Ferskvandsfiskenes geografiske Udbredelse i ... - Runkebjerg.dk

runkebjerg.dk

Ferskvandsfiskenes geografiske Udbredelse i ... - Runkebjerg.dk

10FOl'sli:V8lldsfislieues ge:ografiske Udbredelseaf Arthur Fedder8&11.h•Danmark,I Hellrik KrlJyr:rs s(o'1Ilaaede Væ"k "Danmarks}


iltede VandpRI·ker".Holde vi os ikke til denne fattigeø i Kattegat, mCn tage &IIIlS til Sammenligning, sa .. vildet vile sig, at delllle ø, der bar Samme Størrelse som Læsøforuden HUIIJestcjlcr kun 1,M Karu(lser i de meget sm~aVande. Ikke en&"ng Gjedden findes paa Sam. , som nok erfrugtbar, mell temmelig vandrattig og nlts..a mangler detteVilkanr for Fiskelivet. Derimol! ero Forholde"" megetheldig


i2og i Laasfncp-Aa gu de endog helt op indtil BQf1lp.Skrubben er dog endnu l .. ust .. Imindeligere i det fenkeV .. ud. Den fans ... jevnlig i Aaløbene pu den jyakeH al"" lige fra. Skagen t il Ribt, og liere Sleder er denlU .. Imindelig, at deu jænlig gur 1'" Medekrogeae. ISkit:e-Kan/p-Aa 6ndu mftn deo belt op t.l Karup·).Flynder-So bar rimeligvis Navn ener den, thi DlaD Ila.længe '.ng~t Sl:ruLber i denne Sø, 110M lor ReJleo et"d~n eneste jyske Jne


Fe ... irsandsli.kene. geografi'ko Udbr",leloe i Danmarir.i3kadet'slev, men mærkelig nok, ikke i cn enom jysk Sø,skjønt den lindes i det ~yd;rstli~ Norge, i Sverige og iHolstein, \ige~om den ogsaa enkelte Ga.nge el' fanget vedøstel"l!Øen~ Kyst paa SjæHand; i Marts 1879 ble ... e nogleStykker salte ud i Odcllse-Aa '). _ llund,kallen er hidtilkun Cundet i Nips- og i l'amdnlp-Aa SIImt i Bøns/rup-So.- Hvid. kallen er ~j ælde" nd Skanderborg, det eneste Stedh"or den hidtil er fundet ha. os. _ Ogsaa den almindeligeSmærling e" indskrænket til en vis Egn; den var alleredenævnt.f lVi/se i hans Rej seiagt!agdser··) fra Egnenmellem Kolding, Fredericia og Vejle, men den er først1878 blevet gjenfundet, nemlig af Kjøbmand G. E. Varming,som fangede den ved Slem;ad Mølle i Ves/o' NclJcl­Aa"·).Fyen har ingen alene Cor denne ø ejendommeligFenhand.lisk. Derimod har Sjælland Io Arter, nemligFlodulken (Collus Gobio) og DværgskaUen (LeucaspiuBdelinealus), og Laaland en Art, nemlig Halv_Blegen.Men de ere imidlertid alle tre kun fundne tt ~l1keltSted; FJodulken kjende. kun fra Ret'lu/malm ogf,'/\ Hol/øsa Mølle ved Suse-Aat), DværgskaIJe nku" fra VCllsløu Gadekjær ved Hols!dnhorg, hvorden fandtes 187S, og ffillv.Bl. sen fra Manuo-Søenle(1878). FJodulken lever hMde i Sverige og i Ty.kland,og man skulde derfOl" mene, at den var almindeligerehos os, end den er. Dværg.kanen har man fundet i~ærheden af Landshoua.n), og den er desude" almin.delig laogl hele Strækningeu syd fOl" øste]"" sS~", fn< Rusl"ndtil Rolstein; den kan mulig endnu hos oS find"~Oere Steder, da den hidtil, maagke paa Gruud af sinringe Størrelse, el' bleven overset eller forvexlet medYngel :LC andre Arter. J


