12.07.2015 Views

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Region Midtjylland i overblikRegnskab 2010 fordelt på områder:Omkostninger i mio. kr.Sociale tilbud 1.471Behandlingspsykiatri1.596Sygesikringsmedicin1.621Primær sundhed iøvrigt 3.173Driftsomkostninger i alt: 25.346 mio. kr.Økonomi og aktivitetRegional Udvikling585Hospitaler m.v.16.900Hospitaler m.v.Primær sundhed i øvrigtSygesikringsmedicinBehandlingspsykiatriSociale tilbudRegional UdviklingÅrets priser Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009KoncerntalDriftsomkostninger i alt før finansiering (mio. kr.) 25.346 24.780 102Egenkapital (mio. kr.) 1.534 1.673 92Den gennemsnitlige likviditet pr. dag (mio. kr.) 1.152 1.491 77Personaleforbrug i alt (fuldtidsstillinger) 27.211 26.925 101Indbyggere pr. 1. juli det pågældende år 1.255.876 1.249.890 100Sundhed, SomatikFaste priser, pl-2009 til 2010 = 2,7%Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009Nettodriftsudgifter til somatisk hospitalsdrift (mio. kr.) 13.743 13.660 101Udgifter pr. indbygger til hospitalsdrift (kr.) 10.943 10.928 100DRG værdi (mio. kr.) 13.077 12.287 106Udgifter til almen læger og speciallæger i alt (mio. kr.) 2.296 2.281 101Udgifter pr. indbygger til almen læger og speciallæger (kr.) 1.828 1.825 100Udgifter til medicin i alt (mio. kr.) 1.621 1.604 101Udgifter pr. indbygger til medicin, sygesikringen (kr.) 1.291 1.283 101Antal borgere behandlet (cpr-numre) 548.550 538.599 102Antal udskrevne 261.018 250.442 104Antal ambulante besøg 1.685.084 1.642.528 103Antal operationer 186.986 186.299 100Personaleforbrug (fuldtidsstillinger) 20.743 20.499 101Sundhed, behandlingspsykiatriFaste priser, pl-2009 til 2010 = 2,7%Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009Nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatri (mio. kr.) 1.337 1.359 98Udgifter pr. indbygger til psykiatrisk behandling (kr.) 1.065 1.087 98Antal borgere behandlet (personer i kontakt) 23.297 22.899 102Belægning i procent 91 93 97Antal sengedage 167.527 178.816 94Antal ambulante besøg 162.647 155.411 105Personaleforbrug (fuldtidsstillinger) 2.656 2.576 103Social- og specialundervisningFaste priser, pl-2009 til 2010 = 3,0%Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009Driftsomkostninger til sociale tilbud (mio. kr.) 1.471 1.680 88Driftsomkostninger pr. indbygger til sociale tilbud (kr.) 1.171 1.344 87Boformer (Pladser) 1.096 1.295 85Aktivitetstilbud m.v. (Pladser) 972 1.039 94Personaleforbrug (fuldtidsstillinger) 2.893 3.008 96Regional UdviklingFaste Priser, pl-2009 til 2010 = 3,5%Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009Nettodriftsudgifter til Regional Udvikling (mio. kr.) 544 509 107Udgifter pr. indbygger til regional udvikling (kr.) 433 407 106Udgifter til Kollektiv trafik pr. indbygger (kr.) 213 225 95Personaleforbrug (fuldtidsstillinger) 132 129 102Administration, sundhed og fællesområderFaste Priser, pl-2009 til 2010 = 2,7%Nettodriftsudgifter til administration, sundhed & fællesområder(mio. kr.)Regnskab 2010 Regnskab 2009 Indeks2010/2009684 704 97Udgifter pr. indbygger (kr.) 544 563 97Personaleforbrug (fuldtidsstillinger) 787 712 111


Årsrapport2010


Årsrapport 2010Maj 2011Region MidtjyllandSkottenborg 268800 Viborgkoncernoekonomi@stab.rm.dkÅrsrapporten findes også på:www.regionmidtjylland.dkISBN 978-87-7788-257-9


..IndholdsfortegnelseForord........................................................................................................................... 4Ledelsesberetning.................................................................................................... 6Resultatopgørelse.............................................................................................. 7Balance.................................................................................................................. 14Pengestrømsopgørelse..................................................................................... 15Ledelses- og styringsgrundlag........................................................................ 17.....


ForordMed godt 27.000 ansatte og en økonomi på 25,3mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomhederi Danmark. Det er regionens hovedopgaveat bidrage til velfærden ved at fremme borgernesmulighed for sundhed, trivsel og velstand.Sundhedsområdet:Det er regionens ambition at skabe et sundhedsvæsenpå højt internationalt niveau til gavn foralle borgere.Det økonomiske driftsresultat eksklusiv sygesikringsmedicinviser, at der på sundhedsområdet erbrugt godt 142 mio. kr. mere end de rammer, derligger i økonomiaftalen for 2010 mellem DanskeRegioner og regeringen. Det svarer til ca. 0,8 % afden samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdeteksklusiv sygesikringsmedicin.Udgifterne til tilskud til sygesikringsmedicinen harværet 60 mio. kr. højere end de forudsatte rammer.Samlet er der tale om en merudgift på 202mio. kr. i forhold til de forudsatte rammer.Resultatet er en betydelig forbedring i forhold tilregnskabsresultatet for 2009.Driftsresultatet 2010 svarer til Regionsrådetsforventninger i foråret 2010. Det var på dettetidspunkt forventet, at regionernes bloktilskudville blive reguleret fra 2011, og således at RegionMidtjyllands bloktilskud ville blive forøget med ca.200 mio. kr. For at undgå ekstraordinære engangsbesparelseri 2010 blev der forudsat en tilsvarendemerudgift på driften i 2010. Indenrigs- og Sundhedsministerietgodkendte et ekstraordinært låneoptagpå 200 mio. kr. i 2010 til finansiering heraf.Det gode driftsresultat for 2010 er først og fremmestkommet i hus ved: At der i forbindelse med budgetvedtagelsen for2010 blev indarbejdet besparelser på 100 mio.kr., og at der ved budgetforliget for 2011 blevfremrykket besparelser til 2010 på 103 mio. kr. At de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrienog administrationen samlet har haft etmindreforbrug i forhold til de tildelte budgetter,hvilket er resultatet af en målrettet indsats forat sikre budgetoverholdelse. Dette er blandtandet sket ved en markant reduktion i udgiftertil vikarer på 74 mio. kr. samt ved reduktioner ipersonalet. At udgifterne til ny dyr medicin viser et markantfald i realvæksten fra 17 % i 2009 til 2 % i 2010. At antallet af ydelser i 2010 i praksissektorenstort set er uændret i forhold til 2009, hvor der itidligere år har været en realvækst på 1,8 %.På det somatiske område er behandlingsaktivitetenaf borgere fra Region Midtjylland i 2010 øget med4 % i forhold til 2009. Dette er en afdæmpning iforhold til tidligere år, hvor aktiviteten er steget med5-6 % pr. år, men det er fortsat væsentlig over detaftalte niveau. I økonomiaftalen for 2010 blev derforudsat en aktivitetsvækst på 3,5 %, hvilket medøkonomiaftalen for 2011 er nedjusteret til 1,4 %.Indenrigs- og Sundhedsministeriet har målt produktiviteteni 2009 på landets sygehuse. Produktivitetsindeksetfor Region Midtjylland er på 102,og dermed er 2 % mere produktiv end landsgennemsnittet.I 2008 var produktivitetsindekset på103, og dermed har andre regioner vundet ind påRegion Midtjylland.Der er fortsat fokus på behandlingen af de mestsyge. Gennem de seneste år er antallet af personer,der behandles for kræft steget markant.Denne udvikling er fortsat i 2010, hvor antalletaf personer i behandling er steget med 4,2 % iforhold til 2009.Den faglige indsats i forhold til patienter med kroniskesygdomme er styrket. Regionen har her fåetbevilget 82 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriettil 28 forskellige projekter for kronisksyge.4 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


I behandlingspsykiatrien har der i 2010 været enstigning på ca. 7.200 ambulante behandlingersvarende til 4,6 %. Endvidere er der en mindrestigning i antallet af patienter i kontakt med psykiatrienpå 398 svarende til 1,7 %.Arbejdet med kvalitet har et stort fokus i regionen.Der er på hele sundhedsområdet arbejdetmed kvalitetsstrategien, herunder arbejdet medakkreditering via Den Danske Kvalitetsmodel.Målet er at sikre en ensartet behandling på et højtkvalitetsniveau.Den faglige kvalitet understøttes af, at hospitalernei Region Midtjylland igen i 2010 har høstet anerkendelseog modtaget flere flotte priser. ÅrhusUniversitetshospital, Skejby er for tredje år i trækkåret som landets bedste hospital. Århus Universitetshospital,Århus Sygehus er kåret som landetsnæst bedste. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup,Odder har for andet år i træk fået titlen somoffentlig innovationsmester i Danmark.Der er i 2010 fastlagt væsentlige rammer forfremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland.Staten har givet tilsagn om medfinansiering af DetNye Universitetshospital i Århus med en samletanlægspris på 6,4 mia. kr., tilsagn om medfinansieringaf ombygning af Regionshospitalet i Viborgfor 1,2 mia. kr. samt tilsagn om medfinansiering afnyt hospital ved Gødsstrup for 3,2 mia. kr.Der er vedtaget en plan for akutberedskabet iNordvestjylland. Staten har i forlængelse herafgivet støtte til 16 projekter med etablering afsundheds- og akuthuse, lægehuse og en forsøgsordningmed akuthelikopter. Der er etableret ettæt samarbejde med kommunerne.Der er gennemført en ny specialeplan, som fastlæggerspecialefordelingen mellem regionenshospitaler.Omstillingsplanen for fremtidens sundhedsvæsenmedfører en række strukturelle ændringeraf regionens sundhedsvæsen. Planen indeholderen besparelse på 192 mio. kr. i 2011 stigende til455 mio. kr. i 2012 og fremover. Gennemførelse afplanen indeholder endvidere en væsentlig forbed-ring af sygehusenes produktivitet og betydeligeadministrative besparelser.Der er sikret et solidt fundament for et fremtidigtvelfungerende sundhedsvæsen, og et solidtfundament for budgetoverholdelse i forhold til deøkonomiske rammer i økonomiaftalerne.Socialområdet:Det er Region Midtjyllands ambition, at leveresociale ydelser på højt internationalt niveau.I forhold til 2009 er den samlede omsætning faldetmed ca. 14 %. Dette skyldes, at kommuner medvirkning fra 1. januar 2010 har overtaget enkelteaf regionens sociale tilbud.Med en omsætning på 1,4 mia. kr. er regionen dogfortsat en væsentlig aktør på området. Efterspørgslenefter de pladser regionen udbyder erfortsat meget høj. Der har også i 2010 været enbetydelig efterspørgsel efter regionens socialetilbud. Den gennemsnitlige belægning i 2010 forregionens botilbud er på 109 % og for aktivitetstilbudpå 104 %.Regional Udvikling:Det er Region Midtjyllands ambition at forøgeviden og udvikling i erhvervslivet, i den offentligesektor og i offentligheden samt at skabe vilkår forvækst i borgernes indkomst.Årsrapporten giver en nærmere beskrivelse af enomfattende aktivitet omkring initiativer vedrørendeerhvervsudviklingen, indsatsen på miljøområdetog den kollektive trafik samt en rækkeeksempler på projekter, der udvikler og støtterinnovation inden for erhvervsudvikling, uddannelseog kultur.I årsrapporten 2010 kan du læse meget mere omRegion Midtjyllands resultater for 2010 inden forsundhedsområdet, det sociale område og regionaludvikling.God læselyst.Bent HansenRegion Midtjylland I Årsrapport 2010 5


LedelsesberetningLedelsesberetningFinansieringskredsløbog økonomistyringfor socialområdet vurderes i forhold til de faktiskekommunale takstbetalinger sammenholdt med defaktisk afholdte omkostninger.Regionernes budget og regnskab inddeles i trefinansielle kredsløb, som skal vurderes særskilt:``````SundhedRegional UdviklingSocialområdetRegional UdviklingBudget og regnskab på det regionale udviklingsområdeer baseret på omkostningsbaserederegnskabsprincipper. De beregnede omkostningerer begrænsede, hvorfor området har væretudgiftsstyret.Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets reglerskal regnskabsresultatet for alle tre kredsløb opgøresefter det omkostningsbaserede regnskabsprincip.Økonomiaftalen mellem regeringen ogDanske Regioner er udgiftsbaseret. På den baggrundvurderes også det udgiftsbaserede resultat.Regionens regnskab vurderes i forhold til treresultater:``````Det omkostningsbaserede resultatUdgiftsbaseret resultat sammenholdt medøkonomiaftalen mellem regeringen og DanskeRegionerOverholdelse af Regionsrådets bevillingerSundhedUdgangspunktet for regnskabet på sundhedsområdeter det omkostningsbaserede princip,men fordi Økonomiaftalen mellem regeringenog Danske Regioner er udgiftsbaseret, er økonomistyringentilrettelagt udgiftsbaseret påsundhedsområdet. Derfor præsenteres både etomkostningsbaseret og et udgiftsbaseret regnskabsresultatfor området.SocialområdetBudget og regnskabet 2010 for socialområdet erbaseret på omkostningsprincippet. Rammerne forbudget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftalermed kommunerne. Kommunerne betalervia taksterne for periodens ressourceforbrug.Det betyder, at kommunerne betaler for åretsafskrivninger, forrentninger og hensættelser tiltjenestemandspensioner. RegnskabsresultatetFællesområderOmkostninger vedrørende den politiske organiseringsamt fælles administrative tværgående og koordinerendeopgaver skal fordeles på de tre finansieringskredsløbefter en fastsat fordelingsnøgle.Fordelingsnøglen skal så vidt muligt afspejle detreelle ressourcetræk fra de tre finansieringskredsløbpå fællesområdet. Styringen på fællesområderneer i hovedtræk også udgiftsbaseret, idetområdet i langt overvejende grad finansieres afsundhedsområdet.Det udgiftsbaserederegnskabsprincipI udgiftsprincippet fokuseres på udgifter ogindtægter i det år, hvor transaktionen findersted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkendepå likviditetsforbruget.Økonomiaftale og DUTDe overordnede økonomiske udgiftsrammerfor driften af sundhedsområdet og regionaludvikling fastsættes i de årlige økonomiaftalermed regeringen og DUT-reguleringer, sombetyder at bloktilskuddet ændres, fx når enopgave flyttes fra en myndighed til en anden.6 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • resultatopgørelseDet omkostningsbaserederegnskabsprincipDet omkostningsbaserede regnskab fokusererpå periodens ressourceforbrug, dvs.omkostningerne periodiseres svarende tilforbrugstidspunktet. Det betyder, at udgiftertil investeringer og større anskaffelserperiodiseres i resultatopgørelsen og fordelesover en årrække som afskrivninger, svarendetil aktivets levetid. Tilsvarende registrereshensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner,når disse optjenes.Resultatopgørelse- sammendragDet omkostningsbaserede regnskabsresultat viseret underskud på 370,7 mio. kr. i 2010.Resultatopgørelse- sammendrag mio. kr.SundhedSocial ogspecialundervisningRegionalUdviklingRegion Midtjyllandi altR 2010 R 2009 R 2010 R 2009 R 2010 R 2009 R 2010 R 2009A. Driftsindtægter -2.241,1 -2.194,1 -1.382,0 -1.574,5 -39,1 -30,0 -3.662,2 -3.798,6B. Driftsomkostninger i alt 23.289,9 22.624,4 1.471,2 1.631,1 585,2 524,2 25.346,3 24.779,7Heraf:Somatik og sygesikring 21.693,8 21.046,1Behandlingspsykiatri 1.596,1 1.578,3C.Drift før finansiering (A+B) 21.048,7 20.430,3 89,3 56,6 546,1 494,2 21.684,1 20.981,1D. Finansieringsindtægter -20.692,3 -19.821,2 -63,6 -53,4 -557,5 -530,6 -21.313,4 -20.405,2Regnskabsresultat (C+D) 356,4 609,1 25,7 3,2 -11,5 -36,3 370,7 575,9Fortegn for regnskabsresultat: + finansiering mindre end omkostninger, - finansiering større end omkostningerRegion Midtjylland og detomkostningsbaserede regnskabsresultatRegionens resultatopgørelse viser forskellenmellem driftsomkostningerne og finansieringsindtægterne.Regionens underskud på 370 mio. kr. skyldes bl.a.et merforbrug på sundhedsområdet set i forholdtil økonomiaftalen mellem regeringen og DanskeRegioner om regionernes økonomi.Regionens driftsomkostninger før finansiering erpå 21,7 mia. kr., mens finansieringsindtægterne erpå 21,3 mia. kr.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 7


Ledelsesberetning • resultatopgørelseSundhedSundhedsområdet – sammenhæng mellemomkostningsbaseret og udgiftsbaseret resultatSundhedsområdet omfatter bl.a. hospitaler, praktiserendelæger og speciallæger, ambulance ogtilskud til medicin.På sundhedsområdet har regionen et underskudpå 356,4 mio. kr.Det udgiftsbaserede resultat viser et underskud ogforbrug af likvide midler på 693 mio. kr., som delvister finansieret ved lån på 181 mio. kr. til anskaffelse afmedicoteknisk udstyr og el-projekter, og lån på 200mio. kr. til finansiering af driftsunderskud. Herudovermangler staten at udbetale et tilskud på 179 mio. kr.fra Kvalitetsfonden.Sammenhæng mellem det omkostningsbaserederesultat, økonomiaftalen og forbrug af likvide midler:SundhedUdgiftsbaseret merforbrug i forhold tilØkonomiaftalen med regeringenMio. kr.202Renteudgifter 61Anlægsudgifter til medicoteknisk udstyr ogel-projekter, som jf. budget 2010 er lånefinansieretAnlægsudgifter finansieret af likvide midler.Regionen afventer tilskud til anlægsprojekterfor 179 mio. kr. fra Kvalitetsfonden181249Udgiftsbaseret resultat - merforbrug 693Regionen har optaget lån for 381 mio. kr. Herefterhar sundhed et forbrug af likvide midlerpå 312 mio. kr.Regulering vedrørende beregnede omkostninger(netto)-336Overholdelse af økonomiaftalenDe årlige økonomiaftaler med regeringen omnæste års økonomi angiver de økonomiske rammerog vilkår for regionens samlede økonomi. Iøkonomiaftalerne helt fra 2007 til 2010, har detværet tillagt afgørende betydning, at aftalerneefterleves både i budget og regnskab.Økonomiaftalens udgiftsramme fastsættesekskl. renter og sygesikringsmedicin. For sygesikringsmediciner der en særlig garantiordning(medicingarantien). Det aftalte budget korrigeresi forbindelse med midtvejsregulering, DUT-reguleringerfor lovændringer.I alt udgør budgettet inkl. korrektioner 18.532 mio.kr. ekskl. renter og sygesikringsmedicin, hvoraf de67 mio. kr. er korrektioner via DUT-reguleringer.Økonomiaftalens forudsætninger sammenholdtmed regnskabsresultatet for 2010:Nettodriftsudgiftermio. kr.- UdgiftsbaseretSundhed ekskl.renter og medicinKorr.BudgetUdgiftsbaseretresultatMerforbrug18.532 18.674 142Hospitalsvæsen 14.873 15.030 157Primær Sundhedi øvrigtAndel af FællesFormål3.037 2.972 -65448 521 73I øvrigt 174 151 -23Medicin 1.561 1.621 60Sundhed inkl.medicin20.093 20.295 202Omkostningsbaseret resultat – merforbrug 3578 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • resultatopgørelseForskellen mellem omkostninger og udgiftsbaseretresultat udgør 336 mio. kr.Nettoudgifterne før finansiering udgør således i2010 i alt 21.385 mio. kr. Udgifterne består dels afregionens nettodriftsudgifter og anlægsudgifter.Sundhedsområdet, udgiftsbaseret resultat ogfinansiering heraf :Mio. kr.Oprindelig budget2010Budget 2010inkl. TillægsbevRegnskab2010Afvigelse1)Driftsudgifter inkl. renter 20.141 20.746 20.357 389Anlæg 795 1.436 1.028 408I alt nettoudgifter førfinansiering20.936 22.182 21.385 797Finansiering -20.558 -20.676 -20.692 17Resultat 2) 377 1.506 693 814Låneoptag -302 -453 -381 -72- heraf drift -100 -200 -200 0- heraf anlæg -202 -253 -181 -72Likvide aktiver 0 -1.054 -312 -742Netto -76 0 0 01) + angiver mindreudgift eller merindtægt og – angiver merudgift eller mindreindtægt.2) Budget- og regnskabskolonnen angiver differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer tilstørre udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budgetog regnskab.Til driften af sundhedsområdet er der således ydettillægsbevillinger på i alt 605 mio. kr. i 2010.Afgivne tillægsbevillinger i 2010:Der er således afgivet tillægsbevillinger vedr.:``Midtvejsreguleringer og DUT – reguleringervedr. ny lovgivning m.v. på i alt netto 67 mio. kr.inkl. medicin.Mio.kr.Oprindeligt driftsbudget inkl. Renter 20.141Tillægsbevillinger: 605DUT-reguleringer 67Overførsler 123Budgetteret driftsunderskud200December-regulering 215I alt 20.746````Overførsler fra 2009 til 2010 på driften på i alt123 mio. kr.I forbindelse med økonomidrøftelserne i Regionsrådetmedio 2010 blev der givet en tillægsbevillingpå 200 mio. kr., som konsekvens af, atder ikke blev vedtaget en ændring af regionernesbloktilskudsfordelingsnøgle, som ville havetilført Region Midtjylland 200 mio. kr. fra 2011og fremover. Derfor budgetteredes der med etdriftsunderskud i 2010.``Og endelig blev der i Økonomi- og aktivitetsrapporteni december 2010 forventet et merforbrugpå i alt netto 215 mio. kr.10 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • resultatopgørelseHerudover er der mindre negative og positive bevillingsændringersom stort set ophæver hinanden.Samlet set har regionen overholdt de afgivnebevillinger på drift og anlæg.Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængigekommunale og statslige bidrag samtkommunalt grundbidrag. Finansieringen medtagerikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgetteter 1.506,5 mio. kr. større end budgettet,idet der er budgetteret med et låneoptag på 452,6mio. kr. og et likvid træk på kassen på 1.053,8 mio.kr., som bl.a. skyldes overførsler fra 2009 til 2010på i alt ca. 750 mio. kr. og tillægsbevillinger til dækningaf merudgifter m.v.Særlige bemærkninger omkringbevillingsoverholdelse på sundhedDet udgiftsbaserede mindreforbrug opgjort indenforde forskellige områder på sundhedsområdet:Udgifter i mio kr.Oprindeligtbudget 2010Korrigeretbudget 2010Regnskab2010Afvigelser(KB-R10)SundhedDriftHospitaler 11.943,2 12.262,7 12.198,1 64,6Fælles udgifter/indtægter 885,5 906,2 889,6 16,6Præhospitalet 645,9 656,7 654,8 1,9Primær Sundhed i øvrigt 3.022,1 3.021,9 2.972,0 49,9Medicin 1.561,1 1.571,7 1.621,2 -49,5Administration, Sundhed 102,9 104,9 101,4 3,5Centrale puljer 25,3 0,0 0,0 0,0Budgetregulering,december 20100,0 215,1 0,0 215,1Somatik i alt 18.186,1 18.739,3 18.437,1 302,2Behandlingspsykiatri 1.320,6 1.282,3 1.256,3 26,0Fælles udgifter/indtægter 71,6 112,5 81,0 31,5Behandlingspsykiatri i alt 1.392,2 1.394,8 1.337,3 57,5Andel af Fælles formål ogadm.og renter562,2 611,7 582,4 29,3I alt udgifter 20.140,5 20.745,8 20.356,8 389,0Mindreforbruget i forhold til de af Regionsrådetafgivne bevillinger skyldes dels begyndende tilpasningertil ændringerne, som følge af genåbningen afBudget 2011 og forelæggelsen af Omstillingsplanentil fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjyllandog periodeforskydninger vedr. betaling for forpligtelsereller lignende mellem 2010 og 2011.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 11


