssøesgades Skole skal indgå som en del af en kommendemidtbyskole. Der vil blive afholdt en høring blandt nuværendeog kommende forældre i Læssøesgades skoledistrikt vedrørendespørgsmålet om skolens eventuelle flytning til den nyemidtbyskole. Først når denne høringsproces er afsluttet vil Byrådettræffe beslutning om fremtiden for Læssøesgades Skole.”Forslaget om at bygge én ny midtbyskole tog udgangspunkt i, at mani midtbyen under alle omstændigheder stod overfor større renoverings-og moderniseringsarbejder på N. J. Fjordsgades Skole og LæssøesgadesSkole. Med udgangspunkt de eksisterende skoleprognoser(herunder de samme andele af elever på privatskoler og andre skoler),kunne man opføre en helt ny midtbyskole, som kunne imødekommede ønskede pædagogiske principper. Finansiering heraf villemed et salg af Læssøesgades skole svar til en modernisering og renoveringaf de to skoler.Ved at sammenlægge to velfungerende skoler til én følger naturligvisden ulempe, at det kan give uro og utryghed omkring den fremtidigesituation og mulighederne for at fastholde det pædagogiske miljø, derer på skolen.15 Det undrer os, at der står på side 15 under kommenteringaf høringssvar, at special- og modtageklasserne ikke kanbibeholdes, såfremt de flyttes fra Læssøesgades Skole. Detvil vi gerne have en begrundelse for.På side 15 i bilaget kommentering af høringssvar er ikke nævnt nogetom, at special- og modtageklasserne ikke kan bibeholdes, såfremt deflyttes fra Læssøesgades Skole.Det fremgår af bilag 6 til indstillingen (kommentering af høringssvar,side 17) under Børn og Unges kommentar til høringssvar: ”Den endeligestørrelse af skolen vil afhænge af den politiske beslutning omLæssøesgades placering og specialklassernes placering.”Det fremgår endvidere af indstillingen på side 28-29:”Størrelsen på en ny skole.Der kan opstilles forskellige modeller for, hvor stor en samlet skole måforventes at blive:Hvis udgangspunktet for en ny skole er skolernes distriktsbørn, vil derjævnfør ovenstående være 732 elever fra distriktet, som vil søge enny skole.10


Århus KommuneBørn og UngeDet fremgår endvidere, at der 5. september 2009 er 296 børn, der gårpå skolerne, men som har bopæl i andre skoledistrikter. En række afdisse børn vurderes at have valgt skolerne som følge af frit-valg ordningen,men tallene viser også, at der i midtbyen er en vis fraflytning,efterhånden som børnene bliver større. Derfor er en del af de børn,der i dag har bopæl i andre skoledistrikter omfattet af søskendefordelen,og som i henhold til de gældende retningslinjer må tilregnes skolen,som distriktsbørn.Det fremtidige børnetal, der er omfattet af søskendefordelen, vurderestil at blive i størrelsesordenen 125, hvorved skolen på sigt vil skullekunne rumme 850 børn. Det vil ud fra de gældende retningslinjer bl.a.afhænge af klassedannelsen på den nye midtbyskole.Vælger man derudover, at der skal være plads til i størrelsesordenen150 børn i special- og modtagelsesklasser, vurderes skolen at skullekunne rumme omkring 1000 børn. Hvis denne løsning vælges, vil skolenhave en vis fleksibilitet i forhold til udviklingen, idet special- ogmodtageklasser ville kunne placeres på andre skoler i byen.Endelig er der muligheden, at Læssøesgades Skole bevares. I så faldvurderes det, at en ny skole ved Skt. Anna Gade skal være på omkring800 børn.”16 Hvad er det for en løsning, der giver eleverne de bedsteforudsætninger for at have et optimalt læringsmiljø?Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 14Jævnfør ovenstående fremgår det af den politiske aftale, at der vedetablering af en ny midtbyskole vil kunne opnås en række gevinsterfor læringsmiljøet:”…….En ny midtbyskole vil kunne understøtte det pædagogiske arbejdeder følger af visioner og mål for børn og unge i Århus Kommune.En ny skole vil samtidig være fleksibel og robust overfor den fremtidigepædagogiske udvikling. I en ny skole vil den lille skole blive tænktind i den store – med separate afsnit, der tager særligt hensyn til udviklingstrinfor elever i indskoling, mellemtrin og udskoling.”Med afsæt i de i spørgsmål 14 anførte forudsætninger er der i indstillingenpeget på, at etablere én ny fælles midtbyskole.11


