Jeanne Kjaer - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Jeanne Kjaer - ATV Jord og Grundvand

HVORDAN BESKYTTES GRUNDVANDETMOD PESTICIDER I UDLANDETSverigeTysklandHollandEnglandFormålet med denne undersøgelse er at skabe overblik overhvilke alternative tilgange og strategier forgrundvandsbeskyttelse der benyttes i andre landeJEANNE KJÆRMARIANNE B. MARCHER JUHL


GRUNDVANDSBESKYTTELSEDen generelle beskyttelseGenerelle landsdækkende reguleringerGodkendelsesordning m.v.Den målrettede beskyttelseFokuseret hvor grundvandetindvindes og er mest sårbart


METODE• Interview med statelige organisationer og efter følgendelitteraturstudie (delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland)• Nationale modeller i forhold til både den generelle ogmålrettet beskyttelseGodkendelsesordningen (fokuseret på modellering)I hvor høj grad sker der kontrol/opfølgning afgodkendelsesordningen via moniteringsdataHvilke modeller er der anvendt for den målrettede beskyttelseProblemområder/synergier i forhold til vandplanernesvandløbsbeskyttende tiltag


GODKENDELSESORDNINGPesticid modelInput dataLangt de fleste pesticider bliver godkendt påbaggrund af modelleringsresultaterValg af input parameter der beskriversorption og nedbrydning.Håndtering af præferentiel transportFortolkning afmodel resultaterneEt givet pesticid bliver ikke tilladt anvendelse hvis den årlige gennemsnitligekoncentration 1 mut overskrider 0.1 µg/l i ?? % af de simulerede årUdvaskning - 1 mutValg af model scenarie (FOCUS/nationalt)Hvor repræsentativt er det valgtemodelscenarier for nationale forhold


TYSKLAND• 50-60% af drikkevandsforsyningen er baseret på grundvand• 50-54% af Tyskland er landbrugsland (70 % i Slesvig Holsten)• Størst fokus på nitrat problematikken samt pesticider i overfladevandetog mindre fokus på pesticider i grundvandet• En national grundvandfond “Grundwasserabgabe” øremærket tilforskellige tiltag indenfor grundvandbeskyttelse. Finansieret via afgifter påde indvundne vandmængder• Ansvaret for grundvandbeskyttelse er delt mellem de stateligeorganisationer og delstaterne (länder)• Forvaltningspraksis i Slesvig-Holsten


TYSKLANDGENEREL BESKYTTELSE• Modellering i den nationale godkendelsesordning: 2 FOCUS scenarier, har netop igangsat et forskningsprojekt der skal vurdererrepræsentativiteten af disse scenarier Præferentiel transport er ikke medtaget (problematisk) Årlig udvaskning 1 m.u.t skal være mindre end 0,1 µg/l i 80% af de simulerede år• Årlig afrapportering af moniteringsdata for hele Tyskland - regelmæssigfeedback til godkendelsesmyndighederne• Flere fund over grænseværdien => industrien skal godtgøre at disse fund ikkestammer fra regelret anvendelse af det pågældende pesticid (benyttes aktivt)


3:> 50 dageTYSKLANDMÅLRETTET BESKYTTELSE• Drikkevandsbeskyttelsesområder udpeges de steder hvor grundvandet eratropogent påvirket og ringe beskyttet (2% af Slesvig-Holsten)• Restriktioner (forbud/ekspropriering) kan pålægges zone 1 og zone 2• Restriktioner i zone 2 sker yderst sjældent – kræver at man viamoniteringsdata kan påvise at anvendelsen af pesticider påvirkergrundvandskvaliteten• De berørte landmænd kompenseres via “Grundwasserabgabe”1:10-30 m (ingen pesticider)2:< 50 dage ( ingen gylle)


HOLLAND• 60% af drikkevandsforsyningen er baseret på grundvand• 60 % af Holland er landbrugsland• Størst fokus på pesticider i overfladevandet og langt mindre fokus påpesticider i grundvandet• Godkendelsesproceduren er bevidst delt på tre forskellige institutioner1. Udarbejder af guidelines2. Risikovurdering og registrering3. Evaluerer om gældende risikovurdering fungere tilfredsstillende/behov for justeringer• Operationelt beskyttelsesmål for grundvandet: “Long-term” mediankoncentrationen i 10 meters dybde må ikke overstige 0.1 µg/l undermindst 90 % af det areal hvorpå pesticidet anvendes• Udarbejdet klare retningslinjer for hvordan moniteringsresultater kvalitetssikres og fortolkes i regulativsammenhæng• Transparent system!


