Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • resultatopgørelse````Et samlet omkostningsbaseret regnskab, ogEt Kommuneregnskab i relation til den indgåedeRammeaftale mellem Kommunerne ogRegion MidtjyllandDet samlede omkostningsbaserede regnskabsresultater jf. resultatopgørelsen et underskud på25,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, atRegionsrådet besluttede at tilbagebetale 40 mio.kr. af det akkumulerede overskud for perioden2007 – 2009 til kommunerne. Hvis der ses bortfra denne ekstraordinære tilbagebetaling er der i2010 et overskud.For at få kommuneregnskabet skal dette resultatkorrigeres for henholdsvis hensættelser til feriepengeog anlæg.Overholdelse af økonomiaftalenØkonomiaftalen for 2010 giver Regional Udviklingen udgiftsramme på 557,5 mio. kr. Hertil kommeroverførsler af uforbrugte midler fra 2007-2009 på196,7 mio. kr. I alt har der således været en bevillingpå i alt 754,3 mio. kr. i 2010.Der er i alt anvendt 546,1 mio. kr., hvilket betyder,at der er et akkumuleret mindreforbrug på 208,2mio. kr. for perioden 2007 – 2010.Overholdelse af Regionsrådets bevillingDer er budgetteret med 196,7 mio. kr. ud overfinansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførselaf uforbrugte midler fra 2009 til 2010.Regional Udvikling, omkostningsbaseret resultat:Kommuneregnskabet for Socialområdet viserherefter et underskud på 37,4 mio kr.. Ses der bortfra de udbetalte 40 mio. kr. ville der have været etoverskud på 2,6 mio. kr.Omkostningeri mio. kr.Omkostningsbaseret resultat- merforbrugKorrektion til omkostningsregnskab:Forskydning i hensættelse tilferiepengeRegnskab201025,79,4Anlæg 2,3Regnskab ift. kommuner - merforbrug 37,4Mio. kr.Budget2010 inkl.Tillægsbev.Regnskab2010Afvigelse1)Driftsomkostninger 754,3 546,1 208,2Anlæg 0,0 0,0 0,0Finansiering -557,5 -557,5 0,0Resultat 2) 196,7 -11,5 208,21) + angiver mindreudgifter eller merindtægt og- angiver merudgift eller merindtægt.2) Budget- og regnskabskolonnen angiver differencenmellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til størreudgifter end finansiering.De beregnede omkostninger udgør -2,1 mio. kr.Regional UdviklingRegional Udvikling - omkostningsbaseret resultatRegional Udvikling afholder udgifter til kollektivtrafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse ogkultur samt administration.Det er således, at der samlet er uforbrugte midlerfor perioden 2007 – 2010 på 208,2 mio. kr., somforventes overført til 2011. Der er primært taleom tidsforskydninger i udmøntningen af midlervedrørende erhvervsudvikling og mindreforbrugvedr. kollektiv trafik.På det regionale udviklingsområde er der etomkostningsbaseret overskud på 11,5 mio. kr.Overskuddet skyldes primært tidsforskydningeri udbetaling af midler vedr. erhvervsudvikling ogoverskud vedr. kollektiv trafik.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 13

More magazines by this user
Similar magazines