Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

ForordMed godt 27.000 ansatte og en økonomi på 25,3mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomhederi Danmark. Det er regionens hovedopgaveat bidrage til velfærden ved at fremme borgernesmulighed for sundhed, trivsel og velstand.Sundhedsområdet:Det er regionens ambition at skabe et sundhedsvæsenpå højt internationalt niveau til gavn foralle borgere.Det økonomiske driftsresultat eksklusiv sygesikringsmedicinviser, at der på sundhedsområdet erbrugt godt 142 mio. kr. mere end de rammer, derligger i økonomiaftalen for 2010 mellem DanskeRegioner og regeringen. Det svarer til ca. 0,8 % afden samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdeteksklusiv sygesikringsmedicin.Udgifterne til tilskud til sygesikringsmedicinen harværet 60 mio. kr. højere end de forudsatte rammer.Samlet er der tale om en merudgift på 202mio. kr. i forhold til de forudsatte rammer.Resultatet er en betydelig forbedring i forhold tilregnskabsresultatet for 2009.Driftsresultatet 2010 svarer til Regionsrådetsforventninger i foråret 2010. Det var på dettetidspunkt forventet, at regionernes bloktilskudville blive reguleret fra 2011, og således at RegionMidtjyllands bloktilskud ville blive forøget med ca.200 mio. kr. For at undgå ekstraordinære engangsbesparelseri 2010 blev der forudsat en tilsvarendemerudgift på driften i 2010. Indenrigs- og Sundhedsministerietgodkendte et ekstraordinært låneoptagpå 200 mio. kr. i 2010 til finansiering heraf.Det gode driftsresultat for 2010 er først og fremmestkommet i hus ved: At der i forbindelse med budgetvedtagelsen for2010 blev indarbejdet besparelser på 100 mio.kr., og at der ved budgetforliget for 2011 blevfremrykket besparelser til 2010 på 103 mio. kr. At de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrienog administrationen samlet har haft etmindreforbrug i forhold til de tildelte budgetter,hvilket er resultatet af en målrettet indsats forat sikre budgetoverholdelse. Dette er blandtandet sket ved en markant reduktion i udgiftertil vikarer på 74 mio. kr. samt ved reduktioner ipersonalet. At udgifterne til ny dyr medicin viser et markantfald i realvæksten fra 17 % i 2009 til 2 % i 2010. At antallet af ydelser i 2010 i praksissektorenstort set er uændret i forhold til 2009, hvor der itidligere år har været en realvækst på 1,8 %.På det somatiske område er behandlingsaktivitetenaf borgere fra Region Midtjylland i 2010 øget med4 % i forhold til 2009. Dette er en afdæmpning iforhold til tidligere år, hvor aktiviteten er steget med5-6 % pr. år, men det er fortsat væsentlig over detaftalte niveau. I økonomiaftalen for 2010 blev derforudsat en aktivitetsvækst på 3,5 %, hvilket medøkonomiaftalen for 2011 er nedjusteret til 1,4 %.Indenrigs- og Sundhedsministeriet har målt produktiviteteni 2009 på landets sygehuse. Produktivitetsindeksetfor Region Midtjylland er på 102,og dermed er 2 % mere produktiv end landsgennemsnittet.I 2008 var produktivitetsindekset på103, og dermed har andre regioner vundet ind påRegion Midtjylland.Der er fortsat fokus på behandlingen af de mestsyge. Gennem de seneste år er antallet af personer,der behandles for kræft steget markant.Denne udvikling er fortsat i 2010, hvor antalletaf personer i behandling er steget med 4,2 % iforhold til 2009.Den faglige indsats i forhold til patienter med kroniskesygdomme er styrket. Regionen har her fåetbevilget 82 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriettil 28 forskellige projekter for kronisksyge.4 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines