Grib de internationale muligheder - DI Handel

handel.di.dk

Grib de internationale muligheder - DI Handel

Udgivet af: DI HandelRedaktion: Trine Haag KreiserProduktion: Lund&Mus Grafisk Design · 3340ISBNnr.: 978-87-7353-923-1500.09.11


ForordI et lille land som Danmark er man som virksomhed ofte nødt til at tænke udover grænserne for at optimere sin forretning. Det gælder både i forhold til atopnå et tilstrækkeligt kundegrundlag til at skabe volumen i sin omsætning – ogi forhold til at indkøbe sine varer, dér hvor det er mest favorabelt.Det faktum, at internationalisering skaber grobund for vækst, aktualiseres idenne tid, hvor mange andre lande oplever langt større vækstrater endDanmark 1 . Det er derfor nødvendigt, at danske virksomheder gør sig overvejelserom, hvordan de kan tage i del i internationaliseringen og skabe størstmulig vækst. 3


Sourcing>Note 2:DI Handels medlemsundersøgelseapril 2011. 137 handelsvirksomhederhar besvaret undersøgelsen.Mange handelsvirksomheder er allerede internationale i den forstand, at deindkøber en lang række varer i lande, hvor produktionsomkostningerne erlavere end i Danmark. For disse virksomheder kan det være værd at overveje,om deres indkøb kan optimeres eller struktureres på en anden måde, såvirksomheden hele tiden opnår den bedste kvalitet til den laveste pris.En undersøgelse blandt DI Handels medlemmer 2 viser, at 86 pct. af handelsvirksomhederneimporterer varer fra udlandet. Kun en mindre del af handelsvirksomhedernesimport stammer fra Asien, mens import fra andre EU-landeudgør en væsentlig større andel, som det fremgår af figur 1. Men det generellebillede på tværs af brancher viser, at den danske import af varer fra Asienkonstant er i vækst. Tal fra Danmarks Statistik viser, at importen alene fra Kinaer vokset mere end 15 pct. om året siden 2000.ImportGeografisk fordeling Figur 170%>Spørgsmål:Hvor stor en andel af din importkommer fra...?Note:Figuren illustrerer den andel afrespondenterne, der modtagermere end 25 pct. af deres import frade nævnte markeder.Kilde:DI Handel 201160%50%40%30%20%10%0%Norden EU Asien Andre lande4 > DI HANdel


For de virksomheder, der endnu ikke er begyndt at købe ind i udlandet, er dethelt afgørende for deres fremtidige konkurrenceevne, at de får undersøgt, omdet er muligt at reducere omkostningerne i forbindelse med deres indkøb.DI HANdel > 5


DI ServicessourcingDI kan på forskellig vis hjælpe din virksomhed med at købe konkurrencedygtigtog effektivt ind og opnå succes med at source i f.eks. Asien.> Før du sourcer i udlandetFør din virksomhed går i gang med at source i udlandet, er det vigtigt at væreopmærksom på, at det for mange virksomheder indebærer en stor omstillingsprocesat igangsætte sourcing fra f.eks. Fjernøsten, og at det på flereplaner kræver stor opmærksomhed fra ledelsens side. Det gælder både iforhold til at starte op i udlandet og identificere og screene underleverandører,men i lige så høj grad i forhold til at omstille de interne processer i indkøbsafdelingeni Danmark.6 > DI HANdel


Når du går i gang med at købe ind i udlandetNår din virksomhed går i gang med at source fra udlandet, kan DI bistå påfølgende områder:PartnersøgningDI kan bistå virksomheder med at udføre en professionel partnersøgning, dersikrer en struktureret og bredt funderet søgning efter netop de kompetencerog krav, som din virksomhed har defineret for en underleverandør. Dervedøger virksomheden sandsynligheden for at finde den bedste partner i markedet– uden at spilde tid eller penge på tilfældige leverandører, som måske harkontaktet virksomheden selv, eller som virksomheden har mødt på en messe.DI rådgiver virksomheder om, hvordan man bedst muligt sikrer, at virksomhedensunderleverandører i f.eks. Indien eller Kina lever op til internationalestandarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse.DI kan også hjælpe, hvis virksomheden ønsker at indgå et mere forpligtendesamarbejde med en leverandør om at hæve niveauet og derved styrke produktiviteten.Desuden kan man som virksomhed med fordel bruge CSR Kompasset(www.csrkompasset.dk), som er et online værktøj, der automatisk kan genereen ‘code of conduct’ og forskellige andre dokumenter, der er anvendeligei arbejdet med virksomhedens leverandører.DI HANdel > 7


de kunder ogleverandører erinternationaleAbenaMed base i Aabenraa indkøber Abena A/S mere end 17.500 varenumre imange forskellige dele af verden, som virksomheden sælger til kunder i 60forskellige lande. At være international er helt nødvendigt for både at værekonkurrencedygtig og skabe vækst, fortæller adm. direktør Erik BarsøeBohsen, Abena A/S.For Abena A/S har det altid været en naturlig del af virksomheden at købe indi andre lande, da mange af de produkter, virksomheden forhandler, slet ikkeproduceres i Danmark. Desuden er det helt afgørende for at kunne stå distanceni forhold til konkurrenterne.– Vi har ikke låst os fast på kun at indkøbe varer i f.eks. Kina. Vi undersøger,hvor i verden det er muligt at købe de produkter, som vores kunder efterspørger,i en god kvalitet og til en fornuftig pris. Hvilke lande vi indkøber i, afhængerhelt af kompetencerne. Det kan være alt fra Kina, Japan, Thailand, Indien,USA og Canada til mere nære markeder som Tyskland og Italien. Derfor harvi også mere end 500 leverandører, fortæller Erik Barsøe Bohsen.8 > DI HANdel


Kina udgør dog et meget vigtigt marked. Derfor har virksomheden også opretteteget kontor i Shanghai.– Vi sendte én mand og én madras derud for to år siden, og nu har vi et kontorpå syv mand, der næsten kun tæller lokalt ansatte kinesere. Der er ingen tvivlom, at lønningerne er begyndt at stige i Kina, men du kan til gengæld få produkteraf rigtig god kvalitet. Lande som Vietnam og Indonesien kan være merekonkurrencedygtige på prisen, men du løber også en større risiko ved athandle med disse lande, siger Erik Barsøe Bohsen.Abena A/S får kontakt til nye leverandører ved at være opsøgende på messerrundt omkring i verden.– Messerne fungerer som en basar, hvor man kan se, om der er noget, mankan lide. Desuden er der mulighed for personlig kontakt. Research på Internettetgiver ikke det samme udbytte, siger Erik Barsøe Bohsen.Erik Barsøe Bohsens gode råd om indkøb i Kina:> Mød op derude> Mød kineserne i øjenhøjde> Vær ydmyg – Danmark er et meget lille land> Lad være med at presse kineserne for hårdt – det giver kun dårligerekvalitet. Du får, hvad du betaler for!DI HANdel > 9


Om Abena A/SAbena er en familieejet koncernmed hovedsæde i Aabenraa.Koncernen har ca. 1.300 ansatte,hvoraf mere end 50 arbejder medindkøb. Abena beskæftiger sigbåde med handel og produktion,og koncernen har aktiviteter overstore dele af verden, herunderegne datterselskaber i 7 lande.Produktområderne er primærtpleje- og sygeplejeprodukter,engangsartikler, papirvarer,plastposer og affaldssystemer.Kunderne er hovedsageligtsygehuse, plejehjem, kommunalhjemmepleje, skoler, daginstitutionerog private erhvervsvirksomheder,hotel-, restaurant- ogcateringbranchen samt grossister.I 2010 omsatte koncernen for ca.3 mia. kr., hvoraf to tredjedele blevomsat uden for Danmark.> Følg hele tiden op og forklar hvorfor noget er vigtigt for dig> Vær opmærksom på toldregler> Indret din virksomhed dynamisk, så du let kan skifte leverandør eller land> Se med egne øjne, om din leverandør har ordentlige arbejdsforhold, leverop til dine CSR-normer, hygiejnestandarder mv.Abenas tilgang til at eksportere deres dansk udviklede koncept har væretmeget ligefrem.– Når vi nu alligevel indkøber 2.500 containere i Østen og får dem tømt iHamborg, kunne vi lige så godt lade en enkelt stå der og sende et par stykkervidere til Paris og Amsterdam. Det er bare et spørgsmål om at finde de produkter,som de enkelte lande efterspørger, og tilpasse konceptet hertil. Mendet er klart, at man skal turde komme ud af sin comfort-zone, fortæller ErikBarsøe Bohsen.10 > DI HANdel


Eksport og etableringi udlandetForholdsvis mange handelsvirksomheder er aktive på eksportmarkederne. En medlemsundersøgelseviser, at 57 pct. af handelsvirksomhederne eksporterer 3 . Men nårman ser på, hvordan virksomhedernes omsætning er fordelt geografisk, er det enmeget lille del af virksomhedernes omsætning, der stammer fra eksportmarkederne.Handelserhvervet er altså primært et hjemmemarkedserhverv. Som det fremgår affigur 2, har ca. 75 pct. af virksomhederne mere end 25 pct. af deres omsætning iDanmark, mens omsætningen på eksportmarkederne er væsentlig mindre – særligttil lande uden for EU – herunder Asien.


DI ServiceseksportHvad enten din virksomhed går med tanker om at eksportere eller etablerevirksomhed i udlandet, kan DI hjælpe dig med at afklare, hvilken løsning derbedst vil tilgodese dit behov.> Før du eksportererMarkedsudvælgelseFør du går i gang med at eksportere, kan DI hjælpe dig med at afklare, hvilkemarkeder der er relevante for din virksomhed at eksportere til, og hvilke markederder potentielt kan give det bedste afkast.For at opnå størst mulig succes med at eksportere, er det vigtigt på forhåndat lave en struktureret markedsudvælgelse. Det indebærer, at virksomhedenskal overveje, hvor den ønsker at afsætte sine produkter, og hvordan virksomhedensressourcer bedst udnyttes, så det ikke bliver tilfældigheder eller denløsning, der umiddelbart synes lettest, der afgør, hvilken eksportstrategivirksomheden vælger.Figur 3 kan anvendes som model for en struktureret markedsudvælgelse.Modellen går ud på, at virksomheden først sorterer de irrelevante markederfra, og derefter undersøger grundigt, hvilke markeder der er attraktive, og hvorvirksomheden samtidig vil være konkurrencedygtig.PartnersøgningDI kan bistå din virksomhed med at finde de rigtige partnere på udvalgtemarkeder. DI har opbygget et stort netværk i mange dele af verden og har selv12 > DI HANdel


MarkedsudvælgelseModel Figur 3GrovscreeningSortér irrelevante markeder fra allerede fra startenMarkedsattraktivitetIdentificér de mestattraktive markeder< 13


indre marked. DI kan give dig indsigt i disse regler, der bl.a. omfatter krav tilprodukter, CE-mærkning og principper om fri bevægelighed af varer og tjenesteydelsermv. Du kan også kontakte DI, hvis du støder på barrierer i form afsærlige nationale krav i forbindelse med din eksport.> Når du er i gang med at eksportereNår du er i gang med at eksportere, har DI en række redskaber og rådgivning, dinvirksomhed kan benytte sig af:Optimering af salget gennem agenter og distributørerDI kan hjælpe dig med på en mere struktureret og fokuseret måde at styre, udvikleog måle dine samarbejdspartnere i udlandet. DI sætter fokus på de udfordringer ogmuligheder, eksporterende virksomheder står over for, og stiller værktøjer til rådighedfor virksomhederne, der kan hjælpe med at optimere og effektivisere samarbejdeog salg på internationale markeder.EksporthåndbogEksporthåndbogen er et opslagsværk på nettet, der giver din virksomhed informationom eksport- og dokumentkrav for ca. 190 lande. Værktøjet bliver løbende opdateretog giver virksomhederne mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringermed andre brugere.CertifikatkontorDI’s Certifikatkontor er godkendt som handelskammer og kan derfor håndtere dineeksportdokumenter. Certifikatkontoret kan rådgive din virksomhed om alt inden for14 > DI HANdel


eksporttekniske spørgsmål og f.eks. hjælpe med at klarlægge, hvilke krav der er tildin eksport, og hvilke dokumenter du skal udfærdige. Certifikatkontoret besvarerogså spørgsmål vedrørende import.Internationale udbudDI stiller information til rådighed om aktuelle internationale udbud og licitationersamt salgsmuligheder til Verdensbanken, FN og andre internationale udviklingsorganisationer.DI indhenter informationerne i internationale databaser og via direktehenvendelser fra udenlandske myndigheder. Denne service giver din virksomhedmulighed for hele tiden at holde øje med nye eksportmuligheder.EksportkreditDI’s medlemmer kan få gratis rådgivning og sparring om problemstillinger relaterettil eksportkredit, f.eks. debitorstyring, betalingsmetoder og risikominimering.KursusforløbDI tilbyder skræddersyede eksportkurser for dig og dine medarbejdere, der tagerudgangspunkt i din virksomheds særlige eksportsituation.DI HANdel > 15


Hele verden somhjemmemarkedRe-bag ®Re-bag ® får produceret miljøvenlig emballage i Fjernøsten, der afsættes tilerhvervskunder i det meste af verden. For medstifter og adm. direktør forvirksomheden Helle Ulrich er det en helt naturlig udvikling for virksomheden.Det er ikke sværere at afsætte sit koncept til udenlandske markeder, enddet er til hjemmemarkedet, fortæller Helle Ulrich.Re-bag ® startede med at få fodfæste på det danske marked, før virksomhedentog fat på at eksportere sit koncept.– Det, vi sælger, er en idé og et koncept samt en masse know-how om produktion,leverandører, fragt og distribution, og det er det samme, uanset omkunderne er danske eller udenlandske, fortæller Helle Ulrich.– Det er ikke sværere at eksportere end at afsætte produkter på det nationalemarked. Det svære er at identificere dem, der kan have interesse i ataftage produktet. Når man først er helt afklaret med, hvem målgruppen er,kan man præsentere sit produkt på relevante messer rundt omkring i verdenog på den måde få fat i målgruppen, fortæller Helle Ulrich.Re-bag ® gør meget ud af at være innovativ og hele tiden være på forkant meddesignet.– Derudover er et tilbundsgående kendskab til produktet, leverandører, logistikog distribution en af årsagerne til Re-bags ® internationale succes, fortællerHelle Ulrich.Re-bag ® indledte sit internationale arbejde med at bruge agenter i andrelande. Nogle af agenterne er blevet så dedikerede, at virksomheden ser enfordel i at etablere datterselskaber i de pågældende lande. Og virksomheden16 > DI HANdel


overvejer løbende, om agentaftaler med fordel kan konverteres til datterselskaber.Helle Ulrich vurderer, at der er flere gevinster ved at samarbejde med udenlandskekunder.– Ud over selvfølgelig at opnå et større marked er der rigtig god synergi i atsamarbejde med udenlandske kunder, fordi man bliver opdateret på, hvad derforegår uden for Danmark, og samtidig kan hente nye ideer og inspiration.Derudover spreder man sin risiko, når man ikke kun er afhængig af salget i etenkelt land.Om Re-bag ®Re-bag® er en handelsvirksomhed,der siden 1999 har leveretmiljøvenlig emballage tilerhvervskunder i Danmark og enlang række andre landede i oguden for Europa. Virksomhedenhar 10 medarbejdere ansat ihovedsædet i København og hardatterselskaber i Italien, Belgienog Hong Kong. Derudover har Rebag®agenter i flere lande. Ca. 80pct. af virksomhedens omsætninggår til eksport.Helle Ulrichs gode råd om eksport:> Kend dit produkt i detaljen og vær meget specifik på, hvaddet kan> Hav styr på leverandører, logistik og distribution> Find ud af hvilke kunder, du gerne vil sælge dit produkt til,og hvor du kan møde dem> Udstil dine koncepter på relevante messerDI HANdel > 17


DI ServicesEtablering i udlandetAt etablere virksomhed i udlandet indebærer en lang række overvejelser ogundersøgelser, før den egentlige etablering kan påbegyndes. DI kan medmange års erfaring og lokalkendskab til mange markeder hjælpe din virksomhedmed at træffe nogle af disse vigtige valg.> Før du etablerer dig i udlandetMarkedsudvælgelseHvilket eller hvilke markeder er relevante og giver mig potentielt det bedstmulige afkast? DI’s markedsanalyse giver din virksomhed et solidt beslutningsgrundlagfor at træffe valg af land eller region, hvad enten det drejer sigom afsætning eller etablering af produktion i udlandet.PartnersøgningHvem kan jeg samarbejde med i det pågældende land? DI hjælper din virksomhedmed at finde relevante samarbejdspartnere, der matcher de kompetencer,som din virksomhed har brug for. Det er din garanti for, at du finderden bedste partner i markedet – uden at spilde tid og penge.Strategi og forretningsplanerMed mange års erfaring med at etablere virksomheder i udlandet står DI tilrådighed i forhold til at sparre om strategien for at etablere virksomhed på etnyt marked. DI kan også hjælpe din virksomhed med at udarbejde konkreteforretningsplaner.18 > DI HANdel


Finansieringsmuligheder i udviklingslandeHvis du overvejer at starte et projekt op i et udviklingsland, kan DI hjælpe dinvirksomhed med alt fra finansielle analyser og identifikation af finansieringskildertil forhandling med investorer og banker.> Når du går i gang med at etablere dig i udlandet“Own Man In”Når du har besluttet dig for, at du vil prøve kræfter på et af de internationalemarkeder, stiller DI et unikt koncept til rådighed for medlemmerne på nogleaf de mest efterspurgte markeder.Med DI’s “Own Man In”-koncept, får du mulighed for på en meget let mådeat ansætte en eller flere medarbejdere lokalt på et af DI’s kontorer i Kina,Indien eller Rusland. Medarbejderen sidder fysisk på DI’s kontor på den pågældendedestination og får daglig sparring, træning og ledelse af DI’s udstationeredeleder på kontoret.Kontorer i Brasilien og USADI har også kontorer i Brasilien ogUSA, der kan bistå din virksomhedmed hjælp og rådgivning inden forfølgende områder:> Virksomhedsetablering> Styring af distributører> Administrative ydelser> Salgsstøtte> Danida finansiering ift. projekteri udviklingslande.Konceptet giver din virksomhed mulighed for at få en effektiv startperiode,hvor markedspotentialet kan undersøges grundigt, før virksomheden træfferbeslutning om egentlig etablering. Konceptet fungerer dermed som rugekassefor fremtidige etableringer og internationale samarbejder.DI HANdel > 19


“Det var nemtat starte op”Aurora20 > DI HANdelDer gik kun en måned, fra Aurora Group Danmark A/S besluttede at rykkeind i Kina, til to medarbejdere var på plads i Shanghai. Det skete ved hjælpaf DI’s “Own Man In”-koncept.Aurora Group Danmark A/S er distributør af tilbehørsprodukter til forbrugerelektronik,og virksomheden distribuerer flere kendte varemærker. Men AuroraGroup har også egne varemærker, og enkelte af disse produkter bliver producereti Kina. Det er her, de to medarbejdere i Shanghai kommer ind. De sidderpå DI’s kontor i Shanghai og har kontakten til de kinesiske producenter.– Vi valgte den løsning, fordi det var en god og nem løsning. Vi skulle ikkeetablere et selskab, finde kontorfaciliteter eller noget som helst. Alt blevordnet derude, så det var meget nemt at starte op, siger adm. direktør PauliJoensen.– Det kræver et dybt produktkendskab fra vores side, når vi producerer i Kina.Vi står selv med produktansvaret. Det vil sige, at vi skal være påpasselige med,at de leverandører, vi finder, er kvalitetsbevidste og har styr på deres processeri virksomheden. Det er derfor, at det er nødvendigt, at vi har vores egne folkderude, siger Pauli Joensen.


Om Aurora Group Danmark A/SPauli Joensens gode råd om sourcing i Kina:> Vær fysisk til stede> Vær grundig i udvælgelsen af leverandørerAurora Group har aktiviteterinden for logistik og distribution aftilbehør til forbrugerelektronik til detnordiske marked. Virksomhedener ejet af Solar A/S og består affire selskaber i Danmark, Norge,Sverige og Finland. Den har under50 ansatte i Danmark.> Sørg for 100 % opbakning fra egen organisation og hav styr på produktspecifikationer,tegninger o.lign.> Følg op hele tidenDI HANdel > 21


PersonalejuridiskrådgivningDI’s personalejuridiske rådgivning flytter med, når din virksomhed flytter ud!Hvis din virksomhed udstationerer medarbejdere til udlandet eller ansætterudenlandske medarbejdere i Danmark, kan DI rådgive om bl.a. ansættelsesret,overenskomster, opholdsgrundlag, internationalt lovvalg og social sikringfor internationale medarbejdere. Desuden har DI udarbejdet guides til bådeud- og indstationering.DI’s øvrige internationaletilbud og servicesImmateriellerettigheder (IPR)At source i Kina kan indebære en risiko for at blive kopieret. DI vejleder om,hvad du kan gøre for at forebygge kopiering, og hvad du kan gøre, hvis dinvirksomhed eller virksomhedens produkter bliver krænket i udlandet. DI harogså en samarbejdsaftale med et rådgivningsfirma, der yder 2 timers gratisIPR-rådgivning for medlemmer af DI.22 > DI HANdel


SamfundsansvarCSR-strategiDI rådgiver om, hvordan man som handelsvirksomhed sikrer, at underleverandøreri f.eks. Indien og Kina lever op til internationale standarder for menneskerettighederog miljøbeskyttelse.Et godt råd er at begynde på CSR-Kompasset (www.csrkompasset.dk), somer et online værktøj, hvor alle virksomheder kan generere en “code of conduct”og forskellige andre dokumenter, der er relevante i samarbejdet medunderleverandører. Hvis virksomheden vil indgå i et mere forpligtende samarbejdemed en underleverandør om f.eks. at hæve niveauet inden for etkonkret CSR-område, kan DI hjælpe.KlimastrategiKlimakompasset (www.klimakompasset.dk) er et andet CSR-værktøj, somkan hjælpe din virksomhed med at udarbejde en klimastrategi. Klimakompassetindeholder bl.a. en CO2-beregner, der gør det muligt at beregne en virksomhedsudledning af drivhusgasser. Desuden giver værktøjet forslag til, hvordanman kan opnå konkrete reduktioner og økonomiske besparelser – samt eksemplerpå, hvad andre danske og internationale virksomheder har gjort.KorruptionHvis din virksomhed er til stede på et marked, hvor der er risiko for korruption,rådgiver DI om, hvordan virksomheden kan reducere risikoen for, at virksomhedensansatte eller samarbejdspartnere gør brug af bestikkelse.DI HANdel > 23


InternationalmarkedsføringStudie- og afsætningstureDI arrangerer erhvervsdelegationer til forskellige interessante markeder.Markedsbesøg omfatter ofte besøg hos potentielle samarbejdspartnere ogkunder, offentlige og private institutioner inden for branchen samt myndighederog politikere.DI’s øvrige internationaletilbud og servicesKey-account fremstødDI arrangerer løbende fremstød og møder med store nøglekunder, indkøbereeller andre beslutningstagere i forskellige lande. Her får du mulighed for atpræsentere dine produkter og ydelser for en målgruppe, som ellers kan væresvær at få adgang til på egen hånd.Officielle fremstødDu kan også komme med i den medrejsende erhvervsdelegation, som DIkoordinerer, når kongelige eller ministre rejser til udlandet i embeds medfør.Danmarks officielle repræsentanter kan ofte åbne døre til virksomheder ogmyndigheder i udlandet, som du ikke selv kan åbne.24 > DI HANdel


Netværk og videnom internationalemarkederIBN – Dit internationale netværk i DIDI International Business Network (IBN) giver dig faglig og aktuel indsigt inære og fjerne markeder med fokus på afsætning, forretningsudvikling ogerhvervsforhold. Som medlem kan du vælge at få nyhedsbrevet InternationalBusiness og invitationer til konferencer, netværksmøder, fremstød og markedsbesøg.På netværksmøderne kan du debattere dine udfordringer medligesindede i en åben og fortrolig atmosfære.Desuden kan du deltage i netværk, der er opdelt efter geografiske markeder.Der er lige nu oprettet netværk for følgende områder: Rusland, Kina, USA,Indien, Mellemøsten, Latinamerika og Afrika.EksportkreditnetværkEksportkreditnetværket giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og diskutereemner som debitorstyring, betalingsmetoder og eksportkreditforsikring.ToldnetværkDI’s Toldnetværk giver dig mulighed for at få svar på aktuelle toldspørgsmålog udveksle erfaringer med kolleger fra andre danske virksomheder medtoldudfordringer.DI HANdel > 25


UddannelseDI’s global leadership programProgrammet giver dig redskaber til at tackle globale ledelsesopgaver professionelt,og ruster dig til at kunne handle effektivt på tværs af kulturer og ikomplekse omgivelser. Programmet henvender sig til ledere og specialister,og inkluderer blandt andet en intensiv studietur til Kina eller USA.DI’s øvrige internationaletilbud og servicesDI’s executive programDette toplederprogram sætter fokus på udvikling af evnen til at træffe beslutningerpå strategisk niveau i virksomheder, der arbejder globalt. Vi arbejdermed globalt mindset, udvikling af strategier og opbygning af effektive organisationer.Kurser for eksportører og eksportmedarbejdereFå styr på reglerne og adgang til den nyeste viden om håndtering af told- ogeksportdokumenter. Du kan få skræddersyet kursusforløb til din virksomhedeller møde andre med samme udfordringer på større arrangementer.26 > DI HANdel


Vil duvide mere?Publikationer> DI Handel Analyse, august 2011 (gratis download på handel.di.dk)> Strategier for vækst – salg, samarbejde, nye markeder (gratis downloadpå handel.di.dk)> Global ledelse og tankesæt (gratis/medlem, 40 kr./andre)> Guide til outsourcing og etablering (190 kr./medlem, 380 kr./andre)> DI’s fremstødshåndbog (gratis download)> Undgå korruption (120 kr./medlem, 240 kr./andre)> Undgå kidnapning (gratis download)> Til kamp mod kopiering i Kina (120 kr./medlem, 249 kr./andre)KontaktHjemmesider> Driv virksomhed i EU: di.dk/Marked/drivvirksomhediEUKontakt> DI Handel, tlf. 33 77 33 77 ellere-mail: handel@di.dk> DI International Business Development (DIBD): dibd.dk> DI Handel: handel.di.dkDI HANdel > 27


DI Handel er et branchefællesskab for virksomheder, derbeskæftiger sig med handel og distribution på business tobusiness eller business to consumer markedet. Vi arbejderfor at styrke handelserhvervets rammevilkår og tilbydernetværk med fokus på udvikling og markedsmuligheder.Læs mere på www.handel.di.dkDI Handel 1787 København V handel.di.dkTlf. 3377 3377handel@di.dkDI Handel

More magazines by this user
Similar magazines