14 Ferskvand,fiskenes geografiske UdbredeIs" l D.nm~ rk.v. SielJoldi Øresund, Limfjorden og i flere andre Fjorde.,ib'er udtrykkelig, at den opholdet' ~ig i alle Have langsEvropas Ky~ler ol; den Cl' fanget i Kri"tinDi.~fjord .Oj, ogjeg kjender nere Excmpler pna dens Fangst ved voreKyder; to Sikr. toges saaledes 1879, det elle i Septemberudell for I,ille.Hælt i Kall~gat, det andet et Plir Uge,'$enera ud for VII"gM ~ Strllncl i 'l'hy.PM Øerne findes kun la Arter, tom ere ejendommeligefor dem, nelnlig Emde" og ri~:smæL"lingclI. Kro!j(:1' bemærkerrigtignok, l\tEmden hos os t,",elfe' '"11 vel i r",,..kVand, "i.æri større Ind.øer", "om i brakt VDn


Fc ... kvand. n. konc. geografo. ke UdLredcl,c ; V.mll.rk. 15den ude n videre kun f1"ll F lo,ler og Søer~). DII nnimidlertid Malleu f",uges i :Mængde baade i det Sorte Havog i det Kaspitke Hav, er det rimeligt, &l den 0!P'lIa nokkan taaJe østel"!!øe ns V.nd, hwrfra. da ogSlla aUeNdeB/oell ha,' faaet et Stykke ~.). Men for RC11en kanjeg ikke tillmgehokle den Mening, at .det fnr mig ikke"tiller sig "an afgjort ~ Oll\ flll' Krøyer, at Mallen "erindført fm Tyskl,"d". net 'hedder visselig hns Perle;'SfjV (i hans }"undsk,vvne Samlinger pM Univenitelsbihlio·lekel), nllt CD Abl>cd pin SorØ havde pnn.lagt nogle Munkotil Bud Ilt in


16 }'cnknnddi.kcM. geografiske Udbndcllo i DRnmKrk.Hunlyog", som L.dy Juliana Em"IlCS, Priorinde for Klosteret; Srhundredc. Efterrelningen om at Karpener ble .. en overført fm I,illea,ien pa'''lr for Re1Ilen godtDled den Opfattelse, at