Ledelsesberetning • resultatopgørelseSomatiske hospitalerUnder ét har de somatiske hospitaler overholdtbudgettet og kommer ud med et samlet mindreforbrugpå 64,6 mio. kr. Dette dækker dels over, atfire hospitaler har merudgifter på i alt -95,6 mio.kr., mens de fire øvrige hospitaler har mindreudgifterpå 160,4 mio. kr.Der er en række korrektioner til regnskabsresultatetfor de enkelte hospitaler, som følge afhjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nyebehandlinger m.v. på i alt -54,0 mio. kr., således atden korrigerede afvigelse er et mindreforbrug på10,7 mio. kr.I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne,vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter tilny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at detsikres, at de somatiske hospitaler har mulighedfor en høj grad af sikkerhed for deres økonomiskefundament, mens usikkerheden om økonomiensøges holdt på fælleskontiene.Væksten i udgiften til hospitalernes sygehusmediciner fra 2009 til 2010 på 26 mio. kr. Det svarer tilen vækst på kun 2 %. Vækstenhar været faldende igennem 2010. Fra 2008 til2009 var der en vækst på 17 %. Der er tale om enaftagende vækst i regionens udgifter til sygehusmedicin.Primær Sundhed og medicinFor primær sundhed er der samlet tale om balance,men underliggende er der en mindreudgiftpå primær sundhed i øvrigt på 49,9 mio. kr. og påmedicin en merudgift på -49,5 mio. kr.Udgifterne til medicintilskud er 49,5 mio. kr. højereend forventet.Det forbedrede resultat skyldes dels en generelopbremsning på de psykiatriske afdelinger herunderbegyndende tilpasninger til ændringerne somfølge af genåbningen af budget 2011 og forelæggelsenaf Omstillingsplanen til fremtidens sundhedsvæsenog dels uforbrugte satspuljer.Andel af Fælles formål og renterPå Fælles formål og renter er der et mindreforbrugpå 29,3 mio. kr.Der har været mindreudgifter på renter, tjenestemandspensionerog indtægtsdækkede aktivitetervedrørende Koncern HR. Modsat har der væretmerudgifter på it, som følge af, at det ikke er lykkedesat indhente det overførte underskud fra 2009og ikke effektuerede regninger fra 2010.Sundhed, anlægSom i tidligere Økonomiaftaler var der ikke på anlægsområdeti 2010 en anlægsramme, som skulleoverholdes.Der blev ydet et bloktilskud til anlægsinvesteringer,som efterfølgende er hævet af regionsrådetprimært som følge af overførsler og iværksættelseaf nye anlægsprojekter i 2010.Samlet set kommer sundhedsområdet ud med etmindreforbrug på i alt 408,0 mio. kr. i forhold til deafgivne bevillinger.Bevillingerne er således i 2010 overholdt. Årsagerneer primært forsinkelser og periodeforskydningerpå anlægsprojekterne.Der forventes overført mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløbpå i alt 427 mio. kr. fra 2010 til 2011.Økonomiaftalen 2010 indeholder ligesom tidligereår en medicingaranti, hvorefter regionernessamlede mer- eller mindreudgifter kompenseresmed 75 % af mer- eller mindreudgifterne i forholdtil det forudsatte. Det er dermed usikkert hvilkeneffekt medicingarantien i den sidste ende får forRegion Midtjylland.BehandlingspsykiatriBehandlingspsykiatrien har mindreudgifter på57,5 mio. kr.Social og specialundervisningSocialområdet – to centrale regnskabsresultaterSocial og specialundervisningsområdet omfatterforskellige sociale tilbud, specialundervisning ogkommunikationstilbud.I forbindelse med opgørelsen af regnskabsresultatetpå Socialområdet er der to centrale regnskabsresultater:12 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • resultatopgørelse````Et samlet omkostningsbaseret regnskab, ogEt Kommuneregnskab i relation til den indgåedeRammeaftale mellem Kommunerne ogRegion MidtjyllandDet samlede omkostningsbaserede regnskabsresultater jf. resultatopgørelsen et underskud på25,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, atRegionsrådet besluttede at tilbagebetale 40 mio.kr. af det akkumulerede overskud for perioden2007 – 2009 til kommunerne. Hvis der ses bortfra denne ekstraordinære tilbagebetaling er der i2010 et overskud.For at få kommuneregnskabet skal dette resultatkorrigeres for henholdsvis hensættelser til feriepengeog anlæg.Overholdelse af økonomiaftalenØkonomiaftalen for 2010 giver Regional Udviklingen udgiftsramme på 557,5 mio. kr. Hertil kommeroverførsler af uforbrugte midler fra 2007-2009 på196,7 mio. kr. I alt har der således været en bevillingpå i alt 754,3 mio. kr. i 2010.Der er i alt anvendt 546,1 mio. kr., hvilket betyder,at der er et akkumuleret mindreforbrug på 208,2mio. kr. for perioden 2007 – 2010.Overholdelse af Regionsrådets bevillingDer er budgetteret med 196,7 mio. kr. ud overfinansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførselaf uforbrugte midler fra 2009 til 2010.Regional Udvikling, omkostningsbaseret resultat:Kommuneregnskabet for Socialområdet viserherefter et underskud på 37,4 mio kr.. Ses der bortfra de udbetalte 40 mio. kr. ville der have været etoverskud på 2,6 mio. kr.Omkostningeri mio. kr.Omkostningsbaseret resultat- merforbrugKorrektion til omkostningsregnskab:Forskydning i hensættelse tilferiepengeRegnskab201025,79,4Anlæg 2,3Regnskab ift. kommuner - merforbrug 37,4Mio. kr.Budget2010 inkl.Tillægsbev.Regnskab2010Afvigelse1)Driftsomkostninger 754,3 546,1 208,2Anlæg 0,0 0,0 0,0Finansiering -557,5 -557,5 0,0Resultat 2) 196,7 -11,5 208,21) + angiver mindreudgifter eller merindtægt og- angiver merudgift eller merindtægt.2) Budget- og regnskabskolonnen angiver differencenmellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til størreudgifter end finansiering.De beregnede omkostninger udgør -2,1 mio. kr.Regional UdviklingRegional Udvikling - omkostningsbaseret resultatRegional Udvikling afholder udgifter til kollektivtrafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse ogkultur samt administration.Det er således, at der samlet er uforbrugte midlerfor perioden 2007 – 2010 på 208,2 mio. kr., somforventes overført til 2011. Der er primært taleom tidsforskydninger i udmøntningen af midlervedrørende erhvervsudvikling og mindreforbrugvedr. kollektiv trafik.På det regionale udviklingsområde er der etomkostningsbaseret overskud på 11,5 mio. kr.Overskuddet skyldes primært tidsforskydningeri udbetaling af midler vedr. erhvervsudvikling ogoverskud vedr. kollektiv trafik.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 13


Ledelsesberetning • balanceBalance – sammendragBalance på 12,7 mia. kr.Regionens samlede balance var på 12,7 mia. kr.ved udgangen af 2010. Balancen er øget med 0,3mia. kr. i forhold til 2009.Egenkapitalen er reduceret med 0,1 mia. kr., ogudgjorde ved årets slutning 1,5 mia. kr.Balance - sammendragmio.kr.AktiverRegionMidtjyllandi alt 31/122010RegionMidtjyllandi alt31/122009Ændring2009 til2010Anlægsaktiver 10.947,4 10.764,1 183,3LangfristettilgodehavendeKortfristettilgodehavende430,3 439,5 -9,21.117,6 769,8 347,8Likvide aktiver -215,3 196,2 -411,5Aktiver tilhørendefonds oglegaterMellemregningmed foregåendeog følgenderegnskabsår600,4 488,7 111,7-224,4 -341,9 117,5Aktiver i alt 12.656,1 12.316,5 339,5PassiverEgenkapital -1.533,9 -1.672,8 138,9Hensatteforpligtelser-3.980,3 -3.783,1 -197,3Langfristet gæld -4.377,0 -4.164,2 -212,7Kortfristet gæld -2.179,3 -2.222,8 43,5Passiver tilhørendefonds oglegater-585,7 -473,7 -112,0Passiver i alt -12.656,1 -12.316,5 -339,5AktiverAnlægsaktiver, som består af grunde, bygninger,apparatur og inventar, anlæg under udførelse ogvarebeholdninger m.v. er forøget med 0,2 mia. kr.efter fradrag af årets afskrivninger, jf. afslutningaf større anlægsopgaver.Langfristet tilgodehavende er samlet set uændretog består af udlån til spormodernisering af Odderbanen,erhvervsudviklingsprojekter, deponeringvedrørende lejemål og optagelse af lån og akkumuleretresultat vedrørende social og specialundervisning.Deponerede beløb for lån og lejemåludgør 192 mio. kr.Kortfristet tilgodehavende er forøget med 0,3 mia.kr. Kortfristet tilgodehavende består af tilgodehavendervedrørende drift af sociale tilbud, tilgodehavenderpå sundhed vedrørende mellemregionalafregning, genoptræning og kommunal medfinansieringog tilgodehavender hos staten. Stigningenskyldes tilgodehavende vedrørende tilskud frakvalitetsfondens midler.Likvide aktiver er i årets løb styrket ved låneoptagelsepå 0,2 mia. kr. til likviditetssikring af driften.Ved årets slutning er likvide aktiver reduceret medi alt 0,4 mia. kr., svarende til årets negative regnskabsresultat.Fonde og legater vedrører bl.a. forskningsprojekterinden for sundhed.Mellemregning med foregående og følgende årvedrører periodiseringen af betalinger mellemregnskabsår.PassiverEgenkapitalen påvirkes af årets negative regnskabsresultatog øvrige ændringer i aktiver ogpassiver på i alt 0,4 mia. kr. Tilskud fra Kvalitetsfondentil nyt sygehusbyggeri på 0,3 mia. kr.bevirker, at egenkapitalen kun formindskes med0,1 mia. kr.Hensatte forpligtelser er steget med 0,2 mia. kr. ogvedrører hensættelser til fremtidige udbetalingeraf pension til tjenestemænd og hensættelser vedrørendearbejdsskade- og patientskadeforsikring.Langfristet gæld er steget med i alt 0,2 mia. kr.``Heraf er der optaget lån til • medicoteknisk udstyr og el-projekter på0,2 mia. kr.• likviditetssikring af driften på 0,2 mia. kr.• afdrag på almindelige lån og nye leasingaftalerpå 0,2 mia. kr.14 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • pengestrømsopgørelse``Betaling af afdrag• på almindelige lån og leasing på0,4 mia. kr.I afdragene er medtaget gældsoverdragelse tilkommuner på 76 mio. kr. og flytning af lån vedrørendealmene boliger for 94 mio. kr. til eksterntregnskab.Kortfristet gæld er faldet med 0,1 mia. kr. Ændringenvedrører indfrielse af kassekreditter ogbyggelån.Pengestrømsopgørelse– sammendragSmå forbedringer i regionensøkonomi – men fortsat ubalancePengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditetsvirkningaf årets resultat af driftsaktiviteten,af anlægsaktiviteten og af låneoptag/afdrag.Pengestrømsopgørelse- sammendrag mio. kr.SundhedSocial og specialundervisningRegional UdviklingRegion Midtjyllandi altR2010 R 2009 R2010 R 2009 R2010 R 2009 R2010 R 2009Regnskabsresultat -356,4 -609,1 -25,7 -3,2 11,5 36,3 -370,7 -575,9Regulering af beregnedeomkostninger (1):Likviditetsvirkning fra drift 584,4 526,3 17,7 76,3 2,1 2,6 670,2 633,5Likviditetsvirkning af investeringer-920,7 -764,5 -58,4 -80,6 0,0 0,0 -1.044,7 -897,5Samlet likviditetsvirkning -692,7 -847,2 -66,4 -7,5 13,6 38,9 -745,2 -839,9Øvrige likviditetsvirkning 333,7 319,9Årets samlede likviditetsvirkning-411,5 -520,0+ Likvid beholdning primo 196,2 716,3Likvid beholdning ultimo -215,3 196,21. Regulering af beregnede omkostninger (netto) på Sundhed er 584,4-920,7=336,3 mio. kr.Det samlede regnskabsresultat er på -370,7 mio. kr.I det samlede driftsresultatet indgår en rækkeberegnede omkostninger, som ikke indebærer ettræk på likviditeten. Det drejer sig om afskrivninger,pensionshensættelser, feriepenge m.v. Korrigeresder herfor vil likviditetsvirkningen fra driftenforbedre resultatet med 670,2 mio. kr.Investeringer i bygninger og apparatur betyderomvendt et træk på likviditeten. Likviditetsvirkningenfra investeringer er -1.044,7 mio. kr.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 15


Ledelsesberetning • pengestrømsopgørelseDen samlede likviditetsvirkning fra drift og investeringerer på -745,2 mio. kr.Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 333,7mio. kr. Der er tale om nettovirkningen af forskydningi tilgodehavender (herunder bl.a. tilgodehavendervedr. Kvalitetsfondsmidler), optagelse ogafdrag på lån og forskydning i øvrige finansielleposter, herunder reguleringer af egenkapitalen.Reguleringen af egenkapitalen vedrører bl.a. overdragelseaf sociale tilbud til kommunerne.Årets samlede likviditetsvirkning reducerer delikvide midler med 411,5 mio. kr.Ved udgangen af 2010 er regionens likvide midlerpå -215,3 mio. kr. Regionen har et tilgodehavendepå 324,7 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter.Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.Den likvide beholdning ultimo 2010 er enopgørelse af likviditeten den 31.12.2010.En opgørelse på en bestemt dag er følsomoverfor konkrete ud- og indbetalinger og evt.periodeforskydninger.Overførsel af bevillinger fra 2010til 2011 - sammendragI forbindelse med regnskabsafslutningen overføresder i alt 797,6 mio. kr. fra 2010 til 2011.Overførsler fra 2010 til 20111.000 kr. Overførsel til 2011 og fremDrift Anlæg IaltSundhedhedsområdet 115.811 427.074 542.885Socialområdet 46.567 52.171 98.738Regional Udvikling 208.174 0 208.174Overførsler i alt 370.552 479.245 849.797Overført låneoptag -52.171Overførsler i alt (netto) 797.626KassekreditreglenRegionen skal overholde den såkaldte kassekreditregel.Reglen betyder, at den likvide beholdningi gennemsnit for de seneste 12 måneder skal værepositiv.I pengestrømsopgørelsen indgår primo- ogultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato.Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altidvil knytte sig til en given dato, idet der både påindtægts- og udgiftssiden forekommer mangeforskydninger i bogføringen.I løbet af 2010 har den gennemsnitlige likviditetværet svagt faldende fra 1.491 mio. kr. til 1.152mio. kr. Faldet på 332 mio. kr., skyldes primærtubalancen på sundhedsområdet. Der var forventetet større fald, hvis anlægsbevillingen var blevetanvendt.Gennemsnitslikviditet (mio. kr.)2.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/1220082009201016 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • RessourcerLedelses- ogstyringsgrundlagRessourcerRegion Midtjylland rummer en bred vifte af opgaverog arbejdspladser. Region Midtjyllands ledelses-og styringsgrundlag er et fælles fundamentfor at varetage og videreudvikle de mange vigtigeopgaver, som regionen har ansvaret for.Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament,der er til rådighed for at skabe ydelserneog dermed effekten. Det handler blandt andet ombudgettet, bygninger, ansatte, faciliteter og apparaturherunder it.Formålet med ledelses- og styringsgrundlaget er:````````at styrke sammenhængskraften i Region Midtjyllandat styrke den interne dialog i organisationenmellem de forskellige ledelsesområder og niveauerog mellem ledelse og medarbejdereat sikre fælles retning og skabe helhed i analyserog indsats og resultaterat skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelseaf styring og ledelse.Besparelser i 2010I forbindelse med budgetforliget for 2010 blevder besluttet målrettede besparelser for 100 mio.kr., af hvilke 25 mio. kr. vedrørte primær sundhed.De øvrige 75 mio. kr. blev indhentet som øgedehjemtrækningsprojekter - hvor hjemtrækninger afDRG-værdi for 100 mio. kr. medførte en besparelsepå 50 mio. kr. - og en besparelse vedrørende øgetanvendelse af udbud og behandlinger.Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder deoverordnede fælles principper for styring ogledelse i Region Midtjylland, herunder en fællesmission, en fælles vision og tre fælles værdier forregionen: dygtighed, dristighed og dialog.I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves femfokusområder:I forbindelse med drøftelser af regionens økonomii foråret 2010 har regionsrådet budgetteret medet driftsunderskud på 200 mio. kr. som en konsekvensaf den forventede ændring af fordelingen afregionernes bloktilskud. Regionsrådet besluttedebesparelser for 103 mio. kr. Herudover blev derforudsat optagelse af lån til styrkelse af likviditeten.``````````ressourcerorganisationydelseeffektomdømmeDer fokuseres på organiseringen og behovetfor ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet,produktivitet og servicemål, der skal leveres,den effekt ydelserne har med hensyn til faglig ogbrugeroplevet kvalitet og de ressourcer, der ertil rådighed for at nå de ønskede resultater. Detendelige mål er at opnå et godt omdømme.Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureretefter de fem fokusområder.Hovedparten af besparelserne på 103 mio. kr., 76mio. kr., blev hentet som fremrykkede besparelserpå regionens somatiske hospitaler og i behandlingspsykiatrien,mens de resterende 27 mio. kr.blev hentet, som en besparelse på administrationog centrale puljer.På vej mod Omstillingsplan forfremtidens sundhedsvæsen iRegion MidtjyllandPå trods af, at der blev gennemført besparelserpå 284 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelsen afBudget 2011, blev det i efteråret 2010 konstateret,at regionen stod overfor et yderligere udgiftspresi 2011 og 2012 og fremover på flere af de vanskeligtstyrbare områder m.v.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 17