Århus KommuneBørn og UngeEfterfølgende har Læssøesgades Skole peget på en alternativ løsning,som det forventes, at de vil præsentere nærmere ved foretrædet forBørn og Unge-udvalget den 7. april.I øvrigt henvises til materiale udleveret på byrådsmødet d. 24 martsbilag 1.17 Der oplistes i sagen en række spørgsmål og principper, somden nye skole foreslås indrettet efter. Vi kan ikke se, hvemder har været inddraget i udarbejdelsen af disse spørgsmålog principper.De overordnede principper, som de er indeholdt i indstillingen, er udarbejdetpå baggrund af den række møder, der har været afholdt imidtbyen i 2008 under ’Fremsyn for Århus’.Disse møder havde deltagelse af medarbejdere, elever, forældre, foreningerog andre interessenter, hvor der bl.a. blev drøftet karakteristikaved gode børne- og læringsmiljøer samt fordele og ulemper veden ny skole.Drøftelserne fra disse møder er suppleret med en række af elementernefra Tænketankens rapport ’Fremtidens børnebyggeri – rum tilleg og læring’. Tænketanken kan finde på Århus kommunes hjemmesideunder RULL-projektet.Inden byggeriet iværksættes, skal der være en proces med inddragelseaf alle relevante aktører. Her vil det konkrete indhold på den nyeskole skulle beskrives nærmere. Denne proces vil være grundlaget forden arkitektkonkurrence som skal gå forud for byggeriet.18 Hvordan sikres en høj trafiksikkerhed både hvad angår gående,cyklende og kørende trafikanter omkring FjordsgadesSkole og ny Annagade Skole?Det fremgår af indstillingen side 26:”Etableringen af den nye skole medfører behov for sikring af skolevejen.Det vil blive analyseret i det samarbejde mellem eksperter påområdet, som beskæftiger sig med at sikre skoleveje i hele ÅrhusKommune.”12


Århus KommuneBørn og UngeDer henvises til vedlagte bilag: ”Trafikale forhold for elever i LæssøesgadesSkoles skoledistrikt der skal på N.J. Fjordsgades Skole / Nymidtbyskole, dateret 9.12.2009”19 Hvordan sikres optimale parkeringsforhold ved en ny midtbyskole?Der vil i forbindelse med den endelige udarbejdelse af projekt for enny skole blive taget stilling til parkeringsspørgsmålet, som i øvrigt måses i sammenhæng med drøftelserne omkring parkeringsspørgsmålet iMidtbyen generelt.20 Hvor tænkes genhusning af fritidsbrugerne fra Annagade?Der henvises materiale udleveret på byrådsmødet d. 24 marts bilag 4.21 Hvilken betydning for energieffektiviteten for økonomien?Byggerierne i Midtbyen vil følge Århus kommunes generelle regler ogpolitikker for energieffektivitet.Der ikke i økonomien forudsat nogen gevinst som følge af dettespørgsmål blandt andet fordi de konkrete projekter endnu ikke kendes.Eventuelle effekter vil blive hjemtaget når de opstår.22 Ønske om at skolen bliver profilskole f.eks. teknologi, videnog videnskab eller internationalt og kultur – det ønskes behandleti udvalget.Enhver folkeskole kan i udgangspunktet udvikle sig som profilskoleinden for et særligt fagligt område, så længe det foregår inden for dengivne ramme.At være profilskole betyder fx, at skolen forstørrer et fagligt felt, somden i forvejen er optaget af, et felt som den har særlige ressourcer iforhold til eller som er oplagt af andre grunde. Den valgte profil prægerskolens samlede kultur samtidig med, at skolens almendannendeopgave fastholdes.Under alle omstændigheder er det afgørende, at en eventuel beslutningom at lave en profilskole træffes lokalt i et samarbejde mellemskolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse.13


Århus KommuneBørn og UngeRadikale (Rabih Azad-Ahmad)23 Er der penge til at brandsikre og indrette Fjordsgades Skoletil fritidsbrugerne?Der henvises til bilag 4 i det udleverede materiale på Byrådsmødet.Enhedslisten (Jette Jensen)24 Hvis vi lukker Læssøesgades Skole, hvor skal børnene påGodsbanearealet gå i skole?Godsbanearealet er i dag en del af Læssøesgades skoledistrikt.De børn der eventuelt vil komme på godsbanearealet vil derfor somudgangspunkt have den nye midtbyskole som distriktsskole, med mindrede via det frie skolevalg vælger at gå på en anden folkeskole ellervælger en privatskole.Konsekvenserne af det boligbyggeri, som foreslås på godsarealet erindregnet i de prognoser, som ligger til grund for beregningerne i indstillingen.25 Hvordan skal de, der plejer at komme på Skolemarken pressesind, når den fyldes med skole-/SFO-børn? (Enhedslisten)?Det fremgår af indstillingen side 26:• ”Friarealerne på Skt. Anna Gade grunden (Skolemarken) bevares,så der fortsat bliver et åndehul med fri adgang for beboerne i området.• Som supplement til Skolemarken bliver tagfladerne på den nyemidtbyskole til nye udendørs aktivitetsrum”Tanken er, at endnu flere får glæde af skolemarken, men ikke at skolemarkenskal rumme alle skolebørnene. Også efter etablering af enny skole vil der være adgang for alle på skolemarken.26 Hvordan bliver det attraktivt for de 11-18 årige at kommepå en legeplads bygget til 0-6 årige (Sølyst)?14


