Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • Ressourcerstørre procentvis stigning i aktiviteten end stigningeni antallet af fuldtidsansatte.Samtidig skyldes en del af stigningen 48 fuldtidsstillingervedrørende SOSU-elever.På social og specialundervisningsområdet erder et fald i personaleforbruget på 116 fuldtidsansatte.Dette skal ses i sammenhæng med, atkommunerne overtog driften af en række socialeinstitutioner pr. 1. januar 2010.På området for Regional Udvikling har personaleforbrugetværet næsten konstant.For Fælles formål og administration er der enstigning på 68. Denne stigning skyldes primærtnettovirkningen af etableringen af den nye fællesit organisation.Markant reduktion af vikarudgifterRegion Midtjylland etablerede i 2009 egne vikarbureauerpå sundhedsområdet. Formålet var at reducereudgifterne til eksterne vikarer og samtidigsikre vikarpersonale, som kender hospitalet.Der er fra 2009 til 2010 sket en markant reduktionaf vikarudgifterne på regionens hospitaler med ialt ca. 74 mio. kr.Lokal Agenda 21-strategiRegionsrådet skal hvert fjerde år – midt i valgperioden- offentliggøre en redegørelse for rådetsstrategi for regionens bidrag til en bæredygtigudvikling i det 21. århundrede.Lokal Agenda 21 strategi for Region Midtjyllandskal indeholde Regionsrådets politiske målsætningerfor det fremtidige arbejde inden for:````````Mindskelse af miljøbelastningenFremme af en bæredygtig regional udviklingInddragelse af befolkningen og erhvervslivet idet lokale Agenda 21-arbejdeFremme af et samspil mellem beslutningernevedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige,sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige,kulturelle og økonomiskeforholdHandlingsplanerne definerer tre indsatsområderfor Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed:1. Miljørigtig drift af hospitaler og institutioner2. Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri3. Miljørigtigt indkøbMiljørigtig drift af hospitaler og institutionerInden for drift af bygninger er der lang traditionfor at arbejde med energibesparelser. Dettearbejde intensiveres gennem etablering af ennetværksgruppe for energiledelse, hvor hospitalernei første omgang deltager. Arbejdet forventesstyrket, idet Center for Energibesparelser (dettidligere Elsparefonden) har hospitalsområdetsom et af dets indsatsområder.Den lovpligtige energimærkning (bygningsdriftuden procesenergi) blev startet i 2010 og forventesgennemført medio 2011. Energimærkningengiver Region Midtjylland en øget viden om indsatsområderog desuden mulighed for låneadgang tilenergiforbedringer uden for deponeringsordningen.Der arbejdes løbende med minimering af affald ogmed sortering og genbrug af affald.Miljørigtigt og bæredygtigt byggeriRegionens byggeregulativ er under opdatering forat implementere de krav, der skal stilles i forbindelsemed nybyggeri og renovering. Der skal ianlægsprojekter tages udgangspunkt i en totaløkonomisktankegang, der baseres på levetidsbetragtningerfor både selve byggeriet og brug afmaterialer.Anlægssager skal desuden indeholde en beskrivelseaf bæredygtighed og af energi- og miljøforhold,når de forelægges Regionsrådet.På Regionshospitalet Silkeborg er der igangsatESCO-projekt (energispareprojekt) baseret på etforstudie gennemført i efteråret 2010. I et ESCOprojektbetales entreprenørydelsen og installationermed den opnåede energibesparelse, og ESCOfirmaetstiller en garanti for energibesparelsen.Det forventes, at tilsvarende energispareprojekterkan gennemføres på flere af de andre hospitaler.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 19

More magazines by this user
Similar magazines