Ledelsesberetning • RessourcerIdet regionen siden 2007 har gennemført storebesparelser - og generelt som ”grønthøster besparelser”- på driftsområderne, stod det klart forRegionsrådet, at der måtte gennemføres størrestrukturelle ændringer af regionens sundhedsvæsen.Regionsrådet besluttede således på sit møde den17. november 2010, at der skulle udarbejdes etsparekatalog på 200 mio. kr. for Budget 2011 ogfrem og yderligere 300 mio. kr. fra 2012 og frem.Heri er indregnet en besparelse på 200 mio. kr., somkonsekvens af ændring af fordeling af regionernesbloktilskud.Regionsrådet præciserede ligeledes nogle rammerfor sparekataloget, idet forslaget bl.a. skulle respektereakutplanens principper om fem akuthospitaler,akutklinikker og et Center of Excellence og atbehandlingspsykiatriens aktivitet skulle fastholdes.Den 23. februar 2011 besluttede Regionsrådet, atgennemføre ”Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæseni Region Midtjylland”. Planen indeholdtbesparelser på sundhedsområdet for 192 mio. kr. i2011 og 455 mio. kr. i 2012 og fremover.Allerede i 2010 begyndte organisationen, at orienteresig mod de kommende ændringer og besparelser.Det viser sig også i regnskabsresultatet for 2010.Antal ansatteRegion Midtjylland – en stor arbejdspladsRegion Midtjylland er en af de største virksomhederi Danmark. En arbejdsplads der rummermange forskellige serviceopgaver. En arbejdspladsder vil levere god service til sine borgere.Personaleforbrug:Personaleforbrug2009 2010 ForskelForskeli %Sundhed 23.310 23.642 332 1,4%Social ogSpecialundervisningRegionalUdviklingFælles formålog administration3.008 2.893 -116 -3,8%129 132 3 2,4%477 544 68 14,2%I alt 26.925 27.211 287 1,1%Der er mere end 27.000 fuldtidsansatte på hospitaler,sociale tilbud og på området for Regional Udvikling.Herudover er der, for at understøtte driften ogpolitikerne, ansatte i administrative stillinger.Inden for sundhed er der på somatiske hospitalerinkl. fælleskonti og behandlingspsykiatrien enstigning på 332 fuldtidsansatte fra 2009 til 2010.Den samlede gennemsnitlige stigning fra 2009 til2010 dækker over et stigende personaleforbrug iførste halvår og et markant faldende personaleforbrugi de sidste måneder af 2010. Sidstnævnteer en konsekvens af de gennemførte besparelsesrunderpå hospitalerne i løbet af 2010. Dette faldvil få helårsvirkning i 2011.Stigningen på 332 fuldtidsansatte svarer til 1,4 %af det samlede antal stillinger på Sundhedsområdet.Det skal ses i sammenhæng med, at Sundhedsområdetigennem de årlige Økonomiaftalerfår tilført ressourcer, som har udmøntet sig i øgetaktivitet på de somatiske hospitaler.I Region Midtjylland er aktiviteten på egne hospitalersteget med 3,75 % fra 2009 til 2010, hvorafde 2 % har været forudsat som en produktivitetsstigningpå hospitalerne. Der er dog fortsat en18 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • Ressourcerstørre procentvis stigning i aktiviteten end stigningeni antallet af fuldtidsansatte.Samtidig skyldes en del af stigningen 48 fuldtidsstillingervedrørende SOSU-elever.På social og specialundervisningsområdet erder et fald i personaleforbruget på 116 fuldtidsansatte.Dette skal ses i sammenhæng med, atkommunerne overtog driften af en række socialeinstitutioner pr. 1. januar 2010.På området for Regional Udvikling har personaleforbrugetværet næsten konstant.For Fælles formål og administration er der enstigning på 68. Denne stigning skyldes primærtnettovirkningen af etableringen af den nye fællesit organisation.Markant reduktion af vikarudgifterRegion Midtjylland etablerede i 2009 egne vikarbureauerpå sundhedsområdet. Formålet var at reducereudgifterne til eksterne vikarer og samtidigsikre vikarpersonale, som kender hospitalet.Der er fra 2009 til 2010 sket en markant reduktionaf vikarudgifterne på regionens hospitaler med ialt ca. 74 mio. kr.Lokal Agenda 21-strategiRegionsrådet skal hvert fjerde år – midt i valgperioden- offentliggøre en redegørelse for rådetsstrategi for regionens bidrag til en bæredygtigudvikling i det 21. århundrede.Lokal Agenda 21 strategi for Region Midtjyllandskal indeholde Regionsrådets politiske målsætningerfor det fremtidige arbejde inden for:````````Mindskelse af miljøbelastningenFremme af en bæredygtig regional udviklingInddragelse af befolkningen og erhvervslivet idet lokale Agenda 21-arbejdeFremme af et samspil mellem beslutningernevedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige,sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige,kulturelle og økonomiskeforholdHandlingsplanerne definerer tre indsatsområderfor Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed:1. Miljørigtig drift af hospitaler og institutioner2. Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri3. Miljørigtigt indkøbMiljørigtig drift af hospitaler og institutionerInden for drift af bygninger er der lang traditionfor at arbejde med energibesparelser. Dettearbejde intensiveres gennem etablering af ennetværksgruppe for energiledelse, hvor hospitalernei første omgang deltager. Arbejdet forventesstyrket, idet Center for Energibesparelser (dettidligere Elsparefonden) har hospitalsområdetsom et af dets indsatsområder.Den lovpligtige energimærkning (bygningsdriftuden procesenergi) blev startet i 2010 og forventesgennemført medio 2011. Energimærkningengiver Region Midtjylland en øget viden om indsatsområderog desuden mulighed for låneadgang tilenergiforbedringer uden for deponeringsordningen.Der arbejdes løbende med minimering af affald ogmed sortering og genbrug af affald.Miljørigtigt og bæredygtigt byggeriRegionens byggeregulativ er under opdatering forat implementere de krav, der skal stilles i forbindelsemed nybyggeri og renovering. Der skal ianlægsprojekter tages udgangspunkt i en totaløkonomisktankegang, der baseres på levetidsbetragtningerfor både selve byggeriet og brug afmaterialer.Anlægssager skal desuden indeholde en beskrivelseaf bæredygtighed og af energi- og miljøforhold,når de forelægges Regionsrådet.På Regionshospitalet Silkeborg er der igangsatESCO-projekt (energispareprojekt) baseret på etforstudie gennemført i efteråret 2010. I et ESCOprojektbetales entreprenørydelsen og installationermed den opnåede energibesparelse, og ESCOfirmaetstiller en garanti for energibesparelsen.Det forventes, at tilsvarende energispareprojekterkan gennemføres på flere af de andre hospitaler.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 19


Ledelsesberetning • OrganisationMiljørigtigt indkøbVed udbud af varer stilles der relevante krav ommiljø og energieffektivitet. Disse krav prioriteressammen med øvrige krav fra brugergruppen.Inden for det medicotekniske område er der isamarbejde med Center for Energibesparelsergennemført udbud af røntgenudstyr, hvor derfokuseres på energieffektivitet. Disse erfaringerbliver efter evaluering delt med de øvrige regioner.Region Midtjylland har tilsluttet sig anbefalingernefra Center for Grøn Transport ved anskaffelseaf person- og varebiler. Det betyder bl.a. ved købog leasing af personbiler til op til fem personer, atman skal vælge A-mærkede biler.It i Region MidtjyllandPå it-området er der leveret stabil drift af enrække vitale systemer i 2010. Der er også blevetgennemført en række it-projekter som planlagtmed stor værdi for hele regionen.Standardisering af itStandardisering af teknik og systemer er et af itområdetsstrategiske indsatsområder. I 2010 harder således bl.a. været fokuseret på standardiseringaf brugernært udstyr, mobilt udstyr og basis programmer.Arbejdet med de store forretningskritiskesystemer, som har pågået siden regionens etablering,er fortsat og med undtagelse EPJ og billeddiagnostiskesystemer ved at kunne afsluttes.MidtEPJ-projektet nyder samtidig godt af standardiseringaf it. En ensartet brugerplatform og etensartet bagvedliggende netværk er en forudsætningfor en fælles elektronisk journal med godesvartider.Standardiseringsarbejdet fortsætter i 2011.EPJ-projektetPrimo 2010 blev MidtEPJen implementeret påRegionshospitalet Randers. En efterfølgendeevaluering, der viste tilfredse brugere, gjorde,at løsningen blev valgt som standard for heleregionen af Regionsrådet i sensommeren. Beslutningenbetyder, at EPJ skal udrulles i hele regioneni perioden 2011-12.OrganisationOrganisation omhandler, hvorledes man overordnetfordeler opgaver og aktiviteter mellem arbejdspladser,på den enkelte arbejdsplads (bl.a. mellem ledereog medarbejdere).Der er gennemført en række planlægningsopgaverog taget en række politiske beslutninger om fremtidensstruktur, nye moderne hospitaler og udviklingaf gode samarbejdsrelationer.Politiske aktiviteterFørste arbejdsår i nyvalgt regionsråd2010 var det første arbejdsår i det nye regionsråd,som vælgerne havde sammensat ved valget inovember 2009. 2010 var også det første år med etnyt forretningsudvalg med 13 medlemmer – mod 19medlemmer i den foregående valgperiode – og firesærlige rådgivende politiske udvalg på områdernehospitalsvæsenet, primær sundhed, regional udviklingsamt psykiatrien og socialområdet.I september 2010 skete en ændring i regionsrådet,idet ét af de to nyvalgte medlemmer af Fælleslistenmeddelte, at han forlod partiet og fremover ikkerepræsenterede et politisk parti i regionsrådet.2010 var et travlt arbejdsår for de 41 medlemmer afregionsrådet. Dette afspejler sig blandt andet i, atder i 2010 blev afholdt 12 møder i regionsrådet medi gennemsnit 41 sager til behandling på hvert møde,i alt 492 sager i løbet af året. Hertil kommer 14 særligetemamøder og seminarer i regionsrådet og fembesigtigelsesture til bl.a. nogle af de institutioner,regionsrådet har ansvaret for. Ud over forretningsudvalgethavde regionsrådet i 2010 desuden nedsatotte rådgivende og forberedende politiske udvalg.Vigtige beslutninger peger fremRegionsrådet traf i 2010 en række beslutninger,der vil sætte sig markante spor i regionen i årenefremover. Efter tilsagn fra staten om medfinansieringaf Det Nye Universitetshospital i Århus, kunnedet store projekt til en samlet anlægspris på 6,4mia. kr., der skal samle alle hospitalerne i Århus påét sted, nu for alvor gå i gang. Desuden gav statentilsagn om 1,2 mia. kr. til regionshospitalet i Viborg,20 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • Organisationhvor størstedelen af midlerne skal anvendes til enny akutmodtagelse, og om 3,2 mia. kr. til opførelseaf et nyt hospital ved Gødstrup. Endvidere faldt placeringenaf 35 specialer på regionens hospitaler påplads i 2010, og regionsrådet besluttede desuden, aten fælles elektronisk patientjournal skal indføres påregionens hospitaler i 2011.Som svar på de længere afstande, en del borgerei den nordvestlige del af regionen får, når det nyehospital i Gødstrup afløser hospitalerne Herning ogHolstebro, vedtog regionsrådet en særlig plan fordet akutte beredskab i Nordvestjylland.Regionsrådet vedtog i september en udviklingsplanfor Århus Universitetshospital i Risskov. Hermedkan årligt knap 13.000 psykisk syge se frem til, at dethospital, de kender, vil undergå store forandringer ide kommende år.På en velbesøgt konference i oktober igangsatteregionsrådet arbejdet med revisionen af den regionaleudviklingsplan for Region Midtjylland. Denregionale udviklingsplan er regionsrådets overordnederedskab til at fremme regionens vækst ogbæredygtige udvikling.I december 2010 godkendte regionsrådet nye sundhedsaftalermellem Region Midtjylland og regionens19 kommuner. Sundhedsaftalerne, der gælder denæste fire år, skal sikre, at borgerne i regionen fårsammenhængende sundhedstilbud, hvor ældremedicinske patienter og patienter, der får hjælp ogbehandling i psykiatrien, er prioriteret højt.Beslutninger om fremtidens strukturRegionen har blandt andet taget følgende beslutningerom fremtidens struktur:``Nye moderne hospitaler``Specialeplanlægning``Akutberedskab i Nordvestjylland``Det nye patientklagesystem``Masterplan for psykiatri``Psykiatri Vest klar til fremtiden``Efterspørgsel efter sociale tilbud``På sporet af letbanenLæs mere herom under områdernes beretninger.Sundhedshuse og lægehuseStrukturudvikling i almen praksis,rekruttering og fastholdelseStrukturen i almen praksis er under udvikling. Småpraksis, herunder enkeltmandspraksis, samlesog bliver til større kompagniskabs- eller samarbejdspraksis.Samtidig øges kapaciteten gennemansættelse af mere klinikpersonale. Denne udviklinger hensigtsmæssig, da opgavemængden foralmen praksis er stigende. Udviklingen drives afmarkedskræfterne på området godt hjulpet på vejaf den kendsgerning, at yngre almenmedicineregenerelt ikke ønsker at nedsætte sig i solopraksis.Med bl.a. beslutningerne om etablering af sundhedshusei Skive og Grenaa og opkøb af lægehusehar regionen siden 2007 taget flere initiativerfor at sikre lægedækningen. Med henblik på bla.sikring af gode fysiske rammer til moderne lægepraksishar regionen i slutningen af 2010 sammenmed syv af kommunerne i regionen søgt om midlerfra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje tiletablering af lægehuse og sundheds- og akuthusei udkantsområder.Gode samarbejdsrelationer er bygget opRegionen arbejder løbende med udvikling af samarbejdsrelationerneindenfor bl.a.:``````````Det sammenhængende sundhedsvæsenStyrket indsats for patienter med kronisksygdomSundhedsaftaler på psykiatriområdetTættere dialog med kommunerne på socialområdetDen Regionale Udviklingsplan og involveringaf regionale aktørerLæs mere herom under områdernes beretninger.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 21


Ledelsesberetning • ydelserYdelserYdelser omhandler først og fremmest aktivitet,produktivitet og politisk vedtagne servicemål.AktivitetAktivitet, behandling af borgere på hospitalerI økonomiaftalen for 2010 var der forudsat en aktivitetsstigningfra 2009 til 2010 på 1,4 % i forholdtil behandling af regionens borgere. Den samledeaktivitetsstigning for behandling er opgjort til i alt4 %. Dvs. en aktivitetsstigning på 2,6%-point.De somatiske hospitaler har i 2010 leveret 1,7 mio.ambulante behandlinger til borgerne og der harværet 261.000 udskrivninger fra hospitalerne iregionen. Antal operationer er på 186.986.Produktivitet på regionens hospitalerRegion Midtjyllands hospitaler er den næstmestproduktive region med et produktivitetsindeks på102, som er over gennemsnittet for alle regioner.Den mest produktive region har et produktivitetsindekspå 105.Region Midtjylland oplever dog at produktivitetsudviklingener lavere end i de 4 andre regioner,set ud fra den seneste opgørelse herfor for 2009.Produktivitetsudviklingen forventes dog, at bliveforbedret med udgangspunkt i de foretagne besparelseri 2010, 2011 og fremover.PraksissektorenPraksissektoren leverer forskellige ydelser tilborgerne som almen lægehjælp, speciallægekonsultationer,fysioterapi m.v.Borgerne har modtaget næste 16 mio. ydelser frade almene læger, 2 mio. ydelser hos speciallægerog 4,7 mio. ydelser hos fysioterapeuter.Sundhed, BehandlingspsykiatriDet samlede antal sengedage på de psykiatriskesengeafdelinger var i 2010 på i alt 167.527 sengedage.Samlet svarer det til en belægning på gennemsnitlig91% af de normerede sengepladser på ialt 505 i behandlingspsykiatrien.Antallet af personer i behandling er 23.297 personer,hvilket er lidt flere end i 2009.Omfanget af ambulante besøg var i 2010 162.247personer, hvilket er ca. 7.200 flere end i 2009.Social og specialundervisningI 2010 har der igen været en høj udnyttelse af deregionale sociale tilbud. Belægningsprocenten forde forskellige former for bo- og døgntilbud harværet 109 %. Belægningsprocenten for aktivitetstilbudm.v. har været 104 %.Regional UdviklingDer var i Regional Udvikling i 2010 særlig fokuspå arbejdet med udarbejdelsen af en ny strategiog handlingsplan på erhvervsudviklingsområdet.Ligeledes gik arbejdet med revisionen af denregionale udviklingsplan ind i en mere konkretfase, hvor ideer fra forskellige samarbejdsparterblev inddraget således, at der kan skabes enfortsat sammenhæng mellem erhvervsudvikling,internationalisering, uddannelse, kultur og miljø iregionen.Med hensyn til den kollektive trafik blev detindarbejdet, at regionen støtter særligt op om deunge under uddannelse ved at sikre transport tiluddannelsesinstitutionerne. Og endelig var der påmiljøområdet en stadig stor fokus på at sikre etgodt og sundt miljø i hele regionen.Kræftbehandling i vækstI de sidste år har der været øget fokus på behandlingenaf kræft. I Region Midtjylland blev der ioktober 2007 indført kræftpakker, der skulle sikrepatienterne en optimal udredning og behandlinguden unødig ventetid. Dette fokus har medført envæsentlig stigning i kræftbehandlingen på regionenshospitaler. Fra 2009 til 2010 er den samledeaktivitet på kræftbehandlingen steget med 85 mio.i DRG-værdi. Dertil er antallet af personer medkræft steget.22 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland


Ledelsesberetning • ydelserKræftbehandling, indekseret:Indeks 2009 2010Antal forskellige CPR-numre 100 104,2Gennemsnitlig DRG-værdi perCPR-nummer100 100,3Kilde: Data fra eSundhed opdateret per 17/3 2011.Afgrænsning: Kræftbehandlinger på hospitaler i RegionMidtjylland med aktionsdiagnose DC00-DC97, DD00-DD09, DD36-DD48 eller DZ031. DRG-værdien er opgjort itakstsystem 2010.Antallet af personer, der behandles for kræft ersteget med 4,2 % fra 2009 til 2010. Samtidig erden gennemsnitlige DRG-værdi per cpr-nummersteget med 0,3 %.KontaktpersonordningenKontaktpersonordningen skal være med til at sikrepatienterne gode sammenhængende patientforløbpå hospitalerne og i Psykiatrien.henvende sig, og der aldrig er usikkerhed om, hvoransvaret for patienten er placeret.Ordningen bygger på lov vedr. kontaktpersonersamt Den Danske Kvalitetsmodel. I 2010 er dersket en ændring af loven, så ordningen i højeregrad målrettes patienter med behov for en kontaktperson.Det betyder, at der kun tilbydes enkontaktperson, når behandlingsforløbet strækkersig over mere end to dage eller to ambulante besøg.Dog skal der tilbydes kontaktperson tidligere(på første eller anden dag), hvis en patient vurderesat have behov for det.Regionsrådet har vedtaget en målsætning om enopfyldelsesgrad på mindst 90 % ved den kvartalsviseopfølgning på ordningen.Flere af regionens hospitalsenheder har en målopfyldelsepå 90 pct. eller derover, mens enkeltehospitaler ligger lige under eller svinger omkringde 90 pct. Behandlingspsykiatriens målopfyldelsesvinger mellem 85 pct. og 89 pct. i perioden.Kontaktpersonens rolle er at sikre, at ingen patienterefterlades i et tomrum i patientforløbet,at patienten aldrig er i tvivl om, hvor han/hun kanKontaktpersonordningenMålsætningfor målopfyldelse1. kvartal20102. kvartal20103. kvartal20104. kvartal2010RH Horsens og Brædstrup 90% 90% 93% 90% 91%RH Randers og Grenaa 90% 85% 84% 86% 87%Hospitalsenheden Vest 90% 90% 87% 89% 92%RH Silkeborg og HammelNeurocenter90% 90% 90% 93% 90%ÅUH, Skejby 90% 85% 82% 86% 86%RH Viborg, Skive 90% 90% 88% 85% 86%ÅUH, Århus Sygehus 90% 93% 93% 93% 92%Samlet hospitaler 90% 90% 88% 89% 89%Behandlingspsykiatrien 90% 86% 87% 85% 89%Samlet hospitaler ogbehandlingspsykiatri90% 89% 88% 88% 89%Region Midtjylland I Årsrapport 2010 23


Regionshuset ViborgLedelsesberetning • effektEffektFor at nå disse overordnede målsætninger er derlagt fire strategispor ud:Effekten af indsatsen skal måles og synliggøres.Det gælder både den faglige kvalitet og denbrugeroplevede kvalitet. Kvalitet har stort fokus iregionens arbejdeKvalitetsstrategien på sundhed````````Akkreditering gennem arbejdet med Den DanskeKvalitetsmodelImplementering af det sammenhængende,dataunderstøttede patientforløb i samarbejdetmellem praksisområdet, hospital og kommune.Patienten som partnerOpfølgning, resultatopgørelse og rapporteringKvalitetsstrategien 2010-13 blev vedtaget afRegionsrådet i oktober 2010. Kvalitetsstrategiensætter en ramme for kvalitetsarbejdet i RegionMidtjylland på tværs af øvrige planer og strategier.Der fastholdes et stærkt fokus på kvalitet isundhedsvæsenet som en hjørnesten i alt sundhedsfagligtarbejde og i det arbejde, der foregårmed at lede, organisere og planlægge det danskesundhedsvæsen.Kvalitetsstrategien er udarbejdet af det regionaleKvalitetsråd og dermed i et samarbejde mellemhospitalerne, psykiatrien, almen praksis ogadministrationen. Sundhedsbruger rådet har ogsåværet inddraget.Kvalitetsstrategiens bærende tanker er:````sundhedsydelser af høj sikkerhed og af høj faglig,patientoplevet og organisatorisk kvalitetet samarbejdende og sammen hængende sundhedsvæsenmed patienten som partnerDer er lagt op til en tæt integration af både praksisområdetsog psykiatriens kvalitetsstrategierog en øget opmærksomhed på samarbejdet medkommunerne. Strategien angiver ikke konkreteindsatser, og det er op til hospitalerne, psykiatrien,præhospitalet og praksisområdet, at udmønte ogkonkretisere strategien for de sundhedsprofessionelle.Den Danske Kvalitetsmodelindenfor psykiatriMed Den Danske Kvalitetsmodel har Psykiatrienfået et samlet kvalitetsstyringssystem til gavn forpatienter og medarbejdere. Psykiatrien har medafsæt i Den Danske Kvalitetsmodel udviklet enlang række retningslinjer for god behandling, somskal sikre et ensartet og højt kvalitetsniveau i denpsykiatriske behandling i hele regionen.Alle de psykiatriske afdelinger har i 2010 indførtfaste arbejdsgange, som sikrer, at kvaliteten afydelser til patienterne er i overensstemmelse medde krav, som er fastsat i psykiatriens retningslinjer.Kvalitetsstrategienpå sundhedsområdeti Region Midtjylland 2010-2013Et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner24 Årsrapport 2010 I Region MidtjyllandRegion MidtjyllandKvalitet og Sundhedsdata


Ledelsesberetning • effektFor eksempel mødes læger, psykologer og sygeplejerskeren gang hvert halve år og gennemgår konkretebehandlingsforløb og vurderer om kvalitetener i orden. De steder, hvor kvaliteten ikke leverop til de standarder, som er fastsat, har afdelingerneiværksat tiltag, som skal sikre at kvalitetenforbedres.På baggrund af kvalitetsovervågningen i 2010 haralle afdelinger udarbejdet lokale handleplaner,som skal sikre den løbende kvalitetsudvikling afpsykiatriens ydelser. Der er endvidere udarbejdeten overordnet handleplan for hele psykiatrien.I 2011 skal Psykiatrien i Region Midtjylland forførste gang akkrediteres i forhold til Den DanskeKvalitetsmodel.Et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienHer vil kvalitetsniveauet i Psykiatrien blive bedømtaf eksterne observatører.31 tilbud har arbejdet med densociale kvalitetsmodel12 tilbud fra Børn og Unge-området og 19 fravoksenområdet har i 2010 arbejdet med DanskKvalitetsmodel på det sociale område.Modellen blev overdraget til regionerne i maj2009 og beskriver, hvad der er god praksis for detsociale arbejde inden for er række temaer.I 2010 har der været fokus på 6 standarder om ledelse,arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, kommunikation,brugerinddragelse og individuelle planer.I foråret 2010 lå fælles regionale retningslinjer iforhold til de 6 standarder klar til lokal implementeringpå tilbuddene, og siden er tilbuddene nåetlangt.Hovedparten af tilbuddene har forholdt sig til ogbeskrevet, hvordan de fælles regionale retningslinjeropfyldes i praksis og fulgt op på, om anvisningernefølges i dagligdagen.Kvalitetsudvikling på praksisområdetDer er taget initiativer til at styrke arbejdet medkvalitetsudvikling, som følge af overenskomsternepå praksisområdet og der er på flere områderansat faglige konsulenter, som understøtter dettearbejde. På alment lægeområdet er der iværksaten vifte af projekter, som bl.a. fokuserer på organisatoriskudvikling i almen praksis, understøttebrugen af it, styrket efteruddannelse af læger ogpraksispersonale m.m. På fysioterapiområdet erder fokuseret på faglig udvikling på kerneområderindenfor fysioterapien, herunder udvikling af enkvalitetsdatabase. På kiropraktorområdet har derbl.a. været fokus på indikatorudvikling. På speciallægeområdethar regionen været involveret i detnationale KVIS projekt (kvalitetsudvikling i speciallægepraksis).Udviklingen af kvalitetsmodellens 2. generation eri gang. Der udvikles nye standarder indenfor medicinhåndtering,utilsigtede hændelser og magtanvendelse.Hermed vil der blive sat fokus på ensikker hverdag for beboerne.I forbindelse med lovændring er der pr. 1. september2010 indført en ordning med patientsikkerhedpå praksisområdet. Arbejdet med utilsigtede hændelserer påbegyndt både i forhold til de enkeltepraksis, medicinområdet og sektorovergange.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 25


Ledelsesberetning • omdømmeOmdømmeOmdømmet er omverdenens bedømmelse afindsatsen. Et godt omdømme er afgørende forRegion Midtjyllands og den enkelte enheds succes.Tryghed i NordvestjyllandHvilken hjælp skal der være til borgerne i dennordvestlige del af Region Midtjylland, når akuthospitaleti Gødstrup er bygget færdigt? Det vartemaet på tre velbesøgte borgermøder, der blevholdt i april i hhv. Lemvig, Ulfborg og Hvidbjerg.På borgermøderne blev regionsrådets forslag tilplan for akutberedskab i Nordvestjylland fremlagtog diskuteret. Mange borgere kritiserede udsigtentil længere afstand til akut hjælp.Særligt omdiskuteret var den akutlægehelikopter,som starter i 2011. På mødet i Hvidbjerg fikdeltagerne mulighed for at se både en lægebil, enambulance og en lægehelikopter udlånt fra RegionSyddanmark, ligesom de kunne stille spørgsmål tilpersonalet.Åbenhed og demokratiFor regionsrådet er det vigtigt at synliggøre regionensopgaver, beslutninger og holdninger. Kun påden måde har borgeren mulighed for at deltage iden demokratiske debat.Synlighed skabes bl.a. gennem medierne, ogderfor er pressen en helt central samarbejdspartner.Men hvad siger pressen til samarbejdet medfolkevalgte, hospitaler, psykiatri og det socialeområde? Er det nemt at komme til at tale med den,der er ansvarlig for en opgave? Ved kommunikationsafdelingen,hvad der rører sig og kan hjælpevidere til rette vedkommende? Og er det forståeligtale, der kommer ud af munden på folkevalgte ogembedsmænd?er rigtigt godt tilfredse med samarbejdet medRegion Midtjylland.Sammenligner man med gennemsnittet for regioner,kommuner og sygehuse, er Region Midtjyllandmarkant foran på hele 11 af de 12 områder, dermåles på. Kun når det handler om eksperters evnetil at udtale sig klart, har Region Midtjylland ikkeførertrøjen på. Her ligger regionen ”kun” på niveaumed branchens gennemsnit.Undersøgelsen afspejler en oplevelse af, at RegionMidtjylland prioriterer professionel kommunikationmed pressen og er en tilgængelig og åbenorganisation.Danmarks Bedste Hospitaler i RegionmidtjyllandHospitalerne i Region Midtjylland har igen i 2010høstet anerkendelse og modtaget flere flottepriser. Århus universitetshospital, Skejby løb for 3.år i træk med prisen for Danmarks bedste hospital.Skejby blev kåret som landets bedste inden for 10specialer. Årets andenplads indtages i flot stil afÅrhus universitetshospital, Århus Sygehus, derhar 12 førstepladser og 9 andenpladser fordelt på30 specialer.For andet år i træk modtog Århus Universitetshospital,Århus Sygehus Den Gyldne Skalpel afDagens Medicin. Prisen gik til geriatrisk afdeling,fordi afdelingen og medarbejderne, som detfremgår af begrundelsen; »udviser mod, vilje,ambitioner og kreativitet i arbejdet med sårbareog komplekst syge ældre mennesker.« Ligeledeskunne Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odderfor andet år i træk pryde sig med titlen som offentliginnovationsmester i Danmark, da de vandtInnovation Cup 2010.Det undersøges med jævne mellemrum via etanalysebureau. I undersøgelsen fra oktober 2010svarede 74 journalister på en lang række spørgsmål.Resultatet er, at journalisterne generelt set26 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!