Århus KommuneBørn og UngeSe besvarelse ovenfor i forbindelse med spørgsmål 3 fra SF.Det skal her til endvidere bemærkes, at en pædagogisk ledet legepladsvil blive indrettet med udgangspunkt i hovedmålgruppens (de11- 18 åriges) behov og ønsker.27 Forslag om at der som alternativ til Børnemiljø Sølyst byggesBørnehus på Hjortensgade.Baggrunden for indstillingens forslag er et grundigt forarbejde i flereregier, som det også fremgår af selve indstillingen.Visionen om højere kvalitet i de fysiske rammerDet overordnede udgangspunkt for ”RULL” og dermed også for ”RULL imidtbyen” er visionsoplægget om højere kvalitet i de fysiske rammerfor børn og unge i Århus. Visionen i oplægget fra marts 2007 var atskabe de bedste rum for børn og unges læring og udfoldelser, og blevindarbejdet i aftalen omkring ”Fremsyn for Århus” (31. maj 2007).Et af elementerne i oplægget var, at der skulle nedsættes en bredtsammensat tænketank, der skulle udvikle nye ideer inden for rum tilleg og læring. Tænketanken afleverede sin rapport om rum til leg oglæring i august 2008. Rapportens anbefalinger har spillet en megetcentral rolle i hele processen i område 1, herunder også i drøftelse ogudvælgelse af konkrete projekter.BorgerinddragelseGennem de seneste år har der været en omfattende og meget nyttiginddragende proces i område 1. Den blev indledt d. 3. marts 2008med et borgermøde på Rådhuset om børn i midtbyen. Der har siden14. marts 2008 frem til 20. januar 2009 været afholdt møder i flererunder i de enkelte skoledistrikter. Forældre, børn, unge, medarbejdere,repræsentanter for fritid, idrætsliv, beboerforeninger m.fl. har pådisse møder drøftet konkrete ideer og forslag. Op til 40 personer hardeltaget i de enkelte møder. Herudover er der en igangværende visionsprocesi området, som afsluttes primo 2010. Dette er med til atafklare den konkrete udformning af de kommende projekter.Denne proces medførte i der i maj 2009 dels blev indgået forlig om enny Midtbyskole, men også der en stor indstilling om RULL i Midtbyenblev sendt i høring.15


Århus KommuneBørn og UngeAf indstillingen fremgår det, der på baggrund af borgerinddragelsenblev der opstillet en vision for Samsøgades Skoledistrikt, hvor det iindledningen fremgår: ””I distriktet er der et ønske om at skabe flere tilbud, der kan anvendesaf det samlede 0-18 års område.”Videre fremgår det af visionen:”Det er et vilkår at pladsen og dermed mulighederne er begrænsedei distriktet. Det er på denne baggrund målsætningen, at deeksisterende bygninger indrettes, så de er inspirerende overforalle børn. Det er vigtigt, at bygningerne er fleksible og kan omdannesfra en række små enheder til store enheder. (Bilag 1 tilindstillingen)”I høringsindstillingen fremgår endvidere følgende på side 19/20:”Dagtilbudsafdelingen i Ny Munkegade 13C i Dagtilbud 106 er ikkeoptimalt indrettet til dagtilbud og lever ikke op til principperne for rumtil leg og læring i midtbyen. Lejemålet i den ældre bygning er relativtdyrt, og ejeren har i øvrigt givet udtryk for gerne at ville overtagelejemålet. Det vurderes ud fra pædagogisk og teknisk synsvinkel, atder kan skabes en langt bedre løsning ved at flytte afdelingen til andrerammer. Ny Munkegade 13C foreslås derfor nedlagt og flyttet til etnybyggeri i Sølystgade alternativt i Hjortensgade. Dagtilbudsafdelingenrummer tre grupper for de ½-2 årige.Med det formål at skabe tidssvarende og inspirerende lege- og læringsrumsamt at skabe fleksible dagtilbud forslås det, at der etableresen børneby ved Sølystgade 30. Det nuværende dagtilbud i Sølystgade30 er placeret uhensigtsmæssigt. Den rummer en gruppe ½-2årige og to grupper 3–6 årige. Det overvejes, at samle dagtilbuddenefra Ny Munkegade 13C og Sølystgade 30 i et nybyggeri på Sølystgade,der også skal rumme fritidstilbuddet Børnenes Hus i Hjortensgade ogBeboernes Hus i Sølystgade. Det nye dagtilbud vil kunne rumme seksgrupper, der kan anvendes fleksibelt. I først omgang anvendes den tilfire grupper ½-2 årige og to grupper 3–6 årige. Det nye hus i Sølystgadekommer til at rumme mangeartede funktioner og aktiviteter ogvil blive et samlende kraftcentrum for Øgaderne, med mulighed for ativærksætte en række forskelligartede initiativer og trække på hinandensressourcer. Arealet administreres af Kultur og Borgerservice. En16