Ferohand$fi.ltenCI geogra61ke UdbrcdclM i Danmark. 17fik 1569. Man kRn derfor vistnok, "'la'· m.n vil bestemmeTiden for Kal·pen. I ndførd~~ i Danmark, visehen t il Tiden for dens Jndføreltc i Frllnhig og andenSteda; d~r er ingen G'·und til, at denne :Fisk for indenal",lde have væ,-et indført h03 Os.Desnden kgyndo ftlrst efta Peder Oxes Tid Efto,·_retningerne om Ka'·pe,wlon at fremkomme ; vOr L iterat",·.K'l"pcavl har været On Mode'''g paa den Tid, og dondygt ige og ihærd ige Peder Oxc har og"'. i denne Retningg!lllet med eller "'Raske fo '·an de Mmt i,lige Frem..hidtsmænd. Su I·idt jeg hu se, ffll-e alle do lI·yk!eKilde,· om deune Sag tilbago til ~t Ste,l, nemlig til P.H.ltcMrI, der .iger undor Anet 1566, at Poder O"e"hafve,· yæret cen Rf de fOt"$te, som harvel· iodfOrt DCbco plantet Km·p er, Krebs Oll auden nsædvanlige T iskeudi disse L..nde" . ). A. N. Ryge har holler ikke andetherom end Citatet frtl Resen; deg bruge,· han Lejlighedentil ftt nnde'·rette os om, at Llaudt de ,nsædvanlige J.'iske",Peder Oxe bar indfør!" kjende,· mRn ikke andro end"P~de r Oxe$ Frøer'·'). _ Ved godhed.fuld Meddelelsear Dr. Kl·. Ers/tv hal" ieg f/laet følgendo Oplpuingf,.,. Gehejmcarkivet: .D,·. Lncas Backme;swr i Rostocktilshiver under l Decemoor 1578 Hr. Pede,· Bilde tilSvanholm og Vallø: En i Rostock l,jemmebørende Mur_me.Wr ve,] Na~ n H~ll S Schomaker, der ha,· arbejdet pMVallø, meddeler mig, "dass ;ch Ener Gestrengen aUli eretliche KarlJtII, welche E. Ges!r. nlch Walloe gerno zneinem nene n Teicb haben wolten, venchaffen mochte."Jeg har anvendt Flid dorp.a og f.aet god Fortrøstninghos en Ven af Adel, ligesom jeg bar bestilt et Fad tilat sende :fIsken i, mell jeg har forgjæve. oppebiet, atder .knlde komme et Skib fra Kj øge. Sagen derforstillet i Bero ~ .U). _ Dette stadfæster aluaa til en visGrad H..sens Efterretning.Omkriog Aaret 1600 er Karpeavlen i fuld Blomstringi Danmark, og derom have vi mange Vidnesbyrd. J eghar allerede ved Cn anden Lejlighed henvist til , hvorudbredt Karp~.a\·1 den Gang var, ved at give et Uddragaf Knutl Bralles Skrivkaleuder for Aaret 1600. Hallejede E lIgelbolm \"ed Vejle og ind rettede der eu Karpedammed Dæmning. Den 27de September skrivor han:.blev Gammelby Dam færd ig med Dæmningen og lodjeg sætte 105 .mllll Karp (hver en Spand lang) der ndiog 5 . toro Karper. Nok Mtte jeg St. l\Iichelsdug 105*) Kong Fndenehs Den Andens Krooicke. Kjobenhaffn.IGSQ. S. IG5.••) reder Oxel til Gi .. elreld Liv og Levnet.. Beskrivelse.Kj øbenhavn. 1765. S. 824.• U) Orig. i Geb. Ark. D_Il.ko Saml.: .Fisken (Nr. 175 ; 3( b.),Karpet" i SIImlDe D~m. Den 30 Sapt. Mtte jeg 193Karper ndi tamme Dam ingen længer end eu }'inger" *).Ogs.:ta Eske Brock Il(wnor i sine Daghsiger (1604 og1613) do af ham pleje


18 Fersk'-and.fitlccno. geograhlkc Udbredelae i !)Inmark.mevner aaalede. ~Karp~r , fi skede udi en jysk Fiske_Park",som noget lll':kkert ~).De kongelige Fiskerier i Kjøbenhavns, Frederiksborgs,Kronborgs og Hi,"chbolms Amter vare i F!!retningen afdette Aarhunurede Inart under Forpagtning, snart under"Forvaltning og fOl'!lynede lin'" vel Hoffet ,Om KjfJbenhnvllmed fe'"'lk Fisk U). D" den dygtige Fi~hme~tcr Duusi sill 'rid oVCltOg :I


Fe,."kvand.r..kene. geog,..fi. ko Udbredebe i Danmark,Prof. Ers7et; har &!IIllede, fundet, at Aborl'erne i denoverokyggede Grib-Sø i Nortlsj..,lland el'e næsten BOrte,og i den ..amme Iil!e Sø skulle Gjeddcl'Jlo ha\'c blegrødtKjød . ), I Mørke-Sø i Estvadgf!a/'ds Hede ved SMec,dr.' hverken hat, 'ril· dlel' Afløb, og hvor der ikke level'andre Fiske end Aborrer, ere alle Individer, llBal' do bl ivekogte, Ians- Rygl ... den mCrC eller mindre grønlige i Kjødet,Men for Resten klllme vi ikke opholde oS ved saadanneLokaloondringer.Der er derimod et Imllt/rMs/arisk Forholtl, so mvi ikke kunne forbigna., nemlig de stc,llige Navne fOl'Fel'llkv8ndsfiskene, NMl' man ser hen til de enkelteLandsdeles illdbY"de. afvigende Navne fol' tiere Arter afFc..,.kvalldsfiske, kunde man Væ,'(! tilbøjelig ti l at mene,at i FO"bindcbe del med swd vis,e Særegenhe,ler hosrlem. Detw er ,log langt f, ... Tilfældel , og ,le in,lbyrdesulige provillsiellc NaVllC m.... derfor til.hi'·esa"dre .. hunde. }'Ol' de .Imi",leligere At1el'~ Vrdkom_monde orB Navucno .10 saUHne over hele Landet, t~jø ntflere uf .Iem nok tillige kunne bave en og alld~n særligBetegIldse, eller der kall Væl"B ct særligt Ravll for Ung.fi.kelle . Af de Navne, som ero fælles ror hele Lamlet,o,.., kUli Lnxens, BI1lBeUCm, AsIelI" og Stø"e,," lig medde ty ~ ke Rav ne; me" di.~e N"n\"lIo ore og&m lig do . venske.Karpen, del' p!LII Uugarn "ær ha" salOme Navn OVe,' heleEvropa, have vi jo raaet Wnder fra, og om Kal"Ud~engj..,ldcr, BOm fa ..


20 Ferskvandsfiskenes geografi.ke Udb",deJ.e i Danmark.rettede Lante;lød ellerPileskud. D erved kan ma.l1 o~aa ror_klare, at der fi",les SIUI mange af disse Rcd.kaLer paa aIosemes,altS8~ de gamle Søe1"ll, Bund. De slIl ukke Benhar.puner med Modh.ger ener med i Ra"den indlagte F1inte·skre""'er kuudo sikkerlig kun bruges som Fi.ke",d.kaber.Saa lrenge Katolicismen herskede i Lnndel, var deri Fasteti,lon megen D'"Ug fer FC'lkvands6.k, og vedKlostrene bavdo mRn gjærne Damme, i!ær !>SIIr disseKlo.tre laa ved en Jndsø eller ved and", Fiske­YlInde. Dc. "mne kjend" vi ikke megct til j)Innkene ~Dnmkultur; mcn man kan dog cmlnu IIf Dllmstedc,' sc,at do vnre fliuke Dammestre. AfDRm s ted ~ "wsderend"uSpor ,'ed St. Agnele Klosic' .. Tomt, nord for nKloltermar.hn" i Ro.kilde, og om Fiskedammene ved St. Clara Klosterheddet· det hos Pouloppidan: "Ved Aarut 1~3 lod Ko"gErik llIenved d'"ØCngt fol"l'ydo, at "ogc" huggede '1"'æer ide ll LUlld, SOm tilbø,{e Sølh'el>C i St. Cla "1I 1(1oslcr i Ro. kildeeller ødelngde deres }'i shp~rhr··). Ved Rcfol"'Hatiol1euLlevc Klosh'ene ophævedc, og pna Herregnnrdcna synos m~nlidt eft.,r lidt, efter don oven fOl' jXlwi.te Periode pallomtront et Hundrede Aar, Ilt hve tabt &lleen for Dam·kultur. Kun et og nud et Sted, hvor Anlægene vare_ærlig slore, boldt man ud, s.,alcd~s yed GiSl!elfeld, hvorFiskeriet fø,,,t indshænke(les i Førstningell af dette All '"hundreJt , om pa:lBornholm, hvo,' ikke fan )JcnnesKer have ligdrem Mod·bydelighed fOl" Gjeo.lden, og hvor Skallen er saa lidetnllusetM, at , ikkert ingen Bornholmer vi\ sp ise de"t),0) ,\nnalcs eccle, ire Dani.æ. Tom. l. S. 7032.H) O. F. C. Ra8mU8$t1'. L c. S. $(N.... ) R. 1'./ .. 8

More magazines by this user
Similar magazines