fornyelsessyn på passagerskibe op til a1 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

fornyelsessyn på passagerskibe op til a1 - Søfartsstyrelsen

OKKRAVFornyelsessyn på passagerskibe i international fartRegelværk: Søfartsstyrelsens Meddelelser BFil: skm_pax_int_forny_ny.docUdarbejdet af: MMOVersion nr.: 23,0 af 29-12-2008(MMO)SøfartsstyrelsenSYNSSKEMASkibsdata: Sagsnummer: Køllægning: Synsdato:Kontrolnummer: Skibets navn: MMSI nr.:IMO-nummer: Hjemsted: GT/BRT:Officielle kW: Anvendelse: Kendingsbogstaver:Synstype:Rederi:Bemærkninger:Skyldtes evt. udløste krav manglende vedligehold, kan denne regelhenvisning og kode benyttes:Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kap. 1, reg. 11 a, synskode: 2550Certifikater ............................................................................................................................................................................................. 1Kapitel II – 1: Inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg .................................................................................................... 3Kapitel II-3 Opholdsrum ...................................................................................................................................................................... 14Kapitel II-5 Lastelinier ......................................................................................................................................................................... 14Kapitel III: Redningsmidler. ................................................................................................................................................................. 15Kapitel IV GMDSS .............................................................................................................................................................................. 16Kapitel V: Sejladsens betryggelse ........................................................................................................................................................ 18Kapitel IX: Sikker skibsdrift ................................................................................................................................................................ 18MARPOL ............................................................................................................................................................................................. 19Diverse tekniske forskrifter .................................................................................................................................................................. 19Sikkerhed og sundhed .......................................................................................................................................................................... 20Besætningskontrol ................................................................................................................................................................................ 22Bemærkninger og underskrifter ............................................................................................................................................................ 23Forklaring til forkortelser:OK betyder at der ikke er stillet krav på områdetKRAV betyder at der er stillet krav på områdetN/A (Not Applicable) betyder at området ikke er relevant for pågældende skibAC (Acceptance Class) betyder at Søfartsstyrelsen accepterer klassens syn mv., men udsteder selv evt. certifikatINIT: Initialerne på den inspektør der har synet området.Områder med bemærkningen “EGENKONTROL” forudsættes kontrolleret/afprøvet før synet af skibets besætning eller andre.Kontrollen skal kunne dokumenteres og attesteres af føreren eller maskinchefen.Hvis Søfartsstyrelsen ved stikprøvekontrol i forbindelse med synet konstaterer væsentlige fejl/mangler på disse områder, stilles kravom servicering og ny komplet kontrol/afprøvning attesteret af føreren eller maskinchefen.Såfremt der i den forbindelse stilles krav om opfølgende syn ved Søfartsstyrelsen, foretages dette som stikprøvekontrol.CertifikaterDisse certifikater skal være om bord og være gyldigeSynsBemærkningerkodeBilagsmappe 6090Besætningsfastsættelse ( STCW) 0135Sewage certificate > 400 GT el. >15 personer. 0199ISM SMC og DOC 0117Målebrev 6085Side 1 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVN/AOKKRAVSøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartDisse certifikater skal være om bord og være gyldigeSynsBemærkningerkodeNationalitetsbevis 6080Passenger Ship Safety Certificate og record (form P) 0112Kaldesignalsbevis (Ship station License) 6070ISPS Certifikat 0112Tilladelse til sejlads med passager 6020IAPP certifikat og record (> 400 GT + international fart) 0199Continuous Synopsis Record 0199SOPEP ( 400 GT) 0199IOPP certifikat og record form A (> 400 GT) 0150Klassecertifikater 0199TBT certifikat ( 400 GT + EU flag) (udstedes af ikke af SFS) 0199Internationalt lastliniecertifikat /- udtagelsescertifikat 0120Disse certifikater kan være om bord og skal i såfald være gyldigeSynsBemærkningerkodeA/Amax bevis (Afhænger af situationen ,ved tvivl, kontakt den centrale del af CFS). 0133Farlig gods certifikat (Østersøaftalen) + appendix 0170EIAPP certifikater ( 130 KW installeret / forandret år 2000 ) 0199Exemption Certificate 0112List of operational limitations 0199Bunkercertifikat (GT > 1000) 0199Conformance Test Report / Statement of Compliance (LRIT > A2) 0199Ombygninger og syn på den udvendige bundINITPassagerskibe skal have udført syn på den udvendige bund i forbindelsemed alle fornyelsessyn – se bl.a. vejledning nr. 47 af 88, ogSynsBemærkningerB, Kap. I, reg. 7kodeOmbygninger / ændringer siden sidste syn. 0980Syn på den udvendige bund.DatoSikring af porte i yderklædningen, samt vejrtætte ramper.INITSynsBemærkningerKrav i TF nr. 8 af 12. oktober 1995kodePakninger, lukke- og skalkemidler for separat inderport. 0910Åbne- /lukke procedure for samtlige porte opslået på kommandobro ogved betjeningssteder.0910Karmhøjder (min. 380 mm) ved nedgange fra vogndæk. 0910Skalkemidler opmalet i kontrastfarver. 0915Betjeningspaneler og manøvrehåndtag sikret imod uautoriseret betjening.0999Mekanisk sikringssystem for indvendig vandtæt rampe /inderport. 0910Drifts- og vedligeholdelsesmanual for bovporte, inderporte og andre porte.0999Månedlig kontrol af samtlige porte indført i manual for drift og vedligehold.0999Overvågningssystem for rummet imellem bovporte og inderrampe. 0915Side 2 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartKapitel II – 1: Inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlægKollisionsskodINITKrav i kap. II-1B, r. 10BemærkningerSynskodeBovrampens pakninger samt lukke- og skalkemidler. 0910InddelingslastelinierINITKrav i Kap. II-1B r. 13BemærkningerSynskodeC1, C2 og C3 påmærket som angivet i certifikatet. 0930Åbninger i vandtætte skodder i passagerskibeINITKrav i kap. II-1B, r. 15BemærkningerSynskodeFunktionen af de vandtætte døre prøvet fra kommandobroen. 0930Maskinelt betjente vandtætte døre lukker automatisk – efter lokal åbning– når centrallukning er aktiveret.0930Fjernåbning ikke mulig fra central(e) betjeningssted(er). 0930Indikatorer og lydsignaler. EGENKONTROL 0930Instruktions- og advarselsskilte samt lukketiden. EGENKONTROL 0930To uafhængige energikilder for lukning af alle døre. 0930Energikilde for hydraulisk betjente døre lukker alle døre på højst 60 sekundersamtidigt.0930Hydrauliske akkumulatorer – selvstændigt elektriske system og motor –EGENKONTROLfor betjening af alle dørene.0930Hånddrevet mekanisme – ved selve døren samt lukning af døren overEGENKONTROLskotdækket (lukketid max 90 sek.).0930Hejsbare platforme og ramper til bilerINITKrav i kap. II-1, r. 3.9BemærkningerSynskodeAutomatiske autoværn. 9405Advarselsskilte. EGENKONTROL 9405Skiltning ved manøvrepulte. EGENKONTROL 9405Sikring af platforme og ramper i stuvet position. EGENKONTROL 9405Faldsikringen. 9405Gelænder og afskærmning, sikring af adgangsdøre. 9405Funktions-/belastningsprøver hvert 2 år. 9405Funktionsprøver og udskiftninger registreret om bord. 9405Vandtæt integritetINITKrav i kap. II-1B r. 16 & 20, TF 8/95BemærkningerSynskodeAkustisk alarm på “i havn / til søs” funktion. 0910Kommunikation mellem bov /hækport og bro. 0930Indikering på broen for alle åbninger. 0930Overvågning/vandstandsalarmering inkl. akustisk alarm på vogndæk og irum mellem bovport og rampe.0930Vejrtæt lukning af adgangsveje fra ro-ro dækket til rum under skotdækket,samt udstyr på broen til visning af åben /lukket.0930Side 3 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartLænsearrangementINITKrav i kap. II-1 C og E r. 3BemærkningerSynskodeIgangsætningsprøve med hver enkelt maskindreven lænsepumpe. 1440Bundvandsalarm i maskinrum. EGENKONTROL 1440Lænseventiler, som kan betjenes fra et sted over skotdækket, mærket vedEGENKONTROLbetjeningssteder og forsynet med indikatorer, åbne eller lukkede.1440Lænseventiler, med fjernbetjening fra et sted over skotdækket. EGENKONTROL 1440Nødlænsepumpen med sugning fra et maskinrum og fra fjernt beliggendelænsebrønd.1440Afløbsforhold i forbindelse med sprinkler-/brandprøve på ro-ro dæk. 1440Aftagelige gitre på spygatter på ro-ro dæk. EGENKONTROL 1440Lukkemidler på søventiler. EGENKONTROL 1440StabilitetsoplysningerINITKrav i kap. II-1B r. 22BemærkningerSynskodeIntakt-stabilitetsoplysninger om bord. 0930Letvægtsopgørelse indenfor de sidste 5 år. 0930HavarikontrolplanINITKrav i kap. II-1B r. 23BemærkningerSynskodeHavarikontrolplan og hæfter. 0920Systemer til udligning af slagside ved vandfyldning etc. EGENKONTROL 0920Mærkning, eftersyn og øvelser med vandtætte døre etc.INITKrav i kap. II-1B r. 24 og 25BemærkningerSynskodeMærkning af ventiler, døre og mekanismer. EGENKONTROL 0999Øvelser og eftersyn registreret. 0999Maskininstallationer, almindelige bestemmelserINITKrav i kap. II-1CBemærkningerSynskodeRyddelighed og renlighed. 1420Afskærmning af bevægelige dele (kileremstræk, koblinger o. lign.) afEGENKONTROLvarme overflader.1460Gelændere, håndlister, fodskærme, lejdere, dørk og ristværker. 1460Afmærkning på kraner og kranbjælker. EGENKONTROL 1499Maskininstallationer, almindelige bestemmelserINITKrav i kap. II-1CBemærkningerSynskodeKrankroge sikret mod udhugning. EGENKONTROL 1499Transportable beholdere, som kan nære en eventuel brand, fjernet fraEGENKONTROLmaskinrummet.1499MaskineriINITSynsKrav i kap. II-1 r. 26BemærkningerkodeArrangement (nødkompressor) for opstart af maskineri fra “dødt skib”. 9416Maskineriet forsynet med foranstaltning til sikring af, at den driftssikreomdrejningshastighed ikke overskrides.9416Side 4 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenMaskineriFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i kap. II-1 r. 26Trykbeholdere o. lign. forsynet med midler til beskyttelse mod farligtovertryk.Forbrændingsmotorer med en cylinderdiameter på 200 mm eller et krumtaphusvolumenpå 0,6 kbm eller derover forsynet med eksplosionsaflastningsventiler.KøleanlægBemærkningerEGENKONTROLINITSynskode94169416Krav i Meddelelser B kap. II-1 NFuldstændig plan over køleanlægget med tilhørende beskrivelse og betjeningsregler.Lukke- og låsemekanismer for køle-, fryse- og blæserrum, i hvilke personerkan opholde sig, funktionsprøvet ved betjening indefra, også i låsttilstand.Fast installeret elektrisk lys i køle og fryserum, i hvilke personer kan opholdesig.Elektrisk alarmanlæg med akustisk signalgivning for proviantkølerumsamt rød kontrollampe.ElevatorerBemærkningerEGENKONTROLEGENKONTROLEGENKONTROLEGENKONTROLINITSynskode0440044004400440Person: Krav i TF 4/05 – Gods: Vejl. nr. 6/2002BemærkningerSynskodePersonelevatorer.EGENKONTROLElevatorerne synes en gang om året af autoriseret firma eller besætning9400Synsrapporter tilfredsstillede. 9400Godkendelsesattest opsat i elevatorstolen. 9400Godselevatorer og små-elevatorer for gods.skiltning : Persontransport forbudt.9400Efterset af i henhold til vejl. nr. 6 af 28-11-2002 af fx maskinmester 9400StyreanlægINITKrav i kap. II-1 C r. 29BemærkningerSynskodeStyremaskinrum - ryddelighed og renlighed. EGENKONTROL 0936Akustisk og optisk alarm for svigt af elektrisk energi til styremaskinanlægget.1030Kommunikationsmidler til overførsel af ordrer fra kommandobro til styremaskinrum.0936Nødstyringsarrangement fra styremaskinrummet. 0936Indikatorlamper for motorer til styreanlæg på kommandobro og i maskinrum.Kontrolforanstaltninger for maskineriINIT0936Krav i kap. II-1C r. 30 og II-1EBemærkningerSynskodeFremdrivningsmaskineriets nødstopanordning, anbragt på kommandobroenog /eller på frit dæk.1499Arrangementet for nødkørsel lokalt af fremdrivningsmaskineriet. 