Århus KommuneBørn og Ungeendelig afklaring af økonomien afventer derfor en afklaring med Kulturog Borgerservice. I det omfang at dette vil indebære merudgifter forBørn og Unge vil disse blive afholdt af RULL-midlerne.En alternativ mulighed til dette projekt kunne være, at fastholde Sølystgadei sin nuværende form, og Børnenes Hus fastholdes i Hjortensgadesammen med en nybygget institution, der erstatter NyMunkegade 13C. Den endelig økonomi vil derfor afhænge af, hvilketprojekt der vælges.”I høringsindstillingen nævnes således både en placering ved Sølystgadeog ved Hjortensgade.I notat dateret 18. december 2009 sammenfattes høringssvarene omkringdette punkt således:”HøringssvarAd. Børnemiljøet i Sølystgade inkl. Ny MunkegadeMedarbejdere og ledelse i vuggestuen Ny Munkegade og den integreredeinstitution Beboernes Børnehus tilslutter sig forslaget om, atvuggestuen Ny Munkegade og Beboernes Børnehus flyttes til et nybyggerii Sølystgade, der foruden vuggestuen rummer børnehusetSølystgade og Beboerhuset.Ledelsestemaet i Dagtilbud 106 støtter et multihus i Sølystgade. Denalternative foreslåede placering i Hjortensgade anses ikke som hensigtsmæssig.Bestyrelsen for Midtbyens Fritidscenter støtter ikke, at Børnenes Husflyttes til børnebyen i Sølystgade, da børnebyen kommer til at bestå afinstitutioner for 0-6 årige, mens målgruppen for Børnenes Hus er 11-18 årige.Beboerhuset Sølystgade og en beboer i Sjællandsgade giver i høringssvarudtryk for, at nybyggeri i Sølystgade vil ødelægge det lokale miljøog dermed engagement og ansvarlighed. Derudover foreligger ethøringssvar fra en anden beboer i Sjællandsgade med et forslag til,hvordan nybyggeri kan harmonere med lokalområdets nuværendeaktiviteter og funktioner, som samtidig kan forbedre anvendelsesmulighederneaf områdets grønne arealer.Kultur og Borgerservice præciserer, at arealerne ved Hjortensgade ogSølystgade såvel administreres som ejes af Kultur og Borgerservice.17


Århus KommuneBørn og UngeDe ser dem gerne anvendt som foreslået, men det indebærer et indtægtskrav,da de indgår i finansieringsgrundlaget for Kulturproduktionscenteret.Ledelsesteamet i Dagtilbud 106 opfordrer endvidere til, at der tænkesi flere vuggestuepladser i dagtilbuddet.Børn og Unges kommentarer hertilProjektidéen tager højde for ønsket om et 0-18 års perspektiv i tilbuddene,samtidig vil det med en anden udnyttelse af grunden kunne giveet mere samlet grønt areal i området også for beboerne i området, dalegepladserne vil være åbne udenfor den normale åbningstid.Borgerens forslag til en totalløsning vil blive medtaget som en ide iudarbejdelsen af selve projektet, da der direkte er anvisninger på løsningsmuligheder,der tilgodeser de forskellige målgrupper.Der skal arbejdes tæt sammen med Sport og Fritid om en løsning iforhold til Beboerhuset.Nybyggerier af dagtilbud indrettes, så de kan anvendes til såvel vuggestue-og børnehavegrupper, så behovet for pasning afgør tilbuddetssammensætning.Klubbens bestyrelse, der er forbeholden overfor ideen om at flytteBørnenes hus, skal ligeledes inddrages i udarbejdelsen af projektet.Konklusion i forhold til indstillingenProjektidéen fastholdes i indstillingen. Den alternative løsning vedHjortensgade trækkes ud, da der ikke er nogen opbakning til denneidé. (Beslutningspunkt 5)”Sideløbende med denne proces drøftes spørgsmålet, herunder finansieringenmellem Kultur og Borgerservice og Børn og Unge.(Kultur og Borgerservice vil blive inviteret til behandlingen i Børn ogUnge-valget for at redegøre for finansiering til Godsbanen fra henholdsvisSølystgade og Hjortensgade)18

More magazines by this user
Similar magazines