Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

I behandlingspsykiatrien har der i 2010 været enstigning på ca. 7.200 ambulante behandlingersvarende til 4,6 %. Endvidere er der en mindrestigning i antallet af patienter i kontakt med psykiatrienpå 398 svarende til 1,7 %.Arbejdet med kvalitet har et stort fokus i regionen.Der er på hele sundhedsområdet arbejdetmed kvalitetsstrategien, herunder arbejdet medakkreditering via Den Danske Kvalitetsmodel.Målet er at sikre en ensartet behandling på et højtkvalitetsniveau.Den faglige kvalitet understøttes af, at hospitalernei Region Midtjylland igen i 2010 har høstet anerkendelseog modtaget flere flotte priser. ÅrhusUniversitetshospital, Skejby er for tredje år i trækkåret som landets bedste hospital. Århus Universitetshospital,Århus Sygehus er kåret som landetsnæst bedste. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup,Odder har for andet år i træk fået titlen somoffentlig innovationsmester i Danmark.Der er i 2010 fastlagt væsentlige rammer forfremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland.Staten har givet tilsagn om medfinansiering af DetNye Universitetshospital i Århus med en samletanlægspris på 6,4 mia. kr., tilsagn om medfinansieringaf ombygning af Regionshospitalet i Viborgfor 1,2 mia. kr. samt tilsagn om medfinansiering afnyt hospital ved Gødsstrup for 3,2 mia. kr.Der er vedtaget en plan for akutberedskabet iNordvestjylland. Staten har i forlængelse herafgivet støtte til 16 projekter med etablering afsundheds- og akuthuse, lægehuse og en forsøgsordningmed akuthelikopter. Der er etableret ettæt samarbejde med kommunerne.Der er gennemført en ny specialeplan, som fastlæggerspecialefordelingen mellem regionenshospitaler.Omstillingsplanen for fremtidens sundhedsvæsenmedfører en række strukturelle ændringeraf regionens sundhedsvæsen. Planen indeholderen besparelse på 192 mio. kr. i 2011 stigende til455 mio. kr. i 2012 og fremover. Gennemførelse afplanen indeholder endvidere en væsentlig forbed-ring af sygehusenes produktivitet og betydeligeadministrative besparelser.Der er sikret et solidt fundament for et fremtidigtvelfungerende sundhedsvæsen, og et solidtfundament for budgetoverholdelse i forhold til deøkonomiske rammer i økonomiaftalerne.Socialområdet:Det er Region Midtjyllands ambition, at leveresociale ydelser på højt internationalt niveau.I forhold til 2009 er den samlede omsætning faldetmed ca. 14 %. Dette skyldes, at kommuner medvirkning fra 1. januar 2010 har overtaget enkelteaf regionens sociale tilbud.Med en omsætning på 1,4 mia. kr. er regionen dogfortsat en væsentlig aktør på området. Efterspørgslenefter de pladser regionen udbyder erfortsat meget høj. Der har også i 2010 været enbetydelig efterspørgsel efter regionens socialetilbud. Den gennemsnitlige belægning i 2010 forregionens botilbud er på 109 % og for aktivitetstilbudpå 104 %.Regional Udvikling:Det er Region Midtjyllands ambition at forøgeviden og udvikling i erhvervslivet, i den offentligesektor og i offentligheden samt at skabe vilkår forvækst i borgernes indkomst.Årsrapporten giver en nærmere beskrivelse af enomfattende aktivitet omkring initiativer vedrørendeerhvervsudviklingen, indsatsen på miljøområdetog den kollektive trafik samt en rækkeeksempler på projekter, der udvikler og støtterinnovation inden for erhvervsudvikling, uddannelseog kultur.I årsrapporten 2010 kan du læse meget mere omRegion Midtjyllands resultater for 2010 inden forsundhedsområdet, det sociale område og regionaludvikling.God læselyst.Bent HansenRegion Midtjylland I Årsrapport 2010 5

More magazines by this user
Similar magazines