1499Dampkedler og kedelfødesystemerINITKrav i kap. II-1C r. 32BemærkningerSynskodeKedelrum - ryddelighed og renlighed. 9416Side 5 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenDampkedler og kedelfødesystemerFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i kap. II-1C r. 32Arbejdstrykket på trykmålere angivet med en rød streg, inddelingen fortsatmindst 25% af arbejdstrykket ud over dette.Centralvarmekedel forsynet med driftstermostat, overkogssikring, flammekontrol,smeltesikrings-ventil og evt. trykaflastning (f. eks. selvlukkendedæksel).Plan over oliefyringsanlægget med tilhørende beskrivelse og betjeningsregler.TrykluftsystemerBemærkningerEGENKONTROLEGENKONTROLINITSynskode941694169416Krav i kap. II-1C r. 34BemærkningerSynskode(Afhænger af klassebestemmelser) Trykluftbeholdere etc., som ikke ertilgængelige for betryggende indvendig besigtigelse, trykprøvet inden forde sidste fem år.Justeringen af sikkerhedsventiler på ovennævnte beholdere kontrolleretinden for de sidste fem år.Arbejdsluftbeholdere forsynet med trykmåler, arbejdstrykket angivetmed en rød streg, inddelingen fortsat mindst 25% af arbejdstrykket udover dette.Kommunikation mellem kommandobro og maskinrumINIT941694169416Krav i kap. II-1 C r. 37Kommunikationsmidler og herunder maskintelegraf mellem kommandobroog maskinrum.MaskinmesteralarmBemærkningerINITSynskode1060Krav i kap. II-1C r. 38BemærkningerSynskodeMaskinmesteralarm hørlig i maskinmestrenes aptering. 1040Elektrisk hovedenergikilde og belysningsanlægINITKrav i kap. II-1BemærkningerSynskodeOpstart af et generatorsæt fra “dødt skib”. 1430Elektrisk nødenergikildeINITKrav i kap. II-1 D r. 42Automatisk opstart (Black-out prøve) af nødgenerator eller med automatisktilslutning til nødstrømstavlen, hvor den elektriske nødenergikilde eret akkumulatorbatteri.BemærkningerElektrisk nødenergikilde (akkumulatorbatteri) for overgangsforsyning. 0945Arrangementet for nødstart af nødgenerator. 0945Beskyttelse mod tømning af oplagret energi ved automatisk virkendestartanlæg.0945Nødbelysning ved alle redningsbåde - på dækket og ud over skibssiden. 0945Nødbelysning i gange, på trapper, ved udgange fra alle større rum, i maskinrumEGENKONTROLog i kontrolrum, styremaskinrum, evt. CO 2 -rum, ved brandud-rustninger, ved betjeningsstedet for brandslukningsanlæg og ved nødbrandpumpe.0945Hoved alarmanlæg, PA-systemet, og det automatiske brandvisnings- ogalarmanlæg (Jf. Regel 41).0945Holde- og udløsningsarrangementet for branddøre. EGENKONTROL 0945Synskode0945Side 6 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenElektrisk nødenergikildeFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i kap. II-1 D r. 42BemærkningerSynskodeAnlæg til lukning af vandtætte døre. 0945Nødlænsepumpe. 0945Radioudstyr som foreskrevet i Kap. IV. 0945Kompaslys. 0945Skibslysene, skibets fløjte samt evt. dagsignallampe. 0945Brandpumperne (nødbrandpumpen). 0945Eventuel automatisk sprinklerpumpe. 0945Personelevatorer. 0945Stabilisatorindtræk. 0945Styremaskiner. 0945Afprøvning af den elektriske nødenergikilde for overgangsforsyning. 0945Nødbelysning forsynet fra nødenergikilde. EGENKONTROL 0945Internt kommunikationsudstyr til nødsituationer. EGENKONTROL 0945Brandvisnings- og brandalarmanlægget samt holde- og udløserarrangementetfor branddøre.0945Manuelt betjente alarmtryk og alle interne signaler til nødsituationer. 0945Energiforsyning til vandtætte døre (kap. II-1 r. 15.7). 0945Energiforsyningen til vandtætte døres styring, indikation- og alarmkredsløb(kap. II-1 r. 15.7).0945Supplerende nødbelysning for ro-ro passagerskibeINITKrav i kap. II-1 D r. 42-1BemærkningerSynskodeLysarmaturer og deres fejlindikering. EGENKONTROL 9420Bærbare batteriforsynede lamper, som kan genoplades. EGENKONTROL 9420Startanordninger for nødgeneratorsætINITKrav i kap. II-1 r. 44BemærkningerSynskodeNødgeneratorsæt, til automatisk start, forsynet med opladet energi tilmindst tre på hinanden følgende starter.0945Energikilde til tre yderligere starter, medmindre manuel start er mulig. 0945Arrangement for manuel start af nødgeneratorsættet. 0945Forholdsregler mod stød, brandfare og andre faremomenter af elektrisk artINITKrav i kap. II-1 D r. 45BemærkningerSynskodeGenerel inspektion af den elektriske installation. 0950Ubeskyttede metaldele på elektriske maskiner eller apparater i kabys, bageri,tørrerum og vaskeri forbundet til skibsskroget.EGENKONTROL0950Generel inspektion af håndlamper, store transportable lamper og elhåndværktøj.EGENKONTROL0950Hoved- og nødstrømtavler passende afskærmet. EGENKONTROL 0950Håndlister og isolerende måtter ved strømtavlers for- og bagsider. EGENKONTROL 0950Isolationsniveauet til skrog kontrolleret for unormalt lave isolationsværdiervia måleinstrument i hoved- eller nødstrømtavle.0950El-svejseaggregater forsynet med spændingsbegrænsende udstyr. EGENKONTROL 0950Tilstanden af elektrodeholder, håndkablet, returkablet og jordklemmen. EGENKONTROL 0950Side 7 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartKapitel II – 2: Brandsikring, opdagelse og slukning af brand.Konstruktiv Brandsikring mv.INITMedd. B Kap. 1, reg. 11BemærkningerSynskodeDen konstruktive brandsikkerhed er intakt og uden synlige skader 0710Brandpumper, hovedbrandledninger, brandstudse og brandslangerINITKrav i kap. II-2 DBemærkningerSynskodeBrandpumper, nødbrandpumper med to brandslanger og strålerør tilkoblet 0740Automatisk igangsætning af en brandpumpe og opretholdelse af konstanttryk på brandledningen0740Brandslanger tilhørende maskinrum. EGENKONTROL 0730Brandslanger, strålespidser og tåge-strålerør. EGENKONTROL 0730Sprøjterør af kombinerede tåge/stråle-type forsynet med afspærringsmiddel.EGENKONTROL0730Brandslanger i de indvendige rum i skibet tilsluttet brandstudsene. EGENKONTROL 0730Brandhydranter. EGENKONTROL 0730Fast anbragte installationer for slukning med luftarterINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeAutomatisk afgivelse af lydsignal til advarsel om udløsning af brandslukningsmidletog alarmgivere mærket CO 2 -alarm / andet.0725Mekanisk udsugning fra bunden af rum, hvor der er oplagret CO 2. 0725Anlægsbeskrivelse, herunder checkliste for vedligeholdelse af fast installeredebrandslukningsanlæg.EGENKONTROL0725Mængden af brandslukningsmidlet, kontrolleret inden for det sidste år,af enten skibets maskinchef, af klassifikationsselskab, eller af et autoriseret0725firma.Døre til rum beskyttet af CO 2 -anlæg påmærket: “Rummet er tilsluttetEGENKONTROLCO 2 -anlæg og skal forlades når alarmudstyret træder i funktion”.0725CO 2 -rummet, flaskernes opstilling, rør og dyser, evt. Samtalemulighedmellem CO 2 -rum, udløsersted og kommandobro, udløserarrangementet,0725betjenings-vejledning og skiltning underkastet en generel besigtigelse.CO 2 -anlægget sikres mod utilsigtet udløsning under værftsophold o. lign.ved isætning af blindflanger/skydeflanger efter hovedstopventiler.0725Nødstop for standsning af forbrændings-motorer, anbragt i rum beskyttetaf brandslukningsanlæg.0725IldslukkereINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeGodkendt type. EGENKONTROL 0730Typer, som kan genoplades om bord, mindst en reserveladning for hverEGENKONTROLforeskreven ildslukker.0730Typer, som ikke kan genoplades om bord, mindst èn komplet i reserveEGENKONTROLfor hver fjerde ildslukker eller som krævet.0730Efterset inden for det sidste år af skibets fører, maskinchef, overstyrmandEGENKONTROLeller af et godkendt firma, en godkendt person eller prøvningsinsti-0730tution.Periodiske trykprøvninger. EGENKONTROL 0730Side 8 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartIldslukningsinstallationer i maskinrumINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeTransportabelt skumaggregat for kedelrum og maskinrum. EGENKONTROL 0725Transportable og ikke transportable ildslukkere i kedelrum og maskinrumpå plads.EGENKONTROL0725Maskinrum af kategori A forsynet med mindst to egnede tågedyser medEGENKONTROLforlængerrør.0725Fast anbragte lav- /højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrumSynsKrav i kap. II-2BemærkningerKodeAnlæg efterset og funktionsprøvet. EGENKONTROL 0725Krav i kap. II-2Fast anbragte finfordråbningsanlæg i maskinrumBemærkningerAnlæg efterset og funktionsprøvet. EGENKONTROL 0725Medd. B Kap. II-2, regel 10 stk. 5.6Fast anbragte lokale brandslukningsanlægLokalt fast anbragt brandslukningsanlæg placeret over brandfarlige områderpå forbrændingsmotorer, kedelfronter på affaldsforbrændingsovneog centrifuger til behandling af opvarmet brændselsolie.I tilfælde af periodisk ubemandede maskinrum skal brandslukningsanlæggetbåde kunne udløses automatisk og manuelt. I tilfælde af bemandedemaskinrum kræves brandslukningsanlægget kun udløst manuelt.Aktivering af ethvert lokalt brandslukningsanlæg skal afgive en visuel ogklart hørlig alarm i det beskyttede rum og i de bemandede kontrolrum.BemærkningerAlarmen skal angive, hvilket system der er blevet aktiveret. 0725Særlige foranstaltninger i maskinrumINITINITINITINITSynsKodeSynsKode072507250725Krav i kap. II-2BemærkningerSynskodeBrandspjæld. EGENKONTROL 0725Lukkefunktioner af maskinelt betjente døre i maskinrum, udløsning afEGENKONTROLlukkemekanismer.0712Midler anbragt uden for de pågældende rum til standsning af maskinrumsventilation.EGENKONTROL0745Midler anbragt uden for de pågældende rum til standsning af kedelblæsereog sugetrækblæsere.EGENKONTROL0745Midler anbragt uden for de pågældende rum til standsning af brændselsolietransferpumper,EGENKONTROLoliefyringsaggregater og andre lignende brændsels-0745oliepumper.Funktionen af let ståldør (“Fire screen door”) anbragt ved adgangen tilEGENKONTROLmaskinrum af kategori A.0712Maskinrum, indeholdende forbrændingsmotorer og/eller oliefyrede kedelanlæg.EGENKONTROLOpslag fra SFS om, hvad skal iagttages for afværgelse af0745brand.Side 9 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartBrandslukningsarrangementer i kontrolrum, apterings- og tjenesterumKap II-2 regel 10.6Kap. II-41-1 og 41-2 af 1-07-1999:Skibe bygget efter 01-10-1994 skal opfylde nedenstående den 01-10-2005 eller15 år efter køllægning. Den seneste dato er den gældende.Udstyret med et automatisk virkende sprinkler-, brandvisnings- ogbrandalarmeringsanlæg i kontrolrum, apterings- og tjenesterum.Automatisk sprinkler-, brandvisnings- og brandalarmanlæg i apteringBemærkningerINITINITSynskode0715Krav i kap. II-2BemærkningerSynskodeCentralskab på kommandobroen. 0715Optisk og akustisk alarmsignal, når en sprinkler træder i funktion. 0715Optisk signalgivning, når omstilling af alarm- og kontrolventil sker frafuld åben stilling.0715Visuelt syn på sprinklerdyser. EGENKONTROL 0715Manometer ved hver alarm- og kontrolventil. 0715Tegning af zonens beliggenhed ved hver enkelt alarm- og kontrolventil. 0715Instruktion og afprøvningsprocedure inkl. automatisk opstart af sprinklerpumpeanbragt ved sprinklerpumpe og tryktank.0715Reservesprinklere - mindst 5% i reserve, mindst 10 stk. EGENKONTROL 0715Sprinklertryktank inkl. manometer, standglas mm. 0715Søvandsindtaget - fuldt åben og evt. aflåst i åben stilling 0715Strømforsyningen til sprinklerpumpen fra hovedstrømforsyning og franødenergikilde.0715Fast anbragte brandvisnings- og brandalarmanlægINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeCentralskab på kommandobroen. 0715Energiforsyningen til centralskabet fra hoved- og nødenergikilde 0715Aktivering af detektorer og manuelt betjente alarmtryk i hver detektorsektion,EGENKONTROLi aptering, tjenesterum, gange, trapperum og brændbare lofter0715(Jf. Regel 41-1 og 41-2).Samtlige detektorer og manuelt betjente alarmtryk i maskinrum. EGENKONTROL 0715Detektorer og manuelt betjente alarmtryk på vogndæk. EGENKONTROL 0715Hørligheden af brandalarmen (generalalarmen) i forskellige dele af skibet.0715Strømforsyning af brandalarmen (generalalarm) fra hoved- og nødenergikildeevt. egen kraftforsyning.EGENKONTROL0715Fast anbragte brandvisnings- og brandalarmanlæg for periodisk ubemandede maskinrumINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeCentralskab på kommandobroen. 0715Samtlige detektorer afprøvet. EGENKONTROL 0715Manuelt betjente alarmtryk. 0715Installationer for brændselsolie, smøreolie og andre brændbare olierINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeFjernbetjente haner eller ventiler (“hurtiglukkerventiler”) på brændselsolietanke.0745Selvlukkende afspærringsanordninger på pejlerør i maskinrum. 0745Spildbakker og drænrør for centrifuger, oliefyringsaggregater, pumper,forvarmere mv.0745Side 10 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartInstallationer for brændselsolie, smøreolie og andre brændbare olierINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeAlarm for højt niveau i brændselsoliedræntank. EGENKONTROL 0745VentilationssystemerINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeMidler til standsning af mekanisk ventilation for aptering, tjenesterum,lastrum, kontrolrum og maskinrum.0745Ventilationsstop for maskinrum adskilt fra stop af øvrige. 0745Automatiske og manuelle brandspjæld for aptering, tjenesterum ogEGENKONTROLvogndæk evt. fjernbetjening (reg. 41-1 & 41-2).0745Spjæld og ventilationsstop, hvor aftræk fra kabys er ført igennem aptering(reg. 41-1 & 41-2).0745Fedtfilter/fedtfjernersystem rengjort (reg. 41-1 & 41-2). EGENKONTROL 0745Alternative ventilationssystemer i kontrolrum. EGENKONTROL 0745Uafhængige ventilatorer til trapperum. EGENKONTROL 0745BrandudrustningINITKrav i kap. II-2 C r. 10BemærkningerSynskodeBrandudrustninger iht. brandkontrolplanen - klar til brug. 0735Røgdykkerapparater (friskluftudstyr samt reserveluftbeholdere) iht.brandkontolplanen - klar til brug.0735Tågedyser med forlængerrør for hvert sæt indåndingsapparater (1 forhver 2 apparater).0735Luftkompressoren (evt. luftanalyse). 0735De til brandudrustningerne hørende flugtapparater brugbare. EGENKONTROL 0735FlugtapparaterINITKrav i kap. II-2 DBemærkningerSynskodeFlugtapparater. L 40 m 0735Forskellige bestemmelserINITKrav i kap. II-2A r. 12BemærkningerSynskodeBrandslukningsanlæg og evt. detektorer for rum for opbevaring af malingog brændbare væsker.EGENKONTROL0715Typegodkendt særskilt arrangement for brandslukning ved friturekoger. 0730Jalousi, spjæld og brandslukning hvor koge- eller stegeapparater er anbragtudenfor egentlig kabys.0725Papirkurve af ubrændbart materiale med tætte sider og bund. EGENKONTROL 0799Centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen:Besigtigelse af centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen (beholdere,rørinstallationer, ventiler, udtagspost, betjenings-vejledning og0799skilte).Side 11 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenInternational LandtilslutningFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i Kap. II-2 r. 10 (Medd. B)Den internationale landtilslutning, samt pakning og møtrikker anvendespå begge sider.BemærkningerSynskode0750Brandkontrolplaner etc.INITKrav i kap. II-2 E og TF/5/95BemærkningerSynskodeBrandkontrolplaner opslået passende steder. 2035Vejrtæt indelukke (skab etc.) med en brandkontrolplan til hjælp forbrandslukningsmandskab fra land.2035UdgangsvejeINITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeUdgangsveje, trapper og nødudgange, der giver adgang til mønstringsstederog redningsmidler afmærkede og uden hindringer.EGENKONTROL0716Udgangsforholdene fra radiostationen. 0716UdgangsvejeINITSynsBemærkningerKrav i kap. II-2B og TF 5/95kodeUdgangsveje, nødudgange fra maskin-, kontrolrum, værksteder, styremaskinrumog rum for bovpropelleranlæg.0716Mærkning af udgangsveje, herunder evt. flugtvejs-skiltning for ovennævnterum.EGENKONTROL0716Evakuerings-ledelys (Jf. Regel 41-1 og 41-2). EGENKONTROL 0716Dokumentation for lysstyrken for evakueringslys (LLL-lys) (Hver 5. år). 0716Selvlysende/belyste skilte, som angiver evakuerings- vejen og brandudstyretsplacering (Jf. Regel 41-1 og 41-2).EGENKONTROL0716Udgangsveje (RO/RO - skibe)INITKrav i kap II BBemærkningerSynskodeGelændere eller håndgreb anbragt i hele evakuerings- rutens længde. EGENKONTROL 0716Samtlige dæk nummeret løbende og positionsplaner opsat. EGENKONTROL 0716BranddøreINITKrav i kap. II-2.BemærkningerSynskodeSelvlukkende branddøre (hovedzoner, trapper, vogndæk, maskinrum, casingerog kabysser) (10/2000).EGENKONTROL0712Central udløsning af magnetholdte døre. 0712Forbliver holdemagneter strømløse efter udløsning lokalt ved døre? EGENKONTROL 0712Lukker dørene automatisk i tilfælde af fejl i kontrol-systemet? 0712Lukker dobbelte døre i rigtig rækkefølge? EGENKONTROL 0712Er døre, der ikke kræves selvlukkende, fundet i orden? EGENKONTROL 0712Er lukkehastighed (10-40 sek.) kontrolleret? EGENKONTROL 0712Fungerer alarmer (5-10 sek.) tilfredsstillende? EGENKONTROL 0712Virker evt. klemningssikring (0.75 - 1.0 m) efter hensigten? EGENKONTROL 0712Er lokale energiakkumulatorer (10 gange) afprøvet? EGENKONTROL 0712Fungerer klinkearrangementet tilfredsstillende? EGENKONTROL 0712Er selvlukkende slange-lemme (A-døre) kontrolleret? EGENKONTROL 0712Side 12 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenBranddøreFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i kap. II-2.Indikatorer, der viser om branddøre til trappeskakte, hovedzone, og kabysskodderer lukkede.BemærkningerEGENKONTROLSynskode0712Vinduer og koøjerINITKrav i kap. II-2B r. 4Er evt. automatiske særlige sprinklere (A-0 vinduer i evakueringsområder)afprøvet?Begrænset brug af brændbare materialerBemærkningerEGENKONTROLINITSynskode0799SynsKrav i kap. II-2BBemærkningerkodeEr siddemøbler i trapperum (max. 6 siddepladser) fast monterede og anbragtsåledes, at evakueringsveje ikke begrænses?EGENKONTROL0799Er evakueringsveje (kahytsgange) fri for møbler? EGENKONTROL 0799Beskyttelse af speciallastrum (f.eks. vogndæksrum)INITKrav i kap. II-2BemærkningerSynskodeIndikatorer, der viser om branddøre til speciallastrum er lukkede. EGENKONTROL 0715Døre til vogndæksrum må ikke kunne fastholdes permanent i åben stillingEGENKONTROL0712Funktionsprøve med vogndækssprinkler- anlægget og afprøvning af allesektioner med vand.0725Betjeningsvejledning, skiltning og mærkning af ventiler. EGENKONTROL 0799Arrangement for særskilt trykventilation af centralrum. 0799Udgangsvejene fra centralrummet. 0716Tågestrålerør, transportable skumslukningsapparater og transportableEGENKONTROLildslukkere for vogndæksrum skal være i orden.0730Skiltning vedrørende forbud mod tobaksrygning og anden brug af åbenEGENKONTROLild på vogndækket.0799Brandpatruljer etc.INITKrav i kap. II-2B r. 15BemærkningerSynskodeSkibets patruljeringsordning. 0710Transportable to-vejs radiotelefoner for brandpatruljer. EGENKONTROL 0710Instruktionsbøger og hæfter om brandbekæmpelseINITKrav i kap. II-2B r. 16BemærkningerSynskodeInstruktionsbøger om brandbekæmpelse 0799Hæfter om brandsikker drift af skibet 0799Særlige krav til skibe, der transporterer farligt godsINITKrav i kap. II-2 r. 19BemærkningerSynskodeVandforsyningen fra hovedbrandledning skal være umiddelbar til rådighed1199Antændelseskilder: anvendelse af udstyr der kan antænde brandfarligedampe ikke tilladt, gastætte kabelgennemføringer, godkendte (certifice-Side 13 af 23 sider1199


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartSærlige krav til skibe, der transporterer farligt godsINITKrav i kap. II-2 r. 19rede) elektriske installationer.Bemærkningerrandvisnings- og brandalarmeringsanlægget i ro-ro lastrummet fungerer 1199Ventilation : er denne effektiv, 6 gange udskiftning i timen ? , trådnetafskærmningved til- og afgang.Lænsemidler: er disse afprøvede (blændflange). 1199Personlig beskyttelse: 4 sæt beskyttelsesdragter, 2 indåndingsapparater 1199Isolation af skodder og dæk, der afgrænser maskinrum 1199Finfordråbningsanlæg (vogndækssprinkleranlæg) 1199Lastsikringsmanual 1199Transporterer skibet farligt gods i henhold til skibs-førerens oplysning 1199Sker evt. transport af farligt gods jf. skibsføreren i henhold til bestemmelsernei IMDG-kodenFindes IMDG-koden, EMS-planen og MFAG med de seneste ændringerom bordSker evt. transport af farligt gods jf. skibsføreren i henhold til bestemmelsernei “Memorandum om transport af farligt gods (RID/ADR-gods)med ro/ro-skibe i Østersøområdet”?Særlig fortegnelse eller ladningsangivelse for ombord-værende farligtgods og dets placeringSynskode11991199119911991199Kapitel II-3 OpholdsrumOpholdsrumINITKrav i kap. II-3,BemærkningerSynskodeVentilationsanlægget fungerer. EGENKONTROL 0411Opvarmningen fungerer. EGENKONTROL 0320Belysningen, herunder køjelamper og nødlys. EGENKONTROL 0350Møbler, gardiner, madrasser på plads. EGENKONTROL 0384Er skiltning forskriftsmæssig? EGENKONTROL 0399Toiletter, vaskekummer og brusere fungerer. EGENKONTROL 0330Hejsebåre på plads. EGENKONTROL 0371Opholdsrum – renlighed. EGENKONTROL 0310Kapitel II-5 LastelinierI skibe med internationalt lasteliniecertifikat udstedt af klassen afholder Søfartsstyrelsen ikke fribordssynog dette afsnit kontrolleres ikke ved det periodiske syn. Besætningen skal ikke foretageegenkontrol når et Lasteliniecertifikat er udstedt af et klassifikationsselskab.INITLasteliniekonventionen artikel 14Er der foretaget forandringer ved skrog eller overbygninger, som påvirkerbestemmelsen af lasteliniens plads ?Side 14 af 23 siderBemærkningerStyrken af skroget skal være intakt (gyldige klassedokumenter). 1299Mærkerne skal være korrekt, varigt og synligt anbragt. 1220Døre med pakninger og tilspændinger skal være i orden. EGENKONTROL 1270Luger, mandehuller og øvrige åbninger med karme, dæksler, pakningerEGENKONTROL1282og tilspændinger skal være i tilfredsstillende stand.Synskode1299


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartI skibe med internationalt lasteliniecertifikat udstedt af klassen afholder Søfartsstyrelsen ikke fribordssynog dette afsnit kontrolleres ikke ved det periodiske syn. Besætningen skal ikke foretageegenkontrol når et Lasteliniecertifikat er udstedt af et klassifikationsselskab.INITLasteliniekonventionen artikel 14BemærkningerSynskodeVentilatorer og luftrør med karme og lukkemidler skal være i orden. EGENKONTROL 1275De foreskrevne kontraventiler med direkte lukke-mekanismer skal væreEGENKONTROLtilfredsstillende vedligeholdte.1299Koøjer med stormklapper skal fungere tilfredsstillende. EGENKONTROL 1299Lænseporte med gitre, lemme og sikringsanordninger skal fungere tilfredsstillende.EGENKONTROL1288Rækværk, skanseklædninger m.v. på udsatte dæk skal være på plads og iEGENKONTROLorden.1230Luftrør til ballasttanke. 1275Kapitel III: Redningsmidler.KommunikationsudstyrINITKrav i kap. III, r 6BemærkningerSynskode12 faldskærmssignaler. EGENKONTROL 1299Hovedalarm anlægget (kap. II-2 r.41-1 og 41-2). 1010Mindst 3 bærbare VHF anlæg. 1299Mindst 1 Radartransponere. 1299Kommunikation i forbindelse med MES systemer. 1299Højtalersystem (PA – System). 1012Personlige redningsmidlerHusk dokumentation forvedligehold og antal !SynsKrav i kap. III r. 7BemærkningerkodeRedningskranse mærkede og vedligeholdte. EGENKONTROL 0650Redningsveste af samme type og antal (også børneveste). EGENKONTROL 0660Redningsveste i god stand. EGENKONTROL 0660Rednings- og beskyttelsesdragter vedligeholdte. EGENKONTROL 0663Linekastningsapparater med tilhørende projektiler. Tonnage 250 EGENKONTROL 0690Mønstringsruller og instrukser for nødsituationerINITINITKrav i kap. III r. 5BemærkningerSynskodeGodkendte mønstringsruller på hensigtsmæssige sprog, mindst et sætforsynet med godkendelsespåtegning.2010Mønstringsruller og nødinstruktioner opslået på iøjnefaldende steder. 2010IndskibningsarrangementerINITKrav i kap. III r. 10BemærkningerSynskodeIndskibningsarrangementer ved udsætningssteder. EGENKONTROL 0680Nødtræning og øvelserINITKrav i NY D kap. III r. 1 (se medd. B kap. III r. 19,30, 35)Instruktionsbøger, der opfylder Regel 35 i Kap. III i besætnings messeog fritidsrum.Registreringer for mønstringers afholdelse indført i et register eller i“Instruktionsbog i vedligeholdelse af redningsmidler”.BemærkningerSynskode06950695Side 15 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartBeredskab, vedligeholdelse og eftersyn af redningsmidlerINITKrav i kap. III r. 20BemærkningerSynskodeInstruks for vedligeholdelse (Jf. Kap. III, Regel 36). 0696Løbere til udsætning af redningsbåde, MOB-både og redningsflåder. EGENKONTROL 0696Ugentlig eftersyn. EGENKONTROL 0696Månedligt eftersyn. EGENKONTROL 0696Mønstringer med redningsmidlerne. EGENKONTROL 0696Årligt eftersyn af oppustelige redningsflåder, redningsveste, slisker. EGENKONTROL 0696Årligt eftersyn af hydrostatiske udløserapparater. 06965 årligt eftersyn samt belastningsprøver af udsætningsudstyr og udsætningsudløserarrangement.0696MES stationer: eftersyn hver 12 mdr. (max 17) – udsætning hvert 6 år 0696Redningsbåde, flåder og MOB-bådeINITKrav i Kap. III, r. 2 og LSA kodenBemærkningerSynskodeAffiring/ophivning samt udløsning af krogsystemer på samtlige redningsbåde.0610Affiring/ophivning samt udløsning af krogsystemer på MOB-både. 0615Afløbsramper tilfredsstillende. EGENKONTROL 0699Mindst en af redningsbådene affiret på vandet og prøvesejlet. 0630Afprøvning af motor og gear på alle redningsbåde og MOB-både. 0699Krogfundament i samtlige redningsbåde og MOB-både. 0699Er redningsbådes udrustning i samtlige både efterset. EGENKONTROL 0611Er MOB-bådes udrustning efterset. EGENKONTROL 0616Er brugsanvisningen samt opslag til redningsudstyret i god stand? EGENKONTROL 0650Flådekraners affiring/ophivning samt udløsning af krogsystemer på alleEGENKONTROL0699nedfirbare redningsflåder.Davider, - fundamenter og vejviserblokke. EGENKONTROL 0613Hydrostatiske udløserapparater. EGENKONTROL 0699Nødbelysning ved redningsmidlerne samt udover skibssiden. 0699Krav til RO-RO passagerskibeINITKrav i kap. III r. 5 og TF 7/99.BemærkningerSynskodeFRB afprøvet. 0615Midler til ombordtagning af personer fra vandet. 0699Redningsveste (med lys) i nærheden af mønstringsstedet. EGENKONTROL 0660“Decision-Support System”. 0699Helikopterlandings- og opsamlingsområdeINITKrav i kap. III r. 28BemærkningerSynskodeOpsamlingsstedet afmærket og tilgængeligt. 0636Helikopterlandingspladsen vedligeholdt ( ro-ro 130 m). 0636Kapitel IV GMDSSINITGenerelt regel. 1-17Radioinstallationer placeret, beskyttet og forsynet med nødbelysning ogskilte.Side 16 af 23 siderBemærkningerSynskode1620


OKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenKapitel IV GMDSSFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITSynsBemærkningerkodeNødalarmpanel. 1620Automatisk positionsoplysninger. 1620FLYCOM. 1620VHF/DSC. 1620VHF/DSC vagtmodtager. 1620SART. 1620NAVTEX. 1620EPIRB. (afprøves inden for 3 mdr. før udløb af sikkerhedscertifikat) 1620Udstyret afprøvet. 1620A1 regel 8Sekundær alarmering (Type angives under bemærkninger). 1620Udstyret afprøvet. 1611A1 + A2 regel 9MF installation for DSC og TLF. 1620Dedikeret 2187,5 VM 1620Sekundær alarmering (Type angives under bemærkninger) 1620Iværksættes udsendelse af nødalarmer fra den position, hvorfra skibetnormalt navigeres1620Generel kommunikation (Type angives under bemærkninger) 1620Udstyret afprøvet 1611A1 + A2 + A3 regel 10INMARSAT 1625MF og DSC 1620MF, DSC, VM 1620Sekundær alarmering (Type angives under bemærkninger) 1620MF/HF, TLF. og DSC 1620HF, TELEX 1620DSC, VM, MF og HF 1620Sekundær alarmering (Type angives under bemærkninger) 1620Udsendelse af nødalarm, hvorfra skibet normalt navigeres 1620A1 + A2 + A3 + A4 regel 11INMARSAT-anlæg 1625MF, MF DSC og TELF. 1620TELEX 1620MF, MF DSC, VM 1620Sekundær alarmering (Type angives under bemærkninger) 1620Udsendelse af nødalarm, hvorfra skibet normalt navigeres 1620Energikilder regel 13Nødenergikilde. 1677Reserveenergikilde. 1677- nok til 1 time. 1677- nok til 6 timer. 1677Reserveenergikilde og lader(e). 1677“Low voltage alarm” i orden (VEJL. nr. 5 af 1. juli 1992). 1677Vedligehold regel 15Dublering af udstyr. 1635Side 17 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartLandbaseret vedligehold. 1635Vedligehold under sejlads. 1635Radiopersonale regel 16Kvalificeret radiopersonale. 1699Dedikeret person til nødkommunikation. 1699Radiojournal regel 17Radiojournal. 1680ALT FORESKREVET RADIOUDSTYR AFPRØVET OG FUNDET I ORDEN. 1685Kapitel V: Sejladsens betryggelseINITKrav i kap. V - specielt r. 19BemærkningerSynskodeEn GPS modtager eller lignende. 1599En AIS modtager. 1599Magnetkompasser med deviationsundersøgelser. 1541Reservekompas. 1541Radarreflektor (GT < 150). 1599Et lydmodtagersystem (kun lukket styrehus /bro). 1599Søkort og nautiske publikationer. 1560ECDIS (ikke krav). 1561Backup til ESCIS (såfremt der ikke anvendes nautiske søkort). 1561Signallampe. 1551Gyrokompas. 1540Radar med manuel plottefunktion (9Ghz). 1530Radar med automatisk plottefunktion (GT > 500). 1530En 2. radar (GT > 3000). 1530En 2. radar (GT > 3000) med ARPA. 1530Ekkolod. 1575Log eller tilsvarende. 1580Rorvinkel-indikator. 1581Godkendt samarbejdsplan med SAR-myndighed om bord. 1599En voyage data recorder - VDR (”Sort Boks”). 1599Lodslejder. 1593Kompasaflæsning til nødstyreplads. 1599Illustreret tavle der beskriver redningssignalerne. 1591Tavle visende de international signalflag, samt maritime standardudtryk. 1799Lanterner, signalfigurer og lydsignalapparater. 1550Registrering af afprøvning af styremaskineanlæg. 1599Internationale signalbog, med tilhørende flag. 1590Kapitel IX: Sikker skibsdriftINITKrav i kap. IX & TF 2/99Har skibets fører/maskinchef og sikkerhedsrepræsentanter, fremsat væsentligesikkerhedsmæssige ønsker, som rederiet endnu ikke har opfyldt?BemærkningerSynskode2705Side 18 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartMARPOLKapitel XXI: Forebyggelse af olieforurening fra skibe (MARPOL I)INITKrav kap. XXIBemærkningerSynskodeGenerel inspektion af forureningsforebyggende installation. 1799Kontrolsystem. 1720 400 t : oliejournal. 1710 400 t : Skibsberedskabsplan SOPEP. 1705Kapitel XXIV: Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe (MARPOL IV)INITKrav kap. XXIVBemærkningerSynskodeGenerel inspektion og evt. prøveudtagning. 2999Kapitel XXV: Forebyggelse af forurening med affald (MARPOL V)INITKrav kap. XXIVBemærkningerSynskode 12 m: Opslag om bortskaffelse af affald. 2310 400 T eller mere end 15 personer: Plan for behandling af affald. 2320 400 T eller mere end 15 personer: Affaldsjournal. 23303 containere. 2399Forebyggelse luftforurening fra skibe (MARPOL VI)INITMedd. B, D, E, F kap. XXVI afsnit II, reg. 5, 6 og 13Medd. fra SFS nr. 3 / 2007, s. 67BemærkningerSynskodeTonnage 400 (IAPP og EIAPP)Er der gennemført årlige syn? (særskilt skema)? 3099Er der gennemført fornyelsessyn (samme særskilte skema)? 3099tonnage < 400 – national fart: (EIAPP)serieproducerede motorer mellem 130 kW og 749 kW typegodkendelsescertifikatder viser, at grænseværdi er overholdt.ikke serieproduceret motorer mellem 130 kW og 749 kW - EIAPP certifikatog technical file.tonnage < 400 – international fart: (EIAPP)> 130 kW EIAPP certifikat og technical file 309930993099Diverse tekniske forskrifterOptælling og registrering af passagererINITKrav i Medd. B kap. III, reg. 27 og TF nr. 8/98BemærkningerSynskodeAntal ombordværende personer registreret ved hver afgang. 9030Registrering af passagerer ved navn. 9030Oplysninger til landorganisationen. 9030Oplysninger om personer, med erklæret behov for særlig behandling/hjælpi nødsituationer til skibets fører inden afgang.9030Optællingssystemet godkendt af Søfartsstyrelsen. 9030Side 19 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenStøjFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i Medd. A kap. III, B-1BemærkningerSynskodeHøreværn. EGENKONTROL 0322Skiltning i orden. EGENKONTROL 0322GasanlægINITKrav i TF nr. 3/ 2003Gasanlæg (placering af beholdere, reduktions- og sikkerhedsventiler,gasledninger, tændblussikringer, gasforbrugende apparater samt opslag).BemærkningerSynskode9416Hejsemidler og lossegrejINITKrav i TF nr. 12 / 2000BemærkningerSynskodeEr årlige og 5 årlige syn og undersøgelser udført. 9020Er Register over laste- og lossemidler om bord og ført. 9020Uniformering af passagerskibes besætningINITKrav i TF nr. 8/90BemærkningerSynskodePassagererne skal kunne identificere besætningen 9030AdgangsmidlerINITKrav i TF nr. 2/91BemærkningerSynskodeSkibets egne adgangsmidler i forsvarlig stand ? 9030Er de landbaserede adgangsmidler i forsvarlig stand ? EGENKONTROL 9030Besætningens sprogfærdighederINITKrav i TF nr. 9/99 / Bek. nr. 232 af 24. april 2002Sikkerhedsinformation på dansk, engelsk og det sprog der tales, i landetsom skibet anløber. (Svensk/norsk i Skandinavien og tysk på ruter tilTyskland).Kan besætningsmedlemmer, der i mønstringsrullerne har til opgave atvejlede og assistere passagerer, gøre dette på engelsk.BemærkningerSynskode90309030Sikkerhed og sundhedSikkerhedsarbejdeINITKrav i Medd. A kap. XI A, regel 4BemærkningerSynskodeAfholdt sikkerhedsudvalgsmøder en gang hvert kvartal. (se referat). 7800ArbejdspladsvurderingINITKrav i Medd. A kap. I A, regel 21 Skriftlige risikovurderinger/arbejdspladsvurdering (APV) for de arbejdsprocesser,der har særlig betydning for sikkerhed og sundhed?BemærkningerSynskode70201 Der tages udgangspunkt i de arbejdsprocesser, der synes om bord fx fortøjningsarbejde, malerarbejde, entring af tanke og arbejde med proviantering. Kravet stilleskun, hvis der ikke foreligger reelt APV-arbejde, samtidig med at det materielle arbejdsmiljø er kritisabelt.Side 20 af 23 sider


OKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenSkibsmedicinFornyelsessyn på passagerskibe i international fartINITKrav i Medd. A kap. IX B, regel 6 samt Lægebogen kap. 36Er der orden, hvor medicinen opbevares, så lægemidler og medicinskudstyr er grupperet jf. fortegnelsen.MalerarbejdeKrav i Medd. A kap. I A, regel 4, II B regel 4, 5 og 6, II D regel 4samt kap VII, regel 3Forefindes og anvendes egnede værnemidler såsom handsker, overtræksdragt,ansigtsskærm og filtermasker eller luftforsynet åndedrætsværntil malearbejde?BemærkningerBemærkningerÅrlige målinger af luftkvalitet (åndemiddelluft), - værdierne overholdt. 7040Findes kodenumre for produkterne tilgængeligt i malershoppen (enten påetiketten, på hylden eller i arbejdspladsvurderingen)?Afdampning fra åbne bøtter med pensler i fortynder eller lignende. 7040Overholdes principperne i produktvalgskemaet, om at anvende vandbaseredemalinger indendørs? (kodenr. 00, 0- eller 1-).NedstyrtningsfareINITINITSynskode0731Synskode081070407040Krav i Medd. A kap. I A, regel 4 og VII, regel 3Anvendes faldsikringsudstyr i form af sikkerhedsseler, chokabsorber ogfaldtalje CE-mærket eller i overensstemmelse med EN 361 og EN 363,hvor der er ved arbejdet risiko for nedstyrtning?BemærkningerSynskode7060SikkerhedsfodtøjINITKrav i Medd. A kap. VII A, regel 3Anvendes egnet sikkerhedsfodtøj ved arbejde på dæk, i maskine og i kabys?(Det vurderes at der ved disse arbejdsområder er risiko for henholdsvisfodskader eller fald).Arbejdspladsbrugsanvisning og instruktionBemærkningerINITSynskode0810Krav i Medd. A kap. II A regel 6 og 102 Arbejdsplads-brugsanvisninger for stoffer og materialer der findes ombord (stikprøver) i maskinen og malershoppen.MaskinenBemærkningerINITSynskode7080Krav i Medd. A kap. I A, reg. 4 og II A reg. 4 og 6BemærkningerSynskodeAfrensning, svejsning, trykprøvning og påfyldning af kemikalier forsvarligtmed effektiv lokaludsugning og/eller indkapsling.0510KabysKrav i Medd. A kap. I A, regel 4Er kabysudstyr f.eks. pålægsmaskine, røremaskine, affaldskværn CEmærket eller af lignende standard. Herunder er kabysudstyr forsynetmed afskærmning, således at personer ikke kan komme i berøring medbevægelige dele.BemærkningerINITSynskoder70502 Hvis krav, skal det dokumenteres, at alle besætningsmedlemmer, der arbejder med farlige produkter om bord, har set videoen “God kemi om bord”.Side 21 af 23 sider


OKKRAVN/AJANEJOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/AOKKRAVA/CN/ASøfartsstyrelsenKabysKrav i Medd. A kap. I A, regel 4Er det sikret at kipsteger og kipgryder kan fastholdes i alle positioner.(kardansk eller gyroophængt udstyr tillades forsynet med trinvise fastholdelsespositioner).Håndtering af proviantFornyelsessyn på passagerskibe i international fartBemærkningerINITINITSynskoder7050Krav i Medd. A kap. I A, regel 4 og III A, regel 3Unødig fysisk belastninger ved håndtering af proviant ved kabys og storesrumpga. manglende hjælpemidler, dårlige transportveje og uhensigtsmæssigeindretning af kabys/storesrum.BesætningskontrolLov om skibes besætning § 7 stk. 2 (DIS-skibe)Bek. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og sønæringsbeviserBek. 315 af 4. maj 2005 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibeBekendtgørelse 438 06-06-2005 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskereMedd. fra Søfartsstyrelsen A kap IX B regel 11.1Medd. Fra Søfartsstyrelsen A Kap. XI A regel 4.8-11.Vejledning nr. 2 af 7. juni 1995 pkt. 16 (røgdykkerkursus)BemærkningerBemærkningerSTCW – beviser i relation til besætningsfastsættelsen. 0299GMDSS certifikater. 0223Anerkendelsesbeviser for udenlandske officerer? 6097Sundhedsbeviser. 6096Sygdomsbehandlerkursus. 0251§ 16 (Arbejdsmiljøkursus). 6095Røgdykkerkursus. 0227INITSynskodeSynskode7095Regelgrundlag:AsbestMedd. A kap. II A reg. 1-8, Medd. A kap. II C reg. 8 og bilag 2,SynsBemærkningerMedd. B kap. II-1 afsnit A-1 reg. 3-5.kodeVed skibets ejer, om der findes asbestholdige materialer om bord på ovennævnte skib? 7075Hvis Ja – hvor? (beskrivelse vedlægges) 7075Har skibets ejer en formodning om, at der er asbest om bord? 7075Hvis Ja – hvor? (beskrivelse vedlægges) 7075Hvis der er konstateret asbest om bord, er den lokaliserede asbest korrekt forseglet? (Beskrivelsevedlægges)7075Er der lavet en særlig arbejdspladsvurdering (APV) for kræftfremkaldende stoffer, herunderasbest? (Kopi af APVen vedlægges)7075Kan skibets ejer dokumentere, at ovennævnte skib er asbestfrit?(Dokumentation fra anerkendt prøveinstitut eller klassifikationsselskab vedlægges)7075RygepolitikLov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer (i kraft pr 15-08-2007)SynsBemærkningerDog med vejledningsperiode indtil 01-01-2008!kodeForefindes skriftlig rygepolitik og er denne tilgængelig for alle om bord? 7090INITINITSide 22 af 23 sider


SøfartsstyrelsenFornyelsessyn på passagerskibe i international fartBemærkninger og underskrifterSted Dato UnderskriftSted Dato UnderskriftSted Dato UnderskriftSted Dato UnderskriftSide 23 af 23 sider

More magazines by this user
Similar magazines