HOLLANDGENERAL BESKYTTELSE• Modellering i den nationale godkendelsesordning: Fuldt distribueret pesticidmodel GeoPEARL Præferentiel transport er ikke medtaget Årlig udvaskning 1 m.u.t skal være mindre end 0,1 µg/l på mindst 90% af arealer i50% af de simulerede år• Moniteringsdata indrapporteres til nationale databaser – ingen regelmæssigafrapportering - ingen formel feedback til godkendelsesmyndighederne


3: > 1 årSVERIGEMÅLRETTET BESKYTTELSE• Drikkevandbeskyttelsesområderne (DBO) er fastlagt for 60-70 % af de almenevandforsyninger• Pesticid anvendelse i zone 1 og 2 er som udgangspunkt forbudt – kræver særlitilladelse fra kommunen (lokal risiko vurdering)• De berørte landmænd kompenseres ikke• Nye retningslinjer for kommunernes risikovurdering er undervejs=> forvirring/stor grad af uklarhed !• Stor lokal modstand imod DBO1: < 100 d2: 100 d - 1 år


ENGLANDGENEREL BESKYTTELSE• Modellering i den nationale godkendelsesordning: FOCUS scenarier som anslås at beskytte 97,8% af et engelske grundvand Præferentiel transport er medtaget Årlig udvaskning 1 m.u.t skal være mindre end 0,1 µg/l i 90% af de simuleredeår• Moniteringsdata evalueres hver tjerde år. Grundvandforekomster kemiskestatus vurderes, årsag til en evt. ringe kemisk status kortlægges (VRD)• Forureningstendenserne i vandværkerne boringskontrol bliver kortlagt(udpegning af safeguard zones & safeguards action plans; jf. VRD 7.3)• Regelmæssige feedback til godkendelsesmyndighederne


ENGLANDMÅLRETTET BESKYTTELSE• Drikkevandbeskyttelsesområderne (DBO) er fastlagt• I DBO og safeguards zone er der ingen juridiske restriktioner – problemerløses via frivillige aftaler (Volentary initiative & Catchemnt sensitivefarming)1: 400 d


Den engelske udgangspunkt er markant anderledes end det danske!I England er det tilladt at anvende bentazon om efteråret.Tilladt dosering 1,44 kg/ha/år


DANMARK• Drikkevandsforsyningen er udelukkende baseret på grundvand• 60 % af Danmark er landbrugsland• Størst fokus på pesticider i grundvandet og mindre fokus på pesticider ioverfladevandet. Sidste afrapportering af den nationale monitering afoverfladevandet var i 2007• Frivillige aftaler med kommuner/stat organisationer => pesticidforbrugeter på offentlige arealer er reduceret med 86 %


DANMARKGENEREL BESKYTTELSE• Modellering i den nationale godkendelsesordning: FOCUS + nationale scenarier (primært Hamborg). Der foreligger ingenpublicerede undersøgelser der kvantificerer, hvor repræsentative de anvendtescenarier er for danske forhold. Præferentiel transport er ikke medtaget Årlig udvaskning 1 m.u.t skal være mindre end 0,1 µg/l i 95% af de simuleredeår• Udvaskning af “ikke relevante” metabolitter er ikke tilladt I Danmark• Varslingssystemet - kontrol/opfølgning af godkendelsesordning• Årlig feedback til godkendelses myndighedernevedr. moniteringsresultater (VAP/GRUMO)og evt. overskridelser


DANMARKMÅLRETTET BESKYTTELSE• Den målrettede beskyttelse foregår indenfor OSD områderne• Indenfor OSD områderne kan kommunerne pålægge restriktioner i:De boringsnære beskyttelsesområder – BNBODe områder hvor grundvandsdannelsen primært sker• De berørte landmænd kompenseres• Flere vandværker har indgået frivillige aftaler med landmænd• De målrettede beskyttelsestiltag endnu ikke fuldt implementeret• Retningslinjer/koncept for udpegning af særlig pesticidfølsomme arealer(KUPA) er under udarbejdelse1.< 25 m (ingen pesticider)2. BNBO: Fx. 0,25 – 2 årOSD3:> 2 år


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKGENEREL BESKYTTELSEGodkendelsesordning - modelleringDanmark Tyskland Sverige Holland Englandput->tput->Anvendt Sc enarie FOCUS+Nationale FOCUS FOCUS+Nationale FOCUS+GeoPearl FOCUSDT50, KocAntal simuleringsår(udaf 20 år) hvor årligudvaskningen måoverstige 0.1Er der krav ommodellering afpræferentieltransport?Er det undersøgt hvorrepræsentative deanvendte scenarie er?Worse case(80 og 20percentil)Middelværdier* Middelværdier Middelværdier Middelværdier*1 år 4 år 4 år10 år (10% afarealerne)Nej Nej Ja Nej JaNej Igangsat Ja Ja Ja4 årMulighed for kontrol/opfølgning af godkendelseordning via moniteringsdataVarslingssystemetMeget vanskeligt at relaterer givne overskridelser tilregelret anvendelseAndre opmærksomhedspunkterIndustrien redegørfor overskridelserVeldefineretbeskyttelsesmålTransperantsystem


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKGENEREL BESKYTTELSEGodkendelsesordning - modelleringDanmark Tyskland Sverige Holland Englandput->tput->Anvendt Sc enarie FOCUS+Nationale FOCUS FOCUS+Nationale FOCUS+GeoPearl FOCUSDT50, KocAntal simuleringsår(udaf 20 år) hvor årligudvaskningen måoverstige 0.1Er der krav ommodellering afpræferentieltransport?Er det undersøgt hvorrepræsentative deanvendte scenarie er?Worse case(80 og 20percentil)Middelværdier* Middelværdier Middelværdier Middelværdier*1 år 4 år 4 år10 år (10% afarealerne)Nej Nej Ja Nej JaNej Igangsat Ja Ja Ja4 årMulighed for kontrol/opfølgning af godkendelseordning via moniteringsdataDanmark har en meget restriktiv regulering ogomfattende monitering Varslingssystemetaf metabolitter.Meget vanskeligt at relaterer givne overskridelser tilregelret anvendelseAndre opmærksomhedspunkterIndustrien redegørfor overskridelserVeldefineretbeskyttelsesmålTransperantsystem


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKGENEREL BESKYTTELSEGodkendelsesordning - modelleringDanmark Tyskland Sverige Holland Englandput->tput->Anvendt Sc enarie FOCUS+Nationale FOCUS FOCUS+Nationale FOCUS+GeoPearl FOCUSDT50, KocAntal simuleringsår(udaf 20 år) hvor årligudvaskningen måoverstige 0.1Er der krav ommodellering afpræferentieltransport?Er det undersøgt hvorrepræsentative deanvendte scenarie er?Worse case(80 og 20percentil)Middelværdier* Middelværdier Middelværdier Middelværdier*1 år 4 år 4 år10 år (10% afarealerne)Nej Nej Ja Nej JaNej Igangsat Ja Ja Ja4 årMulighed for kontrol/opfølgning af godkendelseordning via moniteringsdataVarslingssystemetMeget vanskeligt at relaterer givne overskridelser tilregelret anvendelseAndre opmærksomhedspunkterIndustrien redegørfor overskridelserVeldefineretbeskyttelsesmålTransperantsystem


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKMÅLRETTET BESKYTTELSEDanmark Tyskland Sverige Holland EnglandMålrettet beskyttelseInderste zone hvor alpesticidanvendelse erforbudt 25 m 10-30 m 100 d 60 dStørrelsen af deområder hvor der kanindføres restriktionerpå pesticidanvendelsenHvilke typerrestriktioner pålæggesi disse områderOp til 2 år (BNBO)samt OSDRestriktioner er ermulige, såfremtderer risiko for enforurening afgrundvandet50 dage 1 år 25 år 400 dRestiktioner ermulige, menpraktiseres yderstsjældentAl erhversmæssigpesticidanvendelsekræver en særskildttilladelseMålrettet forbudmod de "værste"pesticider(sikkerhedsfaktor)Frivillige aftalerBliver berørtelandmændkompenseret Ja ja Nej Nej Nej/nogle gangeAndre opmærksomhedspunkterNationalgrundvandsfondøremærket tilgrundvandsbeskyttende formålForureningstendensi den enkeltevandværksboring(VRD 7.3)


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKMÅLRETTET BESKYTTELSEDanmark Tyskland Sverige Holland EnglandMålrettet beskyttelseInderste zone hvor alpesticidanvendelse erforbudt 25 m 10-30 m 100 d 60 dStørrelsen af deområder hvor der kanindføres restriktionerpå pesticidanvendelsenHvilke typerrestriktioner pålæggesi disse områderOp til 2 år (BNBO)samt OSDRestriktioner er ermulige, såfremtderer risiko for enforurening afgrundvandet50 dage 1 år 25 år 400 dRestiktioner ermulige, menpraktiseres yderstsjældentAl erhversmæssigpesticidanvendelsekræver en særskildttilladelseMålrettet forbudmod de "værste"pesticider(sikkerhedsfaktor)Frivillige aftalerBliver berørtelandmændkompenseret Ja ja Nej Nej Nej/nogle gangeAndre opmærksomhedspunkterNationalgrundvandsfondøremærket tilgrundvandsbeskyttende formålForureningstendensi den enkeltevandværksboring(VRD 7.3)


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKPROBLEMOMRÅDER/SYNERGIER I FORHOLD TIL VANDPLANERNESVANDLØBSBESKYTTENDE TILTAGDanmark Tyskland Sverige Holland EnglandEr vandløbene belastetaf pesticider ja ja ja jaAnses pesticidinput fragrundvandet somværende væsentligtnej ja/Rullestensåse nej nejEr der formeltsamspil/koordineringmellem denmålrettedegrundvandsbeskyttelsen og vandplanernesvandløbsbesyttendetiltag nej Nogle steder nej nej


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARKPROBLEMOMRÅDER/SYNERGIER I FORHOLD TIL VANDPLANERNESVANDLØBSBESKYTTENDE TILTAGDanmark Tyskland Sverige Holland EnglandEr vandløbene belastetaf pesticider ja ja ja jaAnses pesticidinput fragrundvandet somværende væsentligtnej ja/Rullestensåse nej nejEr der formeltsamspil/koordineringmellem denmålrettedegrundvandsbeskyttelsen og vandplanernesvandløbsbesyttendetiltag nej Nogle steder nej nej•Sidste afrapportering af den nationale monitering af overfladevandet var i 2007•Er danske vandløb belastet med pesticider?•I givet fald - hvad er de væsentligste forureningskilder hertil?


OPSUMMERING• Sammenlignet med andre lande vurderes den danske model samlet set atvære mere restriktiv i forhold til den generelle beskyttelse.(restriktiv praksis vedr. metabolitter, høj grad af kontrol/opfølgning afgodkendelsesordning via moniteringsdata)• De målrettede beskyttelsestiltag er meget forskelligartet, og derforeligger ingen kvantitative tal, der viser i hvor høj grad disse erimplementeret i de undersøgte lande. En direkte sammenligninglandene imellem er derfor vanskelig.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARK• At undersøge i hvor høj grad de regulative modelleringsscenarier, errepræsentative for danske forhold, samt at vurdere hvordan præferentieltransport kan indarbejdes i de regulative modeller.• At definere et ”operationelt beskyttelsesmål” for landets grundvand.Gavnligt for at kunne vurdere, hvor repræsentativt et givent modelleringsscenarierbør være, samt hvordan forskellige typer af moniteringsdata skal fortolkes i regulativsammenhæng.• At indarbejde den målrettede beskyttelse direkte i den nationalegodkendelsesordning.Eksempelvis ved at indføre en sikkerhedsfaktor i den regulative modellering i sårbareområder/BNBO.• At pålægge industrien at godtgøre, at eventuelle overskridelser fundet igrundvandsmoniteringen ikke skyldes regelret anvendelse af pesticider.


TAK FOR OPMÆRKSOMHEDENVIL DU VIDE MERE:HTTP://WWW.NATURSTYRELSEN.DK/UDGIVELSER/AARSTAL/2013/PROJEKT_OM_GRUNDVANDSBESKYTTELSE.HTMTyskland:Wolter Ruediger; Philipp Klaas; Frank SteinmannHolland: Ton van der Linden, Aaldrik Tiktak, Adi A. CorneleseSverige: Peter Bergkvist, Anna Hellstrom, Clas Magnusson, Ann-Karin Thorén,Jenny Kreuger, Sunita HallgrenEngland: Tim Besien, Jo Kennedy, Lisa Hammond, Tracey WareDanmark: Mikkel Bach Madsen, Steen Marcher, Aase Rodkjær, Thomas HansenEn aktiv følgegruppe: Christian Andersen, Eike Stubsgaard, Claus Vangsgård,Walter Brüsch, Jens Erik Ørum, Lise Nistrup Jørgensen samt Steen Marcher &Thomas Hansen

More magazines by this user
Similar magazines