Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • resultatopgørelseHerudover er der mindre negative og positive bevillingsændringersom stort set ophæver hinanden.Samlet set har regionen overholdt de afgivnebevillinger på drift og anlæg.Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængigekommunale og statslige bidrag samtkommunalt grundbidrag. Finansieringen medtagerikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgetteter 1.506,5 mio. kr. større end budgettet,idet der er budgetteret med et låneoptag på 452,6mio. kr. og et likvid træk på kassen på 1.053,8 mio.kr., som bl.a. skyldes overførsler fra 2009 til 2010på i alt ca. 750 mio. kr. og tillægsbevillinger til dækningaf merudgifter m.v.Særlige bemærkninger omkringbevillingsoverholdelse på sundhedDet udgiftsbaserede mindreforbrug opgjort indenforde forskellige områder på sundhedsområdet:Udgifter i mio kr.Oprindeligtbudget 2010Korrigeretbudget 2010Regnskab2010Afvigelser(KB-R10)SundhedDriftHospitaler 11.943,2 12.262,7 12.198,1 64,6Fælles udgifter/indtægter 885,5 906,2 889,6 16,6Præhospitalet 645,9 656,7 654,8 1,9Primær Sundhed i øvrigt 3.022,1 3.021,9 2.972,0 49,9Medicin 1.561,1 1.571,7 1.621,2 -49,5Administration, Sundhed 102,9 104,9 101,4 3,5Centrale puljer 25,3 0,0 0,0 0,0Budgetregulering,december 20100,0 215,1 0,0 215,1Somatik i alt 18.186,1 18.739,3 18.437,1 302,2Behandlingspsykiatri 1.320,6 1.282,3 1.256,3 26,0Fælles udgifter/indtægter 71,6 112,5 81,0 31,5Behandlingspsykiatri i alt 1.392,2 1.394,8 1.337,3 57,5Andel af Fælles formål ogadm.og renter562,2 611,7 582,4 29,3I alt udgifter 20.140,5 20.745,8 20.356,8 389,0Mindreforbruget i forhold til de af Regionsrådetafgivne bevillinger skyldes dels begyndende tilpasningertil ændringerne, som følge af genåbningen afBudget 2011 og forelæggelsen af Omstillingsplanentil fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjyllandog periodeforskydninger vedr. betaling for forpligtelsereller lignende mellem 2010 og 2011.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 11

More magazines by this user
Similar magazines