Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • ydelserYdelserYdelser omhandler først og fremmest aktivitet,produktivitet og politisk vedtagne servicemål.AktivitetAktivitet, behandling af borgere på hospitalerI økonomiaftalen for 2010 var der forudsat en aktivitetsstigningfra 2009 til 2010 på 1,4 % i forholdtil behandling af regionens borgere. Den samledeaktivitetsstigning for behandling er opgjort til i alt4 %. Dvs. en aktivitetsstigning på 2,6%-point.De somatiske hospitaler har i 2010 leveret 1,7 mio.ambulante behandlinger til borgerne og der harværet 261.000 udskrivninger fra hospitalerne iregionen. Antal operationer er på 186.986.Produktivitet på regionens hospitalerRegion Midtjyllands hospitaler er den næstmestproduktive region med et produktivitetsindeks på102, som er over gennemsnittet for alle regioner.Den mest produktive region har et produktivitetsindekspå 105.Region Midtjylland oplever dog at produktivitetsudviklingener lavere end i de 4 andre regioner,set ud fra den seneste opgørelse herfor for 2009.Produktivitetsudviklingen forventes dog, at bliveforbedret med udgangspunkt i de foretagne besparelseri 2010, 2011 og fremover.PraksissektorenPraksissektoren leverer forskellige ydelser tilborgerne som almen lægehjælp, speciallægekonsultationer,fysioterapi m.v.Borgerne har modtaget næste 16 mio. ydelser frade almene læger, 2 mio. ydelser hos speciallægerog 4,7 mio. ydelser hos fysioterapeuter.Sundhed, BehandlingspsykiatriDet samlede antal sengedage på de psykiatriskesengeafdelinger var i 2010 på i alt 167.527 sengedage.Samlet svarer det til en belægning på gennemsnitlig91% af de normerede sengepladser på ialt 505 i behandlingspsykiatrien.Antallet af personer i behandling er 23.297 personer,hvilket er lidt flere end i 2009.Omfanget af ambulante besøg var i 2010 162.247personer, hvilket er ca. 7.200 flere end i 2009.Social og specialundervisningI 2010 har der igen været en høj udnyttelse af deregionale sociale tilbud. Belægningsprocenten forde forskellige former for bo- og døgntilbud harværet 109 %. Belægningsprocenten for aktivitetstilbudm.v. har været 104 %.Regional UdviklingDer var i Regional Udvikling i 2010 særlig fokuspå arbejdet med udarbejdelsen af en ny strategiog handlingsplan på erhvervsudviklingsområdet.Ligeledes gik arbejdet med revisionen af denregionale udviklingsplan ind i en mere konkretfase, hvor ideer fra forskellige samarbejdsparterblev inddraget således, at der kan skabes enfortsat sammenhæng mellem erhvervsudvikling,internationalisering, uddannelse, kultur og miljø iregionen.Med hensyn til den kollektive trafik blev detindarbejdet, at regionen støtter særligt op om deunge under uddannelse ved at sikre transport tiluddannelsesinstitutionerne. Og endelig var der påmiljøområdet en stadig stor fokus på at sikre etgodt og sundt miljø i hele regionen.Kræftbehandling i vækstI de sidste år har der været øget fokus på behandlingenaf kræft. I Region Midtjylland blev der ioktober 2007 indført kræftpakker, der skulle sikrepatienterne en optimal udredning og behandlinguden unødig ventetid. Dette fokus har medført envæsentlig stigning i kræftbehandlingen på regionenshospitaler. Fra 2009 til 2010 er den samledeaktivitet på kræftbehandlingen steget med 85 mio.i DRG-værdi. Dertil er antallet af personer medkræft steget.22 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines