Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • OrganisationMiljørigtigt indkøbVed udbud af varer stilles der relevante krav ommiljø og energieffektivitet. Disse krav prioriteressammen med øvrige krav fra brugergruppen.Inden for det medicotekniske område er der isamarbejde med Center for Energibesparelsergennemført udbud af røntgenudstyr, hvor derfokuseres på energieffektivitet. Disse erfaringerbliver efter evaluering delt med de øvrige regioner.Region Midtjylland har tilsluttet sig anbefalingernefra Center for Grøn Transport ved anskaffelseaf person- og varebiler. Det betyder bl.a. ved købog leasing af personbiler til op til fem personer, atman skal vælge A-mærkede biler.It i Region MidtjyllandPå it-området er der leveret stabil drift af enrække vitale systemer i 2010. Der er også blevetgennemført en række it-projekter som planlagtmed stor værdi for hele regionen.Standardisering af itStandardisering af teknik og systemer er et af itområdetsstrategiske indsatsområder. I 2010 harder således bl.a. været fokuseret på standardiseringaf brugernært udstyr, mobilt udstyr og basis programmer.Arbejdet med de store forretningskritiskesystemer, som har pågået siden regionens etablering,er fortsat og med undtagelse EPJ og billeddiagnostiskesystemer ved at kunne afsluttes.MidtEPJ-projektet nyder samtidig godt af standardiseringaf it. En ensartet brugerplatform og etensartet bagvedliggende netværk er en forudsætningfor en fælles elektronisk journal med godesvartider.Standardiseringsarbejdet fortsætter i 2011.EPJ-projektetPrimo 2010 blev MidtEPJen implementeret påRegionshospitalet Randers. En efterfølgendeevaluering, der viste tilfredse brugere, gjorde,at løsningen blev valgt som standard for heleregionen af Regionsrådet i sensommeren. Beslutningenbetyder, at EPJ skal udrulles i hele regioneni perioden 2011-12.OrganisationOrganisation omhandler, hvorledes man overordnetfordeler opgaver og aktiviteter mellem arbejdspladser,på den enkelte arbejdsplads (bl.a. mellem ledereog medarbejdere).Der er gennemført en række planlægningsopgaverog taget en række politiske beslutninger om fremtidensstruktur, nye moderne hospitaler og udviklingaf gode samarbejdsrelationer.Politiske aktiviteterFørste arbejdsår i nyvalgt regionsråd2010 var det første arbejdsår i det nye regionsråd,som vælgerne havde sammensat ved valget inovember 2009. 2010 var også det første år med etnyt forretningsudvalg med 13 medlemmer – mod 19medlemmer i den foregående valgperiode – og firesærlige rådgivende politiske udvalg på områdernehospitalsvæsenet, primær sundhed, regional udviklingsamt psykiatrien og socialområdet.I september 2010 skete en ændring i regionsrådet,idet ét af de to nyvalgte medlemmer af Fælleslistenmeddelte, at han forlod partiet og fremover ikkerepræsenterede et politisk parti i regionsrådet.2010 var et travlt arbejdsår for de 41 medlemmer afregionsrådet. Dette afspejler sig blandt andet i, atder i 2010 blev afholdt 12 møder i regionsrådet medi gennemsnit 41 sager til behandling på hvert møde,i alt 492 sager i løbet af året. Hertil kommer 14 særligetemamøder og seminarer i regionsrådet og fembesigtigelsesture til bl.a. nogle af de institutioner,regionsrådet har ansvaret for. Ud over forretningsudvalgethavde regionsrådet i 2010 desuden nedsatotte rådgivende og forberedende politiske udvalg.Vigtige beslutninger peger fremRegionsrådet traf i 2010 en række beslutninger,der vil sætte sig markante spor i regionen i årenefremover. Efter tilsagn fra staten om medfinansieringaf Det Nye Universitetshospital i Århus, kunnedet store projekt til en samlet anlægspris på 6,4mia. kr., der skal samle alle hospitalerne i Århus påét sted, nu for alvor gå i gang. Desuden gav statentilsagn om 1,2 mia. kr. til regionshospitalet i Viborg,20 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines