Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • pengestrømsopgørelseDen samlede likviditetsvirkning fra drift og investeringerer på -745,2 mio. kr.Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 333,7mio. kr. Der er tale om nettovirkningen af forskydningi tilgodehavender (herunder bl.a. tilgodehavendervedr. Kvalitetsfondsmidler), optagelse ogafdrag på lån og forskydning i øvrige finansielleposter, herunder reguleringer af egenkapitalen.Reguleringen af egenkapitalen vedrører bl.a. overdragelseaf sociale tilbud til kommunerne.Årets samlede likviditetsvirkning reducerer delikvide midler med 411,5 mio. kr.Ved udgangen af 2010 er regionens likvide midlerpå -215,3 mio. kr. Regionen har et tilgodehavendepå 324,7 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter.Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.Den likvide beholdning ultimo 2010 er enopgørelse af likviditeten den 31.12.2010.En opgørelse på en bestemt dag er følsomoverfor konkrete ud- og indbetalinger og evt.periodeforskydninger.Overførsel af bevillinger fra 2010til 2011 - sammendragI forbindelse med regnskabsafslutningen overføresder i alt 797,6 mio. kr. fra 2010 til 2011.Overførsler fra 2010 til 20111.000 kr. Overførsel til 2011 og fremDrift Anlæg IaltSundhedhedsområdet 115.811 427.074 542.885Socialområdet 46.567 52.171 98.738Regional Udvikling 208.174 0 208.174Overførsler i alt 370.552 479.245 849.797Overført låneoptag -52.171Overførsler i alt (netto) 797.626KassekreditreglenRegionen skal overholde den såkaldte kassekreditregel.Reglen betyder, at den likvide beholdningi gennemsnit for de seneste 12 måneder skal værepositiv.I pengestrømsopgørelsen indgår primo- ogultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato.Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altidvil knytte sig til en given dato, idet der både påindtægts- og udgiftssiden forekommer mangeforskydninger i bogføringen.I løbet af 2010 har den gennemsnitlige likviditetværet svagt faldende fra 1.491 mio. kr. til 1.152mio. kr. Faldet på 332 mio. kr., skyldes primærtubalancen på sundhedsområdet. Der var forventetet større fald, hvis anlægsbevillingen var blevetanvendt.Gennemsnitslikviditet (mio. kr.)2.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/1220082009201016 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines