Vandindvinding og konsekvensvurdering - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Vandindvinding og konsekvensvurdering - ATV - Jord og Grundvand

Vandindvinding og konsekvensvurdering- erfaringer fra opsætning af BEST i Herning KommuneJacob Birk Jensen, NIRAS A/SMarianne Jakobsen, Herning KommuneATV Vintermøde 2010


Disposition• Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur• Forvaltningspraksis• Hvad er BEST• BEST i Herning Kommune• OpsamlingATV Vintermøde 2010


Vandindvinding og påvirkning af vandløb ognatur – hvad er opgaven?• Hvad går opgaven ud på ?Ændring i udstrømning tilvåde terrestriske miljøer?QÆndring i vandstand ?Ændring i vandføring ?ATV Vintermøde 2010


Vandindvinding og påvirkning af vandløb ognatur – hvad er opgaven?Konsekvenser på flora og fauna somfølge af ændring i udstrømning til vådeterrestriske miljøer?QKonsekvenser på floraog fauna som følge afændring i vandføring ?Konsekvenser på flora og fauna somfølge af ændring i vandstand?ATV Vintermøde 2010


Vandindvinding og påvirkning af vandløb ognatur – hvad er opgaven?Konsekvenser på flora og fauna somfølge af ændring i udstrømning til vådeterrestriske miljøer?Det er for svært ……Derfor: Hydrologiske påvirkningskriterier der implicit tagerhøjde for eller forsørger at tage højde for debiologiske konsekvenser.QSom:Konsekvenser på floraog fauna som følge afændring i vandføring ?Vandløbspåvirkninger i forhold tilmedianminimumsvandføringKritiske sænkningsniveauerKonsekvenser på flora og fauna somfølge af ændring i vandstand?ATV Vintermøde 2010


Ansvar og forvaltningspraksisFør kommunalreformen:• Amter havde ansvaret for tildeling af indvindingstilladelserGitte K. Sørensen, 2010ATV Vintermøde 2010


Ansvar og forvaltningspraksisNu:• Kommunerne har ansvaret for forvaltning afvandforsyningsloven• Vandrammedirektivet kræver sammenhæng i forvaltning afoverfladevand og grundvand• Øget fokus på påvirkning af beskyttet naturRedskaber:• Ingen standard• En begrænset overlevering fra amterne• Modeller i anvendelse nogle steder• Statusberegninger i vandplanerneATV Vintermøde 2010


Den kommunale udfordring• Tid er en begrænset ressource effektiv sagsbehandling• Kvalitetsstyring er et nøgleord systematik og ensartethed• Tværfaglighed dialog• Sagsbehandling i overensstemmelse med vand- og naturplaner• Akkumulerede påvirkninger• Kommunalt/tværkommunalt overblik• Hvad giver vandplanerne• Et (utilstrækkeligt) bud på vandløbspåvirkning (gamledata og upræcise metoder)ATV Vintermøde 2010


Hvad er BESTDatasamling:• Vandindvindingsdata fra Jupiter eller GeoEnviron – direkte træk• Vandløbsdata fra vandplanerne eller lignende.• §3 områder fra MiljøportalenBeregningsmotor:• Responsmatricetilgang baseret på simple grundvandsmodeller(semianalytiske) eller ”rigtige” grundvandsmodeller• Bygger videre på eksisterende viden – gør grundvandsmodellerlevendeDialogplatform:• Fælles sagsbehandlerplatform• Samler data, personer og faglighedATV Vintermøde 2010


Delvandløbsoplande• kjdncjdgu boringKlik på en boring, et opland elleret naturområde for at starte ensagBeskyttet vandløbBeskyttet våd naturATV Vintermøde 2010


• kjdncjBEST finder naturområder ogvandløbsoplande der bliver påvirket afden valgte boring (74.643) og finder enrække af de boringer der påvirkersamme oplande og naturområder.ATV Vintermøde 2010


Liste med sagensboringer• kjdncjIndvindingstilladelse direkte fra JupiterIndvindingstilladelse (brugertilpasset)Pumpetid i % af årMængden af indvundet vand der reinfiltrererÆndres disse feltergenberegnespåvirkningerneATV Vintermøde 2010


Liste med sagensvåde naturtyper• kjdncjFaglige vurderingerknyttet til denenkelte naturtypeATV Vintermøde 2010


• kjdncjATV Vintermøde 2010


Udskrift fra BESTData vedr. mosenBeregningsresultaterVurderingerATV Vintermøde 2010


• kjdncjATV Vintermøde 2010


Udskrift fra BESTData vandløb og oplandBeregningsresultaterVurderingerATV Vintermøde 2010


SænkningstragtVed terrænI det regionale magasinATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- Indledende analyser• Styr på vandindvindingsdata i Jupiter• Afstrømningsanalyser• Semi-analytisk model• ModelsimuleringerATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- Semi-analytisk model• Udnyttelse af superpositionsprincippetAktuel potentiale- ogafstrømningsforholdQaktuelUpåvirket potentiale- ogafstrømningsforholdQupåvirketPåvirkning af potentialeogafstrømningsforholdved indvindingΔQVandløbVandindvinding=+GrundvandspotentialeATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- Semi-analytisk modelGeologi• Tre grundvandsforekomster: Terrænnært, regional, dyb regional• Laggrænser ud fra Novana model• Dærklagstykkelser ud fra boringsdata• Transmissivitetsdata ud fra Jupiter dataLer1TerrænSand1Ler2Ks2topSand2Ler3Bastrup_topSand3Bund_modelATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- LertykkelsekortLer over terrænnært magasin Ler over regionalt magasin Ler over dyb regional magasinATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- TransmissivitetTerrænnært magasin Regionalt magasin Dyb regional magasinATV Vintermøde 2010


BEST i Herning Kommune- Medianminimumsafstrømning og påvirkningArealspecifik medianminimumsafstrømningBEST beregnet påvirkning i % af MMVFATV Vintermøde 2010


BEST i Herning KommuneOpsamlingStatus:• Værktøj til:• Behandling af indvindingstilladelser• Vandforsyningsplanlægning• Udarbejdelse af vand- og naturplaner.• Mulighed for effektiv, ensartet og systematisk sagsbehandling• Beregninger på et højt fagligt niveau – bedste tilgængelige data ogmodeller.• Gør grundvandmodeller til en levende del af sagsbehandlingen.Hvad er næste skridt:• Tilpasninger i forhold til konkret sagsbehandling – hvad virker oghvad virker ikke• Nye boringerATV Vintermøde 2010

More magazines by this user
Similar magazines