Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • RessourcerLedelses- ogstyringsgrundlagRessourcerRegion Midtjylland rummer en bred vifte af opgaverog arbejdspladser. Region Midtjyllands ledelses-og styringsgrundlag er et fælles fundamentfor at varetage og videreudvikle de mange vigtigeopgaver, som regionen har ansvaret for.Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament,der er til rådighed for at skabe ydelserneog dermed effekten. Det handler blandt andet ombudgettet, bygninger, ansatte, faciliteter og apparaturherunder it.Formålet med ledelses- og styringsgrundlaget er:````````at styrke sammenhængskraften i Region Midtjyllandat styrke den interne dialog i organisationenmellem de forskellige ledelsesområder og niveauerog mellem ledelse og medarbejdereat sikre fælles retning og skabe helhed i analyserog indsats og resultaterat skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelseaf styring og ledelse.Besparelser i 2010I forbindelse med budgetforliget for 2010 blevder besluttet målrettede besparelser for 100 mio.kr., af hvilke 25 mio. kr. vedrørte primær sundhed.De øvrige 75 mio. kr. blev indhentet som øgedehjemtrækningsprojekter - hvor hjemtrækninger afDRG-værdi for 100 mio. kr. medførte en besparelsepå 50 mio. kr. - og en besparelse vedrørende øgetanvendelse af udbud og behandlinger.Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder deoverordnede fælles principper for styring ogledelse i Region Midtjylland, herunder en fællesmission, en fælles vision og tre fælles værdier forregionen: dygtighed, dristighed og dialog.I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves femfokusområder:I forbindelse med drøftelser af regionens økonomii foråret 2010 har regionsrådet budgetteret medet driftsunderskud på 200 mio. kr. som en konsekvensaf den forventede ændring af fordelingen afregionernes bloktilskud. Regionsrådet besluttedebesparelser for 103 mio. kr. Herudover blev derforudsat optagelse af lån til styrkelse af likviditeten.``````````ressourcerorganisationydelseeffektomdømmeDer fokuseres på organiseringen og behovetfor ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet,produktivitet og servicemål, der skal leveres,den effekt ydelserne har med hensyn til faglig ogbrugeroplevet kvalitet og de ressourcer, der ertil rådighed for at nå de ønskede resultater. Detendelige mål er at opnå et godt omdømme.Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureretefter de fem fokusområder.Hovedparten af besparelserne på 103 mio. kr., 76mio. kr., blev hentet som fremrykkede besparelserpå regionens somatiske hospitaler og i behandlingspsykiatrien,mens de resterende 27 mio. kr.blev hentet, som en besparelse på administrationog centrale puljer.På vej mod Omstillingsplan forfremtidens sundhedsvæsen iRegion MidtjyllandPå trods af, at der blev gennemført besparelserpå 284 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelsen afBudget 2011, blev det i efteråret 2010 konstateret,at regionen stod overfor et yderligere udgiftspresi 2011 og 2012 og fremover på flere af de vanskeligtstyrbare områder m.v.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 17

More magazines by this user
Similar magazines