Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Regionshuset ViborgLedelsesberetning • effektEffektFor at nå disse overordnede målsætninger er derlagt fire strategispor ud:Effekten af indsatsen skal måles og synliggøres.Det gælder både den faglige kvalitet og denbrugeroplevede kvalitet. Kvalitet har stort fokus iregionens arbejdeKvalitetsstrategien på sundhed````````Akkreditering gennem arbejdet med Den DanskeKvalitetsmodelImplementering af det sammenhængende,dataunderstøttede patientforløb i samarbejdetmellem praksisområdet, hospital og kommune.Patienten som partnerOpfølgning, resultatopgørelse og rapporteringKvalitetsstrategien 2010-13 blev vedtaget afRegionsrådet i oktober 2010. Kvalitetsstrategiensætter en ramme for kvalitetsarbejdet i RegionMidtjylland på tværs af øvrige planer og strategier.Der fastholdes et stærkt fokus på kvalitet isundhedsvæsenet som en hjørnesten i alt sundhedsfagligtarbejde og i det arbejde, der foregårmed at lede, organisere og planlægge det danskesundhedsvæsen.Kvalitetsstrategien er udarbejdet af det regionaleKvalitetsråd og dermed i et samarbejde mellemhospitalerne, psykiatrien, almen praksis ogadministrationen. Sundhedsbruger rådet har ogsåværet inddraget.Kvalitetsstrategiens bærende tanker er:````sundhedsydelser af høj sikkerhed og af høj faglig,patientoplevet og organisatorisk kvalitetet samarbejdende og sammen hængende sundhedsvæsenmed patienten som partnerDer er lagt op til en tæt integration af både praksisområdetsog psykiatriens kvalitetsstrategierog en øget opmærksomhed på samarbejdet medkommunerne. Strategien angiver ikke konkreteindsatser, og det er op til hospitalerne, psykiatrien,præhospitalet og praksisområdet, at udmønte ogkonkretisere strategien for de sundhedsprofessionelle.Den Danske Kvalitetsmodelindenfor psykiatriMed Den Danske Kvalitetsmodel har Psykiatrienfået et samlet kvalitetsstyringssystem til gavn forpatienter og medarbejdere. Psykiatrien har medafsæt i Den Danske Kvalitetsmodel udviklet enlang række retningslinjer for god behandling, somskal sikre et ensartet og højt kvalitetsniveau i denpsykiatriske behandling i hele regionen.Alle de psykiatriske afdelinger har i 2010 indførtfaste arbejdsgange, som sikrer, at kvaliteten afydelser til patienterne er i overensstemmelse medde krav, som er fastsat i psykiatriens retningslinjer.Kvalitetsstrategienpå sundhedsområdeti Region Midtjylland 2010-2013Et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner24 Årsrapport 2010 I Region MidtjyllandRegion MidtjyllandKvalitet og Sundhedsdata

More magazines by this user
